Počítačové architektury & diagnostika 2018

česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
Hotel Churáňov  5. – 7. 9. 2018

Průběh přípravy a prezentace příspěvku

Příspěvek předložený k recenzi a následně publikovaný ve sborníku by měl obsahovat:

Poznámky:
Smyslem PADu je debata o posledních výsledcích práce doktoranda, na niž navazuje rozprava nad tématem disertační práce. Proto není bezpodmínečně nutné, aby výsledky, které doktorand publikuje ve sborníku, nebyly doposud nikde publikovány. Pro následnou debatu o tématu disertační práce by to v mnoha případech nebylo ani ku prospěchu věci.
V příspěvku je nutné zmímit se o cílech disertační práce, aby se recenzent již v této fázi seznámil se záměry doktoranda a připravil se na debatu na semináři o tomto důležitém bodě (požaduje se, aby se recenzent zúčastnil semináře PAD a vedl debatu s doktorandem). Pokud tuto informaci doktorand ve svém příspěvku neuvede, nemůže být jeho příspěvek viděn jako kvalitní. Navíc se nevytvoří předpoklady pro naplnění základního a důležitého cíle PADu - posouzení cílů disertační práce doktoranda a debata nad tématem.
Uvedení cílů disertační práce považujeme za důležité u doktorandů s ukončeným 2. a 3. ročníkem. U doktorandů s právě ukončeným 1. ročníkem nebude takto orientovaná debata požadována. Pokud však bude doktorand v tomto smyslu schopen informovat účastníky semináře, určitě to bude viděno jako pozitivní aspekt jeho dosavadní činnosti. Bude to zákonitě mít i vliv na závěrečné vyhodnocení.

Primárním cílem semináře tedy není získat další publikaci, ale zpětnou vazbu nutnou k tomu, aby se doktorand posunul ve své prácí blíže k úspěšnému dokončení studia.

Rozsah příspěvku: maximálně 4 strany A4 ve dvou sloupcích.
Jazyk příspěvku: čeština, slovenština, angličtina.

Šablona příspěvku: formát MS Word, formát PDF a formát LaTeX.

Jak připravit prezentaci:

Obsahem každé prezentace by mělo být:

Předmětem následné diskuse po prezentaci by mělo být: