Doktorské studium - pro studenty

Doktorský studijní program Inženýrská informatika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií. Vědecké bádání a tvůrčí činnost studentů se uskutečňuje zejména v rámci mezinárodních a národních projektů jakož i univerzitního grantového schématu pro specifický vysokoškolský výzkum.

Hlavní oblasti výzkumu, v jejichž rámci Katedra informatiky a výpočetní techniky doktorské studium vede, jsou následující:

 • zpracování přirozeného jazyka, strojové učení;
 • metody reprezentace grafické informace;
 • medicínská informatika.

Cílem studia je zvládnutí výzkumných metod a získání znalostí a dovedností nutných pro samostatné bádání a jeho tvůrčí aplikaci. Individuální studijní plán studenta proto obsahuje nejméně tři předměty relevantní ke zkoumané problematice ukončené zkouškou, a dále způsob prokázání jazykových kompetencí buď zkouškou, nebo přednesením příspěvku na konferenci v cizím jazyce. V rámci možností je integrální součástí studia zahraniční stáž či odborné přednášky v zahraničí (programy Erasmus, Free Movers, individuální výjezdy, apod.). Při státní doktorské zkoušce a následně při závěrečné obhajobě disertační práce student prokazuje získané odborné a teoretické znalosti, znalost základních metod vědecké práce a způsobilost osvojovat si nové poznatky vědy, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet.

Od studenta doktorského studia se očekává:

 • vědecká činnost
  • minimálně 20 hodin v týdnu výzkumná činnost na pracovišti
  • v součinnosti se školitelem zapojení do vědeckých projektů, grantů, výzkumných úkolů apod.

 • publikační činnost
  • minimum pro státní doktorskou zkoušku
   • nejméně dva příspěvky alespoň na regionálních konferencích

  • minimum pro obhajobu doktorské práce
   • nejméně dva další příspěvky na reprezentativních konferencích v oblasti dizertace
   • jeden článek v časopisu (WOS, Scopus)

  • poznámky k publikacím
   • všechny publikace musejí mít vztah k tématu dizertace
   • publikování znamená nejméně stav "přijato"
   • při spoluautorství doktorandů na jedné publikaci se publikace započítává pouze prvnímu z nich
   • nestandardní publikování je nutné konzultovat se školitelem a předsedou oborové rady IVT

 • mezinárodní přesah tvůrčí činnosti
  • součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými, nebo prezentovanými v zahraničí, případně jiná forma předem schválené účasti na mezinárodní spolupráci, kterou na návrh školitele schvaluje předseda oborové rady
  • tato úprava studijních povinností platí počínaje 1. ročníkem DSP v r.2018/19

 • výuka
  • obvykle vedení cvičení v rozsahu 2-4 hodiny týdně
  • vedení studentských projektů, bakalářských, příp. inženýrských prací

 • státní doktorská zkouška- doporučené termíny:
  • předložení rukopisu práce ke SDZ do 15. 4. semestru studia;
  • podání přihlášky ke SDZ do 30. 5. semestru studia;
  • státní doktorská zkouška do 30. 6. semestru studia.

Nestandardní rozvržení termínů je třeba projednat a nechat schválit školitelem (v rámci pravidel stanovených oborovou radou).

Poznámka pro studenty kombinované formy: Závazná je pro vás publikační činnost v plném rozsahu. Vědecká činnost je vyvíjena ve formě dohodnuté se školitelem. Výukou nejsou studenti KS obvykle pověřováni.

Další informace pro zájemce včetně vypsaných témat a přijímacího řízení jsou dostupné na stránkách FAV.