Kapitola 1. Drag & Drop, Cut & Paste

Obsah

1.1. Úvod
1.1.1. Základní informace
1.1.2. Základní scénář DnD a CCP
1.1.3. DnD podpora v JFC/Swing
1.1.4. TransferHandler objekt
1.1.5. Cut, Copy a Paste
1.1.6. DataFlavor
1.1.7. Doporučeno k přečtení:

1.1. Úvod

1.1.1. Základní informace

1.1.2. Základní scénář DnD a CCP

 • Následující obrázek ukazuje co se děje při přetáhnutí položky z JList do JTextField.

  • šipky ukazují data-flow

  • co přesně se během DnD děje:

   1. uživatel stiskne tlačítko myši nad položkou v JList (source) a pohne myší -- tím iniciuje táhnutí (drag gesture)

   2. na začátku drag gesture JList připraví data (táhnutou pložku) na export a deklaruje jaké source actions JList (coby původce dat) podporuje -- například COPY, MOVE či LINK

   3. během drag gesture uživatel může mačkat Shift a/nebo Control klávesu a tím měnit user action, která je také součástí drag gesture; typicky je sámantika táhnutí MOVE a při stisku Control klávesy se mění na COPY

   4. jak je táhnuto přes komponenty, komponenty (target) jsou neustále dotazovány, zda přijímají táhnutá data nebo ne a zobrazují odpovídající vizuální zpětnou vazbu -- například zobrazují kurzor na místě kam by data mohla být vložena

   5. po uvolnění myši cílová komponenta zjistí jaké byly deklarovány source actions a user actions a vybere si z nabízených možností

   6. nakonec cílová komponenta importuje data a případně se provede akce nad source komponentou

  • to všechno za nás udělá Swing, programátoři mohou tu a tam něco pozměnit, pokud chtějí, ale DnD jako celek prostě funguje "sám od sebe"

 • Přenášení dat přes clipboard (česky: schránku)

1.1.3. DnD podpora v JFC/Swing

 • řada komponent podporuje DnD přímo

 • metody pro přenos dat jsou deklarovány v JComponent

 • následující komponenty mají defaultní podporu pro drag gesture a není třeba nic doprogramovat; stačí podporu aktivovat zavoláním metody setDragEnabled(true)

  • JColorChooser, JEditorPane, JFileChooser, JFormattedTextField, JList, JTable, JTextArea, JTextField, JTextPane, JTree

 • následující komponenty mají defaultní podporu pro drop a není třeba nic doprogramovat

  • JEditorPane, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JTextField, JTextPane, JColorChooser

 • u třech komponent se musí dopsat něco málo kódu: JList, JTable, JTree

1.1.4. TransferHandler objekt

 • přenos dat zprostředkovává třída TransferHandler a její pomocné třídy viz http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/dnd/transferhandler.html

 • výše uvedené komponety mají již implementovaný TransferHandler

 • na přiřazení/aktivaci TransferHandleru se užívaji tři metody

  • setDragEnabled(boolean)— viz výše

  • setDropMode(DropMode) — viz níže

  • setTransferHandler(TransferHandler)— pro nastavení vlastní implementace exportu a importu

1.1.4.1. Podprora exportu dat

 • trojice metod

  • getSourceActions(JComponent) — vrací akce které komponenta podporuje -- nějakou kombinaci z COPY, MOVE a LINK

  • createTransferable(JComponent) — vytvoří objekt s daty typovaný na Transferable rozhraní

  • exportDone(JComponent, Transferable, int) — definuje co se má udělat po skončení přesunu -- např. mazání položky JListu při MOVE

 • příklad implementace:

  int getSourceActions(JComponent c) {
    return COPY_OR_MOVE;
  }
  
  Transferable createTransferable(JComponent c) {
    return new StringSelection(c.getSelection());
  }
  
  void exportDone(JComponent c, Transferable t, int action) {
    if (action == MOVE) {
      c.removeSelection();
    }
  }
  

1.1.4.2. Vnitřní třída TransferHandler.TransferSupport

1.1.4.3. Podprora importu dat

 • dvě metody

  • canImport(TransferHandler.TransferSupport)

   • Swing cyklicky volá tuto metodu komponenty nad kterou je právě prováděněno táhnutí

   • vrací true/false podle toho, zda komponenta pod kurzorem je schopna přijmout Transferable data

   • pokud vraci true, komponenta poskutuje vizuální zpětnou vazbu — jaká ta zpětná vazba je zavisí na komponentě a na táhnutých datech — například ukazuje kurzor v textu tam kam se vkopíruje táhnutý text

   • příklad pro tabulku: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/dnd/locsensitivedrop.html

    public boolean canImport(TransferHandler.TransferSupport info) {
      // ...
      JTable.DropLocation dl = (JTable.DropLocation)info.getDropLocation();
      int column = dl.getColumn();
      // we do not support invalid columns or the first column of table
      if (column == -1 || column == 0) {
        return false;
      }
      return true;
    }
    

    a demo s kódem: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/dnd/locsensitivedemo.html

  • importData(TransferHandler.TransferSupport) — voláno po uvolnění myši, zahájí přenos dat

 • příklad

  public boolean canImport(TransferSupport supp) {
    // Check for String flavor
    if (!supp.isDataFlavorSupported(stringFlavor)) {
      return false;
    }
    // Fetch the drop location
    DropLocation loc = supp.getDropLocation();
    // Return whether we accept the location
    return shouldAcceptDropLocation(loc);
  }
  
  public boolean importData(TransferSupport supp) {
    if (!canImport(sup)) {
      return false;
    }
    // Fetch the Transferable and its data
    Transferable t = supp.getTransferable();
    String data = t.getTransferData(stringFlavor);
    // Fetch the drop location
    DropLocation loc = supp.getDropLocation();
    // Insert the data at this location
    insertAt(loc, data);
    return true;
  }
  

1.1.4.4. Nastavení Drop Mode

1.1.4.5. DropLocation

 • určuje kam přesně se mají vložit/nakopírovat data, což závisí na cílové komponentě

Tabulka 1.1. DropLocation vnitřní třídy pro JList, JTree, JTable a JTextComponent třídy

JListJTreeJTableJTextComponent
isInsertgetChildIndexisInsertRowgetIndex
getIndexgetPathisInsertColumngetBias
  getRow 
  getColumn 

1.1.5. Cut, Copy a Paste

 • přidání CCP je triviální

 • je potřeba

  1. ujistit se, že komponenta má aktivní TransferHandler (opakuji, že řada komponent má nějaký TransferHandler defaultně)

  2. rozhodnout se jak se CPP bude ovládat -- většinou pomocí klávesových zkratek

  3. (volitelně) lze připravit menu a/nebo tlačítka pro CCP

  4. rozhoudnout se kam se mají data vkopírovat (paste) -- popíšeme to kódem v importData()

1.1.5.1. CCP v textových komponentách

 • textové komponenty používají DefaultEditorKit s vestavěnou podporou CCP

  • takže pro textové komponenty není třeba dělat vůbec nic

  • pokud chcete tlačítka (viz bod 3 výše), pak takhle:

     /**
      * Create an Edit menu to support cut/copy/paste.
      */
     public JMenuBar createMenuBar () {
       JMenuItem menuItem = null;
       JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
       JMenu mainMenu = new JMenu("Edit");
       mainMenu.setMnemonic(KeyEvent.VK_E);
   
       menuItem = new JMenuItem(new DefaultEditorKit.CutAction());
       menuItem.setText("Cut");
       menuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_T);
       mainMenu.add(menuItem);
   
       menuItem = new JMenuItem(new DefaultEditorKit.CopyAction());
       menuItem.setText("Copy");
       menuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_C);
       mainMenu.add(menuItem);
   
       menuItem = new JMenuItem(new DefaultEditorKit.PasteAction());
       menuItem.setText("Paste");
       menuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_P);
       mainMenu.add(menuItem);
   
       menuBar.add(mainMenu);
       return menuBar;
     }

1.1.5.2. CCP v netextových komponentách

 • netextové komponenty nemají DefaultEditorKit s vestavěnou podporou CCP a proto je s nimi víc práce

  1. je třeba přidat CCP akce do action map

   private void setMappings(JList list) { 
    ActionMap map = list.getActionMap();
    map.put(TransferHandler.getCutAction().getValue(Action.NAME),
        TransferHandler.getCutAction());
    map.put(TransferHandler.getCopyAction().getValue(Action.NAME),
        TransferHandler.getCopyAction());
    map.put(TransferHandler.getPasteAction().getValue(Action.NAME),
        TransferHandler.getPasteAction());
   }
  2. pokud implementujeme Edit menu, nezapomeneme na klávesvé zkratky (nepovinně)

   menuItem = new JMenuItem("Cut");
   menuItem.setActionCommand((String)TransferHandler.getCutAction().
    getValue(Action.NAME));
   menuItem.addActionListener(actionListener);
   menuItem.setAccelerator(
    KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_X, ActionEvent.CTRL_MASK));
   menuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_T);
   mainMenu.add(menuItem);
   
  3. je třeba zaregistrovat klavesové zkratky (tento krok přeskočíte, pokud jste registrovali menu akcelerátor v nepovinném kroku 2)

     InputMap imap = this.getInputMap();
     imap.put(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl X"),
       TransferHandler.getCutAction().getValue(Action.NAME));
     imap.put(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl C"),
       TransferHandler.getCopyAction().getValue(Action.NAME));
     imap.put(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl V"),
       TransferHandler.getPasteAction().getValue(Action.NAME));
   
  4. je třeba definovat, která komponenta by měla reagovat na CCP, když uživatel stiskne Ctrl+něco

   • Pro textové komponenty si DefaultEditorKit pamatuje, která komponenta měla naposledy aktivní (měla focus) a tato komponentu zareaguje

   • Pro netextové komponenty lze použít následující třídu, která dělé to samé:

   public class TransferActionListener implements 
       ActionListener, PropertyChangeListener {
     private JComponent focusOwner = null;
     public TransferActionListener() {
       KeyboardFocusManager manager = KeyboardFocusManager.
         getCurrentKeyboardFocusManager();
       manager.addPropertyChangeListener("permanentFocusOwner", this);
     }
     public void propertyChange(PropertyChangeEvent e) {
       Object o = e.getNewValue();
       if (o instanceof JComponent) 
         focusOwner = (JComponent)o;
        else 
         focusOwner = null;
     }
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
       if (focusOwner == null)
         return;
       String action = (String)e.getActionCommand();
       Action a = focusOwner.getActionMap().get(action);
       if (a != null) {
         a.actionPerformed(new ActionEvent(focusOwner,
              ActionEvent.ACTION_PERFORMED, null));
       }
     }
   }
  5. konečně, je třeba definovat jak se má zpracovat vložení (paste) operace

   • v případě drop operace se místo vložení odvozovalo od pozice myši

   • v případě paste tato infomace chybí a musíme vymyslet něco co dává smysl v kontextu konkrétní aplikace -- viz else větev v následujícím kódu importData

   • zde například vložená položka vsune za vybraou položku JListu nebo nakonec, pokud žádná položka není vybrána:

      public boolean importData(TransferHandler.TransferSupport info) {
        String data = null;
        ... 
        if (info.isDrop()) { //This is a drop
          JList.DropLocation dl = 
                 (JList.DropLocation)info.getDropLocation();
          int index = dl.getIndex();
          if (dl.isInsert()) {
            model.add(index, data);
            return true;
          } else {
            model.set(index, data);
            return true;
          }
        } else { // This is a paste
          int index = list.getSelectedIndex();
          // if there is a valid selection,
          // insert data after the selection
          if (index >= 0) {
            model.add(list.getSelectedIndex()+1, data);
          // else append to the end of the list
          } else {
            model.addElement(data);
          }
          return true;
        }
      }
   • toto bylo jediné místo v programu, kde je třeba napsat if-else kód pro rozlišení DnD a CCP (a i to je v princupu nutné dělat jen tehdy, když program podporuje jak DnD tak CCP)

1.1.6. DataFlavor

 • třída která určuje jakého typu jsou data

 • používá se např. v importData()

 • tři nejčastěji používané jsou již předdefinované

  • imageFlavor -- reprezentuje data v java.awt.Image formátu.

  • stringFlavor -- reprezentuje textová data java.lang.String

  • javaFileListFlavor representuje java.io.File objekty v java.util.List formátu; užitečné v aplikacích kam chcete nechat přetáhnout soubory s nějakého souborového mamžeru nebo např. z pracovní plochy

 • výše uvedené většinou stačí a tak se numusíte o DataFlavor více starat

 • když nestačí, protože například používáte nějakou speciální třídu, použijete vlastní DataFlavor

  • konstrutor je DataFlavor(Class, String)

  • použití pro Vaši třídu Osoba: new DataFlavor(Osoba.class, "Osoba");

  • pro pole celých čísel: new DataFlavor(int[].class, "Interger Array");

  • pro přenos dat se vnitřně používá serializace a proto přenášená data (např. Osoba) musí implementovat rozhraní http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/Serializable.html