Uchazeči

Předpoklady pro bakalářské studium

Přijetí

V přijímacím řízení fakulta nepořádá přijímací zkoušky. To ovšem neznamená, že budou přijati všichni uchazeči. Postup je ten, že je každému uchazeči / uchazečce přidělen váhově ohodnocený průměr jeho / jejích známek ze střední školy, přičemž:

Všichni uchazeči jsou pak seřazeni podle tohoto váženého průměru a na vybraný studijní program a obor jsou pak přijímáni v tomto pořadí, až do naplnění jeho kapacity.

Nutnou podmínkou k účasti v přijímacím řízení je dosažení úplného středního vzdělání s maturitou.

Další informace:

 

Absolvování

Student musí během studia absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušného oboru v celkové hodnotě minimálně 180 kreditních bodů. Dále musí vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí pro státní zkoušku jmenovanou děkanem. Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba bakalářské práce.

Bakalářské studium je v souladu s mezinárodními doporučeními ACM (Association for Computing Machinery) pro studia informatických oborů, které je možné nalézt pod názvem Computing Curricula.

Další informace: