next up previous contents
Next: Účel a použití virtuálních Up: dokumentace Previous: Obsah   Obsah

Úvod

Virtuální privátní sítě (VPN) je technologie, která nachází v současné době čím dál větší uplatnění. Tento text se snaží poskytnout základní orientaci v problému a nastínit použití VPN.

Nejdříve bude obecně popsáno, co to VPN jsou a jaké mají použití. Poté budou podrobněji popsány jednotlivé technologie a protokoly nad kterými se dají VPN stavět a nakonec bude uvedeno několik postupů, jak zprovoznit základní propojení mezi dvěma sítěmi pomocí implementací uvedených protokolů.Radek Jakoubek 2003-12-19