Text zadání kvalifikační práce

Pro text zadání a vypracování kvalifikační práce (BP i DP) platí jistá pravidla, která je vhodné dodržovat (podrobnosti viz často kladené otázky). Jako potenciální vedoucí KP si, prosím, uvědomte, že:

 • Název práce i text zadání má být srozumitelný a pochopitelný jak pro studenta jako zpracovatele, tak i pro širokou odbornou veřejnost (např. komisi u obhajoby).
  • Název i text jsou také vizitkou katedry i organizace případného externího zadavatele. Mimo jiné jsou zcela veřejné a snadno kdykoli dohledatelné.
 • Zadání má být přiměřeně konkrétní, čili dostatečně přesné, splnitelné na úrovni příslušného stupně studia (Bc, Ing), úplné (tj. bez skrytých předpokladů a požadavků), a vést na odpovídající rozsah prací zahrnujících přípravu, realizaci a dokumentaci (rámcové vodítko: 300 hod a min. 30 stran textu u BP, 450 hod a min. 50 stran u DP).
  • Toto je třeba brát v potaz u zadání jako celku i každého jeho jednotlivého bodu
  • Nevhodné zadání může způsobit, že student nebude schopen práci vypracovat, dokončit nebo obhájit (a nebo, že komise bude nucena konstatovat, žezadání bylo formulováno špatně a vedoucí se vedení patřičně nevěnoval, takže práce je sice špatná, ale nikoli vinou studenta - potom viz výše poznámka o vizitce katedry).
 • Státnicová komise by měla být schopna z textu zadání (a samozřejmě pak i z textu vlastní práce) jednoznačně určit, zda student zadání splnil, či nikoliv
  • Splnění zadání (všech jeho bodů) si má zkontrolovat i student a vedoucí při finalizaci práce
 • Zejména u externích prací je třeba dbát na právní souvislosti, především respektovat Autorský zákon a Zákon o vysokých školách, který stanoví povinnost veřejné dostupnosti obhájených prací (více informací na Courseware).
 • Mezi bakalářskou a diplomovou prací by měl být znát podstatný rozdíl, a to jak v rozsahu viz výše), tak v charakteru a obsahu kvalifikační práce
  • Při práci na BP student ve spolupráci s vedoucím obvykle pouze navrhuje praktické řešení pomocí prostředků, které dobře ovládá, zatímco diplomant by měl zvládnout analýzu problému, výběr prostředků a provedení kompletního řešení víceméně samostatně (jen s metodickým vedením).

Je zřejmé, že připravit kvalitní text zadání není možné během pěti minut a že nejde o jednorázovou akci bez interakce se studentem. Je to ale čas, který věnujete studentovi a pravděpodobně se vám vyplatí.

Níže jsou tyto body rozvedené a ukázané na příkladech.

Příklad dobře napsaného zadání kvalifikační práce:

 1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator) a se strukturou dat popisujících intenzitu městské dopravy. Dále se seznamte alespoň s jedním archivačním systémem.
 2. Navrhněte systém, který umožní uživatelsky jednoduchou archivaci takových dat a jejich aktualizaci. Další funkcí systému bude modul vizualizace těchto dat s možností jejich geografické a/nebo časové selekce s výstupem do vhodně zvolených výstupních formátů. Dále navrhněte modul pro automatizované kontroly a eliminace chybných dat.
 3. Navržený systém zrealizujte v jazyce Java.
 4. Aplikaci otestujte na netriviálních datech a kriticky zhodnoťte dosažené výsledky.

Podrobnosti a příklady

Poznámka:
Dále uváděné kladné i záporné příklady jsou reálné příklady ze zadání KP. 
Účelem negativních příkladů není zesměšnění zadavatele!!!

Doporučení pro název práce

Konkrétní

  • Vizualizace procesu optimalizace vsázek pro zóny jaderných reaktorů
  • Protokol VRPN

Pochopitelný

  • Systém pro paralelní výpočet obecného genetického algoritmu
  • MMORPG hra Warp Space

Bez zkratek, které nejsou zcela běžné

  • Editor 3D scén pro simulaci eroze
  • Využití LVQ sítí v BCI systémech

Rozumně dlouhý

  • Program pro vyhodnocování reakční doby měřené osoby
  • Realizace jednoduchého BCI na bázi snímače Mindwave a mikropočítačů Cubieboard, Raspberry Pi popř. Olinuxino

Nezneužitelný, nedvojsmyslný

  • Extrakce násilných událostí z textu

Doporučení pro text zadání

Formulovat v bodech.

Na naší katedře již dlouhou dobu držíme tradici bodového zadání (nikoliv spojitého textu). Doporučená struktura bodů je:

  1. Prostudujte/Seznamte se...
  2. Navrhněte...
  3. Implementujte/Realizujte...
  4. Ověřte/Otestujte/Zdokumentujte/Zhodnoťte..

Každý bod přiměřeně konkrétní.

Přílišná obecnost komplikuje porozumění zadání a ověření jeho splnění (co vlastně měl/a udělat? Udělal/a to úplně a správně?).

  • Porovnejte oba systémy.
  • Výsledné řešení otestujte na vybraných datech
  • Výsledné řešení otestujte na datech alespoň 8 experimentů dodaných neuroinformatickou laboratoří.

Naopak přílišná konkrétnost neumožní reagovat na změny a komplikace během řešení (a může tedy vést k nesplnitelnosti zadání).

  • Otestujte aplikaci v hokejovém kempu na 10 subjektech (věkové kategorie 10, 15, 20 let)
  • Otestujte aplikaci na realistických scénářích z hokejového prostředí, vybraných po dohodě se zadavatelem.

Zadání na úrovni předpokládaných znalostí studenta.

Uvědomte si rozdíl mezi znalostmi bakaláře a diplomanta; splnitelnost i obtížnost jim má odpovídat. Dále si uvědomte, že student při zadání práce obvykle nemá představu o splnitelnosti/obtížnosti zadání - tuto představu máte mít vy jako zadavatel.

  • [BP] ...navrhněte optimální zabezpečení informačního systému s klienty na PC a na mobilním zařízení... – navržení optimálního zabezpečení je obtížné i pro zkušeného praktika
  • [DP SWI] Seznamte se s vybranými moduly redakčního systému pro zpracování dokumentů. (...) Vyberte vhodný způsob integrace vybraných modulů do systému. - integrace hotových modulů není dostatečně náročné zadání pro softwarovou DP

Konkrétní výsledek tvůrčí činnosti či přínos.

Obvykle jde o bod "realizujte / implementujte", a to i v případě rešeršní práce. Často jde o realizaci technického (softwarového) díla, ale akceptovatelným výsledkem (např. pro obor IS) může být např. analýza a vyhodnocení dat s konkrétním účelem a výsledkem.

Ověření na netriviálních příkladech.

Pokud je v zadání požadováno ověření (a to by mělo být téměř vždy), pak je třeba zdůraznit, že to má být na netriviálních, reálných či realistických příkladech ověřujících funkčnost a vlastnosti výsledného díla v dostatečné míře.

  • Ověřte nástroj na vzorovém příkladě...

Další užitečné rady:

  • Přiměřený rozsah textu zadání. Není nutné mít právě čtyři body, zadání o třech, nebo pěti bodech je stejně dobré. Ovšem dvoubodové zadání je příliš stručné a devítibodové zadání příliš rozsáhlé. Každý bod zadání by měl být popsán jednou až několika řádkami textu, dvou nebo tříslovný bod zadání je obvykle málo.
  • Úkoly v různých bodech zadání by se neměly opakovat. Třikrát opakovat, že má napsat dokumentaci, je zbytečné.
  • Text by neměl být osobní. Seznamte se s Vámi vybranou knihovnou...
  • Méně známé zkratky by měly být rozepsány.... vyberte metodu pro simulaci DHT.
  • V zadání nevtipkujte. I když to tak není míněno, text může vypadat jako vtip. Pokud vaši kolegové text jako vtip vnímají, přeformulujte jej. Vytvořte... včetně umělecké či umělé inteligence.

Obecně platné požadavky

Zadání by neměla být stejná/podobná.

Mají-li dva či více studentů stejné (nebo téměř stejné) zadání, je nutné klást důraz na dostatečný vlastní přínos každého studenta a je na vedoucím toto kontrolovat, jinak se dají očekávat problémy při obhajobě a při kontrole na plagiarismus. Někdy se   stejnému/podobnému zadání nedá vyhnout - pak ale v závěrečném hodnocení vedoucího na toto upozorněte a jednoznačně vypíchněte odlišnosti od ostatních řešení.

Splnitelnost zadání nemá být podmíněna externími okolnostmi.

Nevíte-li jako vedoucí práce, zda nebo jak je možné nějaký bod zadání splnit (např. zda student bude mít možnost splnění pod kontrolou), pak je nutná obezřetnost. Daný bod je možno formulovat volně, ale zřetelně a realizaci práce je pak nutné pečlivě vést (vč. formulací v textu práce), nebo je potřeba zadání upravit. Studentovi jinak stačí lakonické konstatování, že zadání se ukázalo jako nesplnitelné, relevantní informace nebyly dostupné nebo nedostal potřebnou součinnost a komise je pak postavena před dilema, jak nesplnění zadání vyhodnotit.

  • Navržené postupy a mechanismy využijte při řízení týmu během vývojových aktivit projektu - fungování týmu nemá diplomant reálně možnost ovlivnit
  • Seznamte se s obdobnými systémy pro...,  pokud jsou informace dostupné.
  • Prozkoumejte alespoň 3 metody pro... a proveďte jejich srovnání na základě kritérií vybraných v souladu s poznatky z literatury. Podle výsledku srovnání / Po dohodě s vedoucím vybranou metodu implementujte.

Bez vazby na konkrétní osoby nebo pracoviště.

Pokud je zadání vázané na konkrétní entity a během doby zpracování práce dojde k nějakým (byť i formálním) změnám, může být pro studenta problém zadání splnit.

  • Responsivní design portálu pro správu organizací Jasenverkko.fi
  • Ve spolupráci s doc. R. Č. zjistěte...
  • ... které dovolí   výzkumníkům z KME posuzovat...
  •  ... snímky dodá KME FAV ZČU.

Vynechat volný (často motivační) text.

  • Bližší informace dodá vedoucí práce na první schůzce.
  • Významným trendem současnosti je využívání technologie Blockchain, která má obrovský potenciál využití v digitálním podnikání, zejména pak ve finančních službách. Tato technologie např. stojí za virtuální měnou (...další 3 řádky textu).

Nepoužívat "techničtinu".

  • Realizujte dokumentaci...
  • Použijte deklarativní pipeliny. 

 

 

Aktualizováno 2020-08-31 06:10:12