Chapter 1. Java a národní prostředí

Table of Contents

1.1. Kódování
1.1.1. Podporovaná kódování
1.2. Čeština v programu
1.2.1. Zdrojový kód není v implicitním kódování
1.3. České výpisy na konzoli
1.3.1. Vstup češtiny z konzole
1.4. Čeština v souborech
1.5. Převody mezi různými kódováními uvnitř programu
1.6. Třída Locale
1.7. Tisk dle národních zvyklostí
1.7.1. Základní principy format()
1.7.2. Formátování dle lokality
1.7.3. Formátování datumu a času
1.7.4. Řazení řetězců
1.7.5. Označování začátků a konců slov
1.8. Internationalization & properties soubory
1.8.1. Na text nejlépe s ResourceBundle
1.8.2. Zprávy s proměnými daty
1.8.3. ListResourceBundle -- na jiná data než text

1.1. Kódování

Note

Místo termínu text s akcentovanými znaky bude dále používán termín čeština.

 • problém zobrazení češtiny vnitřně v Javě v podstatě neexistuje

  • vnitřně používá Unicode (dvoubajtový char)

 • Java je ale provozována téměř výhradně na operačních systémech, které mají znaky téměř výhradně osmibitové

  • fonty, pomocí nichž se texty zobrazují

  • textové soubory, ve kterých jsou texty uloženy

 • problém – přizpůsobit šestnáctibitové znaky Javy osmibitovým znakům jejího okolí

1.1.1. Podporovaná kódování

 • podrobný rozbor viz přednáška z PPA1

 • Java přímo podporuje množství kódování, která mají v Core API zavedené zkratky

  • podle pokusů se někdy rozlišují a někdy nerozlišují velká a malá písmena zkratek

  • použijete-li nevyhovující zkratku kódování, bude vyhozena výjimka UnsupportedEncodingException

 • kanonická jména čtyř nejběžnějších kódování:

  • ISO-8859-2 – kódování dle mezinárodní normy (často v prostředí Unixů)

   • známé též pod názvem ISO LATIN2

   • v Javě se občas vyskytne jako ISO8859_2

  • windows-1250 – proprietární kódování firmy Microsoft

   • od ISO-8859-2 se liší jen v několika málo znacích (z akcentovaných znaků češtiny jsou to jen š, Š, ť, Ť, ž, Ž)

   • implicitní pro JDK pod Windows !

   • známé též pod názvem CP1250

   • v Javě se občas vyskytne jako Cp1250

  • IBM852 – kódování používané v konzolovém okénku Windows!

   • občas je označováno jako DOS Latin2 nebo PC Latin 2

   • nezaměňovat s ISO LATIN2, které je zcela odlišné

   • v Javě se občas vyskytne jako Cp852

  • UTF-8 – jedno z nejrozšířenějších kódování pro Unicode

   • v Javě se občas vyskytne jako UTF8

1.2. Čeština v programu

 • jména identifikátorů – nejjednodušší problém – pouze zajistit, aby byl program správně přeložen

  • JDK pod Windows má implicitní kódování windows-1250 – překlad bez jakýchkoli problémů

 • texty výpisů – složitější

  • překlad bez problémů

  • výpis na konzoli s problémy – špatné akcenty – konzole je v IBM852 – řešení viz dále

  public class CestinaIdentifikatory {
   public static void main(String[] args) {
    int pěknýČeskýČítač = 1;
    System.out.println("pěknýČeskýČítač =" 
                   + pěknýČeskýČítač);
   }
  }

  přeložení a spuštění:

 • v .class souboru je použito UTF-8

  • .class soubory jsou plně přenositelné na jiné platformy

1.2.1. Zdrojový kód není v implicitním kódování

 • je-li zdrojový soubor v jiném než implicitním kódování, nastává již problém s překladem

  • tento soubor můžeme získat přenosem z jiné platformy (typicky z Linuxu) nebo (nevhodným) nastavením editoru

  • pro soubor UTF8.java, který má jinak zcela stejný obsah jako předchozí soubor:

   public class UTF8 {
    public static void main(String[] args) {
     int pěknýČeskýČítač = 1;
     System.out.println("pěknýČeskýČítač = " 
                    + pěknýČeskýČítač);
    }
   }

   po pokusu o překlad dostaneme:

 • možným – ale neelegantním – řešením je promocí externího programu pro změnu kódování převést soubor do implicitního kódování

1.2.1.1. Řešení prostředky JDK – encoding

 • předchozí případ lze elegantně řešit přepínačem encoding programu java.exe

  • rozpoznává všechna dříve uvedená kódování

 • překlad a spuštění souboru UTF8.java (řešení špatného kódování konzole viz dále)

 • tento způsob je výhodný v případě, že zdrojový soubor ladíme, tj. editujeme

  • všechny nápisy v editoru zdrojového kódu vidíme v češtině

Caution

Záludnou chybou je uložení zdrojového souboru v UTF-8 s BOM (Byte Order Mark)

 • to často provede editor o své vlastní vůli

 • s BOM javac.exe nepočítá a překlad skončí chybou

  • ta je o to horší, že chybu při neznalosti principu BOM nelze odhalit, protože v editoru se BOM nezobrazuje

 • BOM je nutné se zbavit, což lze např pomocí editoru SciTe

1.2.1.2. Řešení prostředky JDK – native2ascii

 • zdrojové soubory v Javě nemají možnost (narozdíl od souborů XML) defifovat použité kódování

 • předáváme-li zdrojový soubor v nějakém kódování, záleží na zkušenostech příjemce, aby použité kódování správně rozpoznal a pak použil v přepínači encoding

  • správné rozpoznání není triviální záležitost

 • elegantním řešením problému je skutečnost, že každý akcentovaný znak může být ve zdrojovém souboru zapsán pomocí sekvence \uXXXX

  • XXXX je kódový bod znaku v Unicode, např. znak 'ě''\u011b'

 • nahradíme-li takto ve zdrojovém souboru všechny akcentované znaky, dostaneme ASCII soubor

  • odstraníme trvale závislost na různém kódování

  • soubor je plně přenositelný a bez problémů přeložitelný

  • ovšem

 • převod znaků se velmi obtížně se provádí "ručně"

  • na převod použijeme program native2ascii.exe, který je součástí JDK

   • jeho parametr je encoding má zcela stejný význam jako u javac.exe

   • rozdíl od předchozího způsobu je v tom, že native2ascii.exe používá autor zdrojového kódu, který by měl znát použité kódování

   • native2ascii.exe vypisuje svůj výstup implicitně na konzoli

   • zapisujeme-li výstup do souboru, je vhodné (bezpečnější) použít pomocný soubor (zde tmp.java) a ten pak přejmenovat na původní soubor

 • tento způsob provádíme na samém konci práce, když je zdrojový soubor odladěný a my jej archivujeme, či předáváme jinam

 • takto upravený zdrojový soubor se mimořádně špatně edituje

  • potřebujeme-li (rozsáhlejší) editaci), použijeme native2ascii.exe s přepínačem reverse

   • provede převod sekvencí '\uXXXX' na jejich akcentovanou podobu ve zvoleném kódování

   • v příkladu vznikající soubor IBM852.java přepíše původní IBM852.java (nepoužil se pomocný soubor)

1.3. České výpisy na konzoli

Note

Spouštíme-li programy ze SciTe nebo Eclipse, s tímto problémem se nesetkáme, protože ty již mají výstup v GUI Windows, tj. v iplicitním kódování windows-1250.

 • konzolový výstup mají většinou jen zkušební nebo cvičné programy

  • stejný princip ale použijeme i při práci se soubory

 • základem veškerých změn kódování jsou třídy InputStreamReader a OutputStreamWriter

  • představují spojení mezi 8bitovými znaky operačního systému a 16bitovými znaky Javy

  • při čtení a při zápisu probíhá překódování znaků podle přednastaveného dekódování

   • ve Windows pro vstup i výstup přednastaveno kódování windows-1250

  • pro změnu kódování použijeme pro obě třídy konstruktor

   • první parametr je instance InputStream nebo OutputStream (tedy binární zpracování souboru!)

   • druhý parametr je řetězec určující nové kódování

 • nově nastavený OutputStreamWriter se pak použije např. jako parametr PrintWriter

import java.io.*;

public class NaKonzoli {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  OutputStreamWriter oswDef = 
         new OutputStreamWriter(System.out);
  System.out.println("Implicitni kodovani konzole: " 
         + oswDef.getEncoding());

  /* IBM852 je výstupní kódování češtiny v DOSovém okénku */
  OutputStreamWriter osw = 
         new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852");
  System.out.println("Nastavene kodovani konzole: " 
         + osw.getEncoding());
  
  PrintWriter p = new PrintWriter(osw);
  p.print("Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.\n");
  p.print("áčďéěíňóřšťúůýž\n");
  p.print("PŘÍŠERNĚ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY.\n");
  p.print("ÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ\n");
  p.flush();
 }
}

překlad a spuštění

 • používají se zde stará označení kódování (Cp1250, Cp852)

1.3.1. Vstup češtiny z konzole

 • princip je velmi podobný výstupu na konzoli

 • zde jsou ukázány dvě možnosti vstupu

  • pomocí InputStreamReader – tento způsob se pak použije pro vstup ze souborů

  • pomocí Scanner – běžný způsob načítání z klávesnice

import java.io.*;
import java.util.*;

public class IOKonzole {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  OutputStreamWriter osw = 
       new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852");
  PrintWriter p = new PrintWriter(osw);
  InputStreamReader isr = 
       new InputStreamReader(System.in, "IBM852");
  BufferedReader ib = new BufferedReader(isr);
  Scanner sc = new Scanner(System.in, "IBM852");
  
  p.print("Zadej akcentované znaky: ");
  p.flush();
  String s = sc.nextLine();
  p.print("Zadal jsi: " + s + "\n");
  p.flush();

  p.print("Zadej další akcentované znaky: ");
  p.flush();
  s = ib.readLine();
  p.print("Zadal jsi: " + s + "\n");
  p.flush();
 }
}

1.4. Čeština v souborech

 • situace prakticky stejná, jako s češtinou z konzole

 • třída Reader čte bajty, které konvertuje na znaky podle implicitního kódování

  • totéž platí pro třídu Writer – zapisuje 16bitové znaky, ale v souboru se objeví jejich 8bitová náhrada

 • znamená to, že Reader a Writer lze správně použít jen pro implicitní kódování

  • to lze zjistit ze systémové vlastnosti file.encoding příkazem System.getProperty("file.encoding")

 • zpracování pomocí jiného kódování je stejné jako u konzole – třídy InputStreamReader a OutputStreamWriter

  • nikdy se nesnažíme o změnu file.encoding !!!

Ukázka, jak načíst soubor v jiném kódování než windows-1250. Zkratka požadovaného kódování se zadá z příkazové řádky a soubor se kontrolně opíše na obrazovku způsobem známým z předchozí části. Zadáme-li z příkazové řádky UTF-8, vypíše se správný text. Zadáme-li např. windows-1250, dostaneme částečně nesmyslný výpis.

import java.io.*;

public class SouborCteni {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  OutputStreamWriter osw = 
       new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852");
  PrintWriter p = new PrintWriter(osw);
  String kodovani = args[0];

  FileInputStream fis = 
       new FileInputStream("vstup.utf8");
  InputStreamReader isr = 
       new InputStreamReader(fis, kodovani);
  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
  
  String radka;
  while ((radka = br.readLine()) != null) {
   p.println(radka);
   p.flush();
  }
  fis.close();
 }
}

Totéž lze použít i pro výstupní soubor. Zde máme možnost vytvořit více souborů se stejným obsahem, ale jiným kódováním. Typ kódování se zadá z příkazové řádky a je to současně i přípona souboru se jménem vystup. Metoda toUpperCase() třídy String převádí zcela správně akcentované znaky, bez ohledu na jejich kódování. Je to tím, že řetězec kun (nebo akcenty) je v Javě 16bitový Unicode – nemá s výstupním kódováním nic společného.

import java.io.*;

public class SouborZapis {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String kodovani = args[0];
  String jmenoSouboru = "vystup." + kodovani;

  FileOutputStream fos = new FileOutputStream(jmenoSouboru);
  OutputStreamWriter osw = 
       new OutputStreamWriter(fos, kodovani);
  PrintWriter p = new PrintWriter(osw);

  String kun = "Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy";
  String akcenty = "áčďéěíňóřšťúůýž";
  p.println(kun);
  p.println(akcenty);
  p.println(kun.toUpperCase());
  p.println(akcenty.toUpperCase());

  p.close();
 }
}

1.5. Převody mezi různými kódováními uvnitř programu

 • v rámci programu potřebujeme získat z řetězce znaky v daném kódování

  • metoda byte[] getBytes(String kodovani) třídy String

  • pro řetězec vrátí pole bajtů ve zvoleném kódování

 • opačný postup je, máme-li pole bajtů v určitém kódování a potřebujeme z něj získat řetězec

  • konstruktor String(byte[] bytes, String kodovani)

Jak lze snadno zjistit kódy jednotlivých znaků pro různá kódování.

public class PrevodStringu {
 public static String byteNaHexa(byte[] b) {
  String s = " ";
  for (int i = 0; i < b.length; i++) {
   int j = (b[i] < 0) ? 256 + b[i] : b[i];
   s = s + s.format("%02x ", j);
  }
  return s;
 }

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String test = "áčďéěíňóřšťúůýž";
  String[] kodovani = {"windows-1250", "ISO-8859-2 ",
             "IBM852   ", "UTF-8    ",
             "UTF-16BE  ", "UTF-16LE  ",
             "UTF-16   "};
  for (int i = 0; i < kodovani.length; i++) {
   byte[] b = test.getBytes(kodovani[i].trim());
   System.out.println(kodovani[i] + ":" + byteNaHexa(b));
  }
 }
}
windows-1250: e1 e8 ef e9 ec ed f2 f3 f8 9a 9d fa f9 fd 9e 
ISO-8859-2 : e1 e8 ef e9 ec ed f2 f3 f8 b9 bb fa f9 fd be 
IBM852   : a0 9f d4 82 d8 a1 e5 a2 fd e7 9c a3 85 ec a7 
UTF-8    : c3 a1 c4 8d c4 8f c3 a9 c4 9b c3 ad c5 88 c3 b3 c5 99 c5 a1 c5 a5 c3 ba c5 af c3 bd c5 be 
UTF-16BE  : 00 e1 01 0d 01 0f 00 e9 01 1b 00 ed 01 48 00 f3 01 59 01 61 01 65 00 fa 01 6f 00 fd 01 7e 
UTF-16LE  : e1 00 0d 01 0f 01 e9 00 1b 01 ed 00 48 01 f3 00 59 01 61 01 65 01 fa 00 6f 01 fd 00 7e 01 
UTF-16   : fe ff 00 e1 01 0d 01 0f 00 e9 01 1b 00 ed 01 48 00 f3 01 59 01 61 01 65 00 fa 01 6f 00 fd 01 7e

1.6. Třída Locale

 • nejdůležitější třída pro práci s národním prostředím

  • je z balíku java.util

 • ovlivňuje činnost mnoha dalších tříd

  • lze vytvořit její instanci, která je pak dalšími třídami používána

   • problém změny národního prostředí se tak redukuje na změnu pomocí jedné řádky kódu

 • uschovává informace o jazyku a o oblasti (zemi, státu)

 • statická metoda Locale.getDefault() vrací objekt, který popisuje aktuální nastavení pro právě platnou instanci JVM

  • nastavení se shoduje s nastavením, které lze změnit v operačním systému

  • pro Windows XP je to ve Start/Control Panel/Regional Settings

 • dále bude používán pojem lokalita = kombinace jazyka a země

Výpis hodnot pro přednastavenou lokalitu.

import java.util.*;
import java.io.*;

public class MojeLocale {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  Locale d = Locale.getDefault();
  System.out.println("Země : " + d.getCountry());
  System.out.println("Jazyk: " + d.getLanguage());
  System.out.println("Země : " + d.getDisplayCountry());
  System.out.println("Jazyk: " + d.getDisplayLanguage());
  System.out.println("ISO země : " + d.getISO3Country());
  System.out.println("ISO jazyk: " + d.getISO3Language());
 }
}

vypíše pro Control Panel/Regional Setting/Czech:

Země : CZ
Jazyk: cs
Země : Česká republika
Jazyk: čeština
ISO země : CZE
ISO jazyk: ces
 • metoda void setDefault(Locale newLocale)

  • dokáže pro konkrétní instanci JVM (ne pro operační systém!) změnit lokalitu

 • instanci třídy Locale dostaneme pomocí Locale(String jazyk, String zeme)

  • je možné pracovat s více lokalitami najednou

 • příklady použití konstruktoru a zkratek jazyků a zemí

  czLocale = new Locale("cs", "CZ");
  skLocale = new Locale("sk", "SK");
  usLocale = new Locale("en", "US");
  gbLocale = new Locale("en", "GB");
 • objekty Locale jsou pouze identifikátory, které samy nejsou schopny žádné činnosti

  • poskytují se jiným třídám jako parametry jejich "výkonných" metod

   • tyto metody ale nemusejí podporovat všechny možné kombinace jazyků a zemí

   • podporované lokality lze u každé třídy, která je s nimi schopna pracovat, zjistit voláním statické metody getAvailableLocales()

    • vrátí pole všech podporovaných Locale, např.:

     Locale[] l = DateFormat.getAvailableLocales();
   • podle pokusů patří lokality "cs_CZ" a "sk_SK" vždy mezi podporované

1.7. Tisk dle národních zvyklostí

 • před JDK 1.5 málo přehledné použití několika různých tříd

  • NumberFormat pro čísla, měny

  • DecimalFormat pro speciální formát celých a reálných čísel

  • DateFormat a SimpleDateFormat pro data a časy

 • od JDK 1.5 lze použít metodu format() ze tříd PrintStream a String

  • nedokáže ale předchozí třídy plně nahradit

1.7.1. Základní principy format()

Note

Používáme jen tehdy, když nám nestačí možnosti System.out.println().

 • jasná inspirace možnostmi jazyka C

 • možnost volit šířku výpisu, zarovnávání doprava či doleva, nevýznamové mezery a množství dalších věcí

  • vyčerpávající informace i s příklady viz java.util.Formatter

 • základní statická metoda String.format(parametr)

  • poskytne řetězec, který se dá dále zpracovat (poslat na výstup – stream, soubor, GUI, ...)

 • stejná metoda je ve třídě PrintStream, tj. System.out.format()

 • vyřešeno přenositelně odřádkování pomocí %n, např.:

  String.format("nova radka%n");

 • základní princip je formátovací řetězec jako první parametr a pak jednotlivé položky jako další parametry

 • základní pravidla

  • ve formátovacím řetězci jsou za znakem % formátovací znaky

  • kolik je znaků %, tolik musí být dalších parametrů (s výjimkou %n)

  • String.format("i = %d, j = %d%n", i, j);

1.7.1.1. Výpis celého čísla v desítkové soustavě

 • používá se %d, např. pro int i = -1234;

  String.format("i = %d%n", i);    // i = -1234
 • počet míst lze stanovit, pak se doplňují mezery zleva, tj. zarovnání doprava, např.:

  String.format("i = %7d%n", i);    // i =   -1234
 • počet míst lze stanovit a zarovnat doleva (zbylé místo se doplní mezerami), např.:

  String.format("i = %-7dahoj%n", i); // i = -1234  ahoj
 • lze vynutit výpis i + znaménka, např. pro int i = 1234;

  String.format("i = %+7d%n", i);   // i =   +1234
 • vynutí se výpis nevýznamových nul, např.:

  String.format("i = %07d%n", i);   // i = -001234

1.7.1.2. Výpis celého čísla v jiných soustavách

 • osmičková soustava, např. pro int j = 30;

  String.format("j = %o%n", j); // j = 36

 • šestnáctková soustava, např. pro int j = 30;

  String.format("j = %X%n", j); // j = 1E

 • počet míst lze určit, např.:

  String.format("j = %3X%n", j); // j = 1E
 • lze vynutit nevýznamové nuly, např. pro: int j = 10;

  String.format("j = %02X%n", j); // j = 0A

1.7.1.3. Výpis znaku

 • používá se %c, např. pro char c = 'a';

  String.format("c = %c%n", c); // c = a

 • lze použít přetypování a lze vypsat více proměnných najednou

  String.format("Znak %c ma ASCII hodnotu: %d%n", c, (int) c);

  // Znak a ma ASCII hodnotu: 97

1.7.1.4. Výpis reálného čísla

 • výpis jako běžné reálné číslo %f, např. pro double d = 1234.567;

  String.format("d = %f%n", d); // d = 1234,567000

  Note

  Desetinný oddělovač je závislý na lokalitě – pro ČR je to čárka, nikoliv tečka.

 • výpis ve vědeckotechnické notaci %g, např. pro double d = 1234.567;

  String.format("d = %g%n", d); // d = 1.234567e+03

  Note

  Desetinný oddělovač je tečka.

 • lze nastavit počet míst celkem (10) a počet míst za desetinným oddělovačem (1), číslo bude zaokrouhleno

  String.format("d = %10.1f%n", d); // d = 1234,6

 • lze použít zarovnání doleva, výpis nevýznamových nul, oddělovač řádů apod. stejně, jako u celého čísla

1.7.1.5. Výpis řetězce

 • používá se %s, např. pro String s = "Ahoj lidi";

  String.format("s = %s%n", s); // s = Ahoj lidi

 • řetězec lze vypsat velkými písmeny

  String.format("s = %S%n", s); // s = AHOJ LIDI

 • lze stanovit šířku výpisu, výpis bude zarovnán doprava

  String.format("s = |%11s|%n", s); // s = | Ahoj lidi|
 • výpis lze zarovnat i doleva

  String.format("s = |%-11s|%n", s); // s = |Ahoj lidi |

1.7.2. Formátování dle lokality

 • format() využívá přednastavenou lokalitu

 • vhodnější je však danou lokalitu zadat pro každé použití

  • String.format(lokalita, formátovací_řetězec, tisknuté_parametry)

1.7.2.1. Tisk a načtení čísel

 • u čísel se v národních zvyklostech mění desetinný oddělovač a oddělovač řádů

  • jejich používání se ve format() vynutí pomocí znaku , (čárka) bezprostředně za znakem %

Ukázka používaných oddělovačů v různých lokalitách. Průzkum typu oddělovače řádů v české lokalitě. Formátovací řetězec "%,.2f \t%s%n" znamená:

 • , – tiskni oddělovač řádů

 • .2 – tiskni na dvě desetinná místa se zaokrouhlením