Katedra

Katedra Teď a tady

Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV) vede výzkum a zajišťuje výuku v oblastech informatiky, informačních systémů a výpočetní techniky. Nabízí moderní studijní programy pro bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Dále má akreditaci k provádění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oblasti informatika a výpočetní technika. Jako samostatné pracoviště byla založena v roce 1988 a navazuje svojí historií na počátky výuky informatiky v bývalém Československu na konci šedesátých let dvacátého století.

Struktura katedry je tvořena odděleními medicínské informatiky, počítačové grafiky a multimediálních systémů, počítačových systémů a sítí, softwarového inženýrství a informačních systémů, a zpracování přirozeného jazyka.  V odděleních působí také výzkumné skupiny zaměřené na konkrétní specializace v uvedených oblastech. Pracovníci a doktorandi katedry se podílí – v těsném propojení s výzkumným programem P2: Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního centra NTIS – na projektech základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v národním, tak i celosvětovém měřítku, a pořádají konference na národní i mezinárodní úrovni.

KIV spolupracuje s vysokými školami v ČR i v zahraničí v rámci výzkumných i pedagogických aktivit, díky programu Erasmus umožňuje studijní výměnné pobyty v zahraničí. Katedra má pravidelné kontakty s významnými průmyslovými partnery z ČR i zahraničí, s vybranými těsněji spolupracuje v rámci Platformy informačních technologií.

Historie Katedry informatiky a výpočetní techniky (KIV)

1949

Založení VŠSE při ČVUT

1950

Osamostatnění fakulty

1953

Založení vysoké školy

1961

Vznik dvou samostatných fakult - Fakulta strojní (FST) a Fakulta elektrotechnická (FEL)

1961

Vznik Katedry elektrotechniky a automatizace (KAM)
Na Západočeské univerzitě v Plzni, dříve Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, se začalo s výukou počítačových předmětů již v roce 1961, tehdy pod hlavičkou Katedry elektrotechniky a automatizace. Naše zkušenosti s výukou informatiky mají tedy více než půlstoletí tradice.

1963

Vznik Katedry automatizace a regulace (KAR)

1972

Vznik Katedry technické kybernetiky (KTK)

1973

Zřízení oboru Elektronické počítače.
Prudký nárůst využití počítačů ve světě technologií vedl v r. 1973 k rozhodnutí Ministerstva školství o zřízení oboru Elektronické počítače na všech elektro‑fakultách v naší zemi (v tehdejší ČSSR se to týkalo pěti vysokých škol, z toho tří na území ČR).

1988

Vznik Katedry informatiky a výpočetní techniky (KIV)

1990

Založení Fakulty aplikovaných věd

1991

Založení Západočeské univerzity

1999

Úprava názvu univerzity

2014

Stěhování katedry informatiky a výpočetní techniky (KIV) do nové budovy CTPVV a NTIS