Chapter 1. 

Table of Contents

1.1. Organizační
1.2. Písma v JFC/Swing
1.2.1. Trocha typografické teorie
1.2.2. Fonty v Javě
1.2.3. Popis komponenty zvoleným fontem
1.2.4. Využití HTML značkování
1.3. Práce s textem a fonty ve 2D grafice
1.3.1. Metrika fontu
1.3.2. Použití fyzických fontů

1.1. Organizační

 • zadani semestralnich praci

1.2. Písma v JFC/Swing

1.2.1. Trocha typografické teorie

 • v GUI Javy si můžeme tvar vypisovaného znaku vybrat jednoduše z (implicitně) dvanácti možností

 • používá se pojem font, který představuje souhrn tvarů jednotlivých znaků – má mnoho významů, které je (občas) nutné rozlišovat

  • z typografického hlediska je nejvyšší organizační jednotkou tzv. rodina písem (rodina fontů) (font family)

   • rodina obsahuje několik – často čtyři – řezy písem (font face)

    • jeden řez je vždy základní (regular, plain, roman) a zbývající jsou vyznačovací

    • tři běžné vyznačovací řezy jsou:

     • kurzíva (italika, italic, cursive, oblique)

     • tučný (někdy též polotučný, bold, demibold)

     • tučná kurzíva (bold italic, bold oblique)

 • rodin písem je mnoho druhů, ale dají se roztřídit podle dvou základních a ihned viditelných kriterií do čtyř velkých podskupin

  • první kriterium je, zda má font patky (francouzsky serif) či nikoliv

  • druhé kriterium, je to, zda má každý znak stejnou šířku, jako znaky ostatní – pak se jedná o neproporcionální písmo (monospaced)

   • opakem jsou písma proporcionální, kde má každý znak jinou šířku

  • tato dvě kriteria se dají kombinovat

1.2.2. Fonty v Javě

 • všechny dosud zmiňované fonty jsou fyzické fonty

  • použijeme-li je, dostáváme se do problémů s přenositelností programů na jinou platformu

   • tam tyto fonty nemusí být nainstalovány

  • proto se od JDK 1.1 používá systém tzv. symbolických jmen (virtuální fonty nebo logické fonty)

   • místo konkrétních jmen fontů (Arial nebo Helvetica) jsou používána symbolická jména

    • program je pak nezávislý na platformě

   • konečné přiřazení symbolického jména konkrétnímu fyzickému fontu je pak provedeno pomocí jejich mapování uvedeném v konfiguračním souboru JRE

    • jeho jméno se nepochopitelně mění s každou verzí JDK

     • JDK1.4 - jre\lib\font.properties.CP1250

     • JDK1.5 a 1.6 - jre\lib\fontconfig.properties.src

    • hledat uvedený soubor však není většinou nutné, protože JRE na konkrétní platformě by již mělo být správně nakonfigurováno

 • Java umožňuje použít pěti symbolických jmen rodin fontů

  symbolické jménoLinuxWindows
  SerifTimes RomanTimes New Roman
  SansSerifHelveticaArial
  MonoSpacedCourierCourier New
  DialogHelveticaArial
  DialogInputCourierCourier New
 • u uvedených rodin symbolických fontů můžeme použít vždy libovolný ze všech čtyř řezů, tj. plain, italic, bold a bolditalic

  • symbolická jména se uvádí ve zdrojovém souboru všude tam, kde by se uváděla fyzická jména, např.:

   Font f = new Font("SansSerif", Font.ITALIC, 10);

  • bude-li pak program spuštěn pod Windows, bude font f představován fyzickým fontem Arial, kdežto pod Linuxem to bude font Helvetica

1.2.3. Popis komponenty zvoleným fontem

 • implicitně font Dialog v řezu plain ve velikosti 12 bodů

 • pro změnu nutno vytvořit novou instanci Font a nastavit ji jako aktuální font pro konkrétní komponentu

  • jméno fontu je zásadně symbolické jméno

  • řez fontu konstantami Font.PLAIN, Font.ITALIC, Font.BOLD

  • pro tučnou kurzívu musíme použít Font.BOLD + Font.ITALIC

  • velikost fontu se zadává jako celé číslo

 • změna fontu jedné komponenty neovlivní fonty jiných komponent

1.2.4. Využití HTML značkování

 • popis komponenty je možný jen v jedné řádce a jedním fontem

  • toto omezení lze obejít použitím HTML značek

   • fungují spolehlivě pro:

    • změnu velikosti a barvy

    • nastavení některých řezů

    • odřádkování <p> i <br>

    • výčty <ul>, <ol>, <li>

   • jiné kombinace je nutno vyzkoušet

JLabel lab = new JLabel();
lab.setText("<html><big>Používané značky:"
     + "<ol>"
     + "<li>\u00A9 <i>Copy</i><b>right</b></li>"
     + "<li>\u00AE Registrovaná obchodní<br>"
     + "<font color=#FF0000>známka</font></li>"
     + "</ol>"
     + "</big></html>");
this.getContentPane().add(lab);

1.3. Práce s textem a fonty ve 2D grafice

 • srovnáme-li popisy komponent a psaní textu do grafického okénka, pak jediná shodná věc je práce s nastavením fontů

  • třída Font a metody getFont() a setFont() fungují

  • dále však následují samé odlišnosti

 • metody pro výpis textu:

  drawString(String str, int x, int y)

 • souřadnice x a y označují počáteční bod, odkud se bude text vypisovat

  • co je míněno pojmem “počáteční bod”?

   g.drawString(s, 0, 0);
   g.drawString(s, 0, 20);
   g.drawString(s, 0 , d.height - 1);
 • písmo na řádce je umístěno do tzv. písmové osnovy

  • tu tvoří několik vodorovných čar, nazývaných odborně dotažnice

  • tři základní z nich se jmenují horní dotažnice (ascender line), základní dotažnice neboli účaří (baseline) a dolní dotažnice (descender line)

   • význam ascender line je v typografii jiný – velikost velkých písmen

 • metodě drawString() se předávají souřadnice levého bodu na základní dotažnici

  • to je zásadní rozdíl (a také častý zdroj výše zobrazených chyb) se zadáváním souřadnic grafických primitiv, u nichž se zadává vždy levý horní roh

 • použitelnou (nikoliv přesnou!) hodnotu nutného posunutí první řádky textu lze získat getSize() třídy Font

  • udává celkovou velikost aktuálního fontu v typografických bodech

   Font f = g.getFont();
   int vel = f.getSize();
   g.drawString(s, 0, 0 + vel);
   g.drawString(s, 0 , d.height - vel);

1.3.1. Metrika fontu

 • pokud chceme detailnější informace o aktuálním fontu, musíme použít třídu FontMetrics

  • získáme i informace “šířkové”, kdy např. můžeme zjistit, zda se nějaký text v použitém fontu a v zadané velikosti ještě vejde na obrazovku

 • instanci FontMetrics získáme pomocí getFontMetrics() třídy Graphics2D

  • metoda je přetížená

   FontMetrics getFontMetrics(Font f)

   • vrátí metriku libovolného fontu

 • FontMetrics má pouze metody, které vrací informace, nelze tedy pomocí nich nic měnit

 • svislé rozměry fontu vrací getAscent(), getDescent(), getLeading() a getHeight()

  • getHeight() se typicky použije pro posun y-ové souřadnice při výpisu další řádky, tj. je to výška řádky

   • do těchto hodnot se započítávají i akcenty nad velkými písmeny

    • toto nemusí být splněno pro všechny fonty

 • změna různých rozměrů v závislosti na velikosti fontu a typu rodiny písma

 • další skupina metod z této třídy umožňuje získat šířku znaku nebo řetězce v daném fontu

  • slouží pro vycentrování textu, zjištění, zda se vejde do okénka atp.

 • šířka jednoho znaku int charWidth(char ch)

 • šířka řetězce znaků braného jako celek

  int stringWidth(String str)

 • int[] getWidths() – vrátí šířky jednotlivých znaků pro prvních 256 znaků fontu

  • pomocí ní můžeme např. snadno najít “úsporné” (tj. “štíhlé”) písmo

 • int getMaxAdvance() – vrátí šířku nejširšího znaku ve fontu

1.3.2. Použití fyzických fontů

 • grafický kontext nám umožňuje použít všechny fonty, které jsou dostupné v našem počítači

  • musíme vytvořit instanci třídy java.awt.GraphicsEnvironment voláním její statické metody getLocalGraphicsEnvironment()

  • pak lze použít metodu getAllFonts(), která vrátí pole objektů třídy Font

   GraphicsEnvironment ge = 
      GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
   Font[] fonty = ge.getAllFonts();
  • z tohoto pole lze získat již známými metodami jména jednotlivých fontů a ty pak použít

 • druhou možností je použít metodu vracející jména rodin písem

  String[] jmena = ge.getAvailableFontFamilyNames();
  • a pak pomocí metod deriveFont() vytvořit požadovaný řez

 • pokusy ukazují, že se můžete spolehnout na všechny logické fonty

Example 1.1. Ukázka použití fontů pro popis grafu

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import javax.swing.*;

class Kresleni extends JPanel {
 static final int OKRAJ = 10; 
 int pocet = 1;
 int krok, maxY;
 Kresleni() {
  setOpaque(true);
 }   
 protected void paintComponent(Graphics g) {
  super.paintComponent(g); 
  Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
  nakresliOsy(g2);
  Dimension d = getSize();
  g2.setStroke(new BasicStroke(30.0f, 
                 BasicStroke.CAP_BUTT, 
                 BasicStroke.JOIN_MITER));
  g2.setPaint(Color.yellow);
  int px = d.width / 2;
  int py = maxY - (krok * pocet);
  g2.draw(new Line2D.Double(px, maxY, px, py));
  vypisHodnotu(g2, px, py);
 }
 
 void nakresliOsy(Graphics2D g2) {
  int horniMez = (pocet + 10) / 10 * 10;
  Dimension d = getSize();
  maxY = d.height - OKRAJ;
  krok = (maxY - OKRAJ) / horniMez;
  g2.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
  g2.setPaint(Color.black);
  g2.draw(new Line2D.Double(OKRAJ * 2, maxY, 
               d.width - OKRAJ, maxY));
  g2.draw(new Line2D.Double(OKRAJ * 2, OKRAJ, 
               OKRAJ * 2, maxY));
  FontMetrics fm = g2.getFontMetrics();
  for (int i = 0; i <= horniMez; i += 5) {
   int py = maxY - (krok * i); 
   g2.draw(new Line2D.Double(OKRAJ * 2 - 3, py, 
                OKRAJ * 2 + 3, py));
   if (i % 10 == 0) {
    String s = "" + i;
    int sirka = fm.stringWidth(s);
    int posun = fm.getAscent() / 2;
    g2.drawString(s, OKRAJ * 2 - 5 - sirka, py + posun);
   }
  }
 }
 
 void vypisHodnotu(Graphics2D g2, int px, int py) {
  if (pocet == 0) {
   return;  
  }
  g2.setPaint(Color.red);
  Font f = g2.getFont();
  Font fb = new Font(f.getFontName(), Font.BOLD, 18);
  FontMetrics fm = g2.getFontMetrics(fb);
  g2.setFont(fb);
  String s = "" + pocet;
  int sirka = fm.stringWidth(s) / 2;
  int posun = fm.getAscent() / 2;
  int y = (maxY - py) / 2 - posun;
  g2.drawString(s, px - sirka, maxY - y);
 }
}

public class KlikaniGraf {
 Kresleni kresleni;
 KlikaniGraf() { 
  JFrame oknoF = new JFrame("KlikaniGraf");
  kresleni = new Kresleni();
  JPanel jPN = new JPanel();
  JButton tBT = new JButton("+1");
  tBT.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    kresleni.pocet++;
    kresleni.repaint();
   }
  });    
  JButton resetBT = new JButton("Reset");
  resetBT.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    kresleni.pocet = 0;
    kresleni.repaint();
   }
  });    
  jPN.add(tBT);
  jPN.add(resetBT);
  oknoF.add(jPN, BorderLayout.NORTH);
  oknoF.add(kresleni, BorderLayout.CENTER);
  oknoF.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  oknoF.setSize(250, 250);
  oknoF.setVisible(true);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  new KlikaniGraf();
 }
}