Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2010/2011

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Programová podpora pro hodnocení studentských prací

Motivace: Na KIV je vyvíjen rozsáhlý programový systém umožňující výběr, vyhodnocování a zveřejňování výsledků studentských prací. Jedná se o systém s mnoha aplikacemi, která více či méně spolupracují. Jednou z aplikací tohoto systému je aplikace programové podpory, která dává vyučujícímu maximální podporu při hodnocení (opravování) složitějších samostatných prací studentů. U složitějších prací není možné použít jednoduché kriterium ohodnocení typu "funguje/nefunguje", ale je nutné zavést více podrobnějších kriterií pro hodnocení, např. funkčnost, kvalita dokumentace, kvalita návrhu, kvalita zdrojového kódu apod.

Aplikace řešící tento požadavek byla připravena v rámci bakalářské práce. Za rok a půl jejího intenzivního používání vzniklo množství dalších požadavků na její funkcionalitu, včetně požazavků na těsnější provázání s ostatními aplikacemi celého systému. Jedná se zejména o:

Zadání:

 1. Seznamte se s možnostmi poskytovanými webovými službami STAGu. Dále se seznamte s používanými systémy a formáty elektronické nápovědy. Proveďte důkladnou analýzu kódu stávajícího systému a navrhněte potřebné změny.
 2. Zjistěte možnosti existujícího modulu pro hlasové ovládání. Připravte sadu testů, pomocí nichž ověříte, zda tento způsob ovládání je vhodný pro vyvíjený systém. V případě, že testy prokáží vhodnost, doplňte možnost hlasového ovládání do systému.
 3. Navrhněte části systému pro spolupráci se STAG, pro elektronickou nápovědu a pro zpětnou datovou kompatibilitu.
 4. Zrealizujte všechny navržené části systému a současně na základě analýzy stávajícího kódu proveďte jeho refaktoring.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows 7

Jazyk a technologie: XML, XSLT, JAXB, Java

Charakter práce: Programování v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti.

Diplomant: Tomáš Medek


Diplomová práce č. 2 - 2010/2011

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Interpreter výstupních formátů produktu Oracle Forms®

Upozornění: Diplomová práce bude řešena pro pracoviště CIV ZČU

Motivace:

K vývoji databázových aplikací na bázi Oracle se používá vývojový nástroj Oracle Developer® a jeho součást Oracle Forms®. Ten produkuje výstupní soubory několika formátů, které jsou pak používány aplikací Oracle Forms Runtime® k zobrazování formulářů s daty naplněnými z databáze Oracle v prostředí Windows®. Vývoj této řady nástrojů byl již firmou Oracle ukončen a není dále rozvíjena. Nicméně, v našich aplikacích, zejména IS/STAG se stále Oracle Forms Runtime používá jako alternativa tzv. „tlustého” klienta, vedle jiných, především webových, platforem, a nadále se s touto alternativou počítá.
Produkt Oracle Forms Runtime je však již zastaralý a neumožňuje realizovat některé klíčové vlastnosti, například vstup a výstup dat v národní znakové sadě, resp. v obecném kódovém systému, např. unicode, což je výrazný nedostatek. Potřebujeme tedy (v optimálním případě) jiný nástroj, který nahradí Oracle Forms Runtime jako interpreter výstupních formátů z Oracle Forms. Výstupní informace pro Oracle Forms Runtime jsou v cílovém tvaru uloženy do binárních souborů, které tento nástroj interpretuje do formulářů Windows, tj. oken, menu, vstupních polí atd.
Není třeba vycházet z analýzy binárních výstupů, firma Oracle dodává konverzní nástroj pro převod tohoto binárního souboru do XML. Je tedy v konečném důsledku nutné interpretovat výstupní XML.

Popis:

Je třeba provést analýzu XML dat vzniklých z konverze některého binárního formátu Oracle Forms a následně vytvořit desktop aplikaci na platformě Windows, která bude schopná tato XML data interpretovat do formulářů. Vytvořená aplikace nativně přistupuje do databáze Oracle zvolené uživatelem v čase běhu aplikace, zpracovává data a PL/SQL bloky uložené v této databázi. Funkcionalita aplikace se blíží funkcionalitě původního Oracle Forms Runtime.

Zadání:

 1. Analyzujte situaci na sofwarovém trhu a event. vytypujte produkty, které by svojí funkčností odpovídaly tomuto zadání.
 2. Seznamte se s formáty dat generovaných z Oracle Forms.
 3. Seznamte se se strukturou aplikace interpretované pomocí Oracle Forms Runtime.
 4. Do vytvářeného systému zařaďte konverzní utilitu těchto formátů do XML dodávanou firmou Oracle jako interní součást systému.
 5. Analyzujte postupně všechny XML vzniklé z původních binárních formátů.
 6. Vytvořte aplikaci nebo více aplikací pro Windows, které budou interpretovat dané XML v podobě oken se všemi vlastnostmi původního interpreteru Oracle Forms Runtime.
 7. Proveďte ladění a testování vytvořených aplikací na konkrétních formulářích IS/STAG.

Cílový operační systém: Windows XP, Windows 7

Jazyk: dle vlastního uvážení, se schopností přistupovat do databáze Oracle a interpretovat uložené PL/SQL bloky

Charakter práce: Individuální práce na implementaci aplikace. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dovést aplikaci do produkční podoby.

Diplomant:


Diplomová práce č. 3 - 2010/2011

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Interpreter výstupních formátů produktu Oracle Reports®

Upozornění: Diplomová práce bude řešena pro pracoviště CIV ZČU

Motivace:

K vývoji databázových aplikací na bázi Oracle se používá vývojový nástroj Oracle Developer® a jeho součást Oracle Reports®. Ten produkuje výstupní soubory několika formátů, které jsou pak používány aplikací Oracle Reports Runtime® k zobrazování výstupních sestav s daty naplněnými z databáze Oracle v prostředí Windows®. Vývoj této řady nástrojů byl již firmou Oracle ukončen a není dále rozvíjena. Nicméně, v našich aplikacích, zejména IS/STAG se stále Oracle Reports Runtime používá jako alternativa tzv. „tlustého” klienta, vedle jiných, především webových, platforem, a nadále se s touto alternativou počítá.
Produkt Oracle Reports Runtime je však již zastaralý a neumožňuje realizovat některé klíčové vlastnosti, například výstup dat v národní znakové sadě, resp. v obecném kódovém systému, např. unicode, což je výrazný nedostatek. Potřebujeme tedy (v optimálním případě) jiný nástroj, který nahradí Oracle Reports Runtime jako interpreter výstupních formátů z Oracle Reports. Výstupní informace pro Oracle Reports Runtime jsou v cílovém tvaru uloženy do binárních souborů, které tento nástroj interpretuje do znakových a grafických výstupních sestav. Postačí zpracovat znakové výstupní sestavy, neboť ty vykazují v původním produktu jisté nedostatky, které již nebyly v poslední verzi odstraněny.
Není třeba vycházet z analýzy binárních výstupů, firma Oracle dodává konverzní nástroj pro převod tohoto binárního souboru do XML. Je tedy v konečném důsledku nutné interpretovat výstupní XML.

Popis:

Je třeba provést analýzu XML dat vzniklých z konverze některého binárního formátu Oracle Reports a následně vytvořit desktop aplikaci na platformě Windows, která bude schopná tato XML data interpretovat do výstupní sestavy. Vytvořená aplikace nativně přistupuje do databáze Oracle zvolené uživatelem v čase běhu aplikace, vybírá data a PL/SQL bloky uložené v této databázi. Funkcionalita aplikace se blíží funkcionalitě původního Oracle Reports Runtime.

Zadání:

 1. Analyzujte situaci na sofwarovém trhu a event. vytypujte produkty, které by svojí funkčností odpovídaly tomuto zadání.
 2. Seznamte se s formáty dat generovaných z Oracle Reports.
 3. Seznamte se se strukturou aplikace interpretované pomocí Oracle Reports Runtime.
 4. Do vytvářeného systému zařaďte konverzní utilitu těchto formátů do XML dodávanou firmou Oracle jako interní součást systému.
 5. Analyzujte postupně všechny XML vzniklé z původních binárních formátů.
 6. Vytvořte aplikaci nebo více aplikací pro Windows, které budou interpretovat dané XML v podobě znakových výstupních sestav se všemi vlastnostmi původního interpreteru Oracle Reports Runtime.
 7. Proveďte ladění a testování vytvořených aplikací na konkrétních znakových výstupních sestavách IS/STAG.

Cílový operační systém: Windows XP, Windows 7

Jazyk: dle vlastního uvážení, se schopností přistupovat do databáze Oracle a interpretovat uložené PL/SQL bloky

Charakter práce: Individuální práce na implementaci aplikace. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dovést aplikaci do produkční podoby.

Diplomant:


Poslední změna: 26. 5. 2010
Pavel Herout