Informace

Doktorské studium

Doktorský studijní program Inženýrská informatika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií. Vědecké bádání a tvůrčí činnost studentů se uskutečňuje zejména v rámci mezinárodních a národních projektů jakož i univerzitního grantového schématu pro specifický vysokoškolský výzkum.

Hlavní oblasti výzkumu, v jejichž rámci Katedra informatiky a výpočetní techniky doktorské studium vede, jsou následující:

Cílem studia je zvládnutí výzkumných metod a získání znalostí a dovedností nutných pro samostatné bádání a jeho tvůrčí aplikaci. Individuální studijní plán studenta proto obsahuje nejméně tři předměty relevantní ke zkoumané problematice ukončené zkouškou, a dále způsob prokázání jazykových kompetencí buď zkouškou, nebo přednesením příspěvku na konferenci v cizím jazyce. V rámci možností je integrální součástí studia zahraniční stáž či odborné přednášky v zahraničí (programy Erasmus, Free Movers, individuální výjezdy, apod.). Při státní doktorské zkoušce a následně při závěrečné obhajobě disertační práce student prokazuje získané odborné a teoretické znalosti, znalost základních metod vědecké práce a způsobilost osvojovat si nové poznatky vědy, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet.

Od studenta doktorského studia se očekává:

Nestandardní rozvržení termínů je třeba projednat a nechat schválit školitelem (v rámci pravidel stanovených oborovou radou).

Poznámka pro studenty kombinované formy: Závazná je pro vás publikační činnost v plném rozsahu. Vědecká činnost je vyvíjena ve formě dohodnuté se školitelem. Výukou nejsou studenti KS obvykle pověřováni.

Další informace pro zájemce včetně vypsaných témat a přijímacího řízení jsou dostupné na stránkách FAV.