Finanční informatika a analýza
2023/2024


Stručná anotace

  Finanční informatika a analýza      KIV/FIA     ZS     6 kr.     3+2     z, zk  

Vyučující

 Přednášky:  Pavel Nový    Cvičení:  Pavel Nový
   KIV – UC305    
 Tel.:  +420 377 632 411  Tel.:  
 E-mail:   novyp@kiv.zcu.cz   E-mail:   
 Web:  www.kiv.zcu.cz/~novyp/  Web:  
 Úřední hodiny:  osobní rozvrh  Úřední hodiny:  

 

Tematický obsah přednášek     fia23-24.pdf ]    

Doporučená literatura

 • Kovanicová, D.:  Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání, Polygon, Praha, 2012, ISBN BP-03411-K.

 • Kovanic, P., Kovanicová, D.:  Poklady skryté v účetnictví I. a II. díl. Polygon, Praha, 1995.

 • Warren-publ, Fess, PE.:  Financial Accounting. South-Western Publishing Co., Ohio, 1988.

 • Warren, CS., Fess, PE.:  Accounting Principles. South-Western Publishing Co., Ohio, 1987.

 • Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi. Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-914-4.

 • Synek, M.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-247-9069-6.

 • Blaha, Z., Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, Praha, 2006, ISBN 80-7261-145-3.

 • Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza - krok za krokem. C.H.Beck pro praxi, ISBN 80-7179-321-3, Praha, 2005.

 • Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. Ekopress, ISBN 80-86119-58-0, Praha, 2006.

 • Sedláček, J.: Účetní data v rukou manažera. Computer Press, Brno, 1999.

 • Kralicek, P.: Základy finančního hospodaření. Linde Praha a.s., Praha, 1993.

 • Vysušil, J.: České a americké účetnictví. Montanex a.s., Praha, 1998, ISBN 80 85780-97-6.

 • Groebner, D.F., Shannon, P.W.: Business Statistics. Merrill Publishing Company, Ohio, 1989.

 • Maříková, P., Mařík, M.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. ISBN 80-86119-36-X, Praha, 2001.

 • Lazar, J.: Manažerské účetnictví, kontrola a řízení nákladů v praxi. Grada Publishing, Praha, 2001, ISBN 80-7169-985-3.


 •  

        Zákony ve znění pozdějších předpisů a jejich úplná znění:

       

        http://business.center.cz/

        http://www.zakonyprolidi.cz/

        http://www.businessinfo.cz/cs/dane.html

 • Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn.

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 • Zákon č.065/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn.

 • Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví ve změnách a doplnění.

 • Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn.

 • Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

 • Zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn.

 • Zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn.

 • Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

 • Zákon č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

 • Zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 • Zákon č.001/1992 Sb., o mzdě, resp. platu (Zákon č.143/1992 Sb.).


 • Výuka      portal.zcu-STAG ]


   

  Odkazy-soubory-data  

   

   další související  odkazy-soubory-data    

   

  Datum poslední úpravy stránek :  03.11.2023
  Autor : Pavel Nový