Výzkum

Grantové a výzkumné projekty

V uplynulých letech členové Katedry informatiky a výpočetní techniky a výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního Evropského centra excelence NTIS řešili projekty Grantové agentury ČR (GA ČR) a Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 6. a 7. rámcového programu (6FP, 7FP); dále jsme zapojeni do řešení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (ESF). Přehled aktuálně řešených projektů viz níže. Podrobnosti o současných i v minulosti řešených projektech je možno také nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

 

Přehled současných projektů:

 

Výzkum a vývoj inteligentního systému pro podporu péče v sociálních službách s využitím asistivních technologií             

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec - DSS
Spolupracovník na VP2: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015556; EG17_176/0015556
Doba řešení: 01.09.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: 
FAV, MPO, OP PIK

Výzkum a vývoj automatizovaného sofistikovaného systému pro podporu péče v sociálních službách, který s využitím umělé inteligence a asistivních technologií umožňuje prevenci nežádoucích stavů/situací, sledování a diagnostiku vybraných parametrů (např. poloha, jídlo a pitní režim jako součást životosprávy, tělesná teplota, krevní tlak, pády) a návrh variant potřebných opatření u zjištěných odchylek klientů  - seniorů v ústavní sociální péči. Komplexní systém se bude skládat z technologické (HW) části a SW řešení.

 

Výzkum a vývoj inteligentního systému PAS pro ochranu zdraví na pracovišti a zlepšení pracovních podmínek       

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec - DSS
Spolupracovník na VP2: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020048; EG19_262/0020048
Doba řešení: 01.09.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: 
FAV, MPO, OP PIK

Multidisciplinární výzkum a vývoj v rámci předkládaného projektu je orientován na prototyp modulárního a inteligentního IS PAS (personální a asistenční bezpečnostní systém), který s využitím algoritmů umělé inteligence, big data, prvků Internet of things a různých smart HW prvků bude možné využít k zajištění a rozvoji bezpečných pracovišť v rámci různých oborů. Důležitou součástí vývoje řešení je jeho využitelnost/aplikovatelnost v praxi a zakomponování požadavků a očekávání budoucích uživatelů. Nezbytným parametrem vyvíjeného řešení je také cenová přijatelnost.
S využitím moderních technologií inteligentní IS umožní prevenci nežádoucích stavů/situací, sledování a diagnostiku vybraných parametrů ochrany zdraví a bezpečnosti práce a SW část systému s využitím umělé inteligence uložená data vyhodnocuje, analyzuje a předkládá návrhy řešení pro zaměstnance a management. Synergický účinek nastane využitím tří faktorů – lidského, umělé inteligence a IoT. Propojením několika fyzických hardwarových modulů schopných předávat si data pomocí síťové konektivity (IoT) s umělou inteligencí, jejíž algoritmy budou schopny se přizpůsobit okolnímu prostředí a vyhodnocovat případná bezpečnostní rizika, a člověkem, který do projektu přinese zkušenosti a znalosti z oblasti BOZP, vznikne komplexní systém ochrany zdraví pracovníků a zkvalitnění jejich pracovního prostředí.

 

Využití moderních informačních technologií pro neurorehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku (Improvement of human cognitive and physical abilities by application of modern information technologies in  Neurorehabilitation)                     

Řešitel: Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 191
Doba řešení: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022
Poskytovatel:
SFEU - INTERREG V-A (CZ-BY)
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Na obou stranách dotačního území dochází každý rok k řádově stovkám úrazů či onemocněním mozku. Pacienti se získaným poškozením mozku trpí kognitivními a motorickými deficity, které je částečně nebo zcela vyřadí z běžného života. Stávající model neurorehabilitace zajišťuje komplexní péči (neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped) v akutní fázi onemocnění za hospitalizace, ale následná péče je, zejména pro osoby z příhraničí, nedostačující či zcela chybí. Aktivity přispívající ke zvýšení dostupnosti a efektivity léčebné péče jsou proto velmi přínosnými jak z hlediska společenského, tak i ekonomického. Cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu neurorehabilitačních postupů jak v akutní fázi tohoto onemocnění, tak ve fázi dlouhodobé domácí rehabilitace a usnadnit a urychlit návrat těchto lidí k běžnému rodinnému, společenskému a pracovnímu životu a dále zajistit podporu jejich rodinám. K tomu budou využity cílené neurorehabilitační metody a postupy a aktuální znalosti z informačních technologií (rozhraní člověk-počítač, webové technologie, metody strojového učení). Do projektu budou zařazeni lidé se získaným poškozením mozku, u nichž v akutní fázi onemocnění bude existovat předpoklad zlepšení poškozených funkcí. U pacientů v akutní fázi onemocnění bude provedena neuropsychologická diagnostika včetně schopnosti práce s technickými prostředky a analýza podmínek v rodině. Přínosem projektu je vytvoření nových, originálních a individuálně diferencovaných technických a programových prostředků pro mozkovou stimulaci, metod kognitivního a motorického tréninku s ohledem na individuální potřeby každého pacienta. Proběhne zaškolování pacientů i členů rodiny týkající se nejen postupu neurorehabilitace, ale i právě používání technických prostředků a softwarových aplikací zvyšujících efektivitu neurorehabilitace. Na tyto zavedené postupy bude navazovat domácí neurorehabilitace, která při využití výše jmenovaných prostředků umožní on-line kontakt pacienta s terapeutem, kontakt mezi terapeuty a on-line monitorování dosažených výsledků vedoucích k následné modifikaci terapie. Na české straně dotačního území bude využito zkušeností zavedené a osvědčené systémové multioborové rehabilitace partnerské bavorské strany. Obě území využijí výzkumné a technické inovace vytvořené českou partnerskou univerzitou. Bavorská strana přispěje technikami zpracování a vyhodnocení získaných dat. Vzniklý systém přispěje k urychlení, personalizaci a vyšší úspěšnosti a dostupnosti neurorehabilitační péče. Dotační území má šanci stát se jedinečným centrem s takto organizovanou neurorehabilitační péčí.

 

Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence   

Hlavní řešitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. -  Univerzita Karlova v Praze
Spolupracovník na VP2: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: TL02000288
Doba řešení:  1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Poskytovatel: TA ČR
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Projekt integrující žurnalistiku a počítačové vědy počítá do dvou let se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu za pomoci umělé inteligence (dále jen UI) v českém jazyce. Hlavním cílem projektu je následný výzkum proměn vybraných atributů novinářské etiky v éře žurnalistiky UI - především pak ověřování obsahů stávajícím způsobem a s využitím UI, využití obsahu generovaného UI a s tím související etický konflikt mezi rychlostí a přesností, redefinice role žurnalistů v newsroomech, v nichž jsou aplikovány systémy UI. Praktickými výstupy bude nejen předmětný systém, ale i metodika pro aplikaci UI v podmínkách české žurnalistiky, jež by měla stavět na principech společenské odpovědnosti, a též inovativní didaktická metoda vzdělávání novinářů v ČR.

We have implemented a system for automatic categorization of press releases (sport, politics, etc.) for the Czech News Agency. It simplifies the process of adding new press releases as well as searching in them. The challenge is the multi-label nature of this task, i.e. each press release can belong to multiple categories and we do not know in advance how many there are. Our system works with the semantics of the press releases, because the mere use of words without knowing their relations is not sufficient. Our know-how was delivered in the form of a software license.

 

AFarCloud - Aggregate Farming in the Cloud (2)         

Hlavní řešitel: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Spolupracovník na VP2: doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
Číslo projektu: 783221
Doba řešení: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Poskytovatel:
EC – H2020
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Farming is facing many economic challenges in terms of productivity or cost-effectiveness, as well as an increasing labour shortage partly due to depopulation of rural areas. Current systems still have significant drawbacks in areas such as flexibility, efficiency, robustness, sustainability, high operator cost and capital investment. Furthermore, reliable detection, accurate identification and proper quantification of pathogens and other factors, affecting both plant and animal health, are critical to be kept under control so as to reduce economy expenditures, trade disruptions and even human health risks. AFarCloud provides a framework able to promote precision farming solutions, realized through the development of specialized Cyber Physical Systems and integration with other disciplines concerning data mining and analyses with agronomic protocols, by using not only new robotic platforms but also incorporating to the aforementioned framework the legacy systems already deployed in the farms. The AFarCloud project aims to make farming robots accessible to more users by: ?Enabling farming robots to work in a cooperative mesh, thus opening up new applications and ensuring re-usability, as no specialized vehicles are needed because heterogeneous standard vehicles can combine their capabilities ?Increasing the autonomy of farming robots and improving their usability AFarCloud achievements will be demonstrated in 2 field tests in both cropping (general horticulture, grass sub-scenario and seed potato sub-scenario) and livestock scenarios (food management and livestock movement control). AFarCloud outcomes will strength partners? market position boosting their innovation capacity and addressing industrial needs both at EU and international levels. The consortium represents the whole ICT-based farming solutions? value chain, including all key actors needed for the development, demonstration and future market uptake of the precision farming.

 

Multimodální identifikace, autorizace a verifikace osob (Multimodal identification, authorization and verification of persons)              

Hlavní řešitel: Palaxo Development s.r.o.
Spolupracovník na VP2: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012507
Doba řešení: 1. 5. 2018 – 30.4.2020
Poskytovatel:
MPO – OP PIK
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Cílem projektu je v rámci Experimentálního vývoje a Průmyslového výzkumu vyvinout SW řešení, které bude hardwarovými i softwarovými prostředky zajišťovat bezpečnou a důvěryhodnou multimodální identifikaci, autorizaci a verifikace osob, včetně souvisejících elektronických transakcí a podpisů s primárním zaměřením na zabezpečený oběh, podepisováni a verifikaci dokumentů a elektronických formulářů. Žadatel disponuje kvalitními experty a významnou přidanou hodnotu je účinná spolupráce se ZČU.

Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Moderní zpřístupnění historických pramenů (Modern Access to Historical Sources)                

Řešitel: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: 211
Doba řešení: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021
Poskytovatel: 
SFEU - INTERREG V-A (CZ-BY)
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí pomocí nejmodernějších informačních technologií. Bude umožněno vyhledávání informací podle lokalizačních údajů. Dále se zaměříme na přehlednou prezentaci a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů. Také bude realizováno inteligentní full-textové zpřístupněním dokumentů v českém i německém jazyce. Informace budou k dispozici pomocí nadstavby existujícího portálu Porta Fontium (http://www.portafontium.eu/).

The main goal of this project is to make accessible archival resources from the Czech-Bavarian border region using state-of-the-art information technologies. It will be possible to search information based on geolocation. We also focus on a clear presentation and an effective search of the documents in a form of raster images. We further realize an intelligent full-text access to the printed documents in both Czech and German languages. The information will be available through an existing portal "Porta Fontium".

 

InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Hlavní řešitel: doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.
Spolupracovník na VP2: doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D., Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
Doba řešení: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2022
Poskytovatel:
MŠMT
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Projekt je zaměřen na výzkumu, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP II: Digital market technologies a NIP I: Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl. Projekt bude rozšiřovat kapacity spojené s technologiemi segmentu Průmysl 4.0. Navržená inovativní řešení, konsultovaná odborníky ze spolupracujících firem, budou rozvíjet - robotické, řídicí, diagnostické, rozhodovací a monitorovací technologie.

 

Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: 17-05534S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Poskytovatel:
GA ČR - Grantová agentura České republiky
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Vývoj nových metod interpolace a aproximace roztroušených prostorově-časových dat v počítačové grafice.

 

Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech

Řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: 17-07690S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Poskytovatel:
GA ČR - Grantová agentura České republiky
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Nalezení nových výpočetních metod pro simulaci a vizualizaci transportu obecného ligandu v dynamických proteinech a evaluaci nalezených cest. Metody budou založeny především na kombinaci robotického plánování pohybu a geometrického dělení prostoru.

Jedná se spojení výzkumu v oblasti plánování pohybu (ČVUT), geometrických modelů proteinů (ZČU) a vizualizací (MU Brno).

 

Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Řešitel: Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 85
Doba řešení: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019
Poskytovatel:
Operační program EK INTERREG V-A (CZ-BY)
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Hlavním cílem projektu BASIL, řešeného v rámci přeshraniční spolupráce mezi regionem Bavorsko a Česká republika, je prototyp asistenčního systému „smart home“, který vychází z rozpoznávání mozkových vln a je určený pro osoby s omezenou pohyblivostí.

 

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. - Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i
Spolupracovník na VP2: Ing. Martin Dostal, Ph.D., Ing. Martin Zíma, Ph.D., Ing. Michal Nykl, Ph.D.
Číslo projektu: DG16P02B009
Doba řešení: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2019
Poskytovatel:
MKČR
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění jedinečného jazykového materiálu z dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nejširší veřejnosti ve zcela nové, uživatelsky přívětivé softwarové databázi jazykové problematiky řešené v jazykové poradně. Pro usnadnění zpracování dotazů pro jejich vkládání do databáze bude navržen systém poloautomatické úpravy dat pro pomoc při strukturování dotazu.

 

PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Hlavní řešitel:  Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D.
Řešitelé na VP2: doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (BIO),  doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (AP2),  prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (GEO)
Číslo projektu:  LO1506
Doba řešení:  1. 7. 2015 – 30. 6. 2020
Poskytovatel:  MŠMT
(viz webové stránky výzkumného centra)

Předmětem projektu PUNTIS je evropské centrum excelence NTIS - Nové technologie pro informační společnost vybudované v letech 2010-14 s podporou zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (Operační program výzkum a vývoj pro inovace) jako nové pracoviště Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Hlavními cíli projektu jsou: podpora Centra jako evropsky významného výzkumného a vývojového pracoviště podporujícího sociální i ekonomický rozvoj města Plzně a celého Plzeňského regionu, rozvoj výzkumných týmů a zajištění jejich další systematické internacionalizace, a částečná obnova a modernizace vybudované infrastruktury.

 

Podpora inovací v regionu Dunaje znalostním inženýrstvím a managementem práv duševního vlastnictví (KnowING IPR)

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
Číslo projektu: DTP2-076-1.1
Doba řešení: 1.7.2018 - 30.6.2021
Poskytovatel: 
Operační program EK Interreg DANUBE
(viz webové stránky projektu KnowING IPR)
 KnowING IPR

Hlavním cílem projektu je vytvoření nadnárodní inovační platformy pro efektivní využití dostupných znalostí patentů, výzkumu a vývoje. Klíčovými výstupy je nadnárodní inovační platforma KnowING, která propojuje subjekty činné v inovačních aktivitách a umožňuje jim sdílet kompetence v získávání a zpracování znalostí, a webová služba poskytující na dotaz strukturované znalosti malým a středním podnikům, nástroje k rozšiřování kapacit a také sadu prostředků pro udržitelnost a přenositelnost.