Kapitola 1. Deployment s Ant

Obsah

1.1. Ant – Another Neat Tool
1.1.1. Základní informace
1.1.2. Jak Ant získat
1.1.3. Použití
1.1.4. Použití <property>
1.1.5. Nastavování cest a opětovné použití nastavení
1.1.6. Nastavení jmen souborů
1.1.7. Kombinování <path> a <fileset>
1.1.8. Možnosti <target>
1.1.9. Když je něco špatně
1.1.10. Úkoly (tasks)
1.1.11. Přehled a použití často používaných úkolů
1.1.12. Ukázka komplexního projektu použitelného v praxi
1.1.13. Doporučeno k přečtení:

1.1. Ant – Another Neat Tool

1.1.1. Základní informace

 • sestavovací utilita pro multiplatformní použití z ant.apache.org

  • nástroj pro mravenčí práci

 • ve světě vývojářů v Javě všeobecně přijímán

  • součást všech významných IDE buď jako plugin (JBuilder, NetBeans) nebo jako vestavěná součást (Eclipse)

   http://ant.apache.org/manual/ide.html

 • konfigurovatelný a flexibilní systém

 • konzolová aplikace

 • značné množství schopností, významně převyšující možnosti sestavovacího nástroje

  http://ant.apache.org/manual/tasksoverview.html

Výstraha

Mnoho stejných akcí lze provést několika rozdílnými způsoby (matoucí).

 • podobá se make™ (like Make, but without Make's wrinkles)

 • základní rozdíly:

  1. make

   • nastavba příkazového interpreteru – využívá platformově závislé příkazy OS

    • není přenositelný (rm versus del)

   • používá pro zápis příkazů speciální syntaxi s včetně problematického <Tab>

  2. Ant

   • implementován v Javě za pomoci standardních knihoven

    • plně přenositelný

   • pro zápis příkazů používá formát XML (se všemi jeho výhodami)

1.1.2. Jak Ant získat

 • ant.apache.org jako jeden .zip soubor, který se pouze rozbalí do například C:\Program Files\Java\ant

  • referenční popis (Ant task reference) nalezneme v souboru

   ant\docs\appendix_e.pdf

 • pro bezproblémovou činnost je třeba přidat do PATH cestu:

  C:\Program Files\Java\ant\bin

 • v manuálu se doporučuje ještě nastavit systémovou proměnnou

  set ANT_HOME="C:\Program Files\Java\ant"

  někdy je nutné nastavit (pokud to již není) JAVA_HOME

1.1.3. Použití

 • je třeba připravit XML soubor s popisem činností – projekt (<project>) (též sestavovací schéma)

  • jméno souboru je implicitně build.xml, který se zpracovává po příkazu

   >ant

 • je výhodné mít pro každý vytvářený projekt jeden soubor

 • je možné použít i jiné jméno, pak je spuštění

  >ant -buildfile mujbuildfile.xml

 • základní princip je, že <project> má minimálně jeden cíl (co se má udělat)

  • cíl se označuje <target> – logicky oddělená část projektu

  • jeden <target> může být spuštěn jako defaultní

  • v rámci jednoho <target> může být víc úkolů (tasks)

  • úkoly nejsou příkazy OS (byť mnohé mají stejnou syntaxi), ale služby poskytované Antem

   ant\docs\manual\tasksoverview.html

Příklad souboru adresar1.xml, který v rámci jediného <target> (který je navíc defaultní) provede dva úkoly – vytvoří adresář a vypíše zprávu.

<target> musí být pojmenován pomocí atributu name

Poznámka

Přesto, že názvy úkolů mkdir a echo jsou stejné, jako příkazy OS, nevykonávají se příkazy OS, ale činnosti z Java tříd.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Adresar" default="vytvorAdresar">
 <target name="vytvorAdresar">
  <mkdir dir="muj-adresar"/>
  <echo message="Hotovo"/>
 </target>
</project>
 • tento projekt po spuštění vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile adresar1.xml
  Buildfile: adresar1.xml
  
  vytvorAdresar:
    [mkdir] Created dir: D:\xml\ant\muj-adresar
     [echo] Hotovo
  
  BUILD SUCCESSFUL
  Total time: 0 seconds
  D:\xml\ant>
 • je možné mít více <target>

  • ty, které nebyly označeny v <project> jako default, se spouštějí uvedením svého jména

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Adresar" default="vytvorAdresar">
 <target name="vytvorAdresar">
  <mkdir dir="muj-adresar"/>
  <echo message="Hotovo"/>
 </target> 
 <target name="smaz">
  <delete dir="muj-adresar"/>
 </target>
</project>
 • tento projekt po spuštění vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile adresar2.xml smaz
  Buildfile: adresar2.xml
  
  smaz:
    [delete] Deleting directory D:\xml\ant\muj-adresar
  
  BUILD SUCCESSFUL
  Total time: 0 seconds
  D:\xml\ant>
 • pokud bychom soubor projektu přejmenovali na build.xml, bylo by spouštění:

  D:\xml\ant>ant
  Buildfile: build.xml
  
  vytvorAdresar:
    [mkdir] Created dir: D:\xml\ant\muj-adresar
     [echo] Hotovo
  
  BUILD SUCCESSFUL
  Total time: 0 seconds
  D:\xml\ant>ant smaz
  Buildfile: build.xml
  
  smaz:
    [delete] Deleting directory D:\xml\ant\muj-adresar
  
  BUILD SUCCESSFUL
  Total time: 0 seconds
  D:\xml\ant>

1.1.3.1. Atributy <project>

name="Adresar"

 • nepovinný atribut, který má význam pouze pro přehlednost

  • doporučuje se uvádět – soubor se typicky jmenuje build.xml, takže z jeho názvu není jasné, k čemu je projekt určen

default="vytvorAdresar"

 • povinný atribut, označuje nejpravděpodobnější/nejčastěji používaný <target>

basedir="."

 • je to základní adresář pro všechny relativní cesty uváděné dále

  • jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak udržet pořádek v umístění souborů

 • nepovinný atribut, ale velmi často uváděný

  • není-li uveden, má implicitní hodnotu ".", tj. aktuální adresář

<project name="Adresar" default="vytvorAdresar" 
     basedir="d:\zzz">
 <target name="vytvorAdresar">
  <mkdir dir="muj-adresar"/>
  <echo message="Hotovo"/>
 </target>
</project>
D:\xml\ant>ant -buildfile adresar3.xml
Buildfile: adresar3.xml

vytvorAdresar:
  [mkdir] Created dir: D:\zzz\muj-adresar
   [echo] Hotovo

BUILD SUCCESSFUL

Poznámka

Jako oddělovač adresářů lze použít \ i / případně je libovolně míchat

1.1.4. Použití <property>

 • element dává možnost nastavit (typicky na začátku) symbolické konstanty

  • používají se dále s výhodami symbolických konstant (nastavení jen jednou, čitelnost, atd.)

Výstraha

Jedná se o skutečné konstanty, které se po nastavení nedají měnit.

 • nastavení obecné hodnoty

  <property name="jmeno" value="hodnota">
 • použití je

  ${jmeno}
 • konstant může být libovolné množství, každé <property> nastavuje jednu

Poznámka

vedlejším efektem příkladu jsou dva různé způsoby výpisu textu na konzoli

<echo message="zprava"/>
<echo>zprava</echo>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Konstanty" default="vytvorAdresar">
 <property name="adresar" value="muj-adresar"/>
 <property name="podadresar" value="vnoreny"/>
 
 <target name="vytvorAdresar">
  <mkdir dir="${adresar}/${podadresar}"/>
  <echo message="${adresar}/${podadresar}"/>
  <echo>${adresar}/${podadresar}</echo>
 </target>
 
 <target name="smaz">
  <delete dir="${adresar}/${podadresar}"/>
  <delete dir="${adresar}"/>
 </target>
</project>

1.1.4.1. Nastavení hodnoty ve smyslu jméno souboru nebo adresáře

 • místo value použijeme location

  <property name="jmeno" location="jmeno">
 • je-li jmeno úplná cesta, zůstává při použití nezměněna

  • je-li to neúplná cesta, použije se v součinnosti s basedir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Location" default="loc" basedir=".">
 <property name="jmeno-rel" location="src" />
 <property name="jmeno-abs" location="d:\zzz" />

 <target name="loc">
  <echo message="${jmeno-rel}"/>
  <echo message="${jmeno-abs}"/>
 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile location.xml
  Buildfile: location.xml
  loc:
     [echo] D:\xml\ant\src
     [echo] D:\zzz
  BUILD SUCCESSFUL

1.1.4.2. Pozor na skládání jmen adresářů

 • location se jeví jako vhodný nástroj pro konečná jména adresářů

  • při skládání jmen adresářů je ale zcela nevhodný

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Location-chyba" default="loc"
     basedir=".">
 <property name="adresar" location="muj-adresar"/>
 <property name="podadresarLoc" location="vnoreny"/>
 <property name="podadresarVal" value="vnoreny"/>

 <target name="loc">
  <echo message="${adresar}/${podadresarLoc}"/>
  <echo message="${adresar}/${podadresarVal}"/>
 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile location-chyba.xml
  Buildfile: location-chyba.xml
  loc:
     [echo] D:\xml\ant\muj-adresar/D:\xml\ant\vnoreny
     [echo] D:\xml\ant\muj-adresar/vnoreny
  BUILD SUCCESSFUL

1.1.4.3. Přednastavené konstanty

 • kromě námi pojmenovaných konstant umožňuje <property> použít i přednastavené konstanty

Jsou to:

 1. file

  • nastavení jmen a hodnot konstant z externího souboru

   • nemusíme pak měnit soubor projektu

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project name="Konstanty externe" default="externe">
   <property file="adresare.properties" prefix="adr"/>
   
   <target name="externe">
    <echo message=
       "vytvarim adresar: ${adr.adresar}/${adr.podadresar}"/>
   </target>
  </project>
  • soubor s nastavením vlastností má nejčastěji příponu .properties (ale není to nezbytné)

  • obsah souboru adresare.properties:

   adresar="muj-adresar"
   podadresar=vnoreny

  Výstraha

  V nastavení hodnoty se nesmí používat uvozovky (ve smyslu začátek a konec hodnoty). Vše, co je za znakem = až do konce řádky je hodnota konstanty

  • po spuštění vypíše:

   externe:
      [echo] vytvarim adresar: "muj-adresar"/vnoreny
 2. environment

  • pro práci se systémovými proměnnými

  Výstraha

  Jména systémových proměnných jsou case-sensitive. Nesouhlasí-li, vypíše se použité jméno, nikoliv hodnota.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project name="Konstanty prednastavene" default="prednastavene">
   <property environment="e"/>
  
   <target name="prednastavene">
    <echo>${e.Path}</echo>
   </target>
  </project>

1.1.5. Nastavování cest a opětovné použití nastavení

 • pro nastavení cest (názvů několika adresářů vzájemně oddělených ; nebo : ) použijeme <path>

  • je vhodné vytvářenou cestu identifikovat pomocí atributu id

   • pak lze snadno vytvářet odkazy na tuto cestu kdekoliv jinde pomocí refid

 • skutečný oddělovač adresářů (; nebo :) si Ant doplní dle konvencí konkrétní platformy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="NastaveniCesty" default="vypis">
 <path id="mujClasspath"> 
  <pathelement path="C:\Program Files\java\"/>
  <pathelement location="prelozene/knihovna.jar"/>
 </path>

 <property name="cesta" refid="mujClasspath" />

 <target name="vypis">
  <echo message="${cesta}" />
 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile classpath.xml
  Buildfile: classpath.xml
  
  vypis:
     [echo] C:\Program Files\java;D:\xml\ant\prelozene\knihovna.jar

Poznámka

 1. potřebujeme-li sofistikované nastavení cesty, kdy nevystačíme s <pathelement>, použijeme <dirset> ve stejném duchu, jako <fileset> – viz dále

 2. na základní úrovni (<target>) neexistuje <classpath>

1.1.6. Nastavení jmen souborů

 • používáme <fileset> a opět je vhodné nastavit atribut id pro pozdější refid

 • soubory, které přidáváme do seznamu, zapíšeme pomocí elementu <include> (lze použít i atribut includes)

 • je možné používat masku:

  • *.java – všechny soubory .java v zadaném adresáři

  • **/*.java – všechny soubory .java v zadaném adresáři a ve všech vnořených podadresářích

 • ze seznamu lze vyloučit soubory pomocí elementu <exclude>

  • lze použít i atribut excludes, kde může být seznam vyloučených souborů oddělených čárkou nebo mezerou

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="NastaveniSouboru" default="vypis">
 <property name="adresar" location="." />

 <fileset id="mojeSoubory" 
      dir="${adresar}"
      excludes="a*.xml, p*.xml z*.xml">
  <include name="**/*.java" />
  <include name="*.xml" />
  <exclude name="build.xml" />
  <exclude name="i*.xml" />
 </fileset>
 
 <property name="soubory" refid="mojeSoubory" />

 <target name="vypis">
  <echo message="${soubory}" />
 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile soubory.xml
  Buildfile: soubory.xml
  
  vypis:
     [echo] Akcenty.java;build3.xml;classpath.xml;
        location.xml;optional.xml;soubory.xml;
        src\LideSAX.java;src\ObsluhaChyb.java
  
  BUILD SUCCESSFUL

Poznámka

Jinou možností je použití <filelist>

1.1.7. Kombinování <path> a <fileset>

 • <path> často vnitřně využívá <fileset>

 • v <task>, který potřebuje classpath, se často tato hodnota nastavuje pomocí refid

  • je samozřejmě možné classpath nastavit lokálně s využitím <fileset> a/nebo <dirset>

 • příklad ukazuje nastavení classpath pro překlad pomocí javac ™ s využitím knihoven JAXB

  <property environment="e"/>
  <property name="jwsdp" value="${e.JWSDP_HOME}"/>
  
  <path id="classpathProJAXB">
   <pathelement path="${adresarClassSouboru}" />
   <fileset dir="${jwsdp}" 
        includes="jaxb/lib/*.jar" /> 
   <fileset dir="${jwsdp}" 
        includes="jwsdp-shared/lib/*.jar" />
  </path>
  
  <target name="generovani">
   <javac>
    <classpath refid="classpathProJAXB" />

1.1.8. Možnosti <target>

1.1.8.1. Seznam <target>

 • máme-li více <target>, můžeme si jejich seznam vypsat použitím příkazu:

  -projecthelp

D:\xml\ant>ant -buildfile zavislosti.xml -projecthelp
Buildfile: zavislosti.xml

Main targets:

Other targets:
 druhy
 prvni
 treti
Default target: prvni

1.1.8.2. Vzájemné závislosti

 • jednotlivé <target> mohou záviset pořadím provádění na jiných <target>

  • závislosti se mohou řetězit

 • používá se atribut depends

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Zavislosti" default="prvni">
 <target name="prvni" depends="druhy">
  <echo message="prvni = defaultni"/>
 </target>
 
 <target name="druhy" depends="treti">
  <echo message="druhy"/>
 </target>

 <target name="treti">
  <echo message="treti"/>
 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile zavislosti.xml
  Buildfile: zavislosti.xml
  treti:
     [echo] treti
  
  druhy:
     [echo] druhy
  
  prvni:
     [echo] prvni = defaultni
  
  BUILD SUCCESSFUL
 • je možné konstruovat složité závislosti, ale snaha je o přímočaré souvislosti

  • zacyklí-li se závislosti, Ant vypíše chybové hlášení

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project name="Zavislosti" default="prvni">
   <target name="prvni" depends="druhy">
    <echo message="prvni = defaultni"/>
   </target>
  
   <target name="druhy" depends="prvni">
    <echo message="druhy"/>
   </target>
  </project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile zavislosti-cyklus.xml
  Buildfile: zavislosti-cyklus.xml
  
  BUILD FAILED
  Circular dependency: prvni <- druhy <- prvni

1.1.8.3. Podmíněné provádění <target>

 • bez podmínek je <target> proveden vždy při vyvolání

  • lze ale nastavit jeho provádění v závislosti na existenci <property>

   Výstraha

   nezávisí na hodnotě <property>

 • používá se dvojice příkazů ifunless (ve smyslu ifelse)

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project name="Podminky" default="druhy">
   <property name="povoleni" value="nezalezi"/>
   
   <target name="prvni" if="povoleni">
    <echo message="prvni"/>
   </target>
  
   <target name="druhy" unless="povoleni">
    <echo message="druhy"/>
   </target>
  </project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile if-unless1.xml prvni
  Buildfile: if-unless1.xml
  
  prvni:
     [echo] prvni
  
  BUILD SUCCESSFUL
  
  D:\xml\ant>ant -buildfile if-unless1.xml druhy
  Buildfile: if-unless1.xml
  
  druhy:
  
  BUILD SUCCESSFUL
 • podmínky se dají kombinovat se závislostmi

  • je třeba zvýšené opatrnosti

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project name="Podminky" default="druhy">
   <property name="povoleni" value="nezalezi"/>
  
   <target name="prvni" if="povoleni">
    <echo message="prvni"/>
   </target>
  
   <target name="druhy" depends="prvni"
       unless="povoleni">
    <echo message="druhy"/>
   </target>
  </project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile if-unless2.xml
  Buildfile: if-unless2.xml
  
  prvni:
     [echo] prvni
  
  druhy:
  
  BUILD SUCCESSFUL
 • nesprávně nastavená podmínka v kombinaci se závislostí

  • prvni očekává, že před svým spuštěním bude mít vykonanou činnost druhy, což se ale neprovede

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project name="Podminky" default="prvni">
   <property name="povoleni" value="nezalezi"/>
  
   <target name="prvni" depends="druhy" if="povoleni">
    <echo message="prvni = defaultni"/>
   </target>
  
   <target name="druhy" unless="povoleni">
    <echo message="druhy"/>
   </target>
  </project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile if-unless3.xml
  Buildfile: if-unless3.xml
  
  druhy:
  
  prvni:
     [echo] prvni = defaultni
  
  BUILD SUCCESSFUL

1.1.9. Když je něco špatně

 • v případech, kdy Ant™ neprovádí očekávanou činnost, je vhodné použít další parametr příkazové řádky

  • podrobnější informace o průběhu -verbose

  D:\xml\ant>ant -buildfile if-unless3.xml -verbose
  ...
  druhy:
  Skipped because property 'povoleni' set.
  ...
 • dalším možným parametrem je -debug, který vypisuje ještě podrobnější výstup

  D:\xml\ant>ant -buildfile if-unless3.xml -debug
  ...
  Setting project property: povoleni -> nezalezi
  Build sequence for target `prvni' is [druhy, prvni]
  Complete build sequence is [druhy, prvni, ]
  
  druhy:
  Skipped because property 'povoleni' set.
  ...

1.1.10. Úkoly (tasks)

 • jsou to jednotlivé příkazy v rámci jednoho <target>

Jsou tří typů:

 1. vestavěné (built-in, v dokumentaci nazývané core tasks)

  • např. <javac>

  • pracují bez jakýchkoliv dalších knihoven

 2. volitelné (optional)

  • např. <XmlValidate>

  • jsou součástí distribuce Ant™ (a také kompletně popsané v dokumentaci), ale ke své práci potřebují typicky nějakou externí knihovnu

   • knihovny jsou popsány v Library Dependencies

  • některé z nich mohou fungovat okamžitě, protože externí knihovna je součástí např. JDK

   • např. <native2ascii>

 3. vlastní

  • napíšeme si je dle potřeby jako třídy v Javě

   ant\docs\manual\tutorial-writing-tasks.html

  • přicházejí s produkty třetích stran

 • celkově je úkolů z 1. a 2. skupiny velké množství (více než 100)

  • v dokumentaci se uvádí dělení do těchto základních skupin:

   Archive Tasks, Audit/Coverage Tasks, Compile Tasks, Deployment Tasks, Documentation Tasks, EJB Tasks, Execution Tasks, File Tasks, Java2 Extensions Tasks, Logging Tasks, Mail Tasks, Miscellaneous Tasks, .NET Tasks, Pre-process Tasks, Property Tasks, Remote Tasks, SCM Tasks, Testing Tasks, Visual Age for Java Tasks

1.1.11. Přehled a použití často používaných úkolů

1.1.11.1. <copy> – kopírování souborů a adresářů

lze kopírovat

 • soubor do téhož adresáře pod jiným jménem

  <copy file="stary.txt" tofile="novy.txt"/>
 • soubor do jiného adresáře pod stejným jménem

  <copy file="stary.txt" todir="D:\zzz"/>
 • adresář (včetně vnořených podadresářů)

  <copy todir="D:\zzz">
   <fileset dir="."/>
  </copy>
 • využití již definovaného seznamu souborů pomocí refid

  <copy todir="D:\zzz\kopie">
   <fileset refid="mojeSoubory" />
  </copy>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="copy" default="copy">
 <property name="adresar" location="." />

 <fileset id="mojeSoubory" 
      dir="${adresar}"
      excludes="a*.xml, p*.xml z*.xml">
  <include name="**/*.java" />
  <include name="*.xml" />
  <exclude name="build.xml" />
  <exclude name="i*.xml" />
 </fileset>

 <target name="copy">
  <copy file="stary.txt" tofile="novy.txt"/>

  <copy file="stary.txt" todir="D:\zzz"/>

  <copy todir="D:\zzz">
   <fileset dir="."/>
  </copy>

  <copy todir="D:\zzz\kopie">
   <fileset refid="mojeSoubory" />
  </copy>
 </target>
</project>

1.1.11.2. <delete>

 • mazání souborů, adresářů i vnořených podadresářů

 • podobně jako u <copy> lze použít pro označení skupiny mazaných souborů <fileset> i pomocí refid

  Výstraha

  Při použití <fileset> se nebere v potaz nastavení adresáře pomocí atributu dir

 • pro mazání prázdných podadresářů lze zvolit atribut

  includeEmptyDirs="true"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="delete" default="delete">
 <property name="adresar" location="." />

 <fileset id="mojeSoubory" dir="${adresar}"
      excludes="a*.xml, p*.xml z*.xml">
  <include name="**/*.java" />
  <include name="*.xml" />
  <exclude name="build.xml" />
  <exclude name="i*.xml" />
 </fileset>

 <target name="delete">
  <delete file="novy.txt"/>

  <delete dir="D:\zzz\src"/>
<!--
  <delete dir="D:\zzz\kopie">
   <fileset refid="mojeSoubory" />
  </delete>
-->
  <delete includeEmptyDirs="true">
   <fileset dir="D:\zzz" includes="**/*.bak" />
  </delete>
 </target>
</project>

1.1.11.3. <mkdir>

 • vytvoří adresář

  • jedná-li se o více vnořených adresářů, vytvoří najednou všechny případné chybějící

 • jako oddělovač adresářů lze použít / i \

 • často se používá <property>

  <mkdir dir="${pocatecni}/vnor1\vnor2/${koncovy}"/>
 • příklad viz výše

1.1.11.4. <move>

 • stejné použití jako u <copy>, pouze soubory přesune

1.1.11.5. <javac>

 • překlad .java souborů

 • srcdir je prohledáván rekurzivně (překlad balíků i podbalíků)

 • překládají se chybějící .class a .class, které jsou starší než zdrojové .java

 • minimální verze je

   <javac srcdir="."/>
 • existuje velké množství přepínačů, většinou vystačíme jen s několika

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="javac" default="javac">
 <property environment="e"/>
 <property name="jwsdp" value="${e.JWSDP_HOME}"/>
 <path id="classpathProJAXB">
  <pathelement path="." />
  <fileset dir="${jwsdp}" 
       includes="jaxb/lib/*.jar" />
  <fileset dir="${jwsdp}" 
       includes="jwsdp-shared/lib/*.jar" />
 </path>

 <target name="javac">
  <javac srcdir="."/>

  <mkdir dir="./class" />
  <javac srcdir="."
      destdir="./class"
      includes="Zakladni.java src/balik/*.java">
    <compilerarg value="-Xlint" />
  </javac>

  <delete includeEmptyDirs="true">
   <fileset dir="." includes="**/*.class" />
  </delete>

  <javac debug="on">
    <src path="." />
<!--    <dst path="." />
nelze
-->
    <classpath refid="classpathProJAXB" />
  </javac>

 </target>
</project>
 • vypíše pro zdrojové soubory

  ./Zakladni.java

  public class Zakladni {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Zakladni");
   }
  }

  ./src/balik/Hlavni.java

  package balik;
  public class Hlavni {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hlavni v baliku");
   }
  }
  D:\xml\ant>ant -buildfile javac.xml
  Buildfile: javac.xml
  
  javac:
   [javac] Compiling 2 source files
   [javac] Compiling 2 source files to D:\xml\ant\class
  [delete] Deleting 4 files from D:\xml\ant
   [javac] Compiling 2 source files
  
  BUILD SUCCESSFUL

1.1.11.6. <java>

 • spuštění Java programu

 • programy Zakladni a Hlavni z adresare ./class by se z příkazové řádky spouštěly:

  D:\xml\ant>java -cp ./class Zakladni
  Zakladni
  
  D:\xml\ant>java -cp ./class balik.Hlavni
  Hlavni v baliku
 • potřebujeme-li předat JVM nějaké parametry pro spuštění, musíme spustit další instanci JVM pomocí atributu fork="true"

 • chceme-li spustit .jar soubor, musíme opět použít fork="true"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="java" default="java">

 <target name="java">
  <java classname="Zakladni" />

  <java classname="Zakladni" classpath="./class" />

  <java classname="balik.Hlavni">
   <classpath path="./class" />
  </java>

  <java classname="balik.Hlavni" 
     classpath="./class"
     fork="true">
   <jvmarg value="-Xmx300M"/>
  </java>

  <java jar="hlavni.jar"
     fork="true">
  </java>
 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile java.xml
  Buildfile: java.xml
  
  java:
     [java] Zakladni
     [java] Zakladni
     [java] Hlavni v baliku
     [java] Hlavni v baliku
     [java] Hlavni v baliku
  
  BUILD SUCCESSFUL

1.1.11.7. <javadoc>

 • generování dokumentace

 • má značné množství parametrů, pro základní použití stačí jen několik

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="javadoc" default="javadoc">
 <target name="javadoc">
  <javadoc sourcepath="./src"
       destdir="./doc"
       windowtitle="MujBalik">
   <fileset dir="./src"
        includes="**/*.java" />
  </javadoc> 
 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile javadoc.xml
  Buildfile: javadoc.xml
  
  javadoc:
   [javadoc] Generating Javadoc
   [javadoc] Javadoc execution
   [javadoc] Loading source file D:\xml\ant\src\balik\Hlavni.java...
   [javadoc] Loading source files for package balik...
   [javadoc] Constructing Javadoc information...
   [javadoc] Standard Doclet version 1.6.0
   [javadoc] Building tree for all the packages and classes...
   [javadoc] Building index for all the packages and classes...
   [javadoc] Building index for all classes...
  
  BUILD SUCCESSFUL

1.1.11.8. <jar>

 • vytvoří .jar soubor

 • jméno (a případné umístění v adresářích) .jar souboru musí být v atributu

  destfile="aplikace1.jar"

  (občas je někde vidět jarfile místo destfile)

 • soubory, které mají být do .jar přidány, lze specifikovat pomocí <fileset>

  Výstraha

  počáteční adresář z <fileset> se NEvkládá do .jar (tzn. v .jar je o jednu úroveň adresářů méně)

 • vždy vytvoří soubor MANIFEST.MF v podadresáři META-INF

 • soubory do .jar lze určit i pomocí atributu basedir

 • vytvářený MANIFEST.MF lze doplnit pomocí <manifest> a vytvořit přímo spustitelný .jar

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="jar" default="jar">

 <target name="jar">
  <jar destfile="aplikace1.jar">
   <fileset dir="./class" />
   <fileset dir="./src" />
  </jar>
  
  <jar destfile="aplikace2.jar"
     basedir="."
     excludes="*.*" >
  </jar>

  <jar destfile="hlavni.jar"
     basedir="./class">
   <manifest>
    <attribute name="Main-Class"
          value="balik.Hlavni"/>
   </manifest>
  </jar>
 </target>
</project>

1.1.11.9. Časová známka <tstamp>

 • výhodná v případě, že názvy souborů nebo adresářů závisejí na aktuálním datumu/čase

 • přednastaví tři property: DSTAMP, TSTAMP a TODAY

 • lze si nastavit i vlastní property pomocí <format>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="tstamp" default="tstamp">
 <target name="tstamp">
  <tstamp/>
  <echo message="DSTAMP=${DSTAMP}"/>
  <echo message="TSTAMP=${TSTAMP}"/>
  <echo message="TODAY=${TODAY}"/>

  <tstamp>
   <format property="MujDatum" 
       pattern="yyyy-MM-dd"/>
   <format property="MujCas" 
       pattern="HH:mm:ss"/>
  </tstamp>

  <echo message="MujDatum=${MujDatum}"/>
  <echo message="MujCas=${MujCas}"/>

  <mkdir dir="distribuce${MujDatum}"/>

 </target>
</project>
 • vypíše:

  D:\xml\ant>ant -buildfile tstamp.xml
  Buildfile: tstamp.xml
  
  tstamp:
     [echo] DSTAMP=20070121
     [echo] TSTAMP=1822
     [echo] TODAY=January 21 2007
     [echo] MujDatum=2007-01-21
     [echo] MujCas=18:22:58
    [mkdir] Created dir: D:\xml\ant\distribuce2007-01-21
  
  BUILD SUCCESSFUL

1.1.11.10. <native2ascii>optional task

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="native2ascii" default="n2a">
 <target name="n2a">
  <native2ascii encoding="CP1250" 
         src="." 
         dest="./konverze"
         includes="**/*.java"
         ext=".java"/>
 </target>
</project>

1.1.12. Ukázka komplexního projektu použitelného v praxi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Univerzalni" 
     default="ladeni" 
     basedir=".">
 <description>
  Soubor pro veskerou praci s Java soubory na prikazove radce
  P.Herout, 2007
  
  prikazy:
   init    - vytvori pocatecni adresare
   preklad   - preklad zdrojovych souboru
   ladeni   - spusteni programu (defaultni prikaz)
   dokumentace - vytvori dokumentaci
   distribuce - zabali vse do spustitelneho .jar
   uklid    - vymaze vse krome zdrojovych souboru
 </description>
 
 <!-- properties menene vzdy -->
 <property name="balik"      value="balik"/>
 <property name="souborSMain"   value="Hlavni"/>
 <property name="distribucniJAR" value="aplikace"/>

 <!-- properties menene dle platformy -->
 <property name="kodovaniZdroje" value="windows-1250"/>
 <!-- value="ISO-8859-2" -->

 <!-- properties menene temer nikdy -->
 <property name="zdrojove"  value="src"/>
 <property name="prelozene"  value="class"/>
 <property name="dokumentace" value="doc"/>
 <property name="distribuce" location="dist"/>

 <target name="init">
  <mkdir dir="${zdrojove}/${balik}"/>
  <mkdir dir="${prelozene}"/>
 </target>

 <target name="preklad" depends="init" >
  <javac srcdir="${zdrojove}" destdir="${prelozene}"
     debug="on"/>
 </target>

 <target name="ladeni" depends="preklad" >
  <java classname="${balik}.${souborSMain}">
   <classpath path="${prelozene}" />
  </java>
 </target>

 <target name="dokumentace" >
  <javadoc sourcepath="${zdrojove}"
       destdir="${dokumentace}"
       windowtitle="${balik}">
   <fileset dir="${zdrojove}"
        includes="**/*.java" />
  </javadoc> 
 </target>


 <target name="distribuce" depends="preklad, dokumentace" >
  <mkdir dir="${distribuce}/${zdrojove}"/>
  <mkdir dir="${distribuce}/${dokumentace}"/>

  <native2ascii encoding="${kodovaniZdroje}" 
         src="${zdrojove}" 
         dest="${distribuce}/${zdrojove}"
         includes="**/*.java"
         ext=".java"/>

  <copy todir="${distribuce}">
   <fileset dir="${prelozene}"/>
  </copy>

  <copy todir="${distribuce}/${dokumentace}">
   <fileset dir="${dokumentace}"/>
  </copy>

  <tstamp>
   <format property="MujDatum" 
       pattern="yyyy-MM-dd"/>
  </tstamp>

  <jar destfile="${distribucniJAR}${MujDatum}.jar"
     basedir="${distribuce}">
   <manifest>
    <attribute name="Main-Class" 
          value="${balik}.${souborSMain}"/>
   </manifest>
  </jar>

  <delete dir="${distribuce}"/>
 </target>


 <target name="uklid" >
  <delete dir="${prelozene}"/>
  <delete dir="${dokumentace}"/>
  <!-- maze distribucni .jar !!! -->
  <delete>
   <fileset dir="." includes="*.jar" />
  </delete>
 </target>
</project>

1.1.13. Doporučeno k přečtení:

ant\docs\ant_in_anger.html