Grantové a výzkumné projekty

V uplynulých letech členové Katedry informatiky a výpočetní techniky a výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního Evropského centra excelence NTIS řešili projekty Grantové agentury ČR (GA ČR) a Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 6. a 7. rámcového programu (6FP, 7FP); dále jsme zapojeni do řešení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (ESF). Přehled aktuálně řešených projektů viz níže. Podrobnosti o současných i v minulosti řešených projektech je možno také nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

 

Přehled současných projektů:


Projekty s počátkem v roce 2024


Vývoj nových řešení pro chytrou sdílenou péči a rozvoj kvality v sociálních službách

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec (DSS)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000471
Doba řešení: 01.03.2024 - 30.6.2025
Poskytovatel: MPO, OP TAK

Anotace: Cílem projektu je výzkum a vývoj nových postupů s využitím inteligentních a chytrých asistivních nástrojů pro podporu sdílené péče v oboru sociálních služeb.
Detail projektu


Projekty s počátkem v roce 2023


Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci - ExRe

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: BYCZ01-007
Doba řešení: 1.9.2023 - 31.8.2026
Poskytovatel: INTERREG Bavorsko -Česko

Anotace: Projekt rozvíjí společné výzkumné kapacity v oblasti aplikovaného výzkumu, zaměřuje se na vývoj zkušebního prototypu nejmodernějšího exoskeletu dolní končetiny pro rehabilitační účely s využitím inovací v designu, konstrukčních technologiích, 3D tisku a brain-computer interface (převodu mozkových signálů do pohybu končetin). Projekt zároveň posiluje společné výzkumné kapacity technologického transferu v rehabilitačních a protetických oborech. Projekt bude realizovat konsorcium partnerů prostřednictvím multidisciplinárního výzkumného týmu. Partneři budou spolupracovat na všech aktivitách, budou si sdílet výzkumné know-how a využívat společné výzkumné kapacity v souladu s prioritami RIS3 a Hightech Agendy. Jedná se o výzkumné týmy THD Deggendorf/TC Cham, GC Bad Kötzting, TC Hutthurm a ZČU v Plzni/Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní/RTI. Do projektu bude zapojeno také 5 asociovaných partnerů z praxe. Projekt má silný inovační potenciál a jeho výstupy mohou najít uplatnění v aplikační sféře u malých a středních podniků zaměřených na rehabilitaci a protetiku v česko-bavorském regionu.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Komprese dat založená na vymezení samozřejmé informace – COMPROMISE

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová; Borut Žalik (Fakulty of Electrical Engeneering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia)
Číslo projektu: 23-04622L
Doba řešení: 1.1.2023 - 31. 12. 2025
Poskytovatel: GAČR

Anotace: Záměrem projektu COMPROMISE je vyvinout novou metodologii komprese dat, která bude do značné míry nezávislá na doméně, asymetrická a vhodná pro bezeztrátovou, téměř bezeztrátovou a ztrátovou kompresi s využitím společné linky procedur. Doménové nezávislosti se dosáhne sdružením doménově závislých rysů do jediné doménově nezávislé taxonomie. Pro kódování se nejprve detekují doménově závislé rysy, pak se z nich vyberou doménově nezávislé rysy, určí se residua a proběhne komprese. Při dekódování nejprve proběhne doménově nezávislá expanze, pak doménově závislá obnova dat. Koncept umožní také uchovávání informace o víceúrovňových závislostech dat, takže se zlepší možnost opakovaného využití dat na různých sémantických úrovních. Koncept bude ověřen na rastrových obrazech, digitálních audio datech, biomedicínských signálech a řídkých voxelových datech.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2021


Terapeutický rehabilitační robot řízený signály mozku

Hlavní řešitel: Dr. Jaroslav Moravec (FOTON, s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
Číslo projektu: FW03010025
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2025
Poskytovatel: TA ČR – FW – Program Trend

Anotace: Hlavním cílem projektu bude vyvinout terapeutický rehabilitační robot, u kterého bude řízen proces re-edukace hybnosti horní končetiny pacienta přímo prostřednictvím signálů z jeho mozku s využitím rozhraní mozek-počítač (BCI) . Vyvinutý robot bude využívat rovněž informaci ze senzorů polohy, síly i momentu sil, které umožní optimální rehabilitaci hybnosti končetiny robotem a zajistí také diagnostickou validaci léčebného procesu. Robot bude kromě uvedených atributů vynikat možnostmi internetové konektivity, plným využíváním možností virtuální reality a při jeho řízení budou uplatňovány principy umělé inteligence. Zároveň bude zahrnovat inteligentní diagnostický systém s jehož pomocí bude možno objektivně posuzovat úspěch terapie a terapii optimalizovat.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Zobecněné symetrie a ekvivalence geometrických dat

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: 21-08009K
Doba řešení: 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Poskytovatel: GA ČR

Anotace: Objekt je symetrický, pokud existuje transformace zobrazující jej na sebe (tj. objekt je vzhledem k dané transformaci invariantní). Detekce symetrie hraje významnou roli zejména v rozpoznávání vzorů, počítačovém vidění, počítačové grafice a geometrickém modelování, kde pomáhá řešit problémy, jako je zarovnání objektů, komprese dat, symetrické editování, rekonstrukce neúplných objektů nebo podpora technických ilustrací. Navrhovaný projekt plánuje spojit do jednoho týmu tři skupiny výzkumníků: informatiky se zaměřením na grafické algoritmy, informatiky z oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země a matematiky se zaměřením na geometrické modelování a geometrické algoritmy. Cílem projektu je získat nové výsledky v aktuálních výzkumných tématech z oblasti symetrií, zejména týkajících se zobecněných symetrií, přesných a přibližných projektivních ekvivalencí; integrací těchto výsledků do sémantické segmentace a rozpoznávání objektů pak získat nové výsledky také v oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.

Aktualizováno 2022-05-23 12:02:25