GRIFO 2013

 

Bratislava   Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
  FIIT STU
         
Brno   Fakulta informačních technologií 
Vysoké učení technické v Brně
  FIT VUT
         
Košice   Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
  FEI TU
      
Ostrava   Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  FEI VŠB - TU
         
Plzeň   Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
  FAV ZČU
         
Praha   Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
  FIT ČVUT
         
Žilina   Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
  FRI ŽU