Teorie kognitivních systémů

Přednáší, cvičí a zkouší: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (UK 424)


Cíle předmětu

Cílem předmětu Teorie kognitivních systémů je zvládnutí teoretických základů koncepce a návrhu kognitivních systémů, základních i pokročilejších metod rozpoznávání a jejich aplikace pro rozpoznávání objektů reprezentovaných signály jednodušších průběhů.


Plán přednášek

Týden Náplň přednášky
1. Základní pojmy, principy komunikace člověk-stroj a její aspekty, komunikace člověka s počítačem, multimediální a multimodální komunikace.
2. Úloha rozpoznávání při komunikaci člověka s počítačem, základy vizuální, grafické a řečové komunikace. Podstata procesu rozpoznávání, základní kroky úloh analýzy scén a řeči, obecná klasifikační úloha.
3. Typy a struktury klasifikátorů, charakteristické rysy a vlastnosti příznakových a strukturních metod rozpoznávání. Příznakové metody rozpoznávání - teoretická podstata metod, metody výběru, transformace a hodnocení významnosti příznaků.
4. Metody návrhu klasifikátorů, struktury a nastavení klasifikátorů, klasifikátory na bázi diskriminačních funkcí, na bázi kritéria minimální vzdálenosti, pravděpodobnostní diskriminační funkce, Bayesův klasifikátor.
5. Parametrické a neparametrické metody odhadů - teoretická podstata metod, odhad s maximální věrohodností a Bayesova metoda odhadu, Parzenova metoda odhadu, klasifikace podle nejbližšího souseda, k-NN metoda.
6. Moderní statistické metody rozpoznávání - Support Vector Machines, Principal Component Analysis, Independent Component Analysis, využití metod shlukové analýzy, učící se systémy rozpoznávání.
7. Metody extrakce příznaků, reprezentace a zpracování signálů v časové a frekvenční oblasti, úloha integrálních transformací.
8. Strukturní metody rozpoznávání - princip metod, základy vytváření strukturních popisů objektů, zásady pro volbu primitiv, metody analýzy a klasifikace strukturních obrazů.
9. Typy gramatik používaných pro vytváření strukturních popisů - řetězové, stochastické, programované, atributové, plexové, pavučinové, grafové, stromové gramatiky a gramatiky relačních struktur, příklady vytváření jednodušších strukturních popisů.
10. Klasifikace strukturních popisů objektů, inference gramatik, deformační schémata, zpracování a využití sémantické informace.
11. Hybridní metody rozpoznávání objektů, praktické příklady - použití metod rozpoznávání pro klasifikaci objektů v obrazu scény, volba a zpracování příznakového/strukturního popisu obrazů, relační popis obsahu scény a jeho další zpracování.
12. Základy rozpoznávání řečových signálů, vzorkování, kódování a analýza řečového signálu v časové a frekvenční oblasti. Metody segmentace řečového signálu, akusticko-fonetická analýza, rozpoznávání izolovaných slov. Syntéza řečového signálu.
13. Základy lingvistické analýzy přirozeného jazyka a porozumění plynulým a spontánním promluvám, návrh a řízení dialogu člověka s počítačem.


Organizace cvičení

 

Výukový program pro předmět "Klasifikace a rozpoznávání" zpracoval Ondřej Rohlík

Pro spuštění výukového programu klikněte zde.Seznam doporučené literatury

Seznam přihlášených studentů

Seznam témat pro samostatnou práci v rámci cvičení


Pomůcky

Algoritmy rychlé Fourierovy transformace (ke stažení jako soubor .zip)

Algoritmy dalších ortogonálních transformací

Materiály k waveletové transformaci (ke stažení jako soubor .zip)

Robi Polikar: Tutorial k waveletové transformaci (ke stažení jako soubor .zip)

Skriptum "Hrdina: Signály a soustavy" (ke stažení jako soubor .zip)

Materiály k Support Vector Machines, PCA and ICA (ke stažení jako soubor .zip)

Materiály ke Karhunen-Loeveho transformaci (PCA) -- ke stažení jako soubor .zip

Analýza hlavních komponent -- výukové pásmo

Folie, obrázky a pomůcky (ke stažení jako soubor .zip)

Folie Benedikt (University of Island) ke stažení jako soubor .zip

Folie Osuna (Wright State University) ke stažení jako soubor .zip

Folie Roberts (Oxford University) ke stažení jako soubor .zip

Folie Tohka (Tampere University) ke stažení jako soubor .zip

Folie Schukat (Jena University) ke stažení jako soubor .zip

Rozpoznávání a klasifikace   (soubor fólií k přednáškám)

DTW funkce   (doprovodný text k přednášce J. Černockého)

Úvod do rozpoznávání   (fólie k přednášce prof. Hlaváče, ČVUT Praha)

Strojové učení   (webová stránka z Wikipedie)

Demonstrační program pro výuku metod analýzy a zpracování signálů (samorozbalovací archiv)

Úvod do inference   (soubor webových stránek z Masarykovy univerzity Brno, autor Pavel Dvořák)   -   také jako pdf

Příznakové rozpoznávání   (fólie Ricarda Gutierrez-Osuny, Texas A&M University)

Metoda nejbližšího souseda   (ke stažení jako soubor .zip)

Lineární klasifikátory a SVM   (fólie RNDr. Jany Štanclové, PhD., MFF UK Praha)

Neparametrické metody   (fólie RNDr. Jany Štanclové, PhD., MFF UK Praha)

Strukturní rozpoznávání   (fólie RNDr. Jany Štanclové, PhD., MFF UK Praha)

Bayesovy odhady   (soubor materiálů pro studium - ke stažení jako soubor .zip)

Parzenova metoda odhadu (metoda Parzenových okének - soubor materiálů pro studium - ke stažení jako soubor .zip)

Skriptum "Rozpoznávání" (ke stažení jako soubor .ps)

Atlas EEG (ke stažení jako soubor .pdf)

Folie k EEG (ke stažení jako soubor .zip)

Učebnice "Duda-Hart-Stork: Pattern Classification" (ke stažení jako soubor .zip)