Informační systémy

Počítačové informační systémy jsou srdcem každého podniku nebo organizace 21. století. Cílem studijního programu Informační systémy je poskytnout studentům komplexní bakalářské vzdělání v informatice s mírným přesahem do oblastí ekonomie a práva souvisejících s provozováním těchto systémů. Naučíte se rozumět počítačovým informačním systémům na takové úrovni, že budete schopni je nejen využívat, ale také analyzovat, navrhovat a udržovat.

Jak budu studovat

Standardní doba studia jsou 3 roky. Studijní zátěž je 60 ECTS kreditů ročně (odpovídá v průměru cca 37 hodinám týdně). Studijní plán je tvořen z bloku povinných předmětů a z bloků povinně volitelných předmětů, kterými se budete profilovat různým směrem dle svého zájmu, ať již směrem vývoje softwarových modulů pro informační systémy, datové analytiky, nebo řízení projektů, týmů, a informačních procesů. Z bloků povinně volitelných předmětů si musíte zvolit předměty v minimálním předepsaném počtu kreditů.

Studijní plán dále obsahuje předměty umožňující relativně snadný přestup mezi příbuznými bakalářskými studijními programy či obory (detaily viz níže) v případech, že

  • student např. stávajícího studijního oboru Informační systémy z nějakých důvodů nedostuduje do konce akademického roku 2023/2024 (tj. nedostuduje ve standardní době studia)
  • student v průběhu svého studia zjistí, že mu dosavadní studijní program nebo obor z nějakých důvodů nevyhovuje

Předměty jsou ve studijním plánu poskládány tak, aby na sebe logicky navazovaly, tj. např. v předmětu KMA/MA1 (1 ZS) si mj. osvojíte základy diferenciálního počtu, které pak využijete v předmětu KMA/PSA (2 ZS), kde se naučíte základům statistické analýzy dat. A práce s daty je samozřejmou součástí informačních systémů.

Doporučené průchody studiem

V prvním roce studia předměty moc řešit nemusíte, protože jak v zimním, tak i v letním semestru máte předepsáno 29 kreditů v povinných předmětech. Do zimního semestru je také zařazen předmět KIV/UVSI – Úvod do studia informatiky, který by vám měl objasnit mj. význam jednotlivých předmětů ve studijním plánu a doporučené průchody studiem. To se vám bude hodit v dalších letech studia. Ve druhém roce si totiž již budete volit cca 1/3 kreditů z bloků povinně volitelných předmětů a bloku volitelných předmětů. Poslední semestr studia je vyhrazen bakalářské práci (za 12 kreditů) a ostatních 60 % kreditů si budete volit, typicky s ohledem na uvažované navazující magisterské studium.

Vizualizace studijního plánu IS

 

Co se naučím

Hloubka dosažených odborných znalostí a dovedností závisí na konkrétní volbě povinně volitelných předmětů (označeny v hranatých závorkách) – viz rovněž Jak budu studovat.

Jak se uplatním

Studijní program byl připravován rovněž s přihlédnutím k doporučením pro vzdělávání v oblasti Informačních systémů uvedeným v mezinárodně uznávaném Computing Curricula 2020 (CC2020), takže dveře vám budou otevřeny nejen v České republice, ale v celém světě, a to zejména v softwarovém, automobilovém a strojním průmyslu, finančním sektoru nebo ve veřejné správě. Uplatníte se např. jako

  • analytik podnikových procesů a informačních systémů,
  • správce aplikací, správce dat nebo ICT systémů,
  • asistent vedoucího ICT projektu,
  • asistent vedoucího podnikového ICT oddělení
  • nebo jako obchodník s produkty a službami informačních a komunikačních technologií.

Rovněž můžete pokračovat ve studiu v nějakém navazujícím magisterském studijním programu, ať již na FAV ZČU, nebo mimo ni (včetně zahraničí).

Na ZČU na studijní program přímo navazuje připravovaný navazující magisterský studijní program Softwarové a informační systémy, ve kterém se můžete zaměřit na softwarové inženýrství (architektury a modely softwarových systémů), informační systémy vč. analýzy a správy heterogenních dat nebo robustní softwarové systémy (zajištění kvality, výkonnosti, bezpečnosti a spolehlivosti software). Alternativní volbou rovněž může být připravovaný navazující magisterský studijní program Informatika a její specializace, a to zejména specializace Medicínská informatika nebo Zpracování přirozeného jazyka.

Uvažujete-li o dalším studiu v těchto studijních programech, doporučujeme vám zapsat si předměty dle výše uvedených doporučených průchodů studiem, abyste zvýšili šance na bezproblémové přijetí ke studiu a hladký průběh vašeho dalšího studia.

Příbuzné studijní programy a obory

Bakalářský studijní obor Informační systémy studijního programu Inženýrská informatika (INIB)

Jedná se o dobíhající obor, do kterého bylo naposledy přijímáno v akademickém roce 2021/2022. Studenti, kteří nezvládnou obor dostudovat v akademickém roce 2023/2024, tj. do 31.8.2024 budou automaticky převedeni do tohoto studijního programu (Informační systémy), přičemž se na ně bude vztahovat studijní plán platný od akademického roku 2024/2025. Protože studijní plány dobíhajícího oboru Informační systémy a nového studijního programu Informační systémy se relativně významně odlišují, doporučujeme studentům majícím obavy, že včas nestihnou své studium zakončit, aby zažádali o změnu studovaného oboru na studijní program v souladu s vyhláškou děkana o přijímacím řízení pro studenty FAV, kteří se rozhodli studovat od akademického roku XXXX/YYYY (např. 2022/2023) jiný než doposud studovaný studijní program/obor a následně zažádat o uznání absolvovaných předmětů relevantních pro nový studijní program.

Studijní plán nového studijního programu Informační systémy vychází ze studijního plánu dobíhajícího studijního oboru Informační systémy, ale došlo u něj

  1. k mírnému posílení významu bezpečnosti informačních technologií, organizace, plánování a řízení systémů a právního povědomí v oblasti informačních technologií,
  2. náhradě bloku předmětů základů programování postavených na programovacích jazycích Java a C za blok nových předmětů zaměřených na znalosti programování a algoritmizace úloh obecně,
  3. a úplnému zrušení již neperspektivního směru finanční informatiky.

V důsledku těchto změn byly mezi povinné nebo povinně volitelné předměty nově zařazeny předměty, které se ve studijním plánu dobíhajícího oboru nevyskytují. Naopak některé předměty původně v kategorii povinně volitelných se ve studijním plánu nového programu vůbec nenacházejí. Všechny povinné předměty ve studijním plánu dobíhajícího oboru se v novém nacházejí, nicméně ne vždy jako povinné.

Předměty, které se nacházejí v obou studijních plánech:

Předmět

Kredity

Dobíhající obor

Studijní program IS

KIV/ADM

4

B

A

UJP/AEP4

4

A

A

KIV/BIT

6

A

A

KIV/DB1

6

A

A

KMA/DMA

4

A

A

KEM/EK1

6

B

A

KFU/FDS

4

B

B - rozšiřující

KIV/FIA

6

A

B - rozšiřující

KMA/LAA

5

A

A

KIV/PC

6

A

B - rozšiřující

KPV/PIS

6

A

B - typy informačních systémů

KIV/PRJ5

5

A

A

KMA/PSA

5

A

A

KPM/SPM

4

B

B - profilujícího základu

KIV/TI

6

A

A

KTS/TV

1

B - TV

B - TV

KGM/UGEM

2

B

B - rozšiřující

KGM/UGI

4

B

B - typy informačních systémů

KOP/ÚOP

3

A

B - rozšiřující

KIV/UPS

6

A

B - rozšiřující

KEE/ZBP

1

A

B - rozšiřující

KIV/ZIM

4

B

A

KIV/ZIS

4

A

A

KKY/ZKYI

3

A

A

KTS/ZLK

2

B - TV

B - TV

KIV/ZOS

6

A

B - rozšiřující

Předměty zařazené do studijního plánu dobíhajícího oboru, které budou automaticky uznány i v rámci studijního plánu v novém studijním programu:

Předmět

Kredity

Dobíhající obor

Studijní program IS

KIV/BPINI

12

A

uzná se jako A za 12 kr namísto KIV/BPIS (12 kr)

KPM/PE1

5

A

uzná se jako A za 5 kr namísto KPM/UPE (4 kr)

KPM/PE2

4

B

uzná se jako B – profilujícho základu za 4 kr namísto KPM/PE (6 kr)

KIV/POT

5

A

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PCT (5 kr)

KIV/PPA1

5

A

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PPA (5 kr)

KIV/PPA2

5

A

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/ADT (5 kr)

KIV/PT

5

B

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/IDT (5 kr)

KFU/UC1

5

A

Uzná se jako B – rozšiřující za 5 kr namísto KFU/UCE (6 kr)

KIV/ZSWI

6

A

uzná se jako A za 6 kr namísto KIV/ZSW-E (6 kr)

Nové povinné předměty:

Předmět

Kredity

Poznámka

KIV/DBA

4

2 LS; navazuje na KIV/DB1

KFI/KSK

2

1 ZS

KMA/MA1

6

Studenti, kteří absolvovali KMA/M1 pouze složí po domluvě na KMA rozdílovou zkoušku. Studentům, kteří mají v aktuálním akademickém roce zapsán KMA/M1 a chtějí předstoupit na nový studijní program od dalšího akademického roku, je doporučeno, aby u zkoušky z KMA/M1 rovnou zažádali o skládání zkoušky z KMA/MA1 namísto KMA/M1.

KMA/MA2

6

Studenti, kteří absolvovali KMA/M2 pouze složí po domluvě na KMA rozdílovou zkoušku. Studentům, kteří mají v aktuálním akademickém roce zapsán KMA/M2 a chtějí předstoupit na nový studijní program od dalšího akademického roku, je doporučeno, aby u zkoušky z KMA/M2 rovnou zažádali o skládání zkoušky z KMA/MA2 namísto KMA/M2.

KPO/USPN

3

2 ZS

KIV/UVSI

2

1 ZS

KIV/ZIM

4

3 ZS

KIV/ZPS

5

2 ZS

KPO/ZPIT1

2

3 ZS; navazuje na KPO/USPN

Z výše uvedených tabulek vyplývá že student, který by měl na konci akademického roku 2023/2024 splněny všechny povinné předměty včetně jazyků a dále povinně volitelný TV (139 kreditů celkem) by po převedení na nový studijní program a vykonání rozdílových zkoušek z KMA/MA1 a KMA/MA2 měl 139 kreditů a musel nově složit 22 kreditů v povinných předmětech a dále 19 kreditů v povinně volitelných, tj. v zásadě by neměl mít problém dostudovat v průběhu jednoho roku.

Další údaje:

Přehled předmětů dobíhajícího bakalářského oboru Informační systémy formou vizualizace studijního plánu.

Přehled předmětů nového bakalářského studijního programu Informační systémy formou vizualizace studijního plánu.

Bakalářský studijní program Informatika a výpočetní technika – specializace Informatika

Studijní program Informatika a výpočetní technika ve své specializaci Informatika (INF18) klade důraz na vývoj softwarových aplikací, ať již desktopových, webových či mobilních (programování, testování). Studenti, kteří se rozhodnou změnit (v souladu s příslušnou vyhláškou děkana FAV) studovaný program na bakalářský studijní program Informační systémy (IS) čeká mj. absolvování dvou ekonomicky orientovaných předmětů (KEM/EK1, KPM/UPE) a dvou předmětů z oblasti práva v ICT (viz KPO/USPN a KPO/ZPIT1). Dále platí, že:

Předmět

Kredity

Studijní program INF18

Studijní program IS

KIV/BPINI

12

A

uzná se jako A za 12 kr namísto KIV/BPIS (12 kr)

KIV/POT

5

A

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PCT (5 kr)

KIV/PPA1

5

A

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PPA (5 kr)

KIV/PPA2

5

A

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/ADT (5 kr)

KIV/PT

5

B

uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/IDT (5 kr)

KIV/ZSWI

6

A

uzná se jako A za 6 kr namísto KIV/ZSW-E (6 kr)

Další údaje:

Přehled předmětů stávajícího bakalářského studijního programu Informatika a výpočetní technika - specializace Informatika formou vizualizace studijního plánu.

Přehled předmětů nového bakalářského studijního programu Informační systémy formou vizualizace studijního plánu.

Aktualizováno 2022-05-23 10:37:22