Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2021/2022

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Vizualizace struktury pokrytí a výsledků testů

Motivace:
Pro analýzu struktury pokrytí aplikace testy se v projektu TbUIS osvědčila dvourozměrná "rozbalovací" tabulka v HTML podporovaná možnostmi JavaScriptu. Příklad použití.
V tabulce jsou zaneseny kromě pokrytí také výsledky proběhlých testů. Je tak velmi snadno možné zobrazovat různé pohledy na testovaný systém.

Současné řešení má ovšem dva zásadní limity:

Protože se uvažuje o použití této vizualizace v předmětu KIV/OKS, kdy by uvedenou vizualizaci měli standardně používat běžní studenti, je třeba aplikaci generující HTML vizualizační soubory vytvořit znovu.

Hlavním cílem práce je vytvoření samostatné robustní aplikace v několika krocích:

 1. přepsat existující "proof of concept" program v Javě do robustní verze ve CLI formě, přičemž vstupní data zůstanou stejná, tj. JSON z SquashTM
 2. vytvoření GUI verze ze CLI verze
 3. v současné době je zobrazována závislost UC na RQM, která bude zachována, ale bude nutné umožnit zobrazit závislost UC na TC; toto zobrazení umožní přesnější zobrazení výsledků, protože současná agregace několika TC na jeden RQM výsledky zamlžuje
 4. zahrnout i zpracování obecnějších formátů vstupů než jen existujících JSON z SquashTM
 5. dle uvážení možností GUI verze ji přepsat do webové aplikace pro generování HTML výsledků; webová aplikace by byla pro použití v předmětu KIV/OKS "přívětivější" -- toto bude záležet na výsledcích bodu 2.
 6. zobecnit na "libovolné" vstupy a rozbalovat i sloupce, takže by bylo možné vizualizovat jakoukoliv dvourozměrnou závislost, např. prodej různého zboží (rozbalovací řádky) na čase (rozbalovací sloupce rok-měsíc-den)

Zadání:

 1. Seznamte se...
 2. Navrhněte...
 3. Realizujte...
 4. Vytvořenou aplikaci ověřte...

Cílový operační systém: není podstatný, aplikace bude v Javě, případně její další verze bude webová

Jazyk a technologie: HTML5, JavaScript, Java, JSON

Charakter práce: Vývojářská, praktická. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Student(ka) ovládající výše zmíněné jazyky a technologie, kdy největší důraz je na JavaScript.

Bakalářka: Hana Hrkalová


Zadáno

Bakalářská práce č. 2 a 3 - 2021/2022

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Softwarová podpora organizace předmětů TSP1,2

Motivace:
Od ak. roku 2022/23 budou v magisterském studiu předměty Týmový softwarový projekt 1 a 2 (KIV/TSP1,2). Předmět KIV/TSP1 bude v LS 1. ročníku a předmět KIV/TSP2 pak v ZS 2. ročníku s obhajobou projektu v lednu.

Jedná se tedy o týmovou práci překračující hranice ročníku. Na práci se budou podílet týmy studentů dozorované různými Mentory. Zadání projektů bude od různých Zadavatelů. Projekt bude během zpracování procházet různými fázemi.

Z výše uvedených požadavků bude vhodné mít k dispozici softwarovou podporu pro řízení celého průběhu akce a to z pohledu různých rolí (viz dále). Tato aplikace bude dynamickým informačním zdrojem.

Statickým informačním zdrojem pak budou stránky předmětu na Courseware. Zde budou (staticky) zveřejněny všechny pokyny, pravidla termíny, přičemž se předpokládá jejich úprava 1x za semestr (typicky aktualizace datumů akcí). Informace uvedené na Courseware nebudou mít žádnou přímou spojitost s vytvářenou aplikací.

Protože je hlavním cílem práce vytvoření robustní webové aplikace, která bude velmi pravděpodobně v následujících letech rozšiřována, je nezbytné, aby byla také důkladně otestována. Z totoho důvodu je práce určena pro tým dvou studentů, kdy první bude zejména v roli vývojáře a druhý zejména v roli testera.

Počáteční návrh specifikace.

Zadání:

 1. Seznamte se...
 2. Navrhněte...
 3. Realizujte...
 4. Vytvořenou aplikaci ověřte...

Cílový operační systém: webová

Jazyk a technologie: HTML5, Php, případně Php frameworky

Charakter práce: Vývojářská, praktická. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenti, kteří výborně ovládají webové technologie.

Bakaláři: Jan Hinterholzinger (vývojář) a David Kůta (tester)


Bakalářská práce č. 4 - 2021/2022

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Zátěžové testy aplikace UIS

Motivace:
Na KIV je řešen projekt TbUIS (Testbed UIS) jehož stěžejní částí je webová aplikace UIS (University Information System). Ta představuje pseudorealistickou webovou aplikaci střední složitosti. Funkčnost této aplikace byla důkladně ověřena při jejím vývoji řádově tisícem funkcionálních testů. Tyto testy a jejich podpůrná knihovna jsou volně k dispozici a jsou šířeny v rámci projektu TbUIS. Hlavním důvodem, proč byla aplikace UIS vyvíjena, je její předpokládané použití pro výzkum nových testovacích metod, které však mohou reprezentovat i jiné typy testů, než již provedené funkcionální testy.

Bakalářská práce bude představovat experimenty z UIS a bude navazovat na již obhájenou BP Zátěžové testy webové aplikace.

Uvedená práce se použije jako generátor sofistikované sady vstupních dat, která budou následně využívána pro testování řízené daty.

Hlavním cílem práce je v Robot Frameworku vytvoření sady testů řízených daty a rozsáhlé experimenty s těmito testy na celé existující škále poruchových klonů.

Zadání:

 1. Seznamte se...
 2. Navrhněte...
 3. Realizujte...
 4. Vytvořenou aplikaci ověřte...

Cílový operační systém: není podstatný, testy budou v Robot Frameworku

Jazyk a technologie: Robot Framework, Java případně Python

Charakter práce: Vývojářská, experimentální. Práci je v první fázi možné zpracovávat na domácím PC. Ve druhé fázi budou probíhat rozsáhlé sady experimentů na klastru školních počítačů.

Vhodné pro: Student(ka) se zálibou v testování a v experimentování.

Bakalář(ka):

Poslední změna: 20. 4. 2021
Pavel Herout