předchozí - ÚVOD - následující

Dedukce

Výroková logika by jako model lidského vnímání světa a myšlení o něm neměla valnou cenu, kdyby se v ní nedalo vyjádřit, co z čeho vyplývá. Jde o schopnost, která se v případě skutečného lidského myšlení nazývá schopnost dedukce.

Dedukce ve výrokové logice

Logický důsledek

Problém rozhodování, zdali určitá formula A vyplývá z množiny formulí U, se nazývá problém dedukce a je jedním ze základních problémů logiky. Ve výrokové logice hovoříme o formuli A vyplývající z množiny formulí U jako (tauto)logickém důsledku U. Množina formulí U je v tomto pojetí speciální množinou předpokladů (speciálních axiomů), na níž je postavena určitá teorie.

 

Formule A je (tauto)logickým důsledkem množiny formulí U, platí-li pro všechny modely množiny formulí U, že formule A je v nich splněna (true).

Tvrzení, že formule A je logickým důsledkem dané množiny formulí U obvykle vyjadřujeme U |= A.

 

Formule množiny předpokladů U nemusí být nutně tautologiemi. Je-li však U nesplnitelná množina, pak nemá žádný model, a proto jejím logickým důsledkem je libovolná formule (tj. lze získat formuli A i její negaci A). Nesplnitelná množina předpokladů tedy vede ke sporným důsledkům.

 

Logickým důsledkem prázdné množiny formulí může být pouze tautologie (označuje se |=A).

 

Teorie a její axiomy z hlediska sémantiky

 

Pro matematické teorie je typické, že vycházejí vždy z nějaké množiny základních tvrzení - axiomů a dále, že platná tvrzení teorie jsou důsledky této zvolené množiny axiomů.

 

Teorii lze definovat takto:

  1. je dána množina U výchozích formulí - speciálních axiomů (předpokladů) teorie,

  2. množina T(U) se nazývá teorií vybudovanou na U, je-li každý prvek množiny T(U) formulí, která je logickým důsledkem U, platí-li tedy T(U) = {A / U |= A}.

Je zřejmé, že uvažujeme-li o dedukci, tedy o vyplývání výroků z jiných výroků, je třeba vzít v úvahu to, aby naše závěry byly platné v rámci daného způsobu interpretace.

 

Předpoklady a závěr dedukce

 

Problém dedukce bývá zpravidla formulován tak, že z množiny hypotéz {H1, H2, ..., Hn} vyplývá závěr Z. Množina hypotéz U = {H1, H2, ..., Hn} tedy tvoří speciální axiomy teorie a Z je jejím tautologickým důsledkem ( {H1, H2, ..., Hn} |= Z ).

 

Je-li  U |= Z, hovoříme o platnosti formule Z ve všech modelech množiny formulí U.

 

Příklad: (aplikace principu dedukce)

Zadání: Brown, James a Smith jsou podezřelí z daňového podvodu. Svědčili pod přísahou takto:

Brown: Jones je vinen a Smith je nevinen.

Jones: Je-li vinen Brown, pak je vinen i Smith.

Smith: Já jsem nevinen, ale nejméně jeden ze zbývajících je vinen.

Řešení:

Označme postupně b, j, s výroky. Výpovědi všech tří podezřelých budou nyní vypadat takto:

Brown: j s.

Jones: b s.

Smith: s ( b j).

 

Vinen je zřejmě Jones.

TABULKOVOU metodu lze nahradit REZOLUČNÍ metodou.

Pravidla přirozené dedukce

 

Již od dob klasické logiky jsou známa některá pravidla, podle nichž probíhá deduktivní uvažování. Jestliže platí

A11, ..., A1n |= B1,

...  ...        ...

Ak1, ..., Akn |= Bk, pak platí C1, ..., Cn |= D.

Sémanticky se tato implikace vyjadřuje ve tvaru zlomku tak, že nad čarou jsou uvedeny výchozí dedukce, pod ní dedukce odvozená z těchto výchozích dedukcí.

 

A11, ..., A1n |= B1, ..., Ak1, ..., Akn |= Bk,


C1, ..., Cn |= D

 

Pravidla přirozené dedukce se dělí do dvou skupin. První z nich zahrnuje pravidla strukturální (pravidlo oslabení, o permutaci, o redukci), druhou skupinu odvozovacích pravidel tvoří pravidla operační (pravidlo dodání konjunkce, odnětí konjunkce, dodání implikace, odnětí implikace, dodání disjunkce sukcedentu, dodání negace, pravidlo dvojí negace).

 

předchozí - ÚVOD - následující