Jak studium probíhá

Doktorský studijní program Informatika a  výpočetní technika / Computer Science and Engineering je zaměřen na objevování dosud nepoznaných skutečností a vytváření nových algoritmů, metod a modelů v oblasti informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií.  Konkrétní témata pro výzkum v doktorském studiu odpovídají oblastem výzkumu Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Cílem studia je zvládnutí výzkumných metod a získání znalostí a dovedností nutných pro samostatnou i týmovou tvůrčí práci v oblasti informatiky. Pro úspěšné absolvování musí každý student dosáhnout aspoň malého, ale původního vědeckého přínosu  k nějakému tématu v dané oblasti, nemůže jít jen o přínos na úrovni implementace. Dosažené odborné výsledky student publikuje na mezinárodních odborných konferencích a v časopisech.

Odborné i metodické vedení poskytuje studentovi školitel. Volba školitele je pro úspěšné dokončení studia důležitější než volba tématu, student a školitel musí spolu výborně vycházet a  vzájemně se potřebovat.

Každý student postupuje podle individuálního studijního plánu. Tento plán obsahuje pro první dva roky studia nejméně tři předměty relevantní ke zkoumané problematice ukončené zkouškou a způsob prokázání jazykových kompetencí (typicky přednesením příspěvku na konferenci v cizím jazyce). Po dvou letech studia student skládá státní doktorskou zkoušku, kde prokazuje získané znalosti, prezentuje dosud dosažené výsledky a představu o obsahu budoucí disertace – je to důležitá příležitost získat zpětnou vazbu v klíčovém momentu práce na disertaci.

Během studia by student měl vyjet aspoň na kratší odbornou stáž do zahraničí – je užitečné získat mezinárodní srovnání a získat kontakty.

Student kromě odborné práce typicky také učí, což je užitečné pro katedru i pro něj – absolvent studia by měl umět své znalosti také prezentovat na veřejnosti a předávat jiným. (Pokud by učení pro studenta představovalo zásadní problém, lze se dohodnout na jiné formě pomoci katedře, ale doporučujeme spíše to zkusit, v rámci své pozdější odborné kariéry se absolvent podobným úkolům stejně nevyhne.)

Při závěrečné obhajobě disertační práce (obvykle ve 4. ročníku) student prokazuje, že získané odborné a teoretické znalosti, včetně metod vědecké práce, tvůrčím způsobem využil a rozvinul v podobě vlastního nového příspěvku ke stavu poznání, akceptovaného odbornou vědeckou komunitou. Akceptovanost výsledků dokladují články, které student ke svému výzkumnému tématu publikoval, ale rozhodující je názor komise.

Aktualizováno 2019-05-14 12:15:24