Inženýrská informatika

Katedra informatiky a výpočetní techniky v současné době rovněž garantuje dobíhající studijní program Inženýrská informatika (ININ), který se člení na následující obory:

Tyto obory jsou určené pouze pro dostudování v termínu do 31.12.2024. Studentům majícím důvodné obavy, že do tohoto termínu nestihnou studium úspěšně zakončit, je doporučeno včas zažádat o změnu studovaného oboru na příslušný studijní program v souladu s vyhláškou děkana o přijímacím řízení pro studenty FAV, kteří se rozhodli studovat od akademického roku XXXX/YYYY jiný než doposud studovaný studijní program/obor a následně zažádat o uznání absolvovaných předmětů relevantních pro nový studijní program.


Informační systémy / Information Systems

Studium je orientováno na technologii a důležité standardy používané při projektování, provozu a správě informačních systémů, dále při výzkumné a vývojové práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu aplikací a rozsáhlých programových systémů. Obor je určen hlavně studentům, kteří chtějí v budoucnu působit na rozhraní informatiky a ekonomie.

Studijní obor Informační systémy je nabízen ve dvou specializacích:

  • Informační systémy a technologie
  • Zpracování a analýza finančních dat

Další informace:

 


Medicínská informatika / Medical Informatics

Medicínská informatika je obor specializující se na aplikaci informačních technologií do lékařských a biomedicínských oborů. Nabízí jedinečnou kombinaci teoretických i praktických znalostí informatiky, matematiky a lékařské problematiky tak, aby absolventi mohli získat práci v medicínském průmyslu, farmaceutických společnostech, zdravotnických zařízeních a výzkumných centrech.

Studijní obor Medicínská informatika je nabízen ve dvou specializacích:

Další informace:

 


Počítačová grafika / Computer Graphics

Poskytuje teoretický základ i praktické dovednosti na úrovni současných poznatků počítačové grafiky a jejích aplikací včetně modelování, rozpoznávání obrazu, paralelního a distribuovaného zpracování. Absolvent má hluboké aktivní znalosti programového vybavení, algoritmů a datových struktur používaných v oblasti počítačové grafiky, zpracování obrazu, multimediálních systémů a jejich aplikací.

Další informace:

 


Počítačové systémy a sítě / Computer Engineering and Networks

Obor Počítačové systémy a sítě poskytuje teoretický základ i praktické dovednosti ze dvou doplňujících se oblastí. Počítačové systémy se zabývají moderními metodami návrhu a realizace elektronických zařízení s mikroprocesorovým řízením včetně obvodů pro komunikaci s okolím. Počítačové sítě poskytují informace o problematice přenosu dat v rozlehlých, lokálních i personálních sítích.

Studijní obor Počítačové systémy a sítě je nabízen ve dvou specializacích:

  • Počítačové sítě
  • Počítačové systémy

Další informace:

 


Softwarové inženýrství / Software Engineering

Cílem oboru je vybavit studenty stabilními teoretickými znalostmi a aktuálními praktickými dovednostmi týkajícími se analýzy, návrhu a tvorby spolehlivých softwarových systémů pracujících s rozsáhlými daty, integrovaných z mnoha komunikujících komponent a poskytujících podporu uživatelů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

Studijní obor Softwarové inženýrství je nabízen ve dvou specializacích:

Další informace:


Aktualizováno 2022-05-17 10:09:54