Softwarové a informační systémy

Navazující magisterský studijní program Softwarové a informační systémy dává široké vzdělání v oblasti inženýrství softwarově- a datově-intenzivních systémů. Chcete-li získat důkladný základ pro celoživotní práci v inženýrství softwarových a informačních systémů, nikoli jen rychlou „nalejvárnu“ o módních technologiích a nástrojích, tak je tento program ideální volbou. Svoje studijní zaměření navíc můžete výrazně ovlivnit podle vlastních preferencí.

Program je bez specializací a má pouze 5 odborných povinných předmětů (26 kreditů). Každý student si upřesňuje svoje zaměření, které je ultimátně dáno kombinací státnicových předmětů a prakticky výběrem jejich prerekvizit z množství povinně volitelných předmětů profilového základu.  K nim si dále doplníte předměty z dalších „B“ bloků, a předměty volitelné („C“). Struktura studijního programu totiž vychází z poznání, že spektrum konkrétních rolí a profesních orientací absolventů v oblasti softwarového inženýrství a informačních systémů je v praxi velmi široké, během profesního života se navíc často mění, a důležitou dovedností profesionálů v této oblasti je využívat znalosti principů, naučit se novým přístupům a porozumět jiným oborům lidské činnosti.

Vizualizace studijního plánu, předměty profilového základu zvýrazněny tučně.
Obr: Vizualizace studijního plánu, předměty profilového základu zvýrazněny tučně.

Koncepce programu – co si zapsat, jak se v tom neztratit

Pro výběr předmětů k (před)zápisu vám doporučujeme postupovat v pěti krocích: 

  1. Podle toho, jaké zaměření chcete svému studiu dát, si nejdříve vyberte kombinaci 3 předmětů státní závěrečné zkoušky (SZZ). Dohledejte si k nim množinu potřebných prerekvizitních předmětů z bloku „Profilující základ“. Podrobněji viz dále „doporučená zaměření“.
  2. Pevnou součástí studia je práce na větším projektu – rozmyslete se, jestli jste typ praktický týmový nebo spíše výzkumně orientovaný, a podle toho vyberte v bloku „Projektový modul“. Počítáme spíše s tím, že většina bude preferovat týmový projekt.
  3. Jako inženýři budete tvořit software pro někoho jiného, chceme tedy, abyste se v rámci studia naučili seznamovat se s jinými obory.  Z bloku „Rozšiřující modul“ si proto vyberte 2 předměty, které vás budou zajímat (a které zapadnou kreditově a rozvrhově do vámi tvořeného studijního plánu). Nabízené předměty nevyžadují významné předchozí znalosti dané oblasti.
  4. Určitě se budete chtít v rámci vaší odbornosti naučit něco dalšího, proto jsou v SWIS zařazeny předměty v bloku „Oborové předměty“ (minimálně 12 kreditů tj. cca 2-3 předměty) a dále doporučené výběrové předměty („C“ – minimálně 6 kreditů tj. cca 1-2 předměty).
  5. Vývoj software je mezinárodní aktivita. Některé předměty budete mít v angličtině (přípona „-E“), a dále se buď můžete zdokonalit v angličtině, nebo se naučit další jazyk (blok „Cizí jazyky“).

Jinými slovy, rozmyslete se sami dopředu, na co se chcete ve studiu zaměřit, protože studijní plán celého programu je velmi široký. 

Pokud si nebudete vědět rady nebo budete mít ke studijnímu programu konstruktivní návrhy, kontaktujte včas garanta programu (doc. Brada, brada@kiv.zcu.cz a Discord FAV #6456) nebo dotaz vzneste v týmovém prostoru pro studenty navazujícího SWI na ZČU platformě MS Teams.

Výběr profilových předmětů – doporučená zaměření

Nejdůležitějším krokem je výběr předmětů v bloku „Profilující základ“. Vodítkem pro výběr těchto předmětů (cca 7 předmětů z dostupných 17) jsou předměty státní závěrečné zkoušky (výběr 3 z dostupných 6) a jejich podmiňujících znalostí.

Pro jednodušší rozhodování doporučujeme následující zaměření:

Softwarové inženýrství – důraz je na architektury softwarových systémů (státnice SASZ), principy a metody řízení sw projektů a jejich ekonomickou stránku (VSSZ), důležité technologie a nástroje zpracování dat (ZDSZ).  Tato varianta nejvíce odpovídá stávajícímu st. oboru Softwarové inženýrství – Sw inženýr, v programu Inženýrská informatika (ININ-SWI).  Doporučený průchod studiem:

Softwarové inženýrství - doporučený průchod

Robustní softwarové systémy – důraz je na metody pro zajištění kvality a bezpečnosti software vč. systémů s požadavky na spolehlivost, modelování, testování a ověřování výkonu softwarových systémů (státnice RSSZ), spolu s řízením sw projektů (VSSZ) a architekturami softwarových systémů (SASZ). Tato varianta je těsněji svázaná s výzkumnými tématy řešenými na katedře. Doporučený průchod studiem:

Robustní softwarové systémy - doporučený průchod

 (Pozn: Jako projektové předměty je stejně tak možné zvolit kombinaci OSN-E a OP, viz např. níže. Do výběru cizích jazyků je zařazena také němčina kvůli tomu, že řada firem v oblasti spolehlivého software patří do německých koncernů.)

Informační systémy – důraz je na zpracování a analýzu dat vč. matematických postupů (státnice ADSZ), modely a standardy pro data a meta-data, technologie a nástroje zpracování dat (ZDSZ), metody analýzy a tvorby informačních systémů pro různé domény (ISSZ). Tato varianta nejlépe navazuje na bakalářský program Informační systémy. Doporučený průchod studiem:

Informační systémy - doporučený průchod

Můžete také zvolit vlastní zaměření a tedy kombinaci státnicových předmětů, v tom případě si ale musíte sami pohlídat, abyste si sestavili odpovídající a prakticky realizovatelný studijní plán (ze zvolené kombinace předmětů SZZ vám vyjde množina prerekvizitních předmětů z bloku „Profilový základ“).

Při výběru předmětů do daného ročníku si tedy zapisujte především příslušné předměty z profilového základu podle doporučených průchodů.  

Koncepce programu – poznámky

Protože program je svým pojetím na KIV zcela nový, je pravděpodobné, že jeho studijní plán bude potřeba doladit na základě zkušeností.  Proto se doporučené průchody mohou lišit od struktury studijního plánu ve STAGu a vlastní studijní plán může v následujících letech doznat mírných úprav.

Program umožňuje do studia průběžně zařazovat zkušenosti a poznatky získávané v rámci výzkumné a další tvůrčí činnosti garantujícího pracoviště, jakož i reflektovat vývoj oboru.  Primárně se to odráží v zařazení předmětů KIV/OSN-E a KIV/TSI, jejichž obsah je stanovován vždy na následující semestr.  Vývoj oboru se může projevit také přidáním či odebíráním předmětů, zejména v blocích „Oborové předměty“ a „Rozšiřující modul“.

Při vytváření koncepce programu Softwarové a informační systémy jsme zohlednili doporučení profesních organizací (mj. Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering 2009, IEEE Software Engineering Competency Model 2014, MSIS 2016 Global Competency Model for Graduate Degree Programs in Information Systems) a inspirovali se zkušenostmi předních domácích i světových akademických pracovišť (mj. TU Mnichov, EPF Lausanne, Carnegie Mellon, MFF UK Praha).

Pro studenty stávajícího programu ININ (obory SWI a IS)

Studijní program Softwarové a informační systémy je pokračováním a koncepční inovací obsahově obdobných etablovaných studijních oborů Softwarové inženýrství a Informační systémy (součásti navazujícího studijního programu Inženýrská informatika).

Pokud tyto obory studujete a potřebujete přejít na program SWIS, doporučujeme vybrat si v něm variantu (zaměření) nejbližší Vašemu současnému oboru, viz výše, zvolit v projektovém bloku cestu KIV/OSN-E + KIV/OP, a dozapsat si rozdílové předměty:

Stávající předměty KIV/VINF a KMA/VSM jsou nahrazeny ekvivalentními KIV/VI resp. KMA/MSM

Přechod z ININ na SWIS lze udělat po splnění prvního ročníku resp. požadavků na přechod do dalšího ročníku podle vyhlášky děkana č. 4D/2022 (viz úřední deska FAV, oddíl Bakalářské, navazující a doktorské studium). Pro uznávání předmětů odstudovaných v rámci ININ platí článek 4 vyhlášky děkana č. 5D/2022, tj. jsou uznávány všechny splněné předměty.