Formuláře

Postup pro autory výsledku

  1. Stáhnout šablonu výsledku ze stránek KIV (http://www.kiv.zcu.cz/intranet/formulare.html) a vyplnit, jak nejlépe umíte (doktorandům pomůže školitel)
  2. Jedná-li se o výsledky typu J, C, D, tj. článek v odborném periodiku (časopise), kapitolu v knize, článek ve sborníku, vytvořit dále
    • a) PDF dokument obsahující titulní stranu časopisu / sborníku / knihy s názvem a dále stranu časopisu / sborníku / knihy, kde je uvedeno ISSN nebo ISBN, vydavatel, apod.
    • b) PDF dokument s publikovanou verzí článku / kapitoly, tj. nikoliv to, co bylo zasláno k publikaci ani žádný preprint apod., ale skutečně finální verze s finální typografickou úpravou tak, jak je vydáno v časopise / sborníku / knize1
  3. Jedná-li se o souhrnnou výzkumnou zprávu (Vsouhrn), vytvořit PDF dokument s touto výzkum-nou zprávou.
  4. Veškeré dokumenty výše uvedené (body 1-3) poslat mailem J. Hesové (hesova@kiv.zcu.cz). Nenosit nic v papírové podobě.

 

Speciální pravidla pro doktorandy

Pokud časopis / konferenční série, ve kterém je jejich článek (J / D) publikován, splňuje aktuálně platné podmínky motivačního systému (viz http://www.kiv.zcu.cz/intranet/informace.html) pro přiznání mi-mořádného stipendia (tj. např., že je indexován v databázi WoS nebo Scopus), autor

  1. připojí k mailu ještě PDF dokument stránky dokladující splnění těchto podmínek
  2. mail zašle v kopii H. Ptáčkové (ptackova@kiv.zcu.cz). Opět nic v papírové podobě nenosit.

 

1Pokud sborník/časopis s výsledkem není dostupný v elektronické podobě (např. online, USB, CD), je třeba vše naskenovat z tištěné předlohy – kopírka na KIV toto zvládá bez problémů, zájemce zaškolí technická podpora (např. L. Pešička)