Kapitola 1. Grafika

Obsah

1.1. Jak se komponenty překreslují
1.2. Grafické možnosti API
1.2.1. Kam kreslit a jak
1.2.2. Souřadnicový systém
1.2.3. Práce s grafickým kontextem
1.3. Základní grafická primitiva
1.3.1. Porovnání starého a nového způsobu kreslení
1.4. Nastavení parametrů barvy a čáry
1.4.1. Rozhraní Paint
1.4.2. Rozhraní Stroke
1.5. Křivky jako grafická primitiva
1.5.1. Obecná křivka – GeneralPath
1.6. Afinní transformace
1.7. Interakce s uživatelem
1.8. Interakce uživatele s jednotlivými grafickými objekty

Základní charakteristika našeho snažení:

1.1. Jak se komponenty překreslují

 • začíná se od hierarchicky nejvyššího kontejneru (často JFrame) a postupuje k nižším

  • o překreslování se většinou nemusí žádat, stačí jen komponentu změnit

   • např. setText() způsobí přepsání textu a i případnou změnu velikosti komponenty

  • to je zařízeno tak, že změna vzhledu komponenty způsobí automaticky vyvolání metody repaint() z java.awt.Component

   • ta zařídí, že požadavek na vykreslení je umístěn do fronty čekajících a vykreslí se metodou paintComponent(), jakmile na něj přijde řada

   • navíc, změní-li se pozice nebo velikost komponenty, je před repaint() zavolána ještě revalidate()

 • je třeba si uvědomit, že ve Swingu jsou všechna volání součástí jednoho vlákna včetně volání repaint() a včetně reakcí na události

  • pokud jedna část trvá dlouho, ostatní musejí čekat, až doběhne

 • aby bylo vykreslování co nejplynulejší (netrhané), používá se implicitně metoda dvojího bufferování (double-buffered)

  • komponenty se překreslují do bufferu v pozadí a až když je hotov, jednorázově se přepne na obrazovku

 • existuje jednoduchý recept na vylepšení rychlosti vykreslování – nastavit neprůhledné komponenty (těch je prakticky v programu naprostá většina, ne-li všechny) na skutečně neprůhledné (opaque)

  • pro to slouží metoda setOpaque(boolean isOpaque) z javax.swing.JComponent

  • standardní nastavení je totiž false (= průhledné) což při vykreslování způsobí, že se musí kompletně vykreslit i komponenty, které jsou pod průhlednou komponentou

   • u některých komponent ale nastavení záleží na použitém L&F

  • je-li komponenta průhledná, nevykresluje se její pozadí nastavené pomocí setBackground()

   • naopak okraje komponenty, jsou-li vykreslovány, se vykreslují vždy

1.2. Grafické možnosti API

 • jsou založené na primitivní (= minimální možnosti) třídě java.awt.Graphics

  • od JKD 1.2 je k dispozici potomek java.awt.Graphics2D

 • metody třídy Graphics2D umožňují snadno:

  • kreslit čáry libovolné tloušťky

  • vyplňovat obrysy barvami, přechody, texturami

  • posouvat, rotovat, zmenšovat, zkosit grafická primitiva i text

  • pracovat s obrázky atp.

1.2.1. Kam kreslit a jak

 • lze kreslit na jakýkoliv objekt zděděný od javax.swing.JComponent

  • nelze kreslit na JFrame

 • pro kreslení je třeba překrýt metodu

  protected void paintComponent(Graphics g)

 • to znamená, že musíme vytvořit vlastní třídu zděděnou od JComponent (abstraktní třída)

  • prakticky většinou dědíme od JPanel

 • parametrem je grafický objekt (grafický kontext), který se získá automaticky

  • o jeho vytvoření se nemusíme starat, protože tuto metodu nikdy přímo nevoláme

   • vyvolává se metodou repaint(), která dokáže vynutit okamžik kreslení

1.2.2. Souřadnicový systém

 • počátek souřadnic [0, 0] (typu int = počet pixelů) je v levém horním rohu

  • souřadnice x (šířka, width) roste doprava

  • souřadnice y (výška, height) roste dolů

 • max. hodnota x a y (velikost prostoru, kam lze kreslit = plátna) je dána velikostí komponenty

  x = getWidth()-1, y = getHeight()-1

  • odečtení 1 je nutné, protože souřadnice jsou od 0

 • protože se u komponenty mohou vyskytnout okraje, je vhodné použít (Insets je vycpavka mezi vnitřkem komonenty a okrajem)

  Insets insets = getInsets();
  int minX = insets.left;
  int minY = insets.top;
  int maxX = getWidth() - insets.left - insets.right-1;
  int maxY = getHeight() - insets.top - insets.bottom-1;

1.2.3. Práce s grafickým kontextem

 • objekt třídy Graphics z historických důvodů předávaný do paintComponent() téměř nikdy nepoužíváme přímo

  • přetypovává se na Graphics2D

   Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;

 • tato třída má mnohem větší možnosti

 • nese si s sebou následující defaultní nastavení renderovacích atributů

  • Paint – barva popředí komponenty (černá)

  • Font – font popisu komponenty (Dialog, PLAIN, 12 pt)

  • Stroke – typ čáry – tloušťka 1, nepřerušovaná čára

  • Transform – žádná transformace

  podrobnosti a ukázky viz v tutorial\2d\overview\rendering.html

Poznámka

 1. objekt třídy Graphics předávaný do paintComponent() je pak také předáván do automaticky volané metody paintBorder()

  pokud tedy změníme nějaké nastavení, promítne se i do případného ohraničení

  pokud to nechceme, používáme:

  Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create(); // kopie
  // nějaké nastavení nad kopií
  g2.translate(x, y);
  ...
  g2.dispose(); // zrušení kopie
 2. občas je vidět jako první příkaz metody paintComponent() volání super.paintComponent(g);

  • tím se zajistí, že se nejdříve vykreslí vše, co bylo požadováno v předkovi

  • pokud na kreslící komponentu jen jednorázově kreslíme, pak je tento příkaz zbytečný

  • má-li komponenta reagovat na repaint(), je tento příkaz vhodný (viz dále)

 • Ukázka vytvoření kreslící komponenty a starého (z Graphics) a nového (z Graphics2D) způsobu kreslení

  import javax.swing.*;
  import java.awt.*;
  import java.awt.geom.*;
  
  class MojeKresliciKomponenta extends JPanel {
   MojeKresliciKomponenta() {
    setOpaque(true);  
   }
  
   public Insets getInsets() {
    return new Insets(10, 10, 10, 10);
   }
   
   protected void paintComponent(Graphics g) {
    Insets insets = getInsets();
    int minX = insets.left;
    int minY = insets.top;
    int maxX = getWidth() - insets.left - insets.right - 1;
    int maxY = getHeight() - insets.top - insets.bottom - 1;
    // stary zpusob z Graphics
    g.setColor(Color.yellow);
    g.fillRect(minX, minY, maxX, maxY);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 
    // novy zpusob z Graphics2D 
    g2.setPaint(Color.black);
    g2.draw(new Line2D.Double(0, 0, maxX, maxY));
   }
  }
  public class GrafikaZaklad {
   public static void main(String[] args) {
    JFrame oknoF = new JFrame("GrafikaZaklad");
    oknoF.add(new MojeKresliciKomponenta());
    oknoF.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    oknoF.setSize(250, 250);
    oknoF.setVisible(true);
   }
  }

1.3. Základní grafická primitiva

 • z java.awt.geom

 • vykreslují se obrysově přednastavenou barvou pomocí

  g2.draw(Shape s)

 • nebo vyplněně (jsou-li uzavřená) pomocí

  g2.fill(Shape s)

 • od Shape jsou zděděny např.

  • přímka – Line2D

  • obdélníkové tvary – Rectangle2D, RoundRectangle2D, Ellipse2D, Arc2D

  • křivky – CubicCurve2D, QuadCurve2D

  • obecný tvar – GeneralPath

   tutorial\2d\overview\shapes.html

 • toto jsou ale abstraktní třídy, které mají vždy dvě vnitřní třídy .Double a .Float

  • např. Line2D.Double a Line2D.Float

  • ty používají souřadnice x a y buď typu double nebo float

 • prakticky je vykreslení přímky např.

  g2.draw(new Line2D.Double(0.0, 0.0, 10.0, 10.0));

  Poznámka

  Přestože parametry Line2D.Double() mají být typu double, je možné používat typ int, protože dojde k automatické konverzi na double.

  g2.draw(new Line2D.Double(0, 0, 10, 10));

 • vyplnění obdélníka

  g2.fill(new Rectangle2D.Double(0.0, 0.0, 10.0, 10.0));

 • objekty primitiv nemusíme pokaždé vytvářet znovu (časově náročné), mají dostatečné množství nastavovacích metod, např.

  setLine(double X1, double Y1, double X2, double Y2) 
  setLine(Line2D jinaLine) 
  setLine(Point2D p1, Point2D p2)

1.3.1. Porovnání starého a nového způsobu kreslení

 • třída Graphics (od které je zděděna Graphics2D) dává pro vykreslování primitiv k dispozici použitelné metody typu drawLine(), drawRect(), fillRect(), ...

  • většinou to ale není výhodné, protože fill() a draw() z Graphics2D dokáží využít polymorfismu

 • dále je třeba si uvědomit, že starým způsobem vykreslená primitiva byly jen pixely na obrazovce

  • primitiva z java.awt.geom jsou kromě toho navíc objekty v paměti s mnoha užitečnými metodami, např.:

   • boolean intersectsLine(Line2D l)

    • tj. test, zda úsečka kříží jinou úsečku

   • nebo int outcode(double x, double y)

    • která pro obdélník určí, kde testovaný bod leží – uvnitř nebo vně (vlevo, vpravo, nahoře, dole)

   • vytváříme-li aplikaci, která pouze jednorázově nevykresluje, jsou tyto metody velkou pomocí

1.4. Nastavení parametrů barvy a čáry

 • jedná se o barvu obrysu či výplně a čáru obrysu

  • jsou to parametry typu rozhraní Paint (barva) a Stroke (čára) nastavované metodami třídy Graphics2D

   void setPaint(Paint paint) a void setStroke(Stroke s)

1.4.1. Rozhraní Paint

 • toto rozhraní implementují třídy:

  • Color – jednolitá barva

  • GradientPaint – barevný přechod

  • TexturePaint – textura

 • vlastnost se nastavuje pomocí g2.setPaint(Paint p);

 • Color má mnoho možností (viz dokumentace)

  • typické použití je Color(int r, int g, int b) pro vytvoření libovolné neprůhledné true-color barvy

  • nebo použití jedné ze 13 již přednastavených základních konstantních barev

   • black, blue, cyan, darkGray, gray, green, lightGray, magenta, orange, pink, red, white, yellow

   • použití je Color.red a lze použít i velká písmena Color.RED

  • dále lze používat i průhledné barvy (transparency) atd.

 • GradientPaint má typický způsob použití:

  GradientPaint(float x1, float y1, Color color1, 
         float x2, float y2, Color color2)
  • např. postupný vodorovný přechod od červené ke žluté:

   GradientPaint redToYellow = 
        new GradientPaint(x, y, Color.red, 
                 x + sirka, y, Color.yellow);

1.4.2. Rozhraní Stroke

 • implementuje třída BasicStroke

 • vlastnost se nastavuje pomocí g2.setStroke(Stroke s);

  • lze nastavit zejména tloušťku čáry (width)

   • typické použití: new BasicStroke(2.0f);

   Výstraha

   parametr je typu float, takže pouze výraz (2.0) způsobí chybu při překladu

 • pokud je čára přerušovaná, lze ji libovolně nakonfigurovat použitím třídy:

  BasicStroke(float  width,
        int   cap,
        int   join,
        float  miterlimit,
        float[] dash,
        float  dash_phase)
 • cap tvar zakončení

  • CAP_BUTT – pravoúhlé bez přesahu

  • CAP_ROUND – zakulacené s přesahem

  • CAP_SQUARE – pravoúhlé s přesahem

 • join – typ napojení dvou čar

  • JOIN_BEVEL – useknuté

  • JOIN_MITER – do špičky

  • JOIN_ROUND – do kulata

 • miterlimit – maximální délka špičatého napojení

 • dash – vzor přerušované čáry

  • přerušovaná: float[] dash = {10.0f};

  • čerchovaná: float[] dash = {10.0f, 3.0f, 2.0f, 3.0f};

 • dash_phase – offset v počtu bodů, kdy má začít přerušovaná čára

   float[] dash = {10.0f};
   BasicStroke dashed = 
       new BasicStroke(1.0f, 
               BasicStroke.CAP_BUTT, 
               BasicStroke.JOIN_MITER, 
               10.0f, dash, 0.0f);

Poznámka

Používáme-li základní primitiva a tenké čáry, je vhodné zapnout antialiasing, který často významně vylepší vzhled obrázku

g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 
          RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
 • Ukázka grafických primitiv

  import java.awt.*;
  import java.awt.geom.*;
  import javax.swing.*;
  
  public class Primitiva2D extends JPanel {
   public void paintComponent(Graphics g) {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;  
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 
              RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
  
    Dimension d = getSize();
    int gridWidth = d.width / 6;
    int gridHeight = d.height / 2;
    
    g2.setPaint(Color.white);
    g2.fill(new Rectangle2D.Double(0, 0, d.width, d.height));
  
    Font font = new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 8);
    FontMetrics fontMetrics = g2.getFontMetrics(font);
  
    g2.setPaint(Color.lightGray);
    g2.draw3DRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1, true);
    g2.draw3DRect(3, 3, d.width - 7, d.height - 7, false);
    g2.setPaint(Color.black);
  
    int x = 5;
    int y = 8;
    int rectWidth = gridWidth - 2 * x;
    int stringY = gridHeight - 3 - fontMetrics.getDescent();
    int rectHeight = stringY - fontMetrics.getMaxAscent() - y - 5;
  
    // Line2D
    g2.draw(new Line2D.Double(x, y+rectHeight-1, 
                 x + rectWidth, y));
    g2.drawString("Line2D", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
    // Rectangle2D
    g2.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
    g2.draw(new Rectangle2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight));
    g2.drawString("Rectangle2D", x, stringY);
    x += gridWidth;  
  
    // RoundRectangle2D
    // float vzor[] = {10.0f, 3.0f, 2.0f, 3.0f};
    float vzor[] = {10.0f};
    BasicStroke dashed = new 
           BasicStroke(1.0f, 
                 BasicStroke.CAP_BUTT, 
                 BasicStroke.JOIN_MITER, 
                 10.0f, vzor, 0.0f);
    g2.setStroke(dashed);
    g2.draw(new RoundRectangle2D.Double(x, y, rectWidth, 
                    rectHeight, 10, 10));
    g2.drawString("RoundRectangle2D", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
  
    // Arc2D
    g2.setStroke(new BasicStroke(8.0f, 
                   BasicStroke.CAP_BUTT, 
                   BasicStroke.JOIN_MITER));
    g2.draw(new Arc2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight, 
                 90, 135, Arc2D.OPEN));
    g2.drawString("Arc2D", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
    // Ellipse2D
    g2.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
    g2.draw(new Ellipse2D.Double(x, y, 
                   rectWidth, rectHeight));
    g2.drawString("Ellipse2D", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
    // GeneralPath uzavrena - polygon
    int x1Points[] = {x, x+rectWidth, x, x+rectWidth};
    int y1Points[] = {y, y+rectHeight, y+rectHeight, y};
    GeneralPath polygon = new 
              GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD, 
                    x1Points.length);
    polygon.moveTo(x1Points[0], y1Points[0]);
    for (int i = 1; i < x1Points.length; i++ ) {
     polygon.lineTo(x1Points[i], y1Points[i]);
    }
    polygon.closePath();
    g2.draw(polygon);
    g2.drawString("GeneralPath", x, stringY);
  
    // druhy radek
    x = 5;
    y += gridHeight;
    stringY += gridHeight;
  
    // GeneralPath otevrena - polyline
    int x2Points[] = {x, x+rectWidth, x, x+rectWidth};
    int y2Points[] = {y, y+rectHeight, y+rectHeight, y};
    GeneralPath polyline = new 
               GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,
                     x2Points.length);
    polyline.moveTo (x2Points[0], y2Points[0]);
    for (int i = 1; i < x2Points.length; i++ ) {
     polyline.lineTo(x2Points[i], y2Points[i]);
    }
    g2.draw(polyline);
    g2.drawString("GeneralPath otevřená", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
    // Rectangle2D
    g2.setPaint(Color.red);
    g2.fill(new Rectangle2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight));
    g2.setPaint(Color.black);
    g2.drawString("Rectangle2D", x, stringY);
    x += gridWidth;  
  
    // RoundRectangle2D
    GradientPaint redToYellow = new GradientPaint(x, y, Color.red, 
                  x + rectWidth, y, Color.yellow);
    g2.setPaint(redToYellow);
    g2.fill(new RoundRectangle2D.Double(x, y, rectWidth, 
                      rectHeight, 10, 10));
    g2.setPaint(Color.black);
    g2.drawString("RoundRectangle2D", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
    // Arc2D 
    g2.setPaint(Color.red);
    g2.fill(new Arc2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight, 
                 90, 135, Arc2D.OPEN));
    g2.setPaint(Color.black);
    g2.drawString("Arc2D", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
    // Ellipse2D
    redToYellow = new GradientPaint(x, y, Color.red, 
                    x+rectWidth, y,Color.yellow);
    g2.setPaint(redToYellow);
    g2.fill (new Ellipse2D.Double(x, y, rectWidth, rectHeight));
    g2.setPaint(Color.black);
    g2.drawString("Ellipse2D", x, stringY);
    x += gridWidth;
  
    // GeneralPath
    int x3Points[] = {x, x+rectWidth, x, x+rectWidth};
    int y3Points[] = {y, y+rectHeight, y+rectHeight, y};
    GeneralPath filledPolygon = new 
                 GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD, 
                       x3Points.length);
    filledPolygon.moveTo(x3Points[0], y3Points[0]);
    for (int i = 1; i < x3Points.length; i++ ) {
     filledPolygon.lineTo(x3Points[i], y3Points[i]);
    }
    filledPolygon.closePath();
    g2.setPaint(Color.red);
    g2.fill(filledPolygon);
    g2.setPaint(Color.black);
    g2.draw(filledPolygon);
    g2.drawString("GeneralPath", x, stringY);
   }
  
   public static void main(String s[]) {
    JFrame f = new JFrame("Primitiva2D");
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.getContentPane().add(new Primitiva2D());
    f.setSize(750, 300);
    f.show();
   } 
  }

Poznámka

pokud chceme tvar vyplnit a navíc orámovat, musíme použít nejdříve fill() a pak draw()

1.5. Křivky jako grafická primitiva

 • existují dvě

  • QuadCurve2D – křivka určená dvěma koncovými body a jedním řídícím bodem

   • má jen jedno zakřivení

   • tutorial\2d\display\Quad.html

  • CubicCurve2D – Beziérova křivka určená dvěma koncovými body a dvěma řídícími body

   • má dvě zakřivení

   • tutorial\2d\display\Cubic.html

1.5.1. Obecná křivka – GeneralPath

 • může být uzavřená (polygon) nebo otevřená (polyline)

 • typicky se vytváří tak, že se nejdříve definují pole souřadnic x a y

 • pak se vytvoří objekt třídy GeneralPath, kterému se určí způsob vyhodnocení, zda je nějaký bod uvnitř (winding rule) – většinou se použije WIND_EVEN_ODD

  • druhý parametr je počet bodů, ze kterých bude křivka skládat

 • třetím krokem je nastavení výchozího bodu pomocí moveTo()

 • pak následuje spojení bodů pomocí

  • lineTo() – spojení úsečkou

  • quadTo() – spojení křivkou

 • poslední krok může být uzavření křivky pomocí closePath()

1.6. Afinní transformace

 • Graphics2D poskytuje možnosti transformací

  • translate – posun souřadnic

  • rotate – natočení

  • scale – změna měřítka

  • shear – zkosení

 • tyto transformace lze slučovat

 • lze je provést nad celým kreslícím prostorem jednotlivě, pomocí metod z Graphics2D

  • translate()

  • rotate()

  • scale()

  • shear()

public class Transformace extends JPanel {
 protected void paintComponent(Graphics g) {
  Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 
  Dimension d = getSize();
  int sirka = d.width / 3;
  int vyska = d.height / 3;
  g2.setStroke(new BasicStroke(10.0f));
//  g2.translate(sirka, vyska);
//  g2.rotate(Math.toRadians(45));
  g2.rotate(Math.toRadians(45), 1.5 * sirka, 1.5 * vyska);
//  g2.scale(0.5, 0.5);
//  g2.shear(0.5, 0.0);
  g2.setPaint(Color.yellow);
  g2.draw(new Rectangle2D.Double(sirka, vyska, 
                  sirka, vyska));
  g2.setPaint(Color.black);
  g2.draw(new Line2D.Double(sirka, 2 * vyska, 
               2 * sirka, vyska));
 }
 • druhou možností je připravit si objekt třídy AffineTransform a pak pomocí

  g2.transform(AffineTransform Tx)

  tuto transformaci provést najednou

 • jak transformace správně řadit za sebe pro dosažení kýženého výsledku nás učí počítačová grafika a je to netriviální úloha

1.7. Interakce s uživatelem

 • potřebujeme-li překreslit grafiku, aniž bychom měnili pozici a/nebo velikost základní kreslící komponenty musíme při reakci na událost volat metodu repaint() z kreslící komponenty

  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.awt.geom.*;
  import javax.swing.*;
  
  class Kresleni extends JPanel {
   int pocet = 1;
   protected void paintComponent(Graphics g) {
  //  super.paintComponent(g); 
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 
    Dimension d = getSize();
    int y = d.height;
    int krok = d.height / 20;
    g2.setStroke(new BasicStroke(10.0f));
    g2.setPaint(Color.yellow);
    g2.draw(new Line2D.Double(d.width / 2, y, d.width / 2, 
                 y - (krok * pocet)));
   }
  }
  
  public class Klikani {
   Kresleni kresleni;
   Klikani() { 
    JFrame oknoF = new JFrame("Klikani");
    kresleni = new Kresleni();
    JPanel jPN = new JPanel();
    JButton tBT = new JButton("+1");
    tBT.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      kresleni.pocet++;
      kresleni.repaint();
     }
    });    
    jPN.add(tBT);
    oknoF.add(jPN, BorderLayout.NORTH);
    oknoF.add(kresleni, BorderLayout.CENTER);
    oknoF.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    oknoF.setSize(250, 250);
    oknoF.setVisible(true);
   }
   
   public static void main(String[] args) {
    new Klikani();
   } 
  }

1.8. Interakce uživatele s jednotlivými grafickými objekty

 • občas potřebujeme, aby grafické objekty reagovaly na události od myši

  • grafická primitiva obsahují metodu contains(), která zjistí, zda jsme uvnitř objektu

   • pak stačí jen obsloužit události od MouseListener (kliknutí) a/nebo MouseMotionListener (pohyb)

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import javax.swing.*;
;
class Kresleni extends JPanel implements MouseListener, 
                 MouseMotionListener {
 int pocet;
 Color barva;
 Rectangle2D cara; 
 Kresleni() {
  setOpaque(true);
  pocet = 1;
  barva = Color.yellow;
  cara = new Rectangle2D.Double(); 
  this.addMouseListener(this); 
  this.addMouseMotionListener(this); 
 }
 
 protected void paintComponent(Graphics g) {
  super.paintComponent(g); 
  Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 
  Dimension d = getSize();
  int y = d.height;
  int krok = d.height / 20;
  g2.setPaint(barva);
  cara.setRect(d.width / 2, y - (krok * pocet), 
         10, (krok * pocet)); 
  g2.fill(cara);
 }
 
 public void mouseClicked(MouseEvent e) {
  if (cara.contains(e.getX(), e.getY())) { 
   if (barva.equals(Color.yellow)){
    barva = Color.red;
   }
   else {
    barva = Color.yellow;
   }  
  }
  repaint();
 }
 public void mouseEntered(MouseEvent e) { }
 public void mouseExited(MouseEvent e) { }
 public void mousePressed(MouseEvent e) { }
 public void mouseReleased(MouseEvent e) { }

 public void mouseDragged(MouseEvent e) { }
 public void mouseMoved(MouseEvent e) {
  if (cara.contains(e.getX(), e.getY())) { 
   barva = Color.green;
  }
  else { 
   barva = Color.blue;
  }
  repaint();
 }
}