Výzkum

Grantové a výzkumné projekty

V uplynulých pěti letech řešili členové Katedry informatiky a výpočetní techniky projekty Grantové agentury ČR (GA ČR) a Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Dále jsme zapojeni do řešení evropských projektů, v rámci 6. rámcového programu (6FP) a strukturálních fondů Evropské unie (ESF). Podrobnosti o uplynulých i současných projektech je možno nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

Katedra informatiky a výpočetní techniky se podílí na řešení projektu evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost) v rámci výzkumného programu P2: Pokročilé počítačové a informační technologie.

Přehled současných projektů:

 

Vývoj webového WYSIWYG editoru pro system M/Text CS

Řešitel: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004502
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 8. 2018
Poskytovatel:
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Vývoj plnohodnotného WYSIWYG editoru pro WEB schopný nahradit stávající editory ve spolupráci s firmou KadeL data servis, s.r.o.

Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Systém pro analýzu obsahu a inteligentní správu elektronických dokumentů

Řešitel: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005092
Doba řešení: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018
Poskytovatel:
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Výzkum, vývoj a transfer znalostí v rámci vzniku nového SW produktu se strategickým významem pro rozvoj společnosti, který bude řešit strukturování a správu dokumentů, tj. rozpoznání textu z naskenovaných dokumentů a jejich zaindexování s možností rozšířeného vyhledávání nad obsahem dokumentů. Ve spolupráci s firmou SoftHouse, s.r.o.

Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Rozšíření systému e-Correspondence

Řešitel: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004692
Doba řešení: 1. 2. 2017 – 30. 6. 2018
Poskytovatel:
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Vývoj výzkum a šíření znalostní v rámci transferu znalostí a dovedností, který bude řešit klíčové komponenty v oblasti analýzy, indexace a vyhledávání textových dat nezbytné pro implementaci unikátního webového systému pro snadné vytváření a řízení životního cyklu strukturovaných dokumentů. Ve spolupráci s firmou Contrisys, s.r.o.

Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: 17-05534S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Poskytovatel:
GA ČR - Grantová agentura České republiky
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Vývoj nových metod interpolace a aproximace roztroušených prostorově-časových dat v počítačové grafice.

 

Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech

Řešitel: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: 17-07690S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Poskytovatel:
GA ČR - Grantová agentura České republiky
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Nalezení nových výpočetních metod pro simulaci a vizualizaci transportu obecného ligandu v dynamických proteinech a evaluaci nalezených cest. Metody budou založeny především na kombinaci robotického plánování pohybu a geometrického dělení prostoru.

Jedná se spojení výzkumu v oblasti plánování pohybu (ČVUT), geometrických modelů proteinů (ZČU) a vizualizací (MU Brno).

 

Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Řešitel: Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Číslo projektu: 85
Doba řešení: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019
Poskytovatel:
Operační program EK INTERREG V-A (CZ-BY)
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Hlavním cílem projektu BASIL, řešeného v rámci přeshraniční spolupráce mezi regionem Bavorsko a Česká republika, je prototyp asistenčního systému „smart home“, který vychází z rozpoznávání mozkových vln a je určený pro osoby s omezenou pohyblivostí.

 

MediaGist: Vícejazyčná sumarizace a analýza polarity názorů v médiích

Řešitel: doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
Číslo projektu: FP7-CIG-630786
Doba řešení: 1.3.2014 – 28. 2. 2018
Poskytovatel:
7.RP – EUROPEAN COMMISSION
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Cílem projektu je výzkum úloh sumarizace a analýzy polarity názorů, jenž lze využít k analyzování obsahu médií a názorů obsažených v komentářích. Vícejazyčné řešní obou úloh pak umožní detekovat a prozkoumat kontroverze mezi zeměmi v globálních tématech.
 

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. - Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i
Spolupracovník na VP2: Ing. Martin Dostal, Ph.D., Ing. Martin Zíma, Ph.D., Ing. Michal Nykl, Ph.D.
Číslo projektu: DG16P02B009
Doba řešení: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2019
Poskytovatel:
MKČR
(viz webové stránky výzkumné skupiny)

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění jedinečného jazykového materiálu z dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nejširší veřejnosti ve zcela nové, uživatelsky přívětivé softwarové databázi jazykové problematiky řešené v jazykové poradně. Pro usnadnění zpracování dotazů pro jejich vkládání do databáze bude navržen systém poloautomatické úpravy dat pro pomoc při strukturování dotazu.

 

PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Hlavní řešitel:  Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D.
Řešitelé na VP2: doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (BIO),  doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (AP2),  prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (GEO)
Číslo projektu:  LO1506
Doba řešení:  1. 7. 2015 – 30. 6. 2020
Poskytovatel:  MŠMT
(viz webové stránky výzkumného centra)

Předmětem projektu PUNTIS je evropské centrum excelence NTIS - Nové technologie pro informační společnost vybudované v letech 2010-14 s podporou zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (Operační program výzkum a vývoj pro inovace) jako nové pracoviště Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Hlavními cíli projektu jsou: podpora Centra jako evropsky významného výzkumného a vývojového pracoviště podporujícího sociální i ekonomický rozvoj města Plzně a celého Plzeňského regionu, rozvoj výzkumných týmů a zajištění jejich další systematické internacionalizace, a částečná obnova a modernizace vybudované infrastruktury.