Grantové a výzkumné projekty

V uplynulých letech členové Katedry informatiky a výpočetní techniky a výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační technologie fakultního Evropského centra excelence NTIS řešili projekty Grantové agentury ČR (GA ČR) a Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 6. a 7. rámcového programu (6FP, 7FP); dále jsme zapojeni do řešení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (ESF). Přehled aktuálně řešených projektů viz níže. Podrobnosti o současných i v minulosti řešených projektech je možno také nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

 

Přehled současných projektů:


Projekty s počátkem v roce 2021


DMS nové generace

Hlavní řešitel: S&T CZ s.r.o.
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026768
Doba řešení: 1. 12. 2021 - 31.5.2023
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Výstupem projektu je vytvoření moderního webového Dokument Management Systému využívajícího prvky samoučící se uměl. inteligence a strojového učení zaměřené na využití neuronových sítí. Produkt se stane na trhu unikátní díky využití nejmodernějších technologií a nejnovějších poznatků z obl. sémantického vyhledávání a automatického zpracování přirozeného jazyka. Další technologií zvyšující konkurenční výhodu řešení bude technologie Blockchain, která se experimentálně propojí s biometrickým podpisem.


Inovace technologií a procesů pro vývoj modulárního eshopu

Hlavní řešitel: Milan Bartoň (Barton Studio s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023584
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 31. 1. 2023
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Cílem projektu je zahájit spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni konkrétně s Katedrou informatiky a výpočetní techniky, která má rozsáhlé know-how v oblasti vývoje SW a optimalizaci procesů. V rámci projektu bychom chtěli inovovat technologie a procesy pro vývoj moderních modulárních e-shopových systémů.


Terapeutický rehabilitační robot řízený signály mozku

Hlavní řešitel: Dr. Jaroslav Moravec (FOTON, s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
Číslo projektu: FW03010025
Doba řešení: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2025
Poskytovatel: TA ČR – FW – Program Trend

Anotace: Hlavním cílem projektu bude vyvinout terapeutický rehabilitační robot, u kterého bude řízen proces re-edukace hybnosti horní končetiny pacienta přímo prostřednictvím signálů z jeho mozku s využitím rozhraní mozek-počítač (BCI) . Vyvinutý robot bude využívat rovněž informaci ze senzorů polohy, síly i momentu sil, které umožní optimální rehabilitaci hybnosti končetiny robotem a zajistí také diagnostickou validaci léčebného procesu. Robot bude kromě uvedených atributů vynikat možnostmi internetové konektivity, plným využíváním možností virtuální reality a při jeho řízení budou uplatňovány principy umělé inteligence. Zároveň bude zahrnovat inteligentní diagnostický systém s jehož pomocí bude možno objektivně posuzovat úspěch terapie a terapii optimalizovat.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Výzkum a vývoj (VaV) společnosti ICZ a.s. v oblasti umělé inteligence (UI) při zpracování zdravotnické dokumentace

Hlavní řešitel: ICZ a.s.
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024835
Doba řešení: 1. 8. 2021 - 31. 5. 2023
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Hlavním cílem projektu je zvýšení tuzemské a mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele vytvořením Inteligentního asistenta pro podporu kódování a vykazování diagnóz, kódů provedených výkonů, poskytnutých léků a zdravotnických prostředků pro zdravotní pojišťovnu. Pro dosažení cíle bude vytvořen predikční model využívající umělou inteligenci (dále AI), který jako asistent bude pomáhat uživateli (lékaři a dalším osobám zodpovědných za kódování pro potřeby vyúčtování péče) s výběrem vhodných dat pro předání zdravotní pojišťovně za účelem efektivního vykazování zdravotní péče.


Zobecněné symetrie a ekvivalence geometrických dat

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
Číslo projektu: 21-08009K
Doba řešení: 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Poskytovatel: GA ČR

Anotace: Objekt je symetrický, pokud existuje transformace zobrazující jej na sebe (tj. objekt je vzhledem k dané transformaci invariantní). Detekce symetrie hraje významnou roli zejména v rozpoznávání vzorů, počítačovém vidění, počítačové grafice a geometrickém modelování, kde pomáhá řešit problémy, jako je zarovnání objektů, komprese dat, symetrické editování, rekonstrukce neúplných objektů nebo podpora technických ilustrací. Navrhovaný projekt plánuje spojit do jednoho týmu tři skupiny výzkumníků: informatiky se zaměřením na grafické algoritmy, informatiky z oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země a matematiky se zaměřením na geometrické modelování a geometrické algoritmy. Cílem projektu je získat nové výsledky v aktuálních výzkumných tématech z oblasti symetrií, zejména týkajících se zobecněných symetrií, přesných a přibližných projektivních ekvivalencí; integrací těchto výsledků do sémantické segmentace a rozpoznávání objektů pak získat nové výsledky také v oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu Země.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Projekty s počátkem v roce 2020


Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Hlavní řešitel: Ing. Zuzana Žitná (Karlovarský kraj)
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Doba řešení: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Poskytovatel: MŠMT - OP VVV - PO 3

Anotace: ZČU se projektu účastní aktivitou Konzultace a podpora demonstrační laboratoře aplikované techniky. Cílem aktivity je odborná podpora při budování demonstrační laboratoře aplikované techniky poskytnutá pedagogickými pracovníky a studenty Západočeské Univerzity (ZČU), zejména Katedry informatiky a výpočetní techniky. Podpora se bude týkat v první řadě volby a výběru pořizovaného hardwaru, jeho uvedení do provozu a následně vytvoření podpůrných materiálů pro hlubší úrovně interakce. Tato aktivita má vazbu na aktivitu, kterou bude realizovat finanční partner Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Metody reprezentace a zpracování trojrozměrných dynamických tvarů

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Číslo projektu: 20-02154S
Doba řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Poskytovatel: GA ČR

Anotace: Trojrozměrné polygonální sítě našly široké uplatnění v mnoha oblastech vědy i techniky. Moderní hardware umožňuje získávat kromě statických sítí i sítě dynamické, jejichž tvar a konektivita se v čase mění. Na tomto druhu dat je možné založit řadu nových aplikací, efektivní reprezentace a zpracování těchto dat je však otevřeným problémem, jehož vyřešení teprve umožní plné využití jejich potenciálu. Současné přístupy trpí řadou fundamentálních problémů, jako např. nevhodné zacházení s chybějícími daty v případě dočasného zakrytí, nutnost převzorkování a z toho plynoucí ztráta přesnosti či neschopnost rozlišit skutečné a falešné změny topologie. Navrhovaný projekt se zabývá řešením těchto problémů nasazením výpočetních technik diskrétní diferenciální geometrie. Bude vytvořen kompaktní model, jehož topologie bude určena analýzou celé vstupní sekvence. Parametry modelu a jeho deformace budou optimalizovány minimalizací objektivní funkce, jejíž konstrukce se soustředí na omezení vlivu chybějících či nesprávně interpretovaných dat. Navržené řešení bude verifikováno v několika aplikacích.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Umělá inteligence, média a právo

Hlavní řešitel: Mgr. Alžběta Krausová (LL.M., ÚSP AV ČR)
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: TL03000152
Doba řešení: 1. 6. 2020 - 31. 12. 2023
Poskytovatel: TA ČR

Anotace: Cílem tohoto projektu je definovat zákonné a podzákonné podmínky spravedlivé ochrany osobní autonomie a práva na informační sebeurčení jednotlivce při používání umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tzn. mediální komunikace a medializovaných obsahů), definovat nejlepší praxi při tvorbě a sdělování personalizovaného obsahu těmito prostředky a poskytnout běžným uživatelům volně dostupný nástroj, který jim pomůže při realizaci svého práva na osobní autonomii a informační sebeurčení. Projekt pomůže realizovat vybrané cíle definované v kapitole 6 Národní strategie umělé inteligence v ČR.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Výzkum a vývoj inteligentního systému PAS pro ochranu zdraví na pracovišti a zlepšení pracovních podmínek

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec (DSS)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020048; EG19_262/0020048
Doba řešení: 01.09.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Multidisciplinární výzkum a vývoj v rámci předkládaného projektu je orientován na prototyp modulárního a inteligentního IS PAS (personální a asistenční bezpečnostní systém), který s využitím algoritmů umělé inteligence, big data, prvků Internet of things a různých smart HW prvků bude možné využít k zajištění a rozvoji bezpečných pracovišť v rámci různých oborů. Důležitou součástí vývoje řešení je jeho využitelnost/aplikovatelnost v praxi a zakomponování požadavků a očekávání budoucích uživatelů. Nezbytným parametrem vyvíjeného řešení je také cenová přijatelnost.
S využitím moderních technologií inteligentní IS umožní prevenci nežádoucích stavů/situací, sledování a diagnostiku vybraných parametrů ochrany zdraví a bezpečnosti práce a SW část systému s využitím umělé inteligence uložená data vyhodnocuje, analyzuje a předkládá návrhy řešení pro zaměstnance a management. Synergický účinek nastane využitím tří faktorů – lidského, umělé inteligence a IoT. Propojením několika fyzických hardwarových modulů schopných předávat si data pomocí síťové konektivity (IoT) s umělou inteligencí, jejíž algoritmy budou schopny se přizpůsobit okolnímu prostředí a vyhodnocovat případná bezpečnostní rizika, a člověkem, který do projektu přinese zkušenosti a znalosti z oblasti BOZP, vznikne komplexní systém ochrany zdraví pracovníků a zkvalitnění jejich pracovního prostředí.


Projekty s počátkem v roce 2019


Využití moderních informačních technologií pro neurorehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 191
Doba řešení: 1. 4. 2019 - 31. 12. 2022
Poskytovatel: SFEU - INTERREG V-A (CZ-BY)

Anotace: Na obou stranách dotačního území dochází každý rok k řádově stovkám úrazů či onemocněním mozku. Pacienti se získaným poškozením mozku trpí kognitivními a motorickými deficity, které je částečně nebo zcela vyřadí z běžného života. Stávající model neurorehabilitace zajišťuje komplexní péči (neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped) v akutní fázi onemocnění za hospitalizace, ale následná péče je, zejména pro osoby z příhraničí, nedostačující či zcela chybí. Aktivity přispívající ke zvýšení dostupnosti a efektivity léčebné péče jsou proto velmi přínosnými jak z hlediska společenského, tak i ekonomického. Cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu neurorehabilitačních postupů jak v akutní fázi tohoto onemocnění, tak ve fázi dlouhodobé domácí rehabilitace a usnadnit a urychlit návrat těchto lidí k běžnému rodinnému, společenskému a pracovnímu životu a dále zajistit podporu jejich rodinám. K tomu budou využity cílené neurorehabilitační metody a postupy a aktuální znalosti z informačních technologií (rozhraní člověk-počítač, webové technologie, metody strojového učení). Do projektu budou zařazeni lidé se získaným poškozením mozku, u nichž v akutní fázi onemocnění bude existovat předpoklad zlepšení poškozených funkcí. U pacientů v akutní fázi onemocnění bude provedena neuropsychologická diagnostika včetně schopnosti práce s technickými prostředky a analýza podmínek v rodině. Přínosem projektu je vytvoření nových, originálních a individuálně diferencovaných technických a programových prostředků pro mozkovou stimulaci, metod kognitivního a motorického tréninku s ohledem na individuální potřeby každého pacienta. Proběhne zaškolování pacientů i členů rodiny týkající se nejen postupu neurorehabilitace, ale i právě používání technických prostředků a softwarových aplikací zvyšujících efektivitu neurorehabilitace. Na tyto zavedené postupy bude navazovat domácí neurorehabilitace, která při využití výše jmenovaných prostředků umožní on-line kontakt pacienta s terapeutem, kontakt mezi terapeuty a on-line monitorování dosažených výsledků vedoucích k následné modifikaci terapie. Na české straně dotačního území bude využito zkušeností zavedené a osvědčené systémové multioborové rehabilitace partnerské bavorské strany. Obě území využijí výzkumné a technické inovace vytvořené českou partnerskou univerzitou. Bavorská strana přispěje technikami zpracování a vyhodnocení získaných dat. Vzniklý systém přispěje k urychlení, personalizaci a vyšší úspěšnosti a dostupnosti neurorehabilitační péče. Dotační území má šanci stát se jedinečným centrem s takto organizovanou neurorehabilitační péčí.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.

Aktualizováno 2022-05-23 12:02:25