Dokončené projekty

V následujícím seznamu najdete nejvýznamnější dokončené projekty realizované na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Další informace lze nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin nebo Vám je na požádání poskytne sekretariát katedry.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2021


DMS nové generace

Hlavní řešitel: S&T CZ s.r.o.
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026768
Doba řešení: 1. 12. 2021 - 31.5.2023
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Výstupem projektu je vytvoření moderního webového Dokument Management Systému využívajícího prvky samoučící se uměl. inteligence a strojového učení zaměřené na využití neuronových sítí. Produkt se stane na trhu unikátní díky využití nejmodernějších technologií a nejnovějších poznatků z obl. sémantického vyhledávání a automatického zpracování přirozeného jazyka. Další technologií zvyšující konkurenční výhodu řešení bude technologie Blockchain, která se experimentálně propojí s biometrickým podpisem.


Inovace technologií a procesů pro vývoj modulárního eshopu

Hlavní řešitel: Milan Bartoň (Barton Studio s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023584
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 31. 1. 2023
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Cílem projektu je zahájit spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni konkrétně s Katedrou informatiky a výpočetní techniky, která má rozsáhlé know-how v oblasti vývoje SW a optimalizaci procesů. V rámci projektu bychom chtěli inovovat technologie a procesy pro vývoj moderních modulárních e-shopových systémů.


Výzkum a vývoj (VaV) společnosti ICZ a.s. v oblasti umělé inteligence (UI) při zpracování zdravotnické dokumentace

Hlavní řešitel: ICZ a.s.
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024835
Doba řešení: 1. 8. 2021 - 31. 5. 2023
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Hlavním cílem projektu je zvýšení tuzemské a mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele vytvořením Inteligentního asistenta pro podporu kódování a vykazování diagnóz, kódů provedených výkonů, poskytnutých léků a zdravotnických prostředků pro zdravotní pojišťovnu. Pro dosažení cíle bude vytvořen predikční model využívající umělou inteligenci (dále AI), který jako asistent bude pomáhat uživateli (lékaři a dalším osobám zodpovědných za kódování pro potřeby vyúčtování péče) s výběrem vhodných dat pro předání zdravotní pojišťovně za účelem efektivního vykazování zdravotní péče.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2020


Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Hlavní řešitel: Ing. Zuzana Žitná (Karlovarský kraj)
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Doba řešení: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Poskytovatel: MŠMT - OP VVV - PO 3

Anotace: ZČU se projektu účastní aktivitou Konzultace a podpora demonstrační laboratoře aplikované techniky. Cílem aktivity je odborná podpora při budování demonstrační laboratoře aplikované techniky poskytnutá pedagogickými pracovníky a studenty Západočeské Univerzity (ZČU), zejména Katedry informatiky a výpočetní techniky. Podpora se bude týkat v první řadě volby a výběru pořizovaného hardwaru, jeho uvedení do provozu a následně vytvoření podpůrných materiálů pro hlubší úrovně interakce. Tato aktivita má vazbu na aktivitu, kterou bude realizovat finanční partner Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Metody reprezentace a zpracování trojrozměrných dynamických tvarů

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Číslo projektu: 20-02154S
Doba řešení: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Poskytovatel: GA ČR

Anotace: Trojrozměrné polygonální sítě našly široké uplatnění v mnoha oblastech vědy i techniky. Moderní hardware umožňuje získávat kromě statických sítí i sítě dynamické, jejichž tvar a konektivita se v čase mění. Na tomto druhu dat je možné založit řadu nových aplikací, efektivní reprezentace a zpracování těchto dat je však otevřeným problémem, jehož vyřešení teprve umožní plné využití jejich potenciálu. Současné přístupy trpí řadou fundamentálních problémů, jako např. nevhodné zacházení s chybějícími daty v případě dočasného zakrytí, nutnost převzorkování a z toho plynoucí ztráta přesnosti či neschopnost rozlišit skutečné a falešné změny topologie. Navrhovaný projekt se zabývá řešením těchto problémů nasazením výpočetních technik diskrétní diferenciální geometrie. Bude vytvořen kompaktní model, jehož topologie bude určena analýzou celé vstupní sekvence. Parametry modelu a jeho deformace budou optimalizovány minimalizací objektivní funkce, jejíž konstrukce se soustředí na omezení vlivu chybějících či nesprávně interpretovaných dat. Navržené řešení bude verifikováno v několika aplikacích.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Umělá inteligence, média a právo

Hlavní řešitel: Mgr. Alžběta Krausová (LL.M., ÚSP AV ČR)
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: TL03000152
Doba řešení: 1. 6. 2020 - 31. 12. 2023
Poskytovatel: TA ČR

Anotace: Cílem tohoto projektu je definovat zákonné a podzákonné podmínky spravedlivé ochrany osobní autonomie a práva na informační sebeurčení jednotlivce při používání umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tzn. mediální komunikace a medializovaných obsahů), definovat nejlepší praxi při tvorbě a sdělování personalizovaného obsahu těmito prostředky a poskytnout běžným uživatelům volně dostupný nástroj, který jim pomůže při realizaci svého práva na osobní autonomii a informační sebeurčení. Projekt pomůže realizovat vybrané cíle definované v kapitole 6 Národní strategie umělé inteligence v ČR.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Výzkum a vývoj inteligentního systému PAS pro ochranu zdraví na pracovišti a zlepšení pracovních podmínek

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec (DSS)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020048; EG19_262/0020048
Doba řešení: 01.09.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Multidisciplinární výzkum a vývoj v rámci předkládaného projektu je orientován na prototyp modulárního a inteligentního IS PAS (personální a asistenční bezpečnostní systém), který s využitím algoritmů umělé inteligence, big data, prvků Internet of things a různých smart HW prvků bude možné využít k zajištění a rozvoji bezpečných pracovišť v rámci různých oborů. Důležitou součástí vývoje řešení je jeho využitelnost/aplikovatelnost v praxi a zakomponování požadavků a očekávání budoucích uživatelů. Nezbytným parametrem vyvíjeného řešení je také cenová přijatelnost.
S využitím moderních technologií inteligentní IS umožní prevenci nežádoucích stavů/situací, sledování a diagnostiku vybraných parametrů ochrany zdraví a bezpečnosti práce a SW část systému s využitím umělé inteligence uložená data vyhodnocuje, analyzuje a předkládá návrhy řešení pro zaměstnance a management. Synergický účinek nastane využitím tří faktorů – lidského, umělé inteligence a IoT. Propojením několika fyzických hardwarových modulů schopných předávat si data pomocí síťové konektivity (IoT) s umělou inteligencí, jejíž algoritmy budou schopny se přizpůsobit okolnímu prostředí a vyhodnocovat případná bezpečnostní rizika, a člověkem, který do projektu přinese zkušenosti a znalosti z oblasti BOZP, vznikne komplexní systém ochrany zdraví pracovníků a zkvalitnění jejich pracovního prostředí.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2019


Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence

Hlavní řešitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: TL02000288
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Poskytovatel: TA ČR

Anotace: Projekt integrující žurnalistiku a počítačové vědy počítá do dvou let se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu za pomoci umělé inteligence (dále jen UI) v českém jazyce. Hlavním cílem projektu je následný výzkum proměn vybraných atributů novinářské etiky v éře žurnalistiky UI - především pak ověřování obsahů stávajícím způsobem a s využitím UI, využití obsahu generovaného UI a s tím související etický konflikt mezi rychlostí a přesností, redefinice role žurnalistů v newsroomech, v nichž jsou aplikovány systémy UI. Praktickými výstupy bude nejen předmětný systém, ale i metodika pro aplikaci UI v podmínkách české žurnalistiky, jež by měla stavět na principech společenské odpovědnosti, a též inovativní didaktická metoda vzdělávání novinářů v ČR.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Využití moderních informačních technologií pro neurorehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 191
Doba řešení: 1. 4. 2019 - 31. 12. 2022
Poskytovatel: SFEU - INTERREG V-A (CZ-BY)

Anotace: Na obou stranách dotačního území dochází každý rok k řádově stovkám úrazů či onemocněním mozku. Pacienti se získaným poškozením mozku trpí kognitivními a motorickými deficity, které je částečně nebo zcela vyřadí z běžného života. Stávající model neurorehabilitace zajišťuje komplexní péči (neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped) v akutní fázi onemocnění za hospitalizace, ale následná péče je, zejména pro osoby z příhraničí, nedostačující či zcela chybí. Aktivity přispívající ke zvýšení dostupnosti a efektivity léčebné péče jsou proto velmi přínosnými jak z hlediska společenského, tak i ekonomického. Cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu neurorehabilitačních postupů jak v akutní fázi tohoto onemocnění, tak ve fázi dlouhodobé domácí rehabilitace a usnadnit a urychlit návrat těchto lidí k běžnému rodinnému, společenskému a pracovnímu životu a dále zajistit podporu jejich rodinám. K tomu budou využity cílené neurorehabilitační metody a postupy a aktuální znalosti z informačních technologií (rozhraní člověk-počítač, webové technologie, metody strojového učení). Do projektu budou zařazeni lidé se získaným poškozením mozku, u nichž v akutní fázi onemocnění bude existovat předpoklad zlepšení poškozených funkcí. U pacientů v akutní fázi onemocnění bude provedena neuropsychologická diagnostika včetně schopnosti práce s technickými prostředky a analýza podmínek v rodině. Přínosem projektu je vytvoření nových, originálních a individuálně diferencovaných technických a programových prostředků pro mozkovou stimulaci, metod kognitivního a motorického tréninku s ohledem na individuální potřeby každého pacienta. Proběhne zaškolování pacientů i členů rodiny týkající se nejen postupu neurorehabilitace, ale i právě používání technických prostředků a softwarových aplikací zvyšujících efektivitu neurorehabilitace. Na tyto zavedené postupy bude navazovat domácí neurorehabilitace, která při využití výše jmenovaných prostředků umožní on-line kontakt pacienta s terapeutem, kontakt mezi terapeuty a on-line monitorování dosažených výsledků vedoucích k následné modifikaci terapie. Na české straně dotačního území bude využito zkušeností zavedené a osvědčené systémové multioborové rehabilitace partnerské bavorské strany. Obě území využijí výzkumné a technické inovace vytvořené českou partnerskou univerzitou. Bavorská strana přispěje technikami zpracování a vyhodnocení získaných dat. Vzniklý systém přispěje k urychlení, personalizaci a vyšší úspěšnosti a dostupnosti neurorehabilitační péče. Dotační území má šanci stát se jedinečným centrem s takto organizovanou neurorehabilitační péčí.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Výzkum a vývoj inteligentního systému pro podporu péče v sociálních službách s využitím asistivních technologií

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Žákavec (DSS)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015556; EG17_176/0015556
Doba řešení: 1. 9.2019 - 31. 12. 2021
Poskytovatel: MPO, OP PIK

Anotace: Výzkum a vývoj automatizovaného sofistikovaného systému pro podporu péče v sociálních službách, který s využitím umělé inteligence a asistivních technologií umožňuje prevenci nežádoucích stavů/situací, sledování a diagnostiku vybraných parametrů (např. poloha, jídlo a pitní režim jako součást životosprávy, tělesná teplota, krevní tlak, pády) a návrh variant potřebných opatření u zjištěných odchylek klientů - seniorů v ústavní sociální péči. Komplexní systém se bude skládat z technologické (HW) části a SW řešení.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2018


AFarCloud - Aggregate Farming in the Cloud (2)

Hlavní řešitel: Universidad Politecnica de Madrid
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
Číslo projektu: 783221
Doba řešení: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021
Poskytovatel: EC – H2020

Anotace: Farming is facing many economic challenges in terms of productivity or cost-effectiveness, as well as an increasing labour shortage partly due to depopulation of rural areas. Current systems still have significant drawbacks in areas such as flexibility, efficiency, robustness, sustainability, high operator cost and capital investment. Furthermore, reliable detection, accurate identification and proper quantification of pathogens and other factors, affecting both plant and animal health, are critical to be kept under control so as to reduce economy expenditures, trade disruptions and even human health risks. AFarCloud provides a framework able to promote precision farming solutions, realized through the development of specialized Cyber Physical Systems and integration with other disciplines concerning data mining and analyses with agronomic protocols, by using not only new robotic platforms but also incorporating to the aforementioned framework the legacy systems already deployed in the farms. The AFarCloud project aims to make farming robots accessible to more users by: ?Enabling farming robots to work in a cooperative mesh, thus opening up new applications and ensuring re-usability, as no specialized vehicles are needed because heterogeneous standard vehicles can combine their capabilities ?Increasing the autonomy of farming robots and improving their usability AFarCloud achievements will be demonstrated in 2 field tests in both cropping (general horticulture, grass sub-scenario and seed potato sub-scenario) and livestock scenarios (food management and livestock movement control). AFarCloud outcomes will strength partners? market position boosting their innovation capacity and addressing industrial needs both at EU and international levels. The consortium represents the whole ICT-based farming solutions? value chain, including all key actors needed for the development, demonstration and future market uptake of the precision farming.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Hlavní řešitel: Ing. Jiří Vacátko
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.; Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267
Doba řešení: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2022
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Projekt je zaměřen na výzkumu, vývoj a laboratorní ověření inteligentních komponent v aplikačních oblastech NIP II: Digital market technologies a NIP I: Pokročilé stroje a technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl. Projekt bude rozšiřovat kapacity spojené s technologiemi segmentu Průmysl 4.0. Navržená inovativní řešení, konsultovaná odborníky ze spolupracujících firem, budou rozvíjet - robotické, řídicí, diagnostické, rozhodovací a monitorovací technologie.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Moderní zpřístupnění historických pramenů

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: 211
Doba řešení: 1. 3. 2018 - 31. 8. 2021
Poskytovatel: SFEU - INTERREG V-A (CZ-BY)

Anotace: Hlavním cílem projektu je zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí pomocí nejmodernějších informačních technologií. Bude umožněno vyhledávání informací podle lokalizačních údajů. Dále se zaměříme na přehlednou prezentaci a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů. Také bude realizováno inteligentní full-textové zpřístupněním dokumentů v českém i německém jazyce. Informace budou k dispozici pomocí nadstavby existujícího portálu Porta Fontium (http://www.portafontium.eu/).

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Multimodální identifikace, autorizace a verifikace osob

Hlavní řešitel: Palaxo Development s.r.o.
Řešitel na KIV: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012507
Doba řešení: 1. 5. 2018 - 31. 12. 2020
Poskytovatel: MPO – OP PIK

Anotace: Cílem projektu je v rámci Experimentálního vývoje a Průmyslového výzkumu vyvinout SW řešení, které bude hardwarovými i softwarovými prostředky zajišťovat bezpečnou a důvěryhodnou multimodální identifikaci, autorizaci a verifikace osob, včetně souvisejících elektronických transakcí a podpisů s primárním zaměřením na zabezpečený oběh, podepisováni a verifikaci dokumentů a elektronických formulářů. Žadatel disponuje kvalitními experty a významnou přidanou hodnotu je účinná spolupráce se ZČU.
Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Podpora inovací v regionu Dunaje znalostním inženýrstvím a managementem práv duševního vlastnictví (KnowING IPR)

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
Číslo projektu: DTP2-076-1.1
Doba řešení: 1.7.2018 - 30.6.2021
Poskytovatel: Research program EK Interreg DANUBE

Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření nadnárodní inovační platformy pro efektivní využití dostupných znalostí patentů, výzkumu a vývoje. Klíčovými výstupy je nadnárodní inovační platforma KnowING, která propojuje subjekty činné v inovačních aktivitách a umožňuje jim sdílet kompetence v získávání a zpracování znalostí, a webová služba poskytující na dotaz strukturované znalosti malým a středním podnikům, nástroje k rozšiřování kapacit a také sadu prostředků pro udržitelnost a přenositelnost.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2017


Lifecycle of human electroencephalography/event related potential data

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: INCF
Doba řešení: 10.7.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: INCF TSF


Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: 17-05534S
Doba řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Poskytovatel: GA ČR - Grantová agentura České republiky

Anotace: Vývoj nových metod interpolace a aproximace roztroušených prostorově-časových dat v počítačové grafice.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: 17-07690S
Doba řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Poskytovatel: GA ČR - Grantová agentura České republiky

Anotace: Nalezení nových výpočetních metod pro simulaci a vizualizaci transportu obecného ligandu v dynamických proteinech a evaluaci nalezených cest. Metody budou založeny především na kombinaci robotického plánování pohybu a geometrického dělení prostoru.
Jedná se spojení výzkumu v oblasti plánování pohybu (ČVUT), geometrických modelů proteinů (ZČU) a vizualizací (MU Brno).

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Rozšíření systému e-Correspondence

Hlavní řešitel: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004692
Doba řešení: 1. 2. 2017 - 30.6.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace: Vývoj výzkum a šíření znalostní v rámci transferu znalostí a dovedností, který bude řešit klíčové komponenty v oblasti analýzy, indexace a vyhledávání textových dat nezbytné pro implementaci unikátního webového systému pro snadné vytváření a řízení životního cyklu strukturovaných dokumentů. Ve spolupráci s firmou Contrisys, s.r.o. Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Systém pro analýzu obsahu a inteligentní správu elektronických dokumentů

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005092
Doba řešení: 1. 2. 2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace: Výzkum, vývoj a transfer znalostí v rámci vzniku nového SW produktu se strategickým významem pro rozvoj společnosti, který bude řešit strukturování a správu dokumentů, tj. rozpoznání textu z naskenovaných dokumentů a jejich zaindexování s možností rozšířeného vyhledávání nad obsahem dokumentů. Ve spolupráci s firmou SoftHouse, s.r.o. Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Vývoj webového WYSIWYG editoru pro system M/Text CS

Hlavní řešitel: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004502
Doba řešení: 1. 1. 2017 - 31. 8. 2018
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace: Vývoj plnohodnotného WYSIWYG editoru pro WEB schopný nahradit stávající editory ve spolupráci s firmou KadeL data servis, s.r.o. Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2016


Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 85
Doba řešení: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019
Poskytovatel: Operational program EK INTERREG V-A (CZ-BY)

Anotace: Hlavním cílem projektu BASIL, řešeného v rámci přeshraniční spolupráce mezi regionem Bavorsko a Česká republika, je prototyp asistenčního systému „smart home“, který vychází z rozpoznávání mozkových vln a je určený pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.; Ing. Martin Zíma, Ph.D.; Ing. Michal Nykl, Ph.D.
Číslo projektu: DG16P02B009
Doba řešení: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2019
Poskytovatel: MKČR

Anotace: Hlavním cílem projektu je zpřístupnění jedinečného jazykového materiálu z dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nejširší veřejnosti ve zcela nové, uživatelsky přívětivé softwarové databázi jazykové problematiky řešené v jazykové poradně. Pro usnadnění zpracování dotazů pro jejich vkládání do databáze bude navržen systém poloautomatické úpravy dat pro pomoc při strukturování dotazu.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2015


PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D.
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.; Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.; Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: LO1506
Doba řešení: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2020
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Předmětem projektu PUNTIS je evropské centrum excelence NTIS - Nové technologie pro informační společnost vybudované v letech 2010-14 s podporou zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (Operační program výzkum a vývoj pro inovace) jako nové pracoviště Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Hlavními cíli projektu jsou: podpora Centra jako evropsky významného výzkumného a vývojového pracoviště podporujícího sociální i ekonomický rozvoj města Plzně a celého Plzeňského regionu, rozvoj výzkumných týmů a zajištění jejich další systematické internacionalizace, a částečná obnova a modernizace vybudované infrastruktury.

Viz též podrobnosti o projektu na stránkách výzkumné skupiny.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2014


MediaGist: Vícejazyčná sumarizace a analýza polarity názorů v médiích

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
Číslo projektu: FP7-CIG-630786
Doba řešení: 1.3.2014 - 28.2.2018
Poskytovatel: 7.RP – EUROPEAN COMMISSION

Anotace: Cílem projektu je výzkum úloh sumarizace a analýzy polarity názorů, jenž lze využít k analyzování obsahu médií a názorů obsažených v komentářích. Vícejazyčné řešní obou úloh pak umožní detekovat a prozkoumat kontroverze mezi zeměmi v globálních tématech.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2013


EURO - Activities in the Frame of the Eurographics Association and support of publication activities in Computer Graphics, Visualization and Computer Vision

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: INGO II LG13047
Doba řešení: 1. 3. 2013 - 31. 12. 2015
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: The aim of the EURO project is to support activities of the project leader in the fields of computer graphics, visualization and virtual reality. Namely activities in international non-governmental organizations, especially within Eurographics Association and EG professional Board, at Editorial Boards meetings of research and scientific journals, especially meetings of Computers & Graphics (Elsevier) and The Visual Computer (Springer Verlag) Editorial Boards.The EURO project aims also to support Czech researchers in publication activities in scientific journals and at established international conferences.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2012


NECPA - Vývoj algoritmů počítačové grafiky a pro CAD/CAM systémy

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: KONTAKT II LH12181
Doba řešení: 1.3.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Účelem projektu je opětovné navázání odborných vědeckých kontaktů s pracovníky Shandong University, Jinan. Předmětem prijektu je základní výzkum moderních matematických metod počítačové grafiky a vizualizace dat a algoritmů pro CAD/CAM systémy.


Selected parameters of brain functions in relation to developmental coordination disorder in children

Hlavní řešitel: Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (FPE-KTSV)
Řešitel na KIV: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.; Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: GAP407/12/1525
Doba řešení: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Poskytovatel: GAČR

Anotace: Developmental coordination disorder (DCD) belongs to learning disorders and usually is described as a disorder in development of motor coordination which can not be explained by mental retardation. This project propsal follows previous project whose objective was to search out possibilities of diagnostics of DCD. Results support expectation that brain of children with lower level of coordination processes event related potentials by different way. Thus the objective proposal is to describe differences in movement control in children according to level coordination development and intellect. The project will be solved in cooperation of Department of Physical Education, team of neuroinformatic scientists, electrophysiological laboratory of University Hospital in Pilsen and expert in special education. Test MABC 2, analysis of evoked potential and some other test of learning disorders and intellect will be used. About one hundred children will participate in project. Outputs of project: papers in journal with impact factor.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2011


Interactive Geometric Models for Simulation of Natural Phenomena - INGEM

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: KONTAKT II LH 11006
Doba řešení: 1. 3. 2011 - 31. 12. 2013
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Cílem projektu je rozšířit již vyvinutý a realizovaný adaptivní model písčitého terénu tak, aby dovoloval nehomogenní, vícevrstvé i kompaktnější materiály včetně materiálů s větší granularitou a o modelování kavit. Zdokonalit současný fyzikální model přesunů písků tak, aby kromě interaktivní manipulace dovoloval také přesnější simulace fyzikálních procesů.


Methods of development and verification of component-based applications using natural language specifications

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
Číslo projektu: GAČR P103/11/1489
Doba řešení: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2013
Poskytovatel: GAČR

Anotace: The component based programming approach was proven to greatly simplify the development process, especially in the context of enterprise and evolving systems. Despite successes in the field and increasing industrial adoption of component based programming techniques, fundamental issues of many stages of the development process are not well understood and have not been explored yet. This project focuses on research of these areas. The key challenges to address are mainly related to enhancing the quality of component based applications with respect to user requirements: devising a process of automated deriving components? functional design and extra-functional features from natural language descriptions (e.g. UML use cases), maintaining consistency of applications in context of dynamic systems with frequent component updates by combination of static verification methods and component based simulation, and to develop universal methods for easing of coding phases of component software development based on feature-oriented programming (FOP) techniques.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2010


Activities within ACM SIGGRAPH and IEEE Computer Society - IEEE-ACM

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: LA10035 (INGO)
Doba řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: The aim of the project is to actively involve the research team in the scientific activities within international non-governmental scholarly societies IEEE and ACM, in particular IEEE Computer Society and ACM SIGGRAPH, respectively.


Analýza a vizualizace proteinových struktur

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Jiří Sochor,CSc. (Masaryk University, Brno)
Řešitel na KIV: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: GAP202/10/1435
Doba řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
Poskytovatel: GAČR

Anotace: V projektu budou vyvíjeny a testovány nové analytické metody pro bioechemický výzkum proteinů. U dynamických modelů proteinů budou zkoumány jejich geometrické vlastnosti s cílem nalezení a posouzení tunelů, které propojují aktivní místo uvnitř proteinu s jeho povrchem. Vlastnosti tunelů, jako je povrch, objem, délka apod., budou statisticky hodnoceny pro rozsáhlé soubory snímků získaných ze simulace dynamiky proteinů. Výsledky budou vizualizovány názorným způsobem, poskytujícím nové informace biochemikům. Metody se také zaměří na interakci malých molekul (ligantů) procházejících nadějným tunelem, v čase i prostoru. Úkolem další metody bude navrhnout, jak modifikovat protein, aby došlo ke zkvalitnění tunelu. Metody budou začleněny do nástroje CAVER (vyvinutého na MU), který je v současné době využíván biochemiky po celém světě. Projekt je pokračováním projektu GA201/07/0927 Vizualizace proteinových struktur, podporovaného v období 2007-2009.


Visual HCI: Human Computer Interaction - China & Czech Collaboration

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: ME10060 (KONTAKT)
Doba řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: The Visual HCI project is focused on re-establishing professional contacts between the staff of the investigating institution and the employees of the prestigious reference institution The State Key Lab of CAD & CG, Zhejiang University, Hangzhou in the field of computer graphics and visualization and modern mathematical methods.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2009


Activities within Eurographics Association and Computer Graphics Society - EURO

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: LA09036 (INGO)
Doba řešení: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2012
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Active participation in the meetings of control bodies of international non-governmental scholarly organizations with a focus on computer science, especially on computer graphics and data visualization, computer animation, and virtual reality.


Micro-structurally oriented hierarchical modelling of cerebral blood flow for CT perfusion examination evaluation

Hlavní řešitel: Doc. Dr. Ing. Eduard Rohan (ZČU-FAV-KME)
Řešitel na KIV: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Číslo projektu: GA106/09/0740
Doba řešení: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2012
Poskytovatel: GAČR

Anotace: The project is focused on the development of models of flow in porous media with a hierarchical canal arrangement reflecting the structure of the brain perfusion system. We will use a homogenization method to find an appropriate form of constitutive and balance relationships applicable to the description of flow in the whole brain with regard to micro-circulation, in particular to the effects of pore and branching geometry, linkage of different hierarchies, and other properties important for the description of diffusion-deformation phenomena. This task needs to create histological maps of the micro-structure in distinct brain parts. The goal is to develop software for the simulations of cerebral blood flow (CBF) and methodology of processing CT perfusion examination results by observing the contrast medium’s diffusion. The model enables simulating some pathological changes and evaluating the sensitivity of standard examination methods to the identification of a specific defect or quantification of the infliction extent. Therefore, the research team involves specialists in quantitative histology of tissue samples, CBF clinical examination proper, and manipulation with large data sets of CT results.


Triangulated models for haptics and virtual reality

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: GA201/09/0097
Doba řešení: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011
Poskytovatel: GAČR

Anotace: Our scheduled work with triangulated models has two main, mutually interconnected tasks: a) Construction of triangulated models and manipulation with them, path scheduling (1. Algorithms for a fast search on the surface of geometrical models, 2. Local changes of the triangulated model fineness with a distinct detail level according to the requirements of a haptic application. 3. Triangulated models based on kinetic data. 4. Modelling of deformations and development of geometrical objects. 5. Path scheduling / searching in virtual reality applications, with the possibility of a quick schedule change in the case of object shape modifications; application of triangulations as space dividing data structures. 6. Rapid inter-frame detection of triangulated models collisions as an input for force feedback computation.); b) Haptics and virtual reality (1. Development of fine solid and elastic tools for triangulated surface models and their applications in haptic interactions. 2. Development and implementation of detailed surface models enabling simulations of human-controlled tools interacting with solid and elastic surface models.)


Výzkum a vývoj vícepaprskových ultrazvukových průtokoměrů kapalin

Hlavní řešitel: Ing. František Zýka, CSc. (Elis Plzeň)
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.
Číslo projektu: MPO-FR-RI1/137
Doba řešení: 1. 3. 2009 - 31. 12. 2012
Poskytovatel: MPO

Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti vícepaprskových ultrazvukových průtokoměrů kapalin. Cílem projektu je výzkumnou
a vývojovou činností nalézt optimální řešení jednotlivých částí průtokoměru, umožňující dosažení vysoké přesnosti měření průtoku
i při proměnných hydraulických podmínkách v měřicím čidle průtokoměru a změně parametrů měřeného média.Koncepce průtokoměru bude modulární, umožňující volit optimální konfiguraci dle aplikace průtokoměru.Průtokoměry budou vybaveny modernímí prostředky dálkové komunikace.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2008


VPHOP - The Osteoporotic Virtual Physiological Human

Hlavní řešitel: Marco Viceconti, PhD (Istituto Ortopedico Rizzoli)
Řešitel na KIV: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Číslo projektu: FP7-223865
Doba řešení: 1. 9. 2008 - 31. 10. 2012
Poskytovatel: 7. RP - EUROPEAN COMMISSION, MŠMT

Anotace: VPHOP: the Osteoporotic Virtual Physiological Human (vphop.eu) is an integrated project involving 20 partners whose aim is to develop modelling technology, based on conventional diagnostic imaging methods, that will make it possible to assess, in a clinical setting and for each patient individually, the strength of his/her bones, how this strength is likely to change over time, and the likelihood that he/she will overload his/her bones during daily life. These predictions will be used to improve the diagnostic accuracy of current clinical standards, and to provide the foundation for an evidence-based prognosis with respect to the natural evolution of the disease, to pharmacological treatments, and/or to preventive interventional treatments aimed at selectively strengthening particularly weak regions of the skeleton.
The basis of the project is a patient-specific hypermodel – a model composed by many sub-models, each describing the relevant phenomena taking place at one of the many dimensional scales involved in osteoporosis fractures. The project role of the Czech partner UWB is to develop solution that allows: a) muscle deformation (muscles represented by surface model) imposing volume preservation and impenetrability of muscles and bones and b) decomposition of deformed muscles into a chaff of parallel lines of actions based on muscle fibres orientation.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2007


Algoritmy pro modelování terénu

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Číslo projektu: MEB 090626
Doba řešení: 2007 - 2008
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Primary goal is the mutual exchange of research ideas and opinions. PhD students and young scientists will have an opportunity to present the results of finished research and to propose their visions for the further research in longer talks. Fedback carried by the other team should speed up the research or even improve the results of planned projects.


Alternativní reprezentace obrazové informace s využitím triangulací

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Číslo projektu: KJB101470701
Doba řešení: 2007 - 2009
Poskytovatel: GAAV (Grantová agentura akademie věd České republiky)

Anotace: Projekt je zaměřen na stanovení vhodné geometrické reprezentace obrazové informace (jak digitálních obrázků, tak digitálního videa). Alternativní geometická reprezentace oproti klasické reprezentaci (založené zejména na JPEG) umožňuje snadnou aplikaci affiních transformací (translace, rotace, zvětšení, ...), přičemž nebrání ani konvolučním operace, a navíc má předpoklady být úspornější. Současná existující řešení se často zabývají pouze reprezentací šedotónových digitálních obrazů, přičemž využívají k tomu Delaunayovu triangulaci (DT), constrained DT nebo Data-Dependent traingulací. Prozkoumání vhodnosti různých druhů triangulací a následný návrh vlastní geometrické reprezentace, rozšíření této reprezentace pro barevné digitální obrazy a zobecnění reprezentace pro digitální video patří mezi stěžejní cíle tohoto projektu.


Analýza negativních vlivů na pozornosti řidičů

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (ČVUT-FD)
Řešitel na KIV: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Číslo projektu: ME 949
Doba řešení: 1. 9. 2007 - 31. 12. 2011
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Celkovým cílem projektu je: a) prohloubení poznatků o spolehlivosti interakce člověka s vozidlem a vnitřních i vnějších vlivech na ni působících, b) vytvoření metod pro zvýšení jeho odolnosti vůči únavě z řízení vozidla c) poznatky, nezbytné pro vývoj vhodných vozových asistenčních varovacích systémů proti poklesům pozornosti.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2006


Návrh systémů automatického logického zařízení

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Josef Bokr, CSc.
Číslo projektu: ME 867
Doba řešení: 2006 - 2009
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Cílem projektu je poskytnout každému projektantovi řídicí logické průmyslové automatiky dostatečně přesný a názorný, ale i prostý a pohodlný univerzální nástroj pro návrh.


Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (COT-SEWing)

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Karel Ježek, CSc.
Číslo projektu: 2C06009
Doba řešení: 2006 - 2010
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Vypracovat komplexní systém metodických a implementačních nástrojů na bázi inteligentních agentů pro vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní k sémantickému webu umožňující, aby komunikace s uživatelem probíhala v přirozeném jazyce a též zpracovávaná data měla převážně charakter vět, resp. promluv, přirozeného jazyka. Dalším cílem pak je ověření funkčních vlastností navržených nástrojů na vhodně zvolené aplikaci.


Virtual scientific and educational centre of computer graphics and data visualization (VIRTUAL)

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: 2C06002
Doba řešení: 1. 7. 2006 - 31. 6. 2011
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: The project’s goal is the design of new algorithms and verification of novel methods for computer graphics and data visualization within a virtual scientific and educational centre using mobile communication with leading institutions both in the Czech Republic and abroad. Furthermore, possibilities and needs for an intensive communication in a virtual environment for the objectives of research and educational activities in the every-day practice will be verified. The actual scholarly content is concerned with the development of new algorithms by means of non-Euclidean geometry (e.g. projective geometry), data structures and representations, and with the visualization of structured and unstructured spatial data using virtual reality and modern communication tools, including video conference systems. Structured and unstructured data are nowadays used in a number of areas ranging from scientific-technological computations (strength calculations, flow computation, simulations, etc.) to medical data (tomography, magnetic resonance, etc.).


Dokončené projekty s počátkem v roce 2005


Biometrické pero pro rozpoznávání rukopisu

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Číslo projektu: D-CZ905-06
Doba řešení: 2005 - 2006
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Předmětem společného výzkumu je vývoj speciálního biometrického pera, resp. kuličkové tužky, vybaveného senzory různých typů (mechanickými, akustickými, optickými) umožňujícími snímání přítlaku na hrot pera a jeho vedení během psaní.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2004


3DTV-Integrated Three-Dimensional Television-Capture, Transmission and Display

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: FP6-PLT-511568
Doba řešení: 2004 - 2008
Poskytovatel: 6.RP EUROPEAN COMMISSION

Anotace: The jointly conducted research encompasses a wide range of diverse fields that collectively form the components of the 3DTV research. Production related issues, and potential application areas will also be investigated. Social impact of 3DTV and gender related issues in technical research fields will be discussed.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2003


Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Číslo projektu: ME 701
Doba řešení: 2003 - 2007
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Vyhledávání neuroinformačních bází v ČR již existujících a vytváření podmínek k tomu, aby jejich data a informační obsah mohl být postupně začleňován do připravované mezinárodní báze "neurobase" v rámci Global Neuroinformatic Network, příprava mezinárodní báze "Neurobase".

Aktualizováno 2021-06-10 05:47:15