Grantové a výzkumné projekty

V uplynulých letech členové Katedry informatiky a výpočetní techniky a výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního Evropského centra excelence NTIS řešili projekty Grantové agentury ČR (GA ČR) a Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 6. a 7. rámcového programu (6FP, 7FP); dále jsme zapojeni do řešení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (ESF). Přehled aktuálně řešených projektů viz níže. Podrobnosti o současných i v minulosti řešených projektech je možno také nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

 

Přehled současných projektů:


Projekty s počátkem v roce 2021


Inovace technologií a procesů pro vývoj modulárního eshopu

Hlavní řešitel: Milan Bartoň (Barton Studio s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023584
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 31. 1. 2023
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Cílem projektu je zahájit spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni konkrétně s Katedrou informatiky a výpočetní techniky, která má rozsáhlé know-how v oblasti vývoje SW a optimalizaci procesů. V rámci projektu bychom chtěli inovovat technologie a procesy pro vývoj moderních modulárních e-shopových systémů.


Terapeutický rehabilitační robot řízený signály mozku

Hlavní řešitel: Dr. Jaroslav Moravec (FOTON, s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
Číslo projektu: FW03010025
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2025
Poskytovatel: TA ČR – FW – Program Trend

Anotace: Hlavním cílem projektu bude vyvinout terapeutický rehabilitační robot, u kterého bude řízen proces re-edukace hybnosti horní končetiny pacienta přímo prostřednictvím signálů z jeho mozku s využitím rozhraní mozek-počítač (BCI) . Vyvinutý robot bude využívat rovněž informaci ze senzorů polohy, síly i momentu sil, které umožní optimální rehabilitaci hybnosti končetiny robotem a zajistí také diagnostickou validaci léčebného procesu. Robot bude kromě uvedených atributů vynikat možnostmi internetové konektivity, plným využíváním možností virtuální reality a při jeho řízení budou uplatňovány principy umělé inteligence. Zároveň bude zahrnovat inteligentní diagnostický systém s jehož pomocí bude možno objektivně posuzovat úspěch terapie a terapii optimalizovat.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Zobecněné symetrie a ekvivalence geometrických dat

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
Číslo projektu: 21-08009K
Doba řešení: 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Poskytovatel: GA ČR

Anotace: Objekt je symetrický, pokud existuje transformace zobrazující jej na sebe (tj. objekt je vzhledem k dané transformaci invariantní). Detekce symetrie hraje významnou roli zejména v rozpoznávání vzorů, počítačovém vidění, počítačové grafice a geometrickém modelování, kde pomáhá řešit problémy, jako je zarovnání objektů, komprese dat, symetrické editování, rekonstrukce neúplných objektů nebo podpora technických ilustrací. Navrhovaný projekt plánuje spojit do jednoho týmu tři skupiny výzkumníků: informatiky se zaměřením na grafické algoritmy, informatiky z oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země a matematiky se zaměřením na geometrické modelování a geometrické algoritmy. Cílem projektu je získat nové výsledky v aktuálních výzkumných tématech z oblasti symetrií, zejména týkajících se zobecněných symetrií, přesných a přibližných projektivních ekvivalencí; integrací těchto výsledků do sémantické segmentace a rozpoznávání objektů pak získat nové výsledky také v oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2020


Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Hlavní řešitel: Ing. Zuzana Žitná (Karlovarský kraj)
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Doba řešení: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Poskytovatel: MŠMT - OP VVV - PO 3

Anotace: ZČU se projektu účastní aktivitou Konzultace a podpora demonstrační laboratoře aplikované techniky. Cílem aktivity je odborná podpora při budování demonstrační laboratoře aplikované techniky poskytnutá pedagogickými pracovníky a studenty Západočeské Univerzity (ZČU), zejména Katedry informatiky a výpočetní techniky. Podpora se bude týkat v první řadě volby a výběru pořizovaného hardwaru, jeho uvedení do provozu a následně vytvoření podpůrných materiálů pro hlubší úrovně interakce. Tato aktivita má vazbu na aktivitu, kterou bude realizovat finanční partner Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Metody reprezentace a zpracování trojrozměrných dynamických tvarů

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Číslo projektu: 20-02154S
Doba řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Poskytovatel: GA ČR

Anotace: Trojrozměrné polygonální sítě našly široké uplatnění v mnoha oblastech vědy i techniky. Moderní hardware umožňuje získávat kromě statických sítí i sítě dynamické, jejichž tvar a konektivita se v čase mění. Na tomto druhu dat je možné založit řadu nových aplikací, efektivní reprezentace a zpracování těchto dat je však otevřeným problémem, jehož vyřešení teprve umožní plné využití jejich potenciálu. Současné přístupy trpí řadou fundamentálních problémů, jako např. nevhodné zacházení s chybějícími daty v případě dočasného zakrytí, nutnost převzorkování a z toho plynoucí ztráta přesnosti či neschopnost rozlišit skutečné a falešné změny topologie. Navrhovaný projekt se zabývá řešením těchto problémů nasazením výpočetních technik diskrétní diferenciální geometrie. Bude vytvořen kompaktní model, jehož topologie bude určena analýzou celé vstupní sekvence. Parametry modelu a jeho deformace budou optimalizovány minimalizací objektivní funkce, jejíž konstrukce se soustředí na omezení vlivu chybějících či nesprávně interpretovaných dat. Navržené řešení bude verifikováno v několika aplikacích.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Umělá inteligence, média a právo

Hlavní řešitel: Mgr. Alžběta Krausová (LL.M., ÚSP AV ČR)
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: TL03000152
Doba řešení: 1. 6. 2020 - 31. 12. 2023
Poskytovatel: TA ČR

Anotace: Cílem tohoto projektu je definovat zákonné a podzákonné podmínky spravedlivé ochrany osobní autonomie a práva na informační sebeurčení jednotlivce při používání umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tzn. mediální komunikace a medializovaných obsahů), definovat nejlepší praxi při tvorbě a sdělování personalizovaného obsahu těmito prostředky a poskytnout běžným uživatelům volně dostupný nástroj, který jim pomůže při realizaci svého práva na osobní autonomii a informační sebeurčení. Projekt pomůže realizovat vybrané cíle definované v kapitole 6 Národní strategie umělé inteligence v ČR.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Výzkum a vývoj inteligentního systému PAS pro ochranu zdraví na pracovišti a zlepšení pracovních podmínek

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec (DSS)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020048; EG19_262/0020048
Doba řešení: 01.09.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Multidisciplinární výzkum a vývoj v rámci předkládaného projektu je orientován na prototyp modulárního a inteligentního IS PAS (personální a asistenční bezpečnostní systém), který s využitím algoritmů umělé inteligence, big data, prvků Internet of things a různých smart HW prvků bude možné využít k zajištění a rozvoji bezpečných pracovišť v rámci různých oborů. Důležitou součástí vývoje řešení je jeho využitelnost/aplikovatelnost v praxi a zakomponování požadavků a očekávání budoucích uživatelů. Nezbytným parametrem vyvíjeného řešení je také cenová přijatelnost.
S využitím moderních technologií inteligentní IS umožní prevenci nežádoucích stavů/situací, sledování a diagnostiku vybraných parametrů ochrany zdraví a bezpečnosti práce a SW část systému s využitím umělé inteligence uložená data vyhodnocuje, analyzuje a předkládá návrhy řešení pro zaměstnance a management. Synergický účinek nastane využitím tří faktorů – lidského, umělé inteligence a IoT. Propojením několika fyzických hardwarových modulů schopných předávat si data pomocí síťové konektivity (IoT) s umělou inteligencí, jejíž algoritmy budou schopny se přizpůsobit okolnímu prostředí a vyhodnocovat případná bezpečnostní rizika, a člověkem, který do projektu přinese zkušenosti a znalosti z oblasti BOZP, vznikne komplexní systém ochrany zdraví pracovníků a zkvalitnění jejich pracovního prostředí.


Projekty s počátkem v roce 2019


Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence

Hlavní řešitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: TL02000288
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Poskytovatel: TA ČR

Anotace: Projekt integrující žurnalistiku a počítačové vědy počítá do dvou let se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu za pomoci umělé inteligence (dále jen UI) v českém jazyce. Hlavním cílem projektu je následný výzkum proměn vybraných atributů novinářské etiky v éře žurnalistiky UI - především pak ověřování obsahů stávajícím způsobem a s využitím UI, využití obsahu generovaného UI a s tím související etický konflikt mezi rychlostí a přesností, redefinice role žurnalistů v newsroomech, v nichž jsou aplikovány systémy UI. Praktickými výstupy bude nejen předmětný systém, ale i metodika pro aplikaci UI v podmínkách české žurnalistiky, jež by měla stavět na principech společenské odpovědnosti, a též inovativní didaktická metoda vzdělávání novinářů v ČR.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Využití moderních informačních technologií pro neurorehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 191
Doba řešení: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2022
Poskytovatel: SFEU - INTERREG V-A (CZ-BY)

Anotace: Na obou stranách dotačního území dochází každý rok k řádově stovkám úrazů či onemocněním mozku. Pacienti se získaným poškozením mozku trpí kognitivními a motorickými deficity, které je částečně nebo zcela vyřadí z běžného života. Stávající model neurorehabilitace zajišťuje komplexní péči (neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped) v akutní fázi onemocnění za hospitalizace, ale následná péče je, zejména pro osoby z příhraničí, nedostačující či zcela chybí. Aktivity přispívající ke zvýšení dostupnosti a efektivity léčebné péče jsou proto velmi přínosnými jak z hlediska společenského, tak i ekonomického. Cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu neurorehabilitačních postupů jak v akutní fázi tohoto onemocnění, tak ve fázi dlouhodobé domácí rehabilitace a usnadnit a urychlit návrat těchto lidí k běžnému rodinnému, společenskému a pracovnímu životu a dále zajistit podporu jejich rodinám. K tomu budou využity cílené neurorehabilitační metody a postupy a aktuální znalosti z informačních technologií (rozhraní člověk-počítač, webové technologie, metody strojového učení). Do projektu budou zařazeni lidé se získaným poškozením mozku, u nichž v akutní fázi onemocnění bude existovat předpoklad zlepšení poškozených funkcí. U pacientů v akutní fázi onemocnění bude provedena neuropsychologická diagnostika včetně schopnosti práce s technickými prostředky a analýza podmínek v rodině. Přínosem projektu je vytvoření nových, originálních a individuálně diferencovaných technických a programových prostředků pro mozkovou stimulaci, metod kognitivního a motorického tréninku s ohledem na individuální potřeby každého pacienta. Proběhne zaškolování pacientů i členů rodiny týkající se nejen postupu neurorehabilitace, ale i právě používání technických prostředků a softwarových aplikací zvyšujících efektivitu neurorehabilitace. Na tyto zavedené postupy bude navazovat domácí neurorehabilitace, která při využití výše jmenovaných prostředků umožní on-line kontakt pacienta s terapeutem, kontakt mezi terapeuty a on-line monitorování dosažených výsledků vedoucích k následné modifikaci terapie. Na české straně dotačního území bude využito zkušeností zavedené a osvědčené systémové multioborové rehabilitace partnerské bavorské strany. Obě území využijí výzkumné a technické inovace vytvořené českou partnerskou univerzitou. Bavorská strana přispěje technikami zpracování a vyhodnocení získaných dat. Vzniklý systém přispěje k urychlení, personalizaci a vyšší úspěšnosti a dostupnosti neurorehabilitační péče. Dotační území má šanci stát se jedinečným centrem s takto organizovanou neurorehabilitační péčí.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Výzkum a vývoj inteligentního systému pro podporu péče v sociálních službách s využitím asistivních technologií

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec (DSS)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015556; EG17_176/0015556
Doba řešení: 1. 9.2019 - 31. 12. 2021
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Výzkum a vývoj automatizovaného sofistikovaného systému pro podporu péče v sociálních službách, který s využitím umělé inteligence a asistivních technologií umožňuje prevenci nežádoucích stavů/situací, sledování a diagnostiku vybraných parametrů (např. poloha, jídlo a pitní režim jako součást životosprávy, tělesná teplota, krevní tlak, pády) a návrh variant potřebných opatření u zjištěných odchylek klientů - seniorů v ústavní sociální péči. Komplexní systém se bude skládat z technologické (HW) části a SW řešení.


Projekty s počátkem v roce 2018


AFarCloud - Aggregate Farming in the Cloud (2)

Hlavní řešitel: Universidad Politecnica de Madrid
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
Číslo projektu: 783221
Doba řešení: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021
Poskytovatel: EC – H2020

Anotace: Farming is facing many economic challenges in terms of productivity or cost-effectiveness, as well as an increasing labour shortage partly due to depopulation of rural areas. Current systems still have significant drawbacks in areas such as flexibility, efficiency, robustness, sustainability, high operator cost and capital investment. Furthermore, reliable detection, accurate identification and proper quantification of pathogens and other factors, affecting both plant and animal health, are critical to be kept under control so as to reduce economy expenditures, trade disruptions and even human health risks. AFarCloud provides a framework able to promote precision farming solutions, realized through the development of specialized Cyber Physical Systems and integration with other disciplines concerning data mining and analyses with agronomic protocols, by using not only new robotic platforms but also incorporating to the aforementioned framework the legacy systems already deployed in the farms. The AFarCloud project aims to make farming robots accessible to more users by: ?Enabling farming robots to work in a cooperative mesh, thus opening up new applications and ensuring re-usability, as no specialized vehicles are needed because heterogeneous standard vehicles can combine their capabilities ?Increasing the autonomy of farming robots and improving their usability AFarCloud achievements will be demonstrated in 2 field tests in both cropping (general horticulture, grass sub-scenario and seed potato sub-scenario) and livestock scenarios (food management and livestock movement control). AFarCloud outcomes will strength partners? market position boosting their innovation capacity and addressing industrial needs both at EU and international levels. The consortium represents the whole ICT-based farming solutions? value chain, including all key actors needed for the development, demonstration and future market uptake of the precision farming.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Hlavní řešitel: Ing. Jiří Vacátko
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.; Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
Doba řešení: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2022
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Projekt je zaměřen na výzkumu, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP II: Digital market technologies a NIP I: Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl. Projekt bude rozšiřovat kapacity spojené s technologiemi segmentu Průmysl 4.0. Navržená inovativní řešení, konsultovaná odborníky ze spolupracujících firem, budou rozvíjet - robotické, řídicí, diagnostické, rozhodovací a monitorovací technologie.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Moderní zpřístupnění historických pramenů

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: 211
Doba řešení: 1. 3. 2018 - 31. 8. 2021
Poskytovatel: SFEU - INTERREG V-A (CZ-BY)

Anotace: Hlavním cílem projektu je zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí pomocí nejmodernějších informačních technologií. Bude umožněno vyhledávání informací podle lokalizačních údajů. Dále se zaměříme na přehlednou prezentaci a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů. Také bude realizováno inteligentní full-textové zpřístupněním dokumentů v českém i německém jazyce. Informace budou k dispozici pomocí nadstavby existujícího portálu Porta Fontium (http://www.portafontium.eu/).

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Multimodální identifikace, autorizace a verifikace osob

Hlavní řešitel: Palaxo Development s.r.o.
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012507
Doba řešení: 1. 5. 2018 - 31. 12. 2020
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Cílem projektu je v rámci Experimentálního vývoje a Průmyslového výzkumu vyvinout SW řešení, které bude hardwarovými i softwarovými prostředky zajišťovat bezpečnou a důvěryhodnou multimodální identifikaci, autorizaci a verifikace osob, včetně souvisejících elektronických transakcí a podpisů s primárním zaměřením na zabezpečený oběh, podepisováni a verifikaci dokumentů a elektronických formulářů. Žadatel disponuje kvalitními experty a významnou přidanou hodnotu je účinná spolupráce se ZČU.
Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Podpora inovací v regionu Dunaje znalostním inženýrstvím a managementem práv duševního vlastnictví (KnowING IPR)

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
Číslo projektu: DTP2-076-1.1
Doba řešení: 1.7.2018 - 30.6.2021
Poskytovatel: Research program EK Interreg DANUBE

Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření nadnárodní inovační platformy pro efektivní využití dostupných znalostí patentů, výzkumu a vývoje. Klíčovými výstupy je nadnárodní inovační platforma KnowING, která propojuje subjekty činné v inovačních aktivitách a umožňuje jim sdílet kompetence v získávání a zpracování znalostí, a webová služba poskytující na dotaz strukturované znalosti malým a středním podnikům, nástroje k rozšiřování kapacit a také sadu prostředků pro udržitelnost a přenositelnost.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2017


Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: 17-05534S
Doba řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Poskytovatel: GA ČR - Grantová agentura České republiky

Anotace: Vývoj nových metod interpolace a aproximace roztroušených prostorově-časových dat v počítačové grafice.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
Číslo projektu: 17-07690S
Doba řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Poskytovatel: GA ČR - Grantová agentura České republiky

Anotace: Nalezení nových výpočetních metod pro simulaci a vizualizaci transportu obecného ligandu v dynamických proteinech a evaluaci nalezených cest. Metody budou založeny především na kombinaci robotického plánování pohybu a geometrického dělení prostoru.
Jedná se spojení výzkumu v oblasti plánování pohybu (ČVUT), geometrických modelů proteinů (ZČU) a vizualizací (MU Brno).

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2016


Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 85
Doba řešení: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019
Poskytovatel: Operational program EK INTERREG V-A (CZ-BY)

Anotace: Hlavním cílem projektu BASIL, řešeného v rámci přeshraniční spolupráce mezi regionem Bavorsko a Česká republika, je prototyp asistenčního systému „smart home“, který vychází z rozpoznávání mozkových vln a je určený pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.; Ing. Martin Zíma, Ph.D.; Ing. Michal Nykl, Ph.D.
Číslo projektu: DG16P02B009
Doba řešení: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2019
Poskytovatel: MKČR

Anotace: Hlavním cílem projektu je zpřístupnění jedinečného jazykového materiálu z dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nejširší veřejnosti ve zcela nové, uživatelsky přívětivé softwarové databázi jazykové problematiky řešené v jazykové poradně. Pro usnadnění zpracování dotazů pro jejich vkládání do databáze bude navržen systém poloautomatické úpravy dat pro pomoc při strukturování dotazu.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2015


PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D.
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.; Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.; Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
Číslo projektu: LO1506
Doba řešení: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2020
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Předmětem projektu PUNTIS je evropské centrum excelence NTIS - Nové technologie pro informační společnost vybudované v letech 2010-14 s podporou zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (Operační program výzkum a vývoj pro inovace) jako nové pracoviště Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Hlavními cíli projektu jsou: podpora Centra jako evropsky významného výzkumného a vývojového pracoviště podporujícího sociální i ekonomický rozvoj města Plzně a celého Plzeňského regionu, rozvoj výzkumných týmů a zajištění jejich další systematické internacionalizace, a částečná obnova a modernizace vybudované infrastruktury.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.

Aktualizováno 2022-05-23 14:02:25