Kvalifikační práce

Text zadání kvalifikační práce

Pro text zadání a vypracování kvalifikační práce (BP i DP) platí jistá pravidla, která je vhodné dodržovat (podrobnosti viz často kladené otázky). Jako vedoucí KP si, prosím, uvědomte, že:

Vzorové zadání kvalifikační práce:

 1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator) a se strukturou dat popisujících intenzitu městské dopravy. Dále se seznamte alespoň s jedním archivačním systémem.
 2. Navrhněte systém, který umožní uživatelsky jednoduchou archivaci dat a jejich aktualizaci. Další funkcí systému bude modul vizualizace těchto dat s možností jejich geografické a/nebo časové selekce s výstupem do vhodně zvolených výstupních formátů. Dále navrhněte modul pro automatizované kontroly a eliminace chybných dat.
 3. Navržený systém zrealizujte v jazyce Java.
 4. Aplikaci otestujte na netriviálních datech a kriticky zhodnoťte dosažené výsledky.

 

Poznámka:
Dále uváděné kladné i záporné příklady jsou reálné příklady ze zadání KP v 2014/15.
Účelem negativních příkladů není zesměšnění zadavatele!!!

Požadavky na název práce

 1. Konkrétní
  • Vizualizace procesu optimalizace vsázek pro zóny jaderných reaktorů
  • Protokol VRPN
 2. Pochopitelný
  • Systém pro paralelní výpočet obecného genetického algoritmu
  • MMORPG hra Warp Space
 3. Bez zkratek, které nejsou zcela běžné
  • Editor 3D scén pro simulaci eroze
  • Využití LVQ sítí v BCI systémech
 4. Rozumně dlouhý
  • Program pro vyhodnocování reakční doby měřené osoby
  • Realizace jednoduchého BCI na bázi snímače Mindwave a mikropočítačů Cubieboard, Raspberry Pi popř. Olinuxino
 5. Nezneužitelný, nedvojsmyslný
  • Extrakce násilných událostí z textu
 6. Bez jedinečných názvů
 7. Není-li to nezbytně nutné, neuvádějte v názvu zcela unikátní společnost, výrobek, portál apod. Pokud během doby zpracování společnost zkrachuje, portál se přejmenuje atd. bude pak obtížné zdůvodňovat, proč student nesplnil zadání.
  • Responsivní design portálu pro správu organizací Jasenverkko.fi

Požadavky na text zadání

 1. Zadání formulované v bodech
 2. Na naší katedře již dlouhou dobu držíme tradici bodového zadání (nikoliv spojitého textu). Doporučená struktura bodů je:
  1. Prostudujte/Seznamte se...
  2. Navrhněte...
  3. Implementujte/Realizujte...
  4. Ověřte/Otestujte/Zdokumentujte/Zhodnoťte...

 3. Přiměřený počet bodů
  Není samozřejmě nutné mít právě čtyři body. Zadání o třech nebo pěti bodech je stejně dobré.
   Ovšem dvoubodové zadání je příliš stručné a devítibodové zadání příliš rozsáhlé.
 1. Přiměřená délka každého bodu zadání
 2. Každý bod zadání by měl být popsán jednou až třemi řádky textu. Dvou nebo tří slovný bod zadání je málo.
  • Vybranou metodu nastudujte.
 1. Text by měl být dostatečně konkrétní.
  • Porovnejte oba systémy.

 2. Zadání by mělo být reálně splnitelné na úrovni předpokládaných znalostí studenta.
  Uvědomte si rozdíl mezi znalostmi bakaláře a diplomanta.
  Dále si uvědomte, že student při zadání práce obvykle nemá představu o splnitelnosti/obtížnosti zadání a spoléhá se na to, že tuto představu máte vy jako zadavatel.
  • ...navrhněte optimální zabezpečení informačního systému s klienty na PC a na mobilním zařízení...
 1. V zadání by měl být požadován nějaký konkrétní výsledek tvůrčí činnosti -- obvykle bod: "realizujte / implementujte".

 2. I rešeršní práce musí mít vlastní přínos.
  Předchozí bod lze rozumně porušit pro obor IS, kde např. jen analýzy dostačují pro obhajitelnou práci.
  Ale pak musí být jasně stanoveno, co se v práci očekává jako reálný výsledek studentovy tvůrčí činnosti.
 1. Úkoly v různých bodech zadání by se neměly opakovat.
 2. Třikrát opakovat, že má napsat dokumentaci, je zbytečné.
 1. Text by neměl být osobní.
  • Seznamte se s Vámi vybranou knihovnou...
 1. Méně známé zkratky by měly být rozepsány.
  • ...vyberte metodu pro simulaci DHT.
 1. Ověření na netriviálních příkladech
 2. Pokud je v zadání požadováno ověření (a to by mělo být téměř vždy), pak je třeba zdůraznit, že to má být na netriviálních příkladech.
  • Ověřte nástroj na vzorovém příkladě...

 Obecně platné požadavky

 1. Zadání by neměla být stejná
 2. Mají-li dva či více studentů stejné (nebo téměř stejné) zadání, dají se očekávat problémy při obhajobě a při kontrole na plagiarismus. Pravděpodobně budou obhajovat u stejné komise a ti, co přijdou později, by těžko komisi přesvědčovali o vlastním přínosu k práci.
  Někdy se stejnému/podobnému zadání nedá vyhnout - pak ale v závěrečném hodnocení vedoucího na toto upozorněte a jednoznačně vypíchněte konkrétní studentův přínos.
 1. Text by neměl mít vazby na konkrétní osoby nebo na konkrétní pracoviště.
 2. Pokud během doby zpracování práce dojde k nějakým (byť i formálním) změnám, může se student vymlouvat, že nemohl splnit zadání.
  • Ve spolupráci s doc. R.Č. zjistěte...
  • ...které dovolí výzkumníkům z KME posuzovat...
  • ...snímky dodá KME FAV ZČU.
 1. V zadání by neměl být volný (často motivační) text
  • Cílem zadání je vytvořit aplikaci...
  • Bližší informace dodá vedoucí práce na první schůzce.
 1. Text by neměl být psán "techničtinou".
  • Realizujte dokumentaci...
 1. Zadání by mělo být bez podmínek
  Nevíte-li jako vedoucí práce, zda je možné bod zadání splnit, pak jej raději nepište nebo formulujte jinak.
  Studentovi pak pro splnění bodu zadání stačí lakonické konstatování, že relevantní informace nebyly dostupné a komise je pak postavena před dilema, zda se zdržovat tím, že mu bude dokazovat opak.
  • Seznamte se s obdobnými systémy pro..., pokud jsou informace dostupné.
 1. V zadání nevtipkujte.
  I když to tak není míněno, text může vypadat jako vtip. Pokud vaši kolegové text jako vtip vnímají, přeformulujte jej.
  • Vytvořte...včetně umělecké či umělé inteligence.