Externě zadávané kvalifikační práce (KP)

Účelem těchto stránek je podat přesné informace těm, kteří chtějí zadat KP (tj. bakalářskou nebo diplomovou práci) studentovi studijního programu Informatika a výpočetní technika.

Protože chceme udržet kvalitu KP a také se vyhnout případným známým problémům, je potřebné, aby potenciální zadavatelé externích KP byli seznámeni s pravidly a postupy pro jejich zadávání, zpracování a obhajobu. Tato pravidla totiž nemusejí být na první pohled zřejmá.

 


Zpět na Obsah

Q1: Jaká je používaná terminologie?

Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV) vítá zájem průmyslových partnerů podílet se na zadávání a vedení kvalifikačních prací (KP) pro studenty KIV. Kvalifikační prací se rozumí bakalářská nebo diplomová práce. Tyto práce nazýváme externími KP a její zadavatel je nazýván externí vedoucí. Tato terminologie je používána proto, že zápočet z předmětu Bakalářská/Diplomová práce může udělit jen pracovník KIV, který je u externích KP studentovi přidělen. Ten je nazýván konzultant KP, a ve skutečnosti pouze KP dozoruje a stará se zejména o dodržení administrativních náležitostí a při dokončování práce o správnou strukturu a základní stylistickou úpravu práce.


Zpět na Obsah

Q2: Kdy se KP zadávají a jaké jsou typické časové konstanty?

Zadání KP se zveřejňují typicky v březnu na příští rok, například v březnu 2011 se zveřejňuje zadání KP, která bude řešena od září 2011, odevzdána v polovině května 2012 a obhajována v polovině června 2012. Z tohoto vyplývá, že pokud potřebujete rychle vyřešit nějaký problém, není KP vhodný prostředek.


Zpět na Obsah

Q3: Jak se studenti dozví o nabízených KP?

Zadání jsou studentům zveřejňována pomocí elektronického systému KIV, zcela stejně jako zadání KP připravovaná členy KIV.


Zpět na Obsah

Q4: Lze studentovi dopředu poskytnout nějaké upřesňující informace o problematice řešené KP?

Ano a KIV toto vítá. Zadání je totiž typicky stručné, a proto nemusí být pro studenta, který si jej vybírá, dostatečně informativní nebo atraktivní. Z tohoto důvodu velmi doporučujeme, aby externí vedoucí vyplnil v elektronickém formuláři i část Popis tématu:. Zde může popsat řešený problém libovolným způsobem, jak jen uzná za vhodné.
Platí, že čím více relevantních informací je zde uvedeno, tím je větší šance, že si student zadání vybere.
Rovněž tak doplňující informace typu, kde se bude KP řešit, jaké se budou používat technologie atd. jsou pro studenta důležité a ve vašem vlastním zájmu je vyplňte.


Zpět na Obsah

Q5: Jak si studenti vybírají z nabídek zadání KP?

Po zveřejnění zadání KP v březnu si studenti do poloviny května vybírají z nabídky téma KP, které jim vyhovuje. Je třeba si uvědomit, že neexistuje způsob, jak studentovi nějaké zadání vnutit. Každoročně totiž bývá převis nabídky zadání oproti počtu studentů. To znamená, že zadání KP musí být pro studenta natolik atraktivní (viz též Q4), aby si jej vybral sám.


Zpět na Obsah

Q6: Jak má vypadat správné zadání KP?

Text vlastního zadání KP může být (a typicky bývá) poměrně stručným, obvykle o čtyřech bodech. Veškeré instrukce naleznete na stránce s podrobným návodem.

Při přípravě textu zadání je třeba si uvědomit, že vše, co je v zadání napsáno, musí student splnit. Slovo "musí" je míněno skutečně naprosto vážně – lze velice snadno zkontrolovat, zda text KP obsahuje všechny body zadání, a nesplnění zadání je jasným důvodem pro neobhájení KP. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby externí vedoucí přistupoval k textu zadání velmi zodpovědně s tím, že není problém, aby ve výsledné KP bylo vykázáno více práce, než je požadováno v zadání. Na druhé straně ale není přijatelné, aby bylo zadání triviální.


Zpět na Obsah

Q7: Jaké je nevhodné zadání KP?

Vedoucí kvalifikační práce by měl umět vymezit takový rozsah a šíři zadání, který bude odpovídat obvyklým standardům. Oproti jiným BP/DP by neměl být navržen příliš malý / velký (nezvládnutelný) rozsah, přiliš technologicky či tématicky úzké zadání.

Práce by dále neměla být příliš závislá na souběžných pracích.

Je také třeba vyžadovat vyrovnaný podíl teorie a praxe – nemělo by dojít k naprosté teoretičnosti tématu nebo naopak ke zcela chybějící analytické / studijní / zobecňující části.  


Zpět na Obsah

Q8: Jaké aspekty právních souvislostí je třeba brát v potaz?

Při přípravě zadání je třeba si uvědomit, že KP je veřejně obhajována a její výtisk včetně přiloženého CD/DVD musí být uložen ve veřejně přístupné školní knihovně a je též dostupný elektronicky. Z tohoto pohledu je nutné zvážit, zda je vhodné vypisovat zadání, jehož řešení může být předmětem obchodního tajemství či podobných restrikcí. Takováto zadání jsou z pohledu KIV jednoznačně nevhodná – viz Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb., § 47b, odst. (3):
"Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby."

Dále podle Autorského zákona 121/2000 Sb. § 60 odst. (2): „Školní dílo“ je kvalifikační práce autorským dílem.
"Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení."
Prakticky to znamená, že firma si nemůže činit výhradní nároky na výsledky kvalifikační práce.


Zpět na Obsah

Q9: Pokud si student zadání vybere z nabídky, jak je mu administrativně přiděleno?

Poté, co student o zadání projeví zájem, vyžadujeme, aby si student s externím zadavatelem osobně promluvil a vyjasnili si navzájem svá očekávání. Pokud po této schůzce obě strany souhlasí, vstupuje do hry přidělený konzultant KP z řad členů KIV s event. připomínkováním textu zadání. Jeho finální oficiální verze je podepsána vedoucím KIV a děkanem a stává se součástí výsledné práce.


Zpět na Obsah

Q10: Kdo studentovi přidělí konzultanta KP z řad členů KIV a jaká je spolupráce mezi externím vedoucím a konzultantem?

Konzultant KP je studentovi přidělen garantem oboru (v krajním případě pak vedoucím katedry). Vítáme, když externí vedoucí navrhne na základě svých dřívějších kontaktů na KIV konkrétní osobu, se kterou již spolupracoval. Není to ale nutnost. KIV garantuje, že každá zadaná KP bude mít přiděleného konzultanta KP. Externí vedoucí a konzultat za KIV by v ideálním případě měli být v kontaktu se studentem průběžně a během práce na KP by se měli setkat několikrát osobně.

Upřesnění pro zaměstnance: Prosbu ze strany zástupce vedoucího pro pedagogiku o funkci konzultanta lze samozřejmě odmítnout, zvlášť, když se vám hned z počátku nezdá zadání. Na druhou stranu, vedení externí KP se počítá do úvazků KIV stejně jako všechny další aktivity.

Externí vedoucí vytváří první návrh zadání, konzultant za KIV jej může připomínkovat a navrhnout změny. V takovém případě požádá externího vedoucího o aktualizaci zadání v databázi témat. Konzultant za KIV pak podepisuje návrh zadání vytištěný studentem ze STAGu.


Zpět na Obsah

Q11: Od kdy může student začít na KP pracovat?

Práce na KP může teoreticky začít již v okamžiku zadání, tj. v květnu. Toto ale nelze zajistit ze strany KIV direktivně. Firma externího vedoucího však může studenta různými způsoby motivovat, aby na práci začal pracovat již v průběhu letních prázdnin.


Zpět na Obsah

Q12: Existují nějaké možnosti direktivní kontroly práce studenta na jeho KP?

Direktivní kontrola a vynucování aktivity studenta je možná až od započetí dalšího akademického roku, tj. od konce září. Od této doby má totiž student zapsán příslušný předmět a může tak být vyžadována práce na tomto předmětu.


Zpět na Obsah

Q13: Jak často by se měl externí vedoucí se studentem setkávat?

Je doporučeno, aby se externí vedoucí se studentem setkávali od října do dubna pravidelně každých 14 dní a podle potřeby i častěji. Pokud student evidentně na KP nepracuje, obrátí se externí vedoucí na konzultanta KP a ten již zařídí potřebnou nápravu.


Zpět na Obsah

Q14: Kdy se KP odevzdává a v jaké formě?

Svázanou KP odevzdává student v polovině května a KP musí obsahovat CD/DVD s plně funkčním výsledkem studentovy činnosti (viz též Q6 problém obchodního tajemství). V případě, že student vytvářel jen modul systému či modifikoval jeho určitou část, stačí, když přiložené CD/DVD bude obsahovat pouze danou část studentem vytvořeného díla.

Konzultant potřebuje zkontrolovat finální podobu práce minimálně týden před odevzdáním, neboť jen na základě kompletní odevzdávané práce může studentovi udělit zápočet za KP. Měl by ale být zapojen již do přípravy struktury a základní stylistické úpravy práce, tj. nejpozději 2 měsíce před termínem odevzdání.


Zpět na Obsah

Q15: Jsou nějaké povinnosti externího vedoucího poté, co student odevzdá svoji KP?

Externí vedoucí je pak KIV požádán, aby na KP vypracoval hodnocení vedoucího práce.


Zpět na Obsah

Q16: Musí být externí vedoucí přítomen obhajobě KP?

Není vyžadováno, aby byl externí vedoucí přítomen při obhajobě studentovy KP. Ovšem je to doporučováno, protože v případě nejasností může komisi poskytnout svůj pohled na sporné body.


Zpět na Obsah

Q17: Jaká je časová náročnost vedení KP?

Vedení externí KP je záležitost vyžadující nezanedbatelné úsilí externího vedoucího po dobu téměř jednoho roku (minimálně od října do května).


Zpět na Obsah

Q18: Jak se řeší dočasná nepřítomnost externího vedoucího?

Jakýkoliv „výpadek“ externího vedoucího (typicky způsobený tím, že odjede na dlouhodobou služební cestu do zahraničí) je velmi nepříjemný, možná až kritický pro úspěšné zakončení bakalářova/diplomantova studia. Konzultant KP z KIV nemusí být v případě nedostupnosti externího vedoucího schopen poskytnout studentovi všechny potřebné odborné znalosti. Z tohoto důvodu KIV doporučuje, aby v případě přidělení zadání KP studentovi byl předem znám kolega externího vedoucího, který by jej v případě nutnosti mohl odborně zastoupit.


Zpět na Obsah

Q19: Jaká je pro externího vedoucího výhoda vést KP?

Benefity z vedení KP pro firmu jsou zřejmé minimálně tři:

  • Můžete významně těžit z možnosti průzkumu variant řešení, nových  technologií apod. Tedy činností, které jsou pro vysoké “investiční” náklady a nejistý výsledek často obtížně realizovatelné z vlastních prostředků firmy.

  • Získáte bez větších finančních nákladů hotové dílo.

  • Těžko poznáte lépe potenciálního budoucího zaměstnance vaší firmy.

Zpět na Obsah

Aktualizováno 2016-05-11 09:17:43