Kvalifikační práce

Text zadání kvalifikační práce

Pro text zadání a vypracování kvalifikační práce (BP i DP) platí jistá pravidla, která je vhodné dodržovat (podrobnosti viz často kladené otázky). Jako potenciální vedoucí KP si, prosím, uvědomte, že:

Je zřejmé, že připravit kvalitní text zadání není možné během pěti minut a že nejde o jednorázovou akci bez interakce se studentem. Je to ale čas, který věnujete studentovi a pravděpodobně se vám vyplatí.

Níže jsou tyto body rozvedené a ukázané na příkladech.

Příklad dobře napsaného zadání kvalifikační práce:

 1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator) a se strukturou dat popisujících intenzitu městské dopravy. Dále se seznamte alespoň s jedním archivačním systémem.
 2. Navrhněte systém, který umožní uživatelsky jednoduchou archivaci takových dat a jejich aktualizaci. Další funkcí systému bude modul vizualizace těchto dat s možností jejich geografické a/nebo časové selekce s výstupem do vhodně zvolených výstupních formátů. Dále navrhněte modul pro automatizované kontroly a eliminace chybných dat.
 3. Navržený systém zrealizujte v jazyce Java.
 4. Aplikaci otestujte na netriviálních datech a kriticky zhodnoťte dosažené výsledky.

Podrobnosti a příklady

Poznámka:
Dále uváděné kladné i záporné příklady jsou reálné příklady ze zadání KP. 
Účelem negativních příkladů není zesměšnění zadavatele!!!

Doporučení pro název práce

Konkrétní

  • Vizualizace procesu optimalizace vsázek pro zóny jaderných reaktorů
  • Protokol VRPN

Pochopitelný

  • Systém pro paralelní výpočet obecného genetického algoritmu
  • MMORPG hra Warp Space

Bez zkratek, které nejsou zcela běžné

  • Editor 3D scén pro simulaci eroze
  • Využití LVQ sítí v BCI systémech

Rozumně dlouhý

  • Program pro vyhodnocování reakční doby měřené osoby
  • Realizace jednoduchého BCI na bázi snímače Mindwave a mikropočítačů Cubieboard, Raspberry Pi popř. Olinuxino

Nezneužitelný, nedvojsmyslný

  • Extrakce násilných událostí z textu

Doporučení pro text zadání

Formulovat v bodech.

Na naší katedře již dlouhou dobu držíme tradici bodového zadání (nikoliv spojitého textu). Doporučená struktura bodů je:

  1. Prostudujte/Seznamte se...
  2. Navrhněte...
  3. Implementujte/Realizujte...
  4. Ověřte/Otestujte/Zdokumentujte/Zhodnoťte..

Každý bod přiměřeně konkrétní.

Přílišná obecnost komplikuje porozumění zadání a ověření jeho splnění (co vlastně měl/a udělat? Udělal/a to úplně a správně?).

  • Porovnejte oba systémy.
  • Výsledné řešení otestujte na vybraných datech
  • Výsledné řešení otestujte na datech alespoň 8 experimentů dodaných neuroinformatickou laboratoří.

Naopak přílišná konkrétnost neumožní reagovat na změny a komplikace během řešení (a může tedy vést k nesplnitelnosti zadání).

  • Otestujte aplikaci v hokejovém kempu na 10 subjektech (věkové kategorie 10, 15, 20 let)
  • Otestujte aplikaci na realistických scénářích z hokejového prostředí, vybraných po dohodě se zadavatelem.

Zadání na úrovni předpokládaných znalostí studenta.

Uvědomte si rozdíl mezi znalostmi bakaláře a diplomanta; splnitelnost i obtížnost jim má odpovídat. Dále si uvědomte, že student při zadání práce obvykle nemá představu o splnitelnosti/obtížnosti zadání - tuto představu máte mít vy jako zadavatel.

  • [BP] ...navrhněte optimální zabezpečení informačního systému s klienty na PC a na mobilním zařízení... – navržení optimálního zabezpečení je obtížné i pro zkušeného praktika
  • [DP SWI] Seznamte se s vybranými moduly redakčního systému pro zpracování dokumentů. (...) Vyberte vhodný způsob integrace vybraných modulů do systému. - integrace hotových modulů není dostatečně náročné zadání pro softwarovou DP

Konkrétní výsledek tvůrčí činnosti či přínos.

Obvykle jde o bod "realizujte / implementujte", a to i v případě rešeršní práce. Často jde o realizaci technického (softwarového) díla, ale akceptovatelným výsledkem (např. pro obor IS) může být např. analýza a vyhodnocení dat s konkrétním účelem a výsledkem.

Ověření na netriviálních příkladech.

Pokud je v zadání požadováno ověření (a to by mělo být téměř vždy), pak je třeba zdůraznit, že to má být na netriviálních, reálných či realistických příkladech ověřujících funkčnost a vlastnosti výsledného díla v dostatečné míře.

  • Ověřte nástroj na vzorovém příkladě...

Další užitečné rady:

Obecně platné požadavky

Zadání by neměla být stejná/podobná.

Mají-li dva či více studentů stejné (nebo téměř stejné) zadání, je nutné klást důraz na dostatečný vlastní přínos každého studenta a je na vedoucím toto kontrolovat, jinak se dají očekávat problémy při obhajobě a při kontrole na plagiarismus. Někdy se   stejnému/podobnému zadání nedá vyhnout - pak ale v závěrečném hodnocení vedoucího na toto upozorněte a jednoznačně vypíchněte odlišnosti od ostatních řešení.

Splnitelnost zadání nemá být podmíněna externími okolnostmi.

Nevíte-li jako vedoucí práce, zda nebo jak je možné nějaký bod zadání splnit (např. zda student bude mít možnost splnění pod kontrolou), pak je nutná obezřetnost. Daný bod je možno formulovat volně, ale zřetelně a realizaci práce je pak nutné pečlivě vést (vč. formulací v textu práce), nebo je potřeba zadání upravit. Studentovi jinak stačí lakonické konstatování, že zadání se ukázalo jako nesplnitelné, relevantní informace nebyly dostupné nebo nedostal potřebnou součinnost a komise je pak postavena před dilema, jak nesplnění zadání vyhodnotit.

Bez vazby na konkrétní osoby nebo pracoviště.

Pokud je zadání vázané na konkrétní entity a během doby zpracování práce dojde k nějakým (byť i formálním) změnám, může být pro studenta problém zadání splnit.

Vynechat volný (často motivační) text.

Nepoužívat "techničtinu".