Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Vizualizace informací o křižovatkách v systému JUTS

Motivace: Na KIV je intenzivně vyvíjen simulační systém městského dopravního zatížení JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Momentálně systém pracuje s křižovatkami ve městě Plzeň. Veškeré informace o vzhledu křižovatek jsou uloženy v datovém XML souboru. Soubor v současné době popisuje strukturu přibližně tří set nejdůležitějších křižovatek v Plzni. Pro každou křižovatku je zde uložen popis jejích ramen včetně všech jejich pruhů vedoucí do křižovatky i z křižovatky. Pro každý pruh je zaznamenán jeho směr, pro některé informace o semaforu, fyzického detektoru, který měří intenzitu, číslo snímače a naměřené intenzity provozu v dopravní ústředně. Veškeré křižovatky a pruhy jsou interně očíslovány. Křižovatky a ramena nesou příslušná jména ulic. Ramena jsou vzájemně provázána přes čísla křižovatek.

Pro editaci tohoto souboru existuje speciální editor Crossroads, kterým lze také zadané křižovatky postupně prohlížet. Ovšem při počtu několik set zadaných křižovatek (a v očekávaném cílovém stavu téměř tisíce křižovatek) není zobrazování tímto programem komfortní.

Cílem je vytvořit programový systém, který zpracováním souboru s popisem křižovatek umožní jejich vizualizaci v uživatelsky příjemné podobě. Systém bude dále umožňovat selektivní zobrazování určitých skupin údajů, provázanost křižovatek na reálné letecké snímky atd.

Vedlejším, nikoliv však nepodstatným, efektem zobrazení bude možnost mnohem důkladnější kontroly správnosti zadaných údajů.

Zadání:

 1. Seznamte se s projektem JUTS. Dále se seznamte s možnostmi XSL transformací a s XML formátem SVG.
 2. Navrhněte vhodný způsob přehledného zobrazení informací o křižovatkách.
 3. Vymyslete postup, jak začlenit letecké snímky z volně dostupných WWW serverů do zobrazení křižovatek.
 4. Prověřte možnosti automatického generování obrázků křižovatek s využitím již existujícího programu Crossroads.
 5. Zrealizujte programové vybavení, pomocí něhož se na základě informací z konfiguračních souborů vygeneruje sada souborů s požadovanými informacemi o křižovatkách. Soubory budou zobrazitelné běžným WWW prohlížečem.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: XML, XSL, SVG, Java

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě, XSL a SVG. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost spolupráce s tvůrci systému JUTS.

Bakalář: Petr Havránek


Zadáno

Bakalářská práce č. 2 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Systém testování a hodnocení prací studentů na bázi JUnit testů

Motivace: Při stoupajících požadavcích na praktické znalosti studentů je výhodné ověřit v rámci zkoušky tyto znalosti i na počítači. Zkoušení pomocí počítače v současné době nejčastěji představuje vyplňování tzv. multiple-choice testů (testů s předpřipravenými odpověďmi). Pokud je zkouška typu: "naprogramujte tuto úlohu", pak je problém výsledek studentovy práce ohodnotit. A to v případě, že se mu úlohu nepodařilo splnit celou, ale pouze její část.

Na KIV se v minulých letech úspěšně používal systém, který umožňoval inkrementální testování a ohodnocení studentských prací. Byl však připraven pro použití v programovacím jazyce C. Cílem této práce je vytvoření systému založeného na stejné filosofii práce, ovšem pro programovací jazyk Java. Vytvořený systém by měl co nejvíce využívat již hotových utilit (zejména JUnit). Je to jednak z důvodu využití již hotového díla, a pak také z důvodu, že se studenti tyto utility naučí používat. Nezanedbatelným významem této práce je také skutečnost, že hodnocení většího počtu programů studentů a zveřejnění výsledků je pro vyučujícího časově náročné.

Zadání:

 1. Seznamte se s programováním řízeným testy a zejména s frameworkem JUnit.
 2. Navrhněte programový balík pro následné automatizované testování funkčnosti a ohodnocení programů, včetně publikování výsledků těchto hodnocení.
 3. Navrhněte způsob, kterým lze zajistit zpětné znepřístupění zdrojového kódu. Tento způsob musí být ve vytvářeném systému jednoduše využitelný.
 4. Navržený systém zrealizujte v jazyce Java s využitím JUnit. Výstupy budou ve formě HTML stránek.

Cílový operační systém: Windows XP

Jazyk: Java, framework JUnit.

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Bakalář: Lukáš Holý


Zadáno

Bakalářská práce č. 3 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název:Editor map pro simulační systém JUTS - GUI a XML

Motivace: Na KIV je intenzivně vyvíjen simulační systém městské dopravy JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Jedním ze vstupů tohoto simulačního systému je mapa oblastí, ve kterých probíhají simulace. Pro tuto činnost sloužil v počátcích vývoje JUTS editor map. S intenzivním vývojem systému JUTS a zejména se zásadními změnami charakteru vstupních dat, přestal tento editor vyhovovat. Jeho aktualizace by byla natolik náročná (došlo i ke změně v Jazyce Java - přibyly typované kolekce), že bylo rozhodnuto vytvořit editor nový a to s využitím všech zkušeností z funkce starého editoru.
V současné době je třeba připravit simulační mapy na základě mnoha dat dostupných z několika různých zdrojů. Cílem práce je implementace nového editoru map (CityEditor). Editor bude podle aktuálních potřeb systému JUTS umožňovat uživatelsky příjemné vytváření simulačních map.

Tento editor představuje rozsáhlý programový celek, takže jeho implementace značně přesahuje objem jedné bakalářské práce. Z tohoto důvodu je práce rozdělena na čtyři části, představující:

Zadání:

 1. Seznamte se s filosofií práce předešlé verze Editoru map, jeho rolí v systému JUTS a také charakterem XML souborů v systému JUTS.
 2. Dále se seznamte s možnostmi nástrojů pro správu grafických uživatelských rozhraní.
 3. Navrhněte grafické uživatelské rozhraní aplikace s ohledem na jeho provázání s grafickou editační částí, která je součástí jiné bakalářské práce.
 4. Navrhněte vhodné mechanismy pro zpracování výstupních souborů z dat získaných pomocí editace.
 5. Navržené části realizujte. Při realizaci využijte nástroje pro týmovou práci na softwarovém projektu.

Cílový operační systém: Není podstatný, předváděno bude na Windows XP.

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: Týmová práce na implementaci samostatné aplikace v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost spolupráce s tvůrci systému JUTS.

Bakalář: Jan Toť


Zadáno

Bakalářská práce č. 4 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Editor map pro simulační systém JUTS - grafická editace

Motivace: Na KIV je intenzivně vyvíjen simulační systém městské dopravy JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Jedním ze vstupů tohoto simulačního systému je mapa oblastí, ve kterých probíhají simulace. Pro tuto činnost sloužil v počátcích vývoje JUTS editor map. S intenzivním vývojem systému JUTS a zejména se zásadními změnami charakteru vstupních dat, přestal tento editor vyhovovat. Jeho aktualizace by byla natolik náročná (došlo i ke změně v Jazyce Java - přibyly typované kolekce), že bylo rozhodnuto vytvořit editor nový a to s využitím všech zkušeností z funkce starého editoru.
V současné době je třeba připravit simulační mapy na základě mnoha dat dostupných z několika různých zdrojů. Cílem práce je implementace nového editoru map (CityEditor). Editor bude podle aktuálních potřeb systému JUTS umožňovat uživatelsky příjemné vytváření simulačních map.

Tento editor představuje rozsáhlý programový celek, takže jeho implementace značně přesahuje objem jedné bakalářské práce. Z tohoto důvodu je práce rozdělena na čtyři části, představující:

Zadání:

 1. Seznamte se s filosofií práce předešlé verze Editoru map, jeho grafickými editačními možnostmi a také charakterem dostupných vstupních dat.
 2. Dále se detailně seznamte s možnostmi grafických knihoven z Java Core API.
 3. Navrhněte způsoby grafické editace silniční sítě s ohledem na její provázání s částí grafického uživatelského rozhraní, která je součástí jiné bakalářské práce.
 4. Navrhněte vhodné mechanismy pro zpracování vstupních dat.
 5. Navržené části realizujte. Při realizaci využijte nástroje pro týmovou práci na softwarovém projektu.

Cílový operační systém: Není podstatný, předváděno bude na Windows XP.

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: Týmová práce na implementaci samostatné aplikace v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost spolupráce s tvůrci systému JUTS.

Bakalář: Martin Dohnal

Poslední změna: 23. 1. 2007
Pavel Herout