Navazující

 

Medicínská informatika

Medicínská informatika je obor specializující se na aplikaci informačních technologií do lékařských a dalších biomedicínských oborů. Nabízí jedinečnou kombinaci teoretických i praktických znalostí informatiky, matematiky a lékařské problematiky tak, aby absolventi, díky svým schopnostem analytického přístupu a řešení úloh v oblasti telemedicíny a e-health, mohli získat vysoce honorovanou práci v medicínském průmyslu, farmaceutických společnostech, zdravotnických zařízení a výzkumných centrech.

Obor vychází z mezinárodního doporučení IEEE/ACM Computing Curricula, z mezinárodního doporučení International Medical Informatics Association – IMIA  a European Federation of Medical Informatics – EFMI, který se týká vzdělávání v medicínské informatice, a je zajišťován mj. v rámci spolupráce FAV ZČU Plzeň, specificky NTIS, s FN Plzeň na základě Letter of Intent, a spolupráce FAV ZČU Plzeň s Univerzitním medicínským centrem LF UK v Plzni a Biomedicínským centrem na základě Deklarace vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání, a v rámci spolupráce se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. ZHPK.

Jak budete studovat?

Čekají na vás čtyři oborové bloky předmětů. Dva jsou povinné. První obsahuje předměty informatického jádra, které slouží k rozvoji dovedností a znalostí informačních technologií, které jste získali již během bakalářského studia, druhý obsahuje předměty biomedicínského jádra, kde se seznámíte s lékařskou problematikou, naučíte se a v praxi si vyzkoušíte klíčové mnohorozměrné statistické metody. Další dva bloky jsou povinně volitelné a slouží k vyprofilování do jednoho ze dvou konkrétních zaměření: analytik a vývojář pro klinickou praxi, projektant a správce medicínských informačních systémů. Z těchto dvou bloků si jeden z nich musíte zvolit na samém začátku studia. Každý blok je zakončen jedním předmětem státní závěrečné zkoušky (SZZ) – prerekvizitní předměty ke státnici jsou v tabulce níže označeny tučně.Dalšími volitelnými předměty ať již z oblasti informačních technologií, matematiky, nebo biomedicíny si svůj profil dále vyladíte, ať již blíže směrem k softwarovému inženýrství, nebo hlouběji směrem k "bioinženýrovi".

Viz také Přehled předmětů oboru formou vizualizace studijního plánu; k zobrazení je třeba vybrat zvolenou specializaci.

Analytik a vývojář pro klinickou praxi

Zaměření je určeno pro ty, kteří se chtějí podílet na zpracování a hodnocení biomedicínských dat, realizaci scénářů biomedicínských experimentů a vývoji nových biomedicínských technologií, např. v roli výzkumníka výzkumného centra, nebo na vývoji systémů pro klinickou praxi, např. v roli architekta nebo vývojáře. Absolvent získá během studia konkrétní znalosti metodik a nástrojů pro zpracování signálů, obrazu, či objemových dat. Pro trénink a analýzu dat budou využívána reálná data, např. z oboru klinické neurologie a neurochirurgie, foniatrie, audiologie, rentgenologie a biochemie a interních oborů.

Projektant a správce medicínských informačních systémů

Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách medicínských informačních systémů, dovede integrovat technické a programové produkty při vytváření medicínských informačních systémů. Orientuje se v technologiích a důležitých standardech používaných při projektování medicínských informačních systémů a umí je aplikovat. Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů ve zdravotnictví, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu programových aplikací a rozsáhlých programových systémů v daném odvětví. Rozumí principům řízení projektu.

Jak se uplatníte na trhu práce?

Budete se moci uplatnit v široké škále biomedicínských oborů od informatika v oblasti speciálních klinických oborů a aplikací až po architekta a správce rozsáhlých medicínských informačních systémů, takže naleznete své uplatnění nejen v nemocničních organizacích, ale také ve firmách a organizacích specializovaných na vývoj nebo využívání medicínských softwarových produktů (např. Stapro, Národní referenční centrum). Vedle ryze technického uplatnění se absolventům oboru otevírají možnosti podílet se na vývoji nových technologií ve výzkumných centrech ať již v ČR nebo zahraničí. Protože dosáhnete plnohodnotného vzdělání v oboru Informatika, najdete také standardní uplatnění absolventa IT v široké škále firem a organizací, v nichž jsou vyvíjeny nebo využívány softwarové systémy.

Práce na projektech již v průběhu studia

Již v průběhu studia budete mít možnost se zapojit do řešení některého z projektů v oblasti medicínské informatiky a pomoci tak vyvinout počítačové metody, které mohou zlepšit kvalitu lidského života, nebo dokonce životy zachraňovat. V minulosti se nám např. povedlo ve spolupráci s dalšími evropskými partnery vyvinout technologii, která dokáže zamezit 8% osteoporotických zlomenin, ve spolupráci s I. Interní klinikou FN Plzeň vyvinout model, který dokáže spolehlivě predikovat vývoj glukózy v krvi, čehož by se dalo využít pro automatické dávkování inzulínu, a v neposlední řadě také vyvinout nový diagnostický a vyšetřovací postup v oboru klinické foniatrie, který dokáže odhalit rakovinu hrtanu ještě v raném stádiu, kdy klasické přístupy na toto závažné onemocnění ještě neukazují.

Více informací o odborném působení lze nalézt také na stránkách: https://mi.kiv.zcu.cz

Chcete vědět více?

Podívejte se na níže uvedené materiály, případně neváhejte nás kontaktovat.