Program přednášek z předmětu: Modely analýzy a syntézy firemních plánů:

http://www.kiv.zcu.cz/~vavra/

http://home.zcu.cz/~vavra/

 

(Přednášející František Vávra, cvičící Tomáš Ťoupal, KMA)

1. Úročení a časová hodnota peněz.

2. Výnosové procento, současná, budoucí hodnota.

3. Hodnota a cena projektu.

4. Cenový a hodnotový počet 1.

5. Cenový a hodnotový počet 2.

6. Investiční počet 1.

7. Investiční počet 2.

8. Úvěr a úvěrové výpočty 1.

9. Úvěr a úvěrové výpočty 2.

10. Způsoby financování projektu, investiční úvěr, leasing, jiné a vlastní zdroje.

11. Citlivostní analýza.

12. Portfoliový počet 1.

13. Portfoliový počet 2.

Doporučená literatura:

 

Cipra, T: Finanční matematika v praxi, HZ Praha 1993.

Sharpe, F., Alexander, G.J.: Investice, Victoria Publishing Praha 1994.

Pulz, J., Čichovský, L, ... :Výkladový slovník leasingu, Grada Publishing Praha 1995.

Raffegeau, J., Dubois, F.: Finanční oceňování podniku, HZ Praha 1996.

Walter, J.: Finanční a pojistná matematika, skripta VŠE Praha, 1993.

Freiberg, F.: Finanční teorie a financování, skripta ČVUT Praha, fakulta strojní, Praha                1994.

Cipra, T.: Ekonometrie, skripta MFF - UK Praha 1984.

Revenda, Z., ..... : Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha 1996.

Doplňková literatura:

Kol. : Vybrané kapitoly z ekonomické statistiky, skripta VŠE Praha 1991.

Varian, H. R.: Mikroekonomie, Victoria Publishing, Praha 1993.

Dornbusch, R., Fisher S.: Makroekonomie, SPN Praha 1994.

Musgrave, R. A., Musgraveová, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha 1994.   

Jedná se pouze o seznam doporučené literatury, každý student si vybere literaturu podle svého způsobu studia!

Požadavky na zápočet a zkoušku:

Požadavky na získání zápočtu:

    Student předloží projekt zkouškové práce v rozsahu 2xA4 (ne více ne méně, řádkování 1,5, písmo 12b., okraje standardní dle MS Word). Projekt bude obsahovat:

 1. Co bude řešeno = cíle.
 2. Jak to bude řešeno = předpokládané metody.
 3. Zdroje dat a podkladů.
 4. Časový harmonogram práce včetně termínu předložení práce.
 5. Náklady (úplné ekonomické) zpracování studie, včetně jejich náběhu.
 6. Formu a obsah výstupů.

 

Téma si student zvolí sám, předloží jej cvičícímu ke schválení nejpozději (= před) do konání 4. (čtvrté) přednášky. Pokud téma nebude schváleno nebo předloženo, bude cvičícím přiděleno do 6. (šesté) přednášky. Projekt bude odevzdán nejpozději 5 týdnů před konáním zkoušky. Úspěšné předložení projektu zkouškové práce bude ohodnoceno udělením zápočtu. Datum udělení zápočtu je datem odevzdání projektu. Posuzování projektu bude vázáno na splnitelnost požadavků zkouškové práce. Pokus o získání zápočtu lze opakovat pouze jedenkrát, a to s novým tématem, schváleným cvičícím.

Požadavky na zkoušku:

Student zpracuje investiční nebo oceňovací studii ve variantním vyjádření (z pohledu přístupů, financování a výnosů) dle předloženého zápočtového projektu. Studie (zvl. investiční) bude obsahovat časový vývoj výnosů, kompletní strukturu a vývoj nákladů, finanční přehled, předpokládaný a předpokládatelný vývoj srovnávací úrokové míry, předpokládaný a zdůvodněný vývoj inflace. Pokud si student zvolí oceňovací studii, bude obsahovat i ocenění dle všech předpokládatelných metodik ať již z oblasti finanční a pojistné matematiky, tak i s využitím statistických postupů. Součástí oceňovací studie bude i ocenění dle 151/1997 Sb. o oceňování majetku a jeho aktuálního prováděcího předpisu, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č.  151/1997 Sb. Ve studiích obou typů bude zdůvodněný způsob financování či finančních toků a posouzení variant. Studie bude v rozsahu 7 - 10 stránek A4, veškerá zdrojová data budou doložena pramenem, veškeré hodnoty budou převedeny na porovnatelné. Data a rozsáhlejší tabulky budou předány elektronicky. Bude diskutována spolehlivost zdrojových dat. Budou diskutována "úzká místa" projektu, podrobněji budou zhodnocena rizika (investice a jejích výnosů).

 

Práce bude klasifikována. Známka nevyhověl(a), znamená opakování zkoušky. Klasifikace bude zahrnovat i hodnocení souladu s projektem.  Pokračování zkoušky bude sestávat z veřejné obhajoby a prezentace práce a oponování námitkám zkoušejících, oponentura bude známkována známkou výborně - nevyhověl(a). Známka nevyhověl(a), znamená opakování zkoušky. Opakovat zkoušku lze jen při dodržení „Studujního a zkušenbího řádu ZČU“, včetně předpisů z něj odvozených. Práce bude odevzdána nejpozději dle podmínek vyhlášeného termínu. V každých dvou týdnech zkouškového období bude vypsán alespoň jeden zkušební termín pro maximálně 5 studentů (změny tohoto pravidla jsou přípustné při dodržení možnosti celkového počtu zkoušených).

 

Pokud student složí zkoušku, bude výsledná známka stanovena následovně:

 

(známka ze zk. stud.) + (známka z oponent.)

--------------------------------------------------------------------------------------

2

 

vypočtená známka se zaokrouhlí podle běžných pravidel (0.5 nahoru), klasifikace z jakékoliv složky stupněm nevyhověl, znamená celkovou známku nevyhověl.

Všechny studie budou předkládány v takové úpravě a obsahu, jako by se jednalo o zakázkovou práci poradenské firmy nebo živnosti. Úprava bude součástí hodnocení. Autorská  práva ze a ke studii budou vyučujícím předpokládány jen a pouze jen u předkládajícího. Z faktu, že se jedná o školní dílo, vyplývá právo zveřejňování, avšak vždy s uvedením autora.

 

Předložené studie budou vyhovovat následujícím obecným požadavkům:

 

 1. Budou podrobně popsána vstupní data, jejich zdroj a hodnocena jejich věrohodnost. Zdroj bude nejen uveden ale i doložen. Odkazy na veřejně nedostupné nebo nedoložené (nepřiložené) zdroje nejsou přípustné, stejně tak použití takových dat. Odkazy budou zcela konkrétní. Jenom odkaz na kořenovou stránku zdroje nestačí.
 2. Budou podrobně popsány použité metody, diskutována jejich použitelnost na řešení daného problému a jejich citlivost na vstupní údaje. Převzaté metody budou důsledně odkazovány na jejich zdroje, včetně stran, popř. pod-adres, .. .
 3. Použité jednotky a množství budou převedeny na jednotky a množství, u nichž si lze přímo udělat představu o jejich reálnosti.
 4. Každé vypočtené číslo, každý odvozený fakt bude diskutován z pohledu jeho významu v interpretační oblasti!
 5. Pokud bude použito domněnek nebo předpokladů budou uvedeny důvody pro jejich užití a důvody prokazující nezbytnost takového kroku.
 6. U hodnot, které se mohou měnit, bude užito parametrizace. Použití konkrétních hodnot jako konstant ve výpočetním schématu bude vždy doloženo nezbytností takového užití.
 7. Propočty a bilance budou obsahovat ve své struktuře úplné (= všechny důležité) oceňovací, nákladové a výnosové komponenty (např. u mzdových nákladů nebudou opomenuty odvody na sociální a zdravotní pojištění, nebudou opomíjeny  daně, poplatky, finanční náklady, ...). Pokud bude nějaká taková komponenta zanedbána, bude to odůvodněno. 
 8. Z textu práce bude zřejmé, k čemu její autor dospěl a jaké jsou jeho výsledky. Případné prokazující úvahy a výpočty  budou pro přehlednost převedeny do příloh.
 9. Text práce bude obsahovat úplné znění zadání, pokud bude použito odvolávek na zdroje informací, budou jednoznačné.  Za převzatá fakta, skutečnosti a vztahy ručí autor studie.
 10. Textová část práce bude obsahovat zcela konkrétní odkazy do výpočetních příloh (sešit, list, buňka nebo oblast buněk, …).
 11. Práce bude obsahovat rozbor citlivosti výsledků na změny vstupních dat.
 12. Součástí použitých modelů bude i prokázání jejich základních vlastností: statistické přijatelnosti, stability dynamické, numerické a statistické, citlivosti na jejich parametry.
 13. Práce bude obsahovat výnosový, nákladový a finanční plán. U oceňovacích studií finanční, výnosové a nákladové toky či oceněné hodnoty.
 14. Práce bude obsahovat 1xA4 s přehledným souhrnem toho co bylo řešeno a toho co bylo dosaženo.
 15. Textová část a výpočetní přílohy budou v některém ze standardizovaných formátů (Microsoft EXCEL 2007 nebo nižší, WORD 2007 nebo nižší, PDF formát-pouze pro textovou část, *.txt klasický formát s řádkováním a oddělovači). V textové části budou jedno-jednoznačné odkazy na výpočetní část a naopak (tj. např. v EXCELu až na buňku) 
 16. Součástí práce může být i programové řešení včetně zdrojového textu v některém ze standardních programovacích jazyků nebo některé soustavě.