Informační systémy

Počítačové informační systémy jsou srdcem každého podniku nebo organizace 21. století. Cílem studijního programu Informační systémy je poskytnout studentům komplexní bakalářské vzdělání v informatice s mírným přesahem do oblastí ekonomie a práva souvisejících s provozováním těchto systémů. Naučíte se rozumět počítačovým informačním systémům na takové úrovni, že budete schopni je nejen využívat, ale také analyzovat, navrhovat a udržovat.

Jak budu studovat

Standardní doba studia jsou 3 roky. Studijní zátěž je 60 ECTS kreditů ročně (odpovídá v průměru cca 37 hodinám týdně). Studijní plán je tvořen z bloku povinných předmětů a z bloků povinně volitelných předmětů, kterými se budete profilovat různým směrem dle svého zájmu, ať již směrem vývoje softwarových modulů pro informační systémy, datové analytiky, nebo řízení projektů, týmů, a informačních procesů. Z bloků povinně volitelných předmětů si musíte zvolit předměty v minimálním předepsaném počtu kreditů.

Studijní plán dále obsahuje předměty umožňující relativně snadný přestup mezi příbuznými bakalářskými studijními programy či obory (detaily viz níže) v případech, že

  • student např. stávajícího studijního oboru Informační systémy z nějakých důvodů nedostuduje do konce akademického roku 2023/2024 (tj. nedostuduje ve standardní době studia)
  • student v průběhu svého studia zjistí, že mu dosavadní studijní program nebo obor z nějakých důvodů nevyhovuje

Předměty jsou ve studijním plánu poskládány tak, aby na sebe logicky navazovaly, tj. např. v předmětu KMA/MA1 (1 ZS) si mj. osvojíte základy diferenciálního počtu, které pak využijete v předmětu KMA/PSA (2 ZS), kde se naučíte základům statistické analýzy dat. A práce s daty je samozřejmou součástí informačních systémů.

Doporučené průchody studiem

V prvním roce studia předměty moc řešit nemusíte, protože jak v zimním, tak i v letním semestru máte předepsáno 29 kreditů v povinných předmětech. Do zimního semestru je také zařazen předmět KIV/UVSI – Úvod do studia informatiky, který by vám měl objasnit mj. význam jednotlivých předmětů ve studijním plánu a doporučené průchody studiem. To se vám bude hodit v dalších letech studia. Ve druhém roce si totiž již budete volit cca 1/3 kreditů z bloků povinně volitelných předmětů a bloku volitelných předmětů. Poslední semestr studia je vyhrazen bakalářské práci (za 12 kreditů) a ostatních 60 % kreditů si budete volit, typicky s ohledem na uvažované navazující magisterské studium.

Vizualizace studijního plánu IS

Co se naučím

Hloubka dosažených odborných znalostí a dovedností závisí na konkrétní volbě povinně volitelných předmětů (označeny v hranatých závorkách) – viz rovněž Jak budu studovat.

Jak se uplatním

Studijní program byl připravován rovněž s přihlédnutím k doporučením pro vzdělávání v oblasti Informačních systémů uvedeným v mezinárodně uznávaném Computing Curricula 2020 (CC2020), takže dveře vám budou otevřeny nejen v České republice, ale v celém světě, a to zejména v softwarovém, automobilovém a strojním průmyslu, finančním sektoru nebo ve veřejné správě. Uplatníte se např. jako

  • analytik podnikových procesů a informačních systémů,
  • správce aplikací, správce dat nebo ICT systémů,
  • asistent vedoucího ICT projektu,
  • asistent vedoucího podnikového ICT oddělení
  • nebo jako obchodník s produkty a službami informačních a komunikačních technologií.

Rovněž můžete pokračovat ve studiu v nějakém navazujícím magisterském studijním programu, ať již na FAV ZČU, nebo mimo ni (včetně zahraničí).

Na ZČU na studijní program přímo navazuje připravovaný navazující magisterský studijní program Softwarové a informační systémy, ve kterém se můžete zaměřit na softwarové inženýrství (architektury a modely softwarových systémů), informační systémy vč. analýzy a správy heterogenních dat nebo robustní softwarové systémy (zajištění kvality, výkonnosti, bezpečnosti a spolehlivosti software). Alternativní volbou rovněž může být připravovaný navazující magisterský studijní program Informatika a její specializace, a to zejména specializace Medicínská informatika nebo Zpracování přirozeného jazyka.

Uvažujete-li o dalším studiu v těchto studijních programech, doporučujeme vám zapsat si předměty dle výše uvedených doporučených průchodů studiem, abyste zvýšili šance na bezproblémové přijetí ke studiu a hladký průběh vašeho dalšího studia.

Příbuzné studijní programy a obory

Bakalářský studijní obor Informační systémy studijního programu Inženýrská informatika (INIB)

Jedná se o dobíhající obor, do kterého bylo naposledy přijímáno v akademickém roce 2021/2022. Studenti, kteří nezvládnou obor dostudovat v akademickém roce 2023/2024, tj. do 31.8.2024 budou automaticky převedeni do tohoto studijního programu (Informační systémy), přičemž se na ně bude vztahovat studijní plán platný od akademického roku 2024/2025. Protože studijní plány dobíhajícího oboru Informační systémy a nového studijního programu Informační systémy se relativně významně odlišují, doporučujeme studentům majícím obavy, že včas nestihnou své studium zakončit, aby zažádali o změnu studovaného oboru na studijní program v souladu s vyhláškou děkana o přijímacím řízení pro studenty FAV, kteří se rozhodli studovat od akademického roku XXXX/YYYY (např. 2022/2023) jiný než doposud studovaný studijní program/obor a následně zažádat o uznání absolvovaných předmětů relevantních pro nový studijní program.

Studijní plán nového studijního programu Informační systémy vychází ze studijního plánu dobíhajícího studijního oboru Informační systémy, ale došlo u něj

  1. k mírnému posílení významu bezpečnosti informačních technologií, organizace, plánování a řízení systémů a právního povědomí v oblasti informačních technologií,
  2. náhradě bloku předmětů základů programování postavených na programovacích jazycích Java a C za blok nových předmětů zaměřených na znalosti programování a algoritmizace úloh obecně,
  3. a úplnému zrušení již neperspektivního směru finanční informatiky.

V důsledku těchto změn byly mezi povinné nebo povinně volitelné předměty nově zařazeny předměty, které se ve studijním plánu dobíhajícího oboru nevyskytují. Naopak některé předměty původně v kategorii povinně volitelných se ve studijním plánu nového programu vůbec nenacházejí. Všechny povinné předměty ve studijním plánu dobíhajícího oboru se v novém nacházejí, nicméně ne vždy jako povinné.

Předměty, které se nacházejí v obou studijních plánech:

Předmět Kredity Dobíhající obor Studijní program IS
KIV/ADM 4 B A
UJP/AEP4 4 A A
KIV/BIT 6 A A
KIV/DB1 6 A A
KMA/DMA 4 A A
KEM/EK1 6 B A
KFU/FDS 4 B B - rozšiřující
KIV/FIA 6 A B - rozšiřující
KMA/LAA 5 A A
KIV/PC 6 A B - rozšiřující
KPV/PIS 6 A B - typy informačních systémů
KIV/PRJ5 5 A A
KMA/PSA 5 A A
KPM/SPM 4 B B - profilujícího základu
KIV/TI 6 A A
KTS/TV 1 B - TV B - TV
KGM/UGEM 2 B B - rozšiřující
KGM/UGI 4 B B - typy informačních systémů
KOP/ÚOP 3 A B - rozšiřující
KIV/UPS 6 A B - rozšiřující
KEE/ZBP 1 A B - rozšiřující
KIV/ZIM 4 B A
KIV/ZIS 4 A A
KKY/ZKYI 3 A A
KTS/ZLK 2 B - TV B - TV
KIV/ZOS 6 A B - rozšiřující

Předměty zařazené do studijního plánu dobíhajícího oboru, které budou automaticky uznány i v rámci studijního plánu v novém studijním programu:

Předmět Kredity Dobíhající obor Studijní program IS
KIV/BPINI 12 A uzná se jako A za 12 kr namísto KIV/BPIS (12 kr)
KPM/PE1 5 A uzná se jako A za 5 kr namísto KPM/UPE (4 kr)
KPM/PE2 4 B uzná se jako B – profilujícho základu za 4 kr namísto KPM/PE (6 kr)
KIV/POT 5 A uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PCT (5 kr)
KIV/PPA1 5 A uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PPA (5 kr)
KIV/PPA2 5 A uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/ADT (5 kr)
KIV/PT 5 B uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/IDT (5 kr)
KFU/UC1 5 A Uzná se jako B – rozšiřující za 5 kr namísto KFU/UCE (6 kr)
KIV/ZSWI 6 A uzná se jako A za 6 kr namísto KIV/ZSW-E (6 kr)

Nové povinné předměty:

Předmět Kredity Poznámka
KIV/DBA 4 2 LS; navazuje na KIV/DB1
KFI/KSK 2 1 ZS
KMA/MA1 6 Studenti, kteří absolvovali KMA/M1 pouze složí po domluvě na KMA rozdílovou zkoušku. Studentům, kteří mají v aktuálním akademickém roce zapsán KMA/M1 a chtějí předstoupit na nový studijní program od dalšího akademického roku, je doporučeno, aby u zkoušky z KMA/M1 rovnou zažádali o skládání zkoušky z KMA/MA1 namísto KMA/M1.
KMA/MA2 6 Studenti, kteří absolvovali KMA/M2 pouze složí po domluvě na KMA rozdílovou zkoušku. Studentům, kteří mají v aktuálním akademickém roce zapsán KMA/M2 a chtějí předstoupit na nový studijní program od dalšího akademického roku, je doporučeno, aby u zkoušky z KMA/M2 rovnou zažádali o skládání zkoušky z KMA/MA2 namísto KMA/M2.
KPO/USPN 3 2 ZS
KIV/UVSI 2 1 ZS
KIV/ZIM 4 3 ZS
KIV/ZPS 5 2 ZS
KPO/ZPIT1 2 3 ZS; navazuje na KPO/USPN

Z výše uvedených tabulek vyplývá že student, který by měl na konci akademického roku 2023/2024 splněny všechny povinné předměty včetně jazyků a dále povinně volitelný TV (139 kreditů celkem) by po převedení na nový studijní program a vykonání rozdílových zkoušek z KMA/MA1 a KMA/MA2 měl 139 kreditů a musel nově složit 22 kreditů v povinných předmětech a dále 19 kreditů v povinně volitelných, tj. v zásadě by neměl mít problém dostudovat v průběhu jednoho roku.

Další údaje:

Přehled předmětů dobíhajícího bakalářského oboru Informační systémy formou vizualizace studijního plánu.

Přehled předmětů nového bakalářského studijního programu Informační systémy formou vizualizace studijního plánu.

Bakalářský studijní program Informatika a výpočetní technika – specializace Informatika

Studijní program Informatika a výpočetní technika ve své specializaci Informatika (INF18) klade důraz na vývoj softwarových aplikací, ať již desktopových, webových či mobilních (programování, testování). Studenti, kteří se rozhodnou změnit (v souladu s příslušnou vyhláškou děkana FAV) studovaný program na bakalářský studijní program Informační systémy (IS) čeká mj. absolvování dvou ekonomicky orientovaných předmětů (KEM/EK1, KPM/UPE) a dvou předmětů z oblasti práva v ICT (viz KPO/USPN a KPO/ZPIT1). Dále platí, že:

Předmět Kredity Studijní program INF18 Studijní program IS
KIV/BPINI 12 A uzná se jako A za 12 kr namísto KIV/BPIS (12 kr)
KIV/POT 5 A uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PCT (5 kr)
KIV/PPA1 5 A uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/PPA (5 kr)
KIV/PPA2 5 A uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/ADT (5 kr)
KIV/PT 5 B uzná se jako A za 5 kr namísto KIV/IDT (5 kr)
KIV/ZSWI 6 A uzná se jako A za 6 kr namísto KIV/ZSW-E (6 kr)

Další údaje:

Přehled předmětů stávajícího bakalářského studijního programu Informatika a výpočetní technika - specializace Informatika formou vizualizace studijního plánu.

Přehled předmětů nového bakalářského studijního programu Informační systémy formou vizualizace studijního plánu.