Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatické generování kódu z návrhových modelů v nástroji Enterprise Architect

1. Prostudujte problematiku automatického generování kódu v nástroji Enterprise Architect.

2. Navrhněte aplikaci pro automatické generování kódu z návrhových modelů v nástroji Enterprise Architect.

3. Implementujte navržené řešení.

4. Implementované řešení řádně otestujte.

5. Kriticky zhodnoťte klady a zápory vytvořeného řešení.
************************************************************
Úvod
S rostoucí složitostí moderního softwarového vývoje je stále důležitější najít efektivní způsob, jakým lze
generovat kód z návrhových modelů do konkrétního programovacího jazyka. Cílem této práce je
prozkoumat existující techniky a postupy pro automatické generování kódu, analyzovat jejich výhody a
omezení a navrhnout a implementovat vlastní přístup, který by umožnil efektivní a přesné generování
kódu z nástroje Enterprise Architect do jazyka C#.

Zadání
Cílem této práce je prozkoumat existující techniky a postupy pro generování kódu, analyzovat jejich
výhody a omezení, navrhnout a implementovat efektivní a přesný přístup, který by umožnil generování
kódu do jazyka C# s ohledem na specifické vlastnosti a požadavky nástroje Enterprise Architect.
Zadání práce zahrnuje následující kroky:
Prozkoumání existujících technik a postupů pro automatické generování kódu do jazyka C# z
návrhových modelů v nástroji Enterprise Architect.
Analyzovat dostupné metody generování kódu a jejich využití v kontextu nástroje Enterprise
Architect.

○ Zhodnotit výhody a omezení těchto technik a postupů.
1.
Návrh přístupu pro generování kódu do jazyka C# z nástroje Enterprise Architect.
Definovat požadavky na generovaný kód v jazyku C# a zohlednit specifické vlastnosti tohoto
jazyka.

Navrhnout strukturu a algoritmy pro generování kódu z návrhových modelů v nástroji
Enterprise Architect do jazyka C#.

2.
Implementace navrženého přístupu pro generování kódu do jazyka C# z nástroje Enterprise
Architect.
Implementovat software nebo skript, který bude schopen interpretovat návrhové modely v
nástroji Enterprise Architect a generovat odpovídající kód v jazyku C#.

Zajistit správnou integraci s nástrojem Enterprise Architect pro automatizaci generování
kódu.

3.
Testování a validace navrženého přístupu.
○ Provést testování generování kódu na reálných projektech nebo pomocí prototypů.
Vyhodnotit přesnost, účinnost a kvalitu generovaného kódu v porovnání s ručně napsaným
kódem.

4.
Zhodnocení a analýza výsledků.
Porovnat navržený přístup s existujícími technikami generování kódu do jazyka C# z nástroje
Enterprise Architect.

○ Diskutovat o přínosu navrženého přístupu a jeho omezení.
○ Navrhnout možná rozšíření a vylepšení pro budoucí vývoj generátoru kódu.
5.
2023/24: EA code generator
Friday, May 19, 2023 10:09 AM
FAV Page 2
Práce by měla obsahovat teoretickou analýzu a praktickou implementaci navrženého přístupu.
Výsledkem bakalářské práce bude funkční implementace přístupu pro automatické generování kódu do
jazyka C# z nástroje Enterprise Architect a vyhodnocení jeho účinnosti a přesnosti.
Požadavky
• Technologie: C#
• Je kladen důraz na to, aby aplikace byla i do budoucna co nejlépe použitelná, nebo upravitelná.

Kontakt a zodpovědná osoba za Leuze
Jan Novák / Tomáš Svoboda

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Jan Novák,
  • Firma: Leuze Engineering Czech s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-05-30

Zadáno komu: Alena Polakovičová (Rezervované)

Aktualizováno 0