Modely řízení ve firmě

Přednášky: František Vávra, KMA, cvičení: František Vávra

Obsah:

1.         Motivace, úvod, průměry a opakování regrese I.

2.         Opakování regrese II.

3.         Řízení produkce a operací.

4.         Jednoduché metody předpovědi.

5.         Základní metody tvoření plánů.

6.         Řízení zásob, včetně peněžní zásoby.

7.         Multikriteriální rozhodování, principy a paradoxy.

8.         Řízení a sledování jakosti.

9.         Spolehlivost a údržba.

10.       Středisková organizace, vnitřní ceny a toky.

11.       Provozní modely.

12.       Daňové modely.

13.       Úvod do daňové optimalizace.

 

Doporučená literatura:

  [1] Vysušil J., Macík K.: Vnitropodniková ekonomika, skripta ČVUT Praha, fakulta strojní, Praha 1995.

[2] Štěpánek J.: Systémová a operační analýza, skripta ČVUT Praha, fakulta strojní, Praha 1990.

[3] Kožíšek J.: Operační a  systémová analýza  II, skripta  ČVUT Praha, fakulta strojní, Praha 1991.

[4] Walter J.:  Finanční a  pojistná matematika,  skripta VŠE  v Praze, fakulta financí a účetnictví, Praha 1993.

[5] Cipra T.: Finanční matematika v praxi, HZ Praha, Praha 1993.

[6] Stewart R. D.: Cost Estimating. J.Wiley, New York 1982.

[7] Nahmias S.: Production  and Operations Analysis, IRWIN, Boston 1989.

[8] Groebner F.D., Shannon P.W.: Business Statistics a Decision - Making Approach, Merrill Publishing Company, London 1989.

[9] Smith  G.:  Money,  Banking,  and  Financial Intermediation, D.C.Heath and Company, Lexington, Massachusetss 1991.

[10] Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, a.s., Praha 1994.

[11] Bráf  A.:  Národohospodářská  theorie,  Borusík  a Kohout v Praze, Praha 1913.

[12] Orton  W.A.:  Úvod  do  národního  hospodářství, Družstevní práce, Praha 1941.

[+] Příslušné  zákonné předpisy, zákon o  dani z přidané hodnoty, zákon  o  dani  z  příjmů,  zákon  o dani spotřební, dědické, z převodu nemovitostí, o dani darovací, celní předpisy, celní     sazebník, ....  

Podmínky získání zápočtu:

Písemný test: 12 elementárních otázek a jednoduchých příkladů, přibližně stejně náročných.

Hodnocení testu: 10 a více správně = 1; 7-9 správně = 2; 5-6 správně = 3;  méně než 5 správně= nevyhověl

Hodnocení nevyhověl má za následek ztrátu nároku na zápočet. Test lze opakovat maximálně 2x.

Zkouška:

Obhajoba  zpracované a zadané studie  na téma  z předmětu,  vybrané téma   bude zadáno vyučujícím do 6 přednášky.

 

Studie bude obsahovat:  

1. Zdroj problému a zdroje použitých dat a údajů.

2. Popis současného stavu a východiska pro řešení, fundamentální model a jeho možné náhrady.

3. Nástin možných variant řešení a vybraná varianta řešení.

4. Popis a podrobná dokumentace vybraného řešení.

5. Úzká místa řešení.

6. Uvedení vstupních dat a parametrů v přehledném vyjádření.

7. Podrobná datová kritika datových zdrojů a zdrojových dat.

8. Zdrojová data v elektronické podobě v některém ze standardních formátů (*.xls, *.csv, *.txt,*.htm), případně včetně výpočtů a postupů úprav.

8. Propočet nákladů řešení.

9. Podrobnou a doloženou diskusi nesouladů mezi technickým a fundamentálním modelem.

10. Součástí studie může být i programové řešení včetně zdrojového textu v některém ze standardních programovacích jazyků.

Studie bude předložena ve formě ve které by byla eventuelně předložitelná  jako obchodní dílo poradenské firmy.

Výsledná známka z předmětu bude stanovena jako vážený průměr:

.....................

0.8*známka ze zkouškové práce + 0.2*známka ze zápočtového testu. Zaokrouhlení  standardní .

Studie bude předložena nejpozději sedm  dní před zkušebním termínem. V každém týdnu zkouškového období bude maximálně jeden zkušební termín. Při každém termínu je možno zkoušet maximálně sedm studentů. Přihlášky budou vedeny v pořadí odevzdání předmětové studie nebo podle prokazatelné dohody studentů. Odevzdáním studie je student automaticky přihlášen na nejbližší vypsaný zkušební termín.