Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Práce s jízdními řády městské hromadné dopravy

Motivace: Na KIV je intenzivně vyvíjen simulační systém městského dopravního zatížení JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Tento systém je v současné době ověřován na reálných geografických a dopravních datech malé části Plzně. Simulátor však dosud neuvažuje reálná data o pohybu vozidel MHD. Cílem práce je z dostupných zdrojů získat informace z grafikonu MHD a export těchto dat do vhodných formátů využitelných systémem JUTS. Další využití získaných dat bude v systému pro práci s jízdními řády.

Zadání:

 1. Seznamte se s veřejně dostupnými elektronickými zdroji informací o grafikonu MHD v Plzni. Dále se seznamte s projektem JUTS.
 2. Navrhněte vhodnou strukturu XML souborů, do kterých uložíte získané informace o jízdních řádech MHD.
 3. Na základě předpokládaných požadavků simulačního jádra systému JUTS navrhněte programový balík pro výběr odjezdů z konkrétní zastávky v daném časovém rozmezí.
 4. Navrhněte systém, který s využitím dat o jízdních řádech MHD, umožní běžnému uživateli zjišťovat komplexní informace o spojích MHD. Systém bude mít intuitivní grafické uživatelské rozhraní.
 5. Programové vybavení zrealizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě a XML. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost spolupráce s tvůrci systému JUTS.

Bakalářka: Hana Butková


Zadáno

Bakalářská práce č. 2 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Informatika

Pracovní název: Analýza Garbage Collectoru v Javě

Pozor: Práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Od verze Javy 1.4.1 došlo k významným změnám algoritmů Garbage collectoru (GC) a přibylo několik parametrů jeho nastavení. Při běhu programů, které by se měly blížit „real-time“ může docházet k tomu, že spouštění GC blokuje nebo brzdí důležité procesy.
Firma vyvíjející Java aplikace pro kasové systémy by ráda získala analytickou studii týkající se součinosti běhu kódu "téměř" real-time applikace a GC.

Zadání:

 1. Analyzujte algoritmy použité v Garbage collectoru (GC) ve verzích JDK 1.4.2 a 1.5.0. S využitím dalších informačních zdrojů označte potenciální problémy a slabiny. Pozornost věnujte zejména případu, kdy při parsování do RMI dochází k pravděpodobnému neuvolňování paměti pro statická data.
 2. Navrhněte způsoby práce s GC tak, aby volání GC nezatěžovalo aplikaci v jejích časově kritických místech.
 3. Navrhněte příklady, na kterých bude demonstrováno požadované zlepšení činnosti GC.
 4. Proveďte sérii měření a kriticky zhodnoťte dosažené výsledky.

Cílový operační systém: Windows XP

Jazyk: Java

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Bakalář: Jan Liška


Zadáno

Bakalářská práce č. 3 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Informatika

Pracovní název: Měření systémových prostředků používaných JVM

Pozor: Práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Pro správný vývoj a kontrolu běhu aplikací je třeba znát real-time informace o využití procesoru, paměti, atd. daným procesem. Toto ale Java přímo neumožňuje.
Jedno z možných řešení je pomocí nativních volání závislých na operačním systému. Další možné řešení je provést rešerši již volně dostupných řešení, porovnat je a zvolit nejvhodnější z nich. Další možné řešení je na základě rešerše připravit prostředek "ušitý na míru" potřebám zadavatele. Vhodný postup bude určen na základě předběžné rešerše.

Zadání:

 1. Prostudujte existující prostředky pro sledování zatížení počítače virtuálním strojem jazyka Java -- SNMP, JMX a nativní knihovny OS. Věnujte pozornost různým typům informace, poskytované těmito prostředky.
 2. Navrhněte program, který bude integrovat prostředky dosažitelné na konkrétním počítači a umožní jejich snadné spouštění. Naměřená data budou zobrazena v konfigurovatelném prostředí.
 3. Navržené řešení implementujte v jazyce Java případně v dalších jazycích.
 4. Proveďte sadu měření a kriticky zhodnoďte dosažené výsledky.

Cílový operační systém: Windows XP

Jazyk: Java

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který má smysl pro experimentování.

Bakalář: Jaroslav Bauml


Zadáno

Bakalářská práce č. 4 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Informatika

Pracovní název: Návrh a implementace skriptovacího jazyka pro produkt flowBEST2.0

Pozor: Práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Existuje produkt flowBEST2.0, který slouží k návrhu, konfiguraci a výpočtu výrobních procesů (value stream). Všechny klíčové akce a operace v této aplikaci jsou rozděleny do tzv. command. Každá commanda zastupuje určitý úkon provedený nad value streamem (přidání/odebrání zdroje, změna parametrů operace …). Cílem tohoto projektu je navrhnout syntaxi skriptovacího jazyka a implementovat jeho překladač, který by obsáhl všechny akce definované rozhraním flowBEST commands. Dále pak propojit celý mechanismus s existujícím flowBEST prostředím. Důvodem pro vytvoření tohoto skriptovacího mechanismu je jeho použití pro automatické testování.

Zadání:

 1. Seznamte se se základy metody "value stream mapping" a s produktem flowBEST2.0, zvláště pak s rozhraním flowBEST commands.
 2. Navrhněte jednoduchý skriptovací jazyk, který bude umožňovat začlenění flowBEST commands do uživatelských skriptů.
 3. Pro navržený jazyk implementujte jednoduchý syntaktický analyzátor.
 4. Dále implementujte rozšíření grafického rozhraní aplikace flowBEST o možnost práce se skripty.

Cílový operační systém: Microsoft Windows

Jazyk: Java

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě.

Bakalář: Tomáš Holý


Zadáno

Bakalářská práce č. 5 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Návrh a implementace clearingového systému

Pozor: Práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Firma má zájem zprovoznit na svém serveru clearingový systém, který bude přístupný přes Web rozhraní. Nemá ovšem v tomto směru ještě vypracované žádné návrhy ani implementace, které by jí pomohly otestovat možnosti a rizika dané problematiky. Cílem tohoto projektu je navrhnout a implementovat první verzi systému. Na té se ověří správnost koncepce a v neposlední řadě se zjistí i možná bezpečnostní rizika této implementace.

Zadání:

 1. Seznamte se s prostředím serveru Apache a moduly PHP a MySQL. Dále se seznamte s filosofií a implementačním prostředím bankovních kont.
 2. Navrhněte aplikační logiku clearingového systému v úzké součinnosti na datovou vrstvu reprezentovanou konkrétní databází. Otázka bezpečnosti při použití aplikace v prostředí internetu bude jedním z klíčových bodů návrhu.
 3. Zvýšenou pozornost věnujte návrhu uživatelsky příjemné prezentační logiky.
 4. Navržené Web rozhraní zrealizujte v jazyce PHP s pomocí databáze MySQL.

Cílový operační systém: Microsoft Windows

Jazyk: HTML, PHP, SQL

Charakter práce: První část analytická, druhá část programování. Řešit lze na vlastním PC po instalaci serveru a příslušných modulů.

Bakalář: Martin Konop


Zadáno

Bakalářská práce č. 6 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Skladový systém pro menší firmu

Pozor: Práce bude řešena pro externí pracoviště

Motivace: Úkolem bude vytvořit sytém pro správu skladu. Systém bude evidovat skladové zboží. Bude umožňovat vytvářet nové skladové položky. Nakupovat zboží na sklad, expedovat zboží a prodávat maloodběrateli. Systém uchovává peněžní obraty korespondující s pohybem zboží na skladě -- za kolik bylo nakoupeno či prodáno a jaká je celková hodnota skladu. Další účetní operace neposkytuje, neboť zadavatel k tomuto využívá jiný software.

Zadání:

 1. Seznamte se s rozhraním JDBC a databází MySQL. Dále se seznamte s požadavky na skladový systém menší obchodní firmy.
 2. Navrhněte aplikační logiku skladového systému v úzké součinnosti na datovou vrstvu reprezentovanou databází MySQL.
 3. Zvýšenou pozornost věnujte návrhu jednoduché a uživatelsky příjemné prezentační logiky.
 4. Navržený systém zrealizujte v jazyce Java s využitím databáze MySQL.

Cílový operační systém: Microsoft Windows

Jazyk: Java, MySQL

Charakter práce: Databázová aplikace

Bakalář: Kamil Ježek


Zadáno

Bakalářská práce č. 7 - 2005/2006

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Manažér pro SQL server Firebird

Zadání:

 1. Seznamte se s tvorbou plug-in pro vývojový systém Eclipse a s SQL serverem Firebird.
 2. Navrhněte systém umožňující grafický návrh databázové aplikace nad zvoleným serverem.
 3. Pozornost věnujte jak aplikační logice SQL editoru, tak i návrhu uživatelsky příjemné prezentační logiky.
 4. Navržený systém zrealizujte v jazyce Java jako plug-in pro Eclipse.

Cílový operační systém: nezávisí

Jazyk: Java, SQL

Charakter práce: Databázová aplikace

Bakalář: Jiří Klement

Poslední změna: 25. 1. 2006
Pavel Herout