Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Generování ZPL kódu pomocí JasperReports

Motivace:

K tisku zákaznických formulářů v Javě se běžně používá modul JasperReports, který se stal víceméně průmyslovým standardem. Tisk na laserových tiskárnách je bezproblémový. Problémem však je neexistence podpory pro méně běžné typy tiskáren. Například rozšířený typ tiskáren Zebra, používaný pro tisk speciálních samolepících štítků, podporován není. Tiskové formuláře pro tiskárny Zebra jsou napsány ve speciálním jazyce ZPL a bylo by účelné mít k dispozici plugin pro JasperReports pro tento typ tiskáren.

Popis:

Formuláře pro JasperReports se snadno kreslí v programu iReport. Cílem je mít možnost zákaznické formuláře nakreslit pomocí tohoto nástroje a pak mít možnost tisku přes JasperReports na podporovaných typech tiskáren. Navíc bude existovat modul, který z existujícího formuláře JasperReports vygeneruje formulář se ZPL kódem pro tiskárnu Zebra.

Zadání:

 1. Seznamte se s jazykem ZPL (Zebra Programming Language), systémem pro tisk JasperReport a grafickým návrhářem formulářů iReport.
 2. Navrhněte modul pro generování ZPL kódu z formuláře vytvořeného pomocí JasperReport.
 3. Realizujte navržený modul v programovacím jazyce Java.
 4. Proveďte testy modulu v praktickém provozu.

Cílový operační systém: není podstatný, vyvíjeno bude na Windows XP

Jazyk: Java 1.6, ZPL

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického a koncepčního myšlení. Vyžadována je schopnost dovést aplikaci do průmyslově použitelné podoby.

Diplomant: Jan Liška


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Konverzní programy a konstrukce simulačního modelu dopravy

Motivace:

KIV spolupracuje na vývoji simulačního systému městské dopravy vyvíjeného v Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA). Výsledný simulační systém bude mimo jiné využívat mapy získané TEDI editorem map. Údaje získané z tohoto editoru jsou uloženy ve špatně dokumentovaných textových souborech. Ve výstupních souborech není vůbec uvedena grafická mapa dopravní oblasti, respektive k dispozici je velmi hrubý bitmapový obrázek. Pro další zpracování je třeba získaná data přetransformovat do XML formátu a připravit vektorovou mapu oblasti z textových souřadnic. Vektorová mapa musí obsahovat i informace o typech zobrazovaných objektů (např. pruh, křižovatka, atd.). Výsledné XML soubory budou dále zpracovány jinou aplikací, která s využitím dalších dat vygeneruje vstupní soubory pro konstrukci simulačního modelu. Simulační model je nutno programově připravit.

Popis:

Aplikace bude číst textové soubory připravené TEDI editorem map a bude je transformovat do XML souborů. Transformační program vytvoří vektorovou mapu dané oblasti ve formátu SVG. Vzniklé soubory budou dále zpracovávány systémem přípravy dat, který k nim doplní další údaje a připraví výstupní soubory, které budou sloužit ke konstrukci simulačního modelu.

Zadání:

 1. Seznamte se s formátem a strukturou výstupních textových dat získaných z TEDI editoru map. Dále se seznamte s formátem SVG.
 2. Navrhněte vhodný způsob transformace textových dat do XML souborů.
 3. Navrhněte aplikaci, která z XML souborů generuje vektorovou mapu oblasti ve formátu SVG.
 4. Navrhněte způsob konstrukce simulačního modelu dopravy.
 5. Navržené části realizujte v jazyce Java a XSL.

Cílový operační systém: není podstatný, vyvíjeno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML, XSL

Charakter práce: Týmová práce na implementaci desktopové aplikace v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost týmové spolupráce.

Diplomant: Petr Havránek


Zadáno

Diplomová práce č. 3 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Aplikace pro přípravu dat simulačních experimentů v dopravě

Motivace:

KIV spolupracuje na vývoji simulačního systému městské dopravy vyvíjeného v Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA). Výsledný simulační systém bude mimo jiné využívat mapy získané TEDI editorem map. Další vstupní parametry budou pocházet z hodnot naměřených v terénu. Poslední skupina parametrů budou konfigurační parametry simulačního běhu. Všechny dané vstupy je nutno zpracovat pokud možno automaticky, je-li třeba některé údaje doplňovat ručně, musí pro tuto činnost existovat programová podpora zahrnující i důslednou kontrolu zadávaných dat.

Popis:

Aplikace bude číst XML soubory připravené transformací z TEDI editoru map. Podle své nastavené konfigurace bude vyžadovat zadání určitých hodnot naměřených v terénu a také konfigurační parametry simulačního běhu. Z těchto dat připraví výstupní soubory, které budou sloužit ke konstrukci simulačního modelu.

Zadání:

 1. Seznamte se s formátem a strukturou výstupních XML dat získaných transformací z TEDI editoru map.
 2. Navrhněte vhodný způsob konfigurace parametrů převáděných dat a nastavení charakteru výstupních formátů dat.
 3. Navrhněte grafické uživatelské rozhraní potřebného programového vybavení s ohledem na jednoduchost ovládání.
 4. Navrženou aplikaci realizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, vyvíjeno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: Týmová práce na implementaci desktopové aplikace v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost týmové spolupráce.

Diplomant: Jan Toť


Poslední změna: 2. 6. 2008
Pavel Herout