Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2013/2014

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Generátor XML souborů řízený schématem

Motivace:
Významný průmyslový partner KIV používá pro svoji bezpečnostně kritickou aplikaci XML konfigurační soubory. Tyto soubory mohou být validovány podle existujícího XSD schématu. Pro přípravu XML souborů je používána aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Samotná aplikace má velmi jednoduchou vrstvu aplikační logiky, v podstatě pouze uloží do XML souborů množinu "naklikaných" údajů.
Problémem současného řešení je, že se struktura konfiguračních souborů časem mírně mění (změna i XSD souboru), takže výstup z GUI aplikace je nutné dodatečně ručně upravovat. Dalším problémem je historicky podmíněná nejednotnost zápisu XSD schémat.
Další problém je, že z povahy bezpečnostně kritických aplikací musejí být všechny XML konfigurační soubory (a jim příslušné XSD soubory) archivovány. Možnost případné změny těchto souborů je velmi omezená, prakticky je možné je opravovat pouze ručně.

Je třeba vytvořit GUI aplikaci, jejíž ovládací prvky budou vytvořeny a ovládány podle XSD schématu. To například znamená, že bude-li v XSD definován element s výběrem z možností, bude v GUI existovat výběrový seznam (Choice) se stejnou nabídkou možností. Nebo existuje-li element s obecným textovým obsahem, v GUI bude input box. Jinak řečeno, pro odlišné XSD soubory bude mít GUI odlišné ovládací prvky.
Další funkcí aplikace musí být načtení existujícího XML (s připojeným XSD) a jeho editace.
Samozřejmostí je validace vytvořeného/upraveného XML podle schématu provedená na žádost.

Je zřejmé, že pro tuto úlohu neexistuje obecné řešení, ale je řešitelná za určitých omezujících podmínek kladených na parametrizující XSD soubor.
Úkolem řešitele je stanovit tyto podmínky a připravit funkční aplikaci.

Zadání:

  1. Seznamte se minimálně se dvěma stávajícími řešeními GUI řízeného schématem a možnými technologiemi vytváření grafického uživatelského rozhraní aplikací.
  2. Proveďte důkladnou analýzu potřeb zadavatele včetně analýzy dosavadního nastavovacího programu a definujte omezující množinu použitých prvků.
  3. Zvolte jeden ze způsobů zápisu XSD a převeďte do něj stávající XSD schémata.
  4. Navrhněte řešení generátoru XML souborů řízeného schématem a ve zvolené technologii jej implementujte. Důraz klaďte i na maximální robustnost řešení.
  5. Výsledný produkt důkladně otestujte na reálných datech, srovnejte výsledky se současným řešením a kriticky je zhodnoťte

Cílový operační systém: Windows

Jazyk a technologie: XML, XSD, volba programovacího jazyka/technologie je na řešiteli

Charakter práce: Převážně programátorská. Řešit lze na vlastním PC.

Vhodné pro: Studenta, který má již s problematikou praktické zkušenosti (minimálně absolvoval předmět KIV/JXT) a je schopen dotáhnout práci do fungující podoby.

Diplomant: Milan Balon


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2013/2014

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Nástroje pro podporu testování

Motivace:
Pro připravovaný předmět Ověřování kvality software je třeba navrhnout a realizovat množství jednoduchých studentských projektů, na kterých si studenti prakticky ověří své znalosti. Ideové schéma těchto projektů připraví vyučující, ovšem pak je třeba připravit testovací data/prostředí a též připravit vzorová řešení.
Dalším podstatným prvkem při návrhu těchto projektů je, že všechna řešení by mělo být v ideálním případě možné automaticky validovat. Pro to je k dispozici validátor, jehož testovací verze je diplomantovi plně k dispozici. Navíc je možné k validátoru libovolně dodávat tzv. "vlastní akce", což jsou plug-iny pro specifické požadavky validace.
Je zřejmé, že automatická validace nemůže být provedena vždy pro jakkoliv komplexní řešení. Z tohoto pohledu je třeba definovat mimimální množinu "validovatelných" úloh. Naštěstí je základním požadavkem na studentské projekty to, aby si studenti prakticky na jednoduchých příkladech vyzkoušeli jednotlivé postupy a technologie. Z toho vyplývá, že komplexní řešení nebudou požadována a minimální validovatelnou množinu bude možno určit.
V předmětu se počítá i s projekty, jejichž výsledek bude "ručně" ověřovat vyučující, ovšem těch by mělo být co nejméně.

Zadání:

  1. Seznamte se s nástroji pro řízení projektu a pro testování, minimálně s Redmine, JMeter a Selenium.
  2. Podle potřeb předmětu OKS navrhněte sadu jednoduchých studentských projektů řešitelných pomocí těchto nástrojů. Návrh provádějte s ohledem na možnosti automatické validace.
  3. Pro jednotlivé projekty připravte relevantní data nebo prostředí, vzorová řešení a k nim i příslušné validační domény.
  4. Navržená řešení důkladně prověřte na testovací verzi validátoru a kriticky zhodnoťte výsledky.

Cílový operační systém: Windows

Jazyk a technologie: jazyk závisí na volbě/možnostech; Redmine, JMeter a Selenium, validátor

Charakter práce: Analytická a programátorská a testovací. Řešit lze na vlastním PC..

Vhodné pro: Studenta, který má již s problematikou praktické zkušenosti a je schopen dotáhnout práci do fungující podoby.

Diplomant: Jan Rada


Poslední změna: 7.10. 2013
Pavel Herout