Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Desktopová verze aplikace pro hodnocení studentských prací

Motivace: Na KIV je vyvíjen programový systém umožňující výběr, vyhodnocování a zveřejňování výsledků studentských prací. V první verzi se jedná o práce, respektive programy, studentů prvního ročníku, tedy nepříliš složité programy, kterých je však velké množství.
Dva roky používání stávajícího systému prokázaly jeho potřebnost a vznikl požadavek na další aplikaci, která by dávala vyučujícímu maximální podporu při hodnocení (opravování) složitějších samostatných prací studentů.
U složitějších prací není možné použít jednoduché kriterium ohodnocení typu "funguje/nefunguje", ale je nutné zavést více podrobnějších kriterií pro hodnocení, např. funkčnost, kvalita dokumentace, kvalita návrhu, kvalita zdrojového kódu apod.
Je zřejmé, že kriteria pro hodnocení se budou lišit předmět od předmětu, je tedy nutné již od samého počátku návrhu aplikace klást důraz na její konfigurovatelnost. Nakonfigurovat aplikaci musí být relativně jednoduchá záležitost, tak aby tento proces nečinil větší problémy jednotlivým uživatelům. Jedno z možných řešení konfigurace může být založeno na existenci chybovníku, který bude vyučujícím připraven před začátkem zadávání prací. Z něj by pak bylo možné automaticky generovat konfigurační soubory. Výhoda tohoto řešení je mj. že již bylo ověřeno v praxi.
Velmi důležitou funkcí systému je též způsob zveřejňování výsledků, ať již souhrnných, tak i detailních. Způsoby zveřejňování musejí být v souladu s možnostmi, které nabízí Portál ZČU.

Protože bude paralelně připravována portálová verze aplikace, je zcela nezbytné, aby obě verze spolupracovaly a to jak na úrovni vstupních a výstupních dat, tak i podobným ovládáním.

Desktopová verze aplikace musí být provozuschopná i bez připojení na Internet.

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude maximálně usnadňovat hodnocení (opravování) velkého množství netriviálních studentských prací podle předem stanovených kriterií.

Zadání:

 1. Seznamte se s požadavky vyučujících, které kladou na funkcionalitu aplikace pro podporu hodnocení samostatných prací. Pozornost věnujte zejména typologii nejčastěji hodnocených kriterií. Seznamte se i se způsoby odevzdávání samostatných prací pomocí Portálu.
 2. Na základě provedeného průzkumu navrhněte vhodnou strukturu konfiguračních souborů. Dále navrhněte uživatelsky příjemné ovládání aplikace. Soustřeďte se též na návrh vhodných datových struktur pro ukládání mezivýsledků a konečných výsledků. Všechny návrhy konzultujte s vývojářem portálové verze této aplikace.
 3. V jazyce Java zrealizujte navrženou aplikaci, pomocí níž se na základě informací z konfiguračních souborů budou vyhodnocovat studentské samostatné práce a zveřejňovat výsledky těchto hodnocení.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk a technologie: XML, JAXB, Java

Charakter práce: Programování v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost týmové spolupráce, zejména s autorem portálové verze aplikace.

Bakalář: Tomáš Medek


Zadáno

Bakalářská práce č. 2 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Portálová verze aplikace pro hodnocení studentských prací

Motivace: Motivace vzniku aplikace je shodná s předchozí prací.
V souvislosti se skutečností, že značná část administrativy, se kterou se vyučující setkává, je soustředěna na Portále, je vhodné připravit i Portálovou verzi výše zmíněné desktopové aplikace. Další výraznou výhodou oproti desktopové aplikaci je možnost využívání bez instalace běhového prostředí Javy a samozřejmě i vyšší provázanost vstupních a výstupních dat s Portálem.

Je zcela nezbytné, aby portálová verze spolupracovala s desktopovou verzí a to jak na úrovni vstupních a výstupních dat, tak i podobným ovládáním.

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude maximálně usnadňovat hodnocení (opravování) velkého množství netriviálních studentských prací podle předem stanovených kriterií.

Zadání:

 1. Seznamte se s prostředím Portálu na ZČU, nástroji, technologiemi a způsoby vyvíjení portletů.
 2. Spolupracujte s vývojářem desktopové aplikace na návrhu všech datových struktur, které budou využívány oběma aplikacemi. Navrhněte uživatelsky příjemné ovládání aplikace, které bude dodržovat standardy již zavedené na Portále. Všechny návrhy ovládání konzultujte s vývojářem desktopové verze této aplikace.
 3. Pomocí zvolených nástrojů a technologií zrealizujte navrženou aplikaci, pomocí níž se na základě informací z konfiguračních souborů budou vyhodnocovat studentské samostatné práce a zveřejňovat výsledky těchto hodnocení.

Cílová platforma: Portál ZČU

Jazyk a technologie: Java, databáze, portlety a další dle potřeby

Charakter práce: Programování portletů v Javě.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost týmové spolupráce, zejména s autorem desktopové verze aplikace.

Bakalář: Bohdan Mixánek


Zadáno

Bakalářská práce č. 3 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Technické zajištění administrativy bakalářských specializací

Motivace: Na KIV je studentům umožněno zvolit si během bakalářského studia jednu nebo více specializací. O úspěšně absolvované specializaci je studentovi na jeho žádost vydáno osvědčení.
V současné době je v rámci PRJ5 připraven prototyp systému, který umožňuje katedře specializace definovat a studentům o ně žádat pomocí webových služeb. Je samozřejmostí, že se při vyplňování žádosti maximálně využívá informací ze systému STAGu.
Prototyp webového řešení je připraven ve frameworku Wicket. S přechodem katedrálních web serverů na redakční systém OpenCMS je velmi žádoucí, aby i celé webové řešení administrativy specializací bylo nasazeno na tomto systému. To znamená přeprogramovat všechny potřebné části do OpenCMS.
Snahou bude, aby části systému administrace specializací, které mají desktopový charakter (grafická reprezentace specializací, správa žádostí, tisk osvědčení, apod.) zůstaly pokud možno nezměněny. Pokud však bude z použití technologie OpenCMS změna žádoucí, bude provedena. Jako dřívější dílo řešitele budou ale součástí práce.

Zadání:

 1. Seznamte se s problematikou bakalářských specializací, webovými službami poskytovanými Portálem ZČU, systémem OpenCMS a navazujícími technologiemi.
 2. Na základě zkušeností z prototypového řešení navrhněte způsob přenosu webové části prototypu systému pod OpenCMS. Dále navrhněte začlenění či případnou úpravu již existujících částí systému. Důraz klaďte na maximální robustnost a jednoduchost ovládání.
 3. Dle návrhu zrealizujte systém pro komplexní administraci bakalářských specializací.

Cílová platforma: Webový server KIV a desktopová stanice

Jazyk a technologie: Java, Web-services, XSLT, JSP, OpenCMS a další dle potřeby

Charakter práce: Programování webových technologií.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen analyzovat existující řešení a dotáhnout rozsáhlou aplikaci do fungující podoby.

Bakalář: Jiří Novotný


Zadáno

Bakalářská práce č. 4 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Modelování fyzikálních experimentů

Motivace: V současné době je kladen stále větší důraz na využívání co nejnázornějších pomůcek při výuce na všech stupních škol. Je zcela běžné, že už na základních školách jsou učebny vybaveny moderní výpočetní a projekční technikou, takže je možné žákům či studentům předvádět řadu dříve těžko proveditelných experimentů pomocí simulací v reálném čase.
Kromě již běžného vybavení výpočetní technikou se začíná rozšiřovat i vybavení tzv. elektronickými tabulemi, jejichž interaktivní ovládání je zejména žáky škol prvního stupně velmi oceňováno.
Je tedy třeba připravit metodiku pro tvorbu modelů fyzikálních experimentů, které musejí být bez problémů prezentovány pomocí elektronické tabule s maximálním důrazem na interaktivnost provádění simulace experimentů.
Pro tvorbu modelů experimentů je možné použít více technologií, ale podle dříve provedených experimentů v rámci PRJ5 se ukázala jako nejvhodnější technologie Flash.

Zadání:

 1. Seznamte se s problematikou technologie elektronických tabulí a specifikací tvorby software pro ně. Dále se seznamte s pokročilými funkcemi technologie Flash.
 2. Na základě analýzy možností elektronických tabulí a technologie Flash navrhněte způsob vytváření modelů fyzikálních experimentů. Důraz klaďte na maximální interaktivitu simulačního běhu modelu, jednoduchost ovládání a názornost prezentace výsledků.
 3. Dle návrhu zrealizujte programové vybavení pro modely nejméně dvou rozdílných fyzikálních experimentů.

Cílová platforma: Windows, prohlížeč Flash, elektronická tabule

Jazyk a technologie: Flash

Charakter práce: Programování ve Flash

Vhodné pro: Studenta, který je schopen vytvořit interaktivní aplikaci a věnovat pozornost i velkým detailům.

Bakalář: Miroslav Beran


Bakalářská práce č. 5 - 2008/2009

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Systém pro vyhledávání v jízdních řádech

Motivace: Systém pro vyhledávání v jízdních řádech umožňuje v reálném čase vyhledat sekvenci spojení mezi dvěma uzly využitím spojů veřejné hromadné dopravy. V současnosti existuje několik komerčních aplikací řešící tento problém. U nás a na Slovensku je jím produkt společnosti CHAPS spol. s r. o. nazývaný IDOS. V západní Evropě a jinde ve světě se hojně používá systém HAFAS německé společnosti HaCon.
Všechny tyto systémy mají několik nevýhod – jsou komerční (placené), uzavřené (nejsou k dispozici zdrojové kódy) a jsou dostupné pouze pro operační systémy Windows (nepočítáme-li webové aplikace). Nevýhoda placené aplikace je zřejmá – nemusí být dostupná pro každého a často jsou placené také aktualizace. Uzavřený systém zase neumožňuje studium algoritmů (což je pochopitelně záměrem autorů) a přidávat algoritmy vlastní. A konečně dostupnost pouze pro jeden operační systém omezuje přístup uživatelům, který tento systém nevlastní.
Cílem práce je vytvořit knihovnu platformy Java, která bude umožňovat klientovi (kterým bude aplikace třetí strany) vyhledávání spojení v jízdních řádech na základě požadavku, a demonstrovat její schopnosti na rozsáhlých datech. Jediným řešeným problémem bude problém prvního příjezdu do cíle (Earliest Arrival Problem).

Zadání:

 1. Seznamte se se současnými aplikacemi a algoritmy řešícími problém vyhledávání v jízdních řádech. Pozornost věnujte i používaným specializovaným knihovnám.
 2. Navrhněte datové formáty a základní strukturu aplikace pro vyhledávání v jízdních řádech. Důraz klaďte na otevřenost řešení a platformovou nezávislost.
 3. Zrealizujte navrženou aplikaci jako knihovnu platformy Java, která bude umožňovat klientovi vyhledávání spojení v jízdních řádech na základě požadavku. Dále vytvořte jednoduchého textového klienta pro základní ovládání. Použití demonstrujte na rozsáhlých datech.

Cílový operační systém: není podstatný

Jazyk a technologie: Java, XML

Charakter práce: Programování v Javě, návrh vlastních datových formátů. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Bakalář: Jiří Jakeš

Poslední změna: 6. 2. 2009
Pavel Herout