Skupiny a oblasti výzkumu na KIV

Výzkum na Katedře informatiky a výpočetní techniky je zaměřen na následující oblasti. Celkový přehled výzkumné činnosti katedry je shrnut v přehledovém letáku

Aplikovaná výpočetní geometrie

Vedoucí: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
 

Skupina aplikované výpočetní geometrie se zabývá aplikací metod výpočetní geometrie do oblasti počítačové grafiky i jiných inženýrských aplikací. Řešená témata se týkají především triangularizovaných geometrických modelů, a to jejich vytváření, optimalizací, uživatelských modifikací, zobrazování, včetně hledání řešení vhodných pro objemná, pohyblivá nebo měnící se data a dělení prostoru pro lokalizaci geometrických problémů. Příklady aplikací jsou proteinové inženýrství, modelování obličejů, geomatika, vizualizace v medicíně.
 

Další informace:

Distribuované systémy, simulace a softwarové inženýrství (DSS)

Vedoucí: prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.

 

Skupina DSS je neformálním uskupením výzkumníků a doktorských studentů, jejichž zájem se soustředí na oblasti distribuovaných systémů, simulací a softwarového inženýrství včetně mezioborových témat. Členové skupiny vedou nebo se podílí na projektech základního i aplikovaného výzkumu, financovaných mj. Grantovou agenturou České republiky a Evropskými fondy. Mezi partnery skupiny patří výzkumné i průmyslové instituce z Holandska, Rakouska, Švédska a České republiky.
 

Další informace:

Embedded systémy, specializovaný hardware a počítačové sítě

Vedoucí: doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

 

Výzkumné a vývojové práce skupiny jsou zaměřeny do oblasti architektur vestavěných systémů, návrhu a vývoje aplikací s mikrokontroléry. Zahrnují i oblast zpracování signálů s využitím mikroprocesorů a obvodů FPGA. Důležitou oblastí zájmu jsou také průmyslové komunikace, bezdrátové sítě, jejich zabezpečení a protokoly, senzorické sítě.

Další informace:

Extrakce znalostí z Webu

Vedoucí: doc. Ing. Karel Ježek, CSc.

Výzkumná skupina se zabývá zejména sumarizací, klasifikací a shlukováním dokumentů, vyhledáváním informací, extrakcí znalostí, detekcí plagiátů a analýzou citačních sítí. Teoretické poznatky jsou použity například ve velkých textových databázích a digitálních knihovnách. Skupina je složena z vědeckovýzkumných pracovníků a doktorských studentů.
 

Další informace:

Inteligentní komunikační systémy
 

Vedoucí: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Skupina je zaměřena na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti rozpoznávání a syntézy mluvené řeči (češtiny), reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro zpracování přirozeného jazyka. Zabývá se problematikou základních počítačových řečových technologií a výzkumem v oboru dialogových systémů (modely a implementace dialogových systémů, dialogové strategie, jazyky pro jejich popis, apod.) a nabízí vybraným studentům možnost začlenění se do výzkumu a práce laboratoře počínaje programováním a konče teoretickým výzkumem. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název "jazykové inženýrství" (language engineering).
 

Další informace:

Medicínské aplikace

Vedoucí: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

Řešitelská skupina se zabývá návrhem a implementací moderních programových prostředků pro řešení biomedicínských úloh a dále aplikací moderních databázových informačních technologií s multioborovým – neuroinformatickým zaměřením na klinickou praxi. Jsou navrhovány a používány nové metody uchovávání a zpracování širokého spektra heterogenních datových objektů reprezentujících komplexní lékařské informace různých neurologických diagnóz. Technologie webově založených multimediálních databázových systémů je propojována s inteligentním znalostním systémem, který umožní další efektivní práci se zpracovávanými údaji.
 

Další informace:

Vizuální interakce člověk – počítač

Vedoucí: prof. Ing. Václav Skala, CSc.

Výzkumná skupina je zaměřena na návrh nových metod a datových struktur v počítačové grafice, vizualizaci dat a informací s aplikací ne-Euklidovských reprezentací, 3D zobrazovacích systémů a systémů virtuální reality.

Další informace:

Aktualizováno 0