Contact

Sections and centers

Administrative structure of the department


Section of Computer Systems and Networking

Vavřička Vlastimil, Doc. Ing., CSc. - The Head of the Section

Bokr Josef, Doc. Ing., CSc.
Dudáček Karel, Dr. Ing.
Kratochvíl Michal, Ing.
Ledvina Jiří, Ing., CSc.
Mainzer Tomáš, Ing., Ph.D.
Matějka Luboš, Ing., Ph.D.
Pešička Ladislav, Ing.
Šafařík Jiří, Prof. Ing., CSc.