Grantové a výzkumné projekty

V uplynulých letech členové Katedry informatiky a výpočetní techniky a výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního Evropského centra excelence NTIS řešili projekty Grantové agentury ČR (GA ČR) a Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 6. a 7. rámcového programu (6FP, 7FP); dále jsme zapojeni do řešení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (ESF). Přehled aktuálně řešených projektů viz níže. Podrobnosti o současných i v minulosti řešených projektech je možno také nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

 

Přehled současných projektů:


Projekty s počátkem v roce 2023


Komprese dat založená na vymezení samozřejmé informace – COMPROMISE

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová; Borut Žalik (Fakulty of Electrical Engeneering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia)
Číslo projektu: 23-04622L
Doba řešení: 1.1.2023 - 31. 12. 2025
Poskytovatel: GAČR

Anotace: Záměrem projektu COMPROMISE je vyvinout novou metodologii komprese dat, která bude do značné míry nezávislá na doméně, asymetrická a vhodná pro bezeztrátovou, téměř bezeztrátovou a ztrátovou kompresi s využitím společné linky procedur. Doménové nezávislosti se dosáhne sdružením doménově závislých rysů do jediné doménově nezávislé taxonomie. Pro kódování se nejprve detekují doménově závislé rysy, pak se z nich vyberou doménově nezávislé rysy, určí se residua a proběhne komprese. Při dekódování nejprve proběhne doménově nezávislá expanze, pak doménově závislá obnova dat. Koncept umožní také uchovávání informace o víceúrovňových závislostech dat, takže se zlepší možnost opakovaného využití dat na různých sémantických úrovních. Koncept bude ověřen na rastrových obrazech, digitálních audio datech, biomedicínských signálech a řídkých voxelových datech.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2021


DMS nové generace

Hlavní řešitel: S&T CZ s.r.o.
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026768
Doba řešení: 1. 12. 2021 - 31.5.2023
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Výstupem projektu je vytvoření moderního webového Dokument Management Systému využívajícího prvky samoučící se uměl. inteligence a strojového učení zaměřené na využití neuronových sítí. Produkt se stane na trhu unikátní díky využití nejmodernějších technologií a nejnovějších poznatků z obl. sémantického vyhledávání a automatického zpracování přirozeného jazyka. Další technologií zvyšující konkurenční výhodu řešení bude technologie Blockchain, která se experimentálně propojí s biometrickým podpisem.


Terapeutický rehabilitační robot řízený signály mozku

Hlavní řešitel: Dr. Jaroslav Moravec (FOTON, s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
Číslo projektu: FW03010025
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2025
Poskytovatel: TA ČR – FW – Program Trend

Anotace: Hlavním cílem projektu bude vyvinout terapeutický rehabilitační robot, u kterého bude řízen proces re-edukace hybnosti horní končetiny pacienta přímo prostřednictvím signálů z jeho mozku s využitím rozhraní mozek-počítač (BCI) . Vyvinutý robot bude využívat rovněž informaci ze senzorů polohy, síly i momentu sil, které umožní optimální rehabilitaci hybnosti končetiny robotem a zajistí také diagnostickou validaci léčebného procesu. Robot bude kromě uvedených atributů vynikat možnostmi internetové konektivity, plným využíváním možností virtuální reality a při jeho řízení budou uplatňovány principy umělé inteligence. Zároveň bude zahrnovat inteligentní diagnostický systém s jehož pomocí bude možno objektivně posuzovat úspěch terapie a terapii optimalizovat.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Výzkum a vývoj (VaV) společnosti ICZ a.s. v oblasti umělé inteligence (UI) při zpracování zdravotnické dokumentace

Hlavní řešitel: ICZ a.s.
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024835
Doba řešení: 1. 8. 2021 - 31. 5. 2023
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Hlavním cílem projektu je zvýšení tuzemské a mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele vytvořením Inteligentního asistenta pro podporu kódování a vykazování diagnóz, kódů provedených výkonů, poskytnutých léků a zdravotnických prostředků pro zdravotní pojišťovnu. Pro dosažení cíle bude vytvořen predikční model využívající umělou inteligenci (dále AI), který jako asistent bude pomáhat uživateli (lékaři a dalším osobám zodpovědných za kódování pro potřeby vyúčtování péče) s výběrem vhodných dat pro předání zdravotní pojišťovně za účelem efektivního vykazování zdravotní péče.


Zobecněné symetrie a ekvivalence geometrických dat

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: 21-08009K
Doba řešení: 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Poskytovatel: GA ČR

Anotace: Objekt je symetrický, pokud existuje transformace zobrazující jej na sebe (tj. objekt je vzhledem k dané transformaci invariantní). Detekce symetrie hraje významnou roli zejména v rozpoznávání vzorů, počítačovém vidění, počítačové grafice a geometrickém modelování, kde pomáhá řešit problémy, jako je zarovnání objektů, komprese dat, symetrické editování, rekonstrukce neúplných objektů nebo podpora technických ilustrací. Navrhovaný projekt plánuje spojit do jednoho týmu tři skupiny výzkumníků: informatiky se zaměřením na grafické algoritmy, informatiky z oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země a matematiky se zaměřením na geometrické modelování a geometrické algoritmy. Cílem projektu je získat nové výsledky v aktuálních výzkumných tématech z oblasti symetrií, zejména týkajících se zobecněných symetrií, přesných a přibližných projektivních ekvivalencí; integrací těchto výsledků do sémantické segmentace a rozpoznávání objektů pak získat nové výsledky také v oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2020


Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Hlavní řešitel: Ing. Zuzana Žitná (Karlovarský kraj)
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Doba řešení: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Poskytovatel: MŠMT - OP VVV - PO 3

Anotace: ZČU se projektu účastní aktivitou Konzultace a podpora demonstrační laboratoře aplikované techniky. Cílem aktivity je odborná podpora při budování demonstrační laboratoře aplikované techniky poskytnutá pedagogickými pracovníky a studenty Západočeské Univerzity (ZČU), zejména Katedry informatiky a výpočetní techniky. Podpora se bude týkat v první řadě volby a výběru pořizovaného hardwaru, jeho uvedení do provozu a následně vytvoření podpůrných materiálů pro hlubší úrovně interakce. Tato aktivita má vazbu na aktivitu, kterou bude realizovat finanční partner Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Umělá inteligence, média a právo

Hlavní řešitel: Mgr. Alžběta Krausová (LL.M., ÚSP AV ČR)
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: TL03000152
Doba řešení: 1. 6. 2020 - 31. 12. 2023
Poskytovatel: TA ČR

Anotace: Cílem tohoto projektu je definovat zákonné a podzákonné podmínky spravedlivé ochrany osobní autonomie a práva na informační sebeurčení jednotlivce při používání umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tzn. mediální komunikace a medializovaných obsahů), definovat nejlepší praxi při tvorbě a sdělování personalizovaného obsahu těmito prostředky a poskytnout běžným uživatelům volně dostupný nástroj, který jim pomůže při realizaci svého práva na osobní autonomii a informační sebeurčení. Projekt pomůže realizovat vybrané cíle definované v kapitole 6 Národní strategie umělé inteligence v ČR.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.

Aktualizováno 2022-05-23 12:02:25