Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2020/2021

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Generování akceptačních testů

Motivace:
Na KIV ZČU je vyvíjen projekt TbUIS (Testbed University Information Systém), který slouží pro vývoj nových testovacích metod a postupů. Aplikace UIS je pseudorealistická netriviální webová aplikace.
Během svého vývoje byla otestována více než tisícem funkcionálních testů a několik sty akceptačními testy. Aplikace je též velmi dobře zdokumentovaná pomocí případů užití a na nich navázaných požadavků. Lze využít i JavaDoc ze zdrojových kódů.
Cílem práce je ověřit možnost automatizovaného generování akceptačních testů pro nástroj Robot Framework. Jako báze znalostí pro toto generování bude sloužit dokumentace aplikace a další zdroje, např. existující sada funkcionálních testů.
Pravděpodobně nastane situace, kdy veškeré existující informace nebudou pro generování dostačující. Pak bude úkolem DP navrhnout a sepsat takovou sadu informací, které generování umožní. A tuto sadu pak začlenit do existující dokumentace.

Zadání:

  1. Seznamte se s projektem TbUIS a relevantními kvalifikačními pracemi na tomto projektu. Dále se seznamte s nástrojem Robot framework, zejména s jeho používaným formátem klíčových slov a testovacích případů.
  2. Analyzujte dostupné informace z báze znalostí projektu. Na základě analýzy navrhněte metodiku, jak automatizovaně generovat akceptační testy aplikace UIS pro Robot framework. V případě nedostačujících dat navrhněte takovou sadu informací, která generování umožní.
  3. Navrženou metodiku realizujte v programovacím jazyce Java.
  4. Ověřte na bezporuchovém klonu aplikace a vhodně zvoleném vzorku poruchových klonů, že generované testy poskytují srovnatelné výsledky s již existujícími akceptačními testy.
  5. Získané výsledky diskutujte a zveřejněte na webových stránkách projektu.

Cílový operační systém: není podstatný

Jazyk a technologie: Java, XML, JSON, Robot Framework

Charakter práce: Analytická a experimentální. Řešit lze na vlastním PC.

Vhodné pro: Studentka, která je schopna experimentální práce.

Diplomant: Jitka Poubová


Poslední změna: 8.9.2020
Pavel Herout