Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc), Informační systémy (Bc).

Implement Continuous Integration system.

Implement Continuous Integration system.

Make overview of principles, concepts and SW tools used in Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD).
Analyze and describe the build-and-test toolchain used in the Bootloader department.
Wherever possible, implement a tool for replacing the manual evaluation in the toolchain by an automated evaluation. Example: automated comparison of static code analysis results between 2 builds. Use Groovy or Java for the implementation; the tools can be standalone command-line executables or a library.
Design and implement CI system based on Jenkins for the Bootloader toolchain. Use declarative pipelines.
Evaluate possibility of parallelization of the builds over multiple Jenkins agents; if the parallelization can speed-up the builds, implement it.
Describe experiences from productive usage of the CI system the real environment.
Implementujte systém CI (Continuous Integration)

Popište principy, koncepty a SW nástroje používané v Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD).
Analyzujte a popište sestavovací a testovací proces (toolchain), používaný v oddělení Bootloader.
Tam, kde je to možné, vytvořte nástroj pro nahrazení manuálního vyhodnocování v rámci běhu toolchainu automatickým vyhodnocením. Příklad: automatické porovnávání výsledků statické analýzy kódu mezi dvěma po sobě jdoucími testy. Pro implementaci použijte jazyk Groovy nebo Java; nástroj může být ve formě samostatné CLI aplikace nebo knihovny.
Navrhněte a implementujte CI systém založený na systému Jenkins pro tento toolchain. Použijte deklarativní pipeliny.
Vyhodnoťte možnost paralelizace toolchainu na více agentech systému Jenkins; pokud paralelizace může urychlit běh toolchainu, implementujte ji.
Popište zkušenosti s produktivním nasazením vytvořeného CI systému v reálném prostředí.

Téma vypsal: Ing. Lukáš Holý, Ph.D. (UN 308)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Zdeněk Martínek,
  • Firma: zf,

Vypsáno pro akademický rok 2019/2020 dne: 2019-09-18

Zadáno komu: Auchynnikau Ihar (Zadané)

Aktualizováno 0