Kapitola 1. GUI – pokračování

Obsah

1.1. Rozmísťování komponent -- JPanel komponenta
1.2. Rozmísťování komponent -- Layout Manager
1.2.1. FlowLayout
1.2.2. GridLayout
1.2.3. BorderLayout
1.2.4. GridBagLayout
1.3. Použití ikon
1.3.1. Základní informace
1.3.2. Problémy při natažení obrázku
1.3.3. Seskupení tlačítek s ikonou do nástrojové lišty (toolbar)

1.1. Rozmísťování komponent -- JPanel komponenta

 • API http://java.sun.com/javase/6/docs/api/javax/swing/JPanel.html

 • nejpoužívanější kontainer v JFC-Swing

 • někdy se používá opravdu jako kontejner, tj. pro optické seskupení několik jiných komponent

 • většinou se používá pro řízení toho, jak mají být komponenty rozmístěny

 • při návrhu GUI typicky použijete až desítky instancí JPanel

 • screenshot z http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/panel.html (btw, doporučená četba)

 • při ladění GUI je užitečné nastavit pozadí panelu na nějakou barvu (ale jen při ladění)

 • používané metody jsou v podstatě jen:

  • add(parametry)

  • remove(parameter)

  • setLayout(parametr)

1.2. Rozmísťování komponent -- Layout Manager

 • doporučená četba:

 • za umístění jednotlivých komponent v kontejnerové komponentě zodpovídá layout manager

  • objekt třídy java.awt.LayoutManager resp. některé ze zděděných tříd

  • ze jména balíčku je vidět, že to je jedna z oblastí kde Swing používá dědictví ze staršího AWT

 • každý kontejner má svůj vlastní implicitní layout manager, ale lze jej snadno vyměnit za jiný

  • typické použití jiného manageru je např.:

   objektKontejneru.setLayout(new FlowLayout());

 • každý layout manager má jiné možnosti, k dispozici jsou např.:

  • dva běžné – FlowLayout a GridLayout

  • speciální – BorderLayout

  • velmi sofistikovaný – GridBagLayout

 • téměř nikdy nevoláme jejich metody – stačí manager vytvořit pomocí konstruktoru a použít metodu add() pro umístění komponent

 • v krajním případě lze použití layout managerů vypnout a rozmísťovat komponenty na absolutní pozice (souřadnice)

 • každý kontejner má svůj implicitní layout manager:

  JPanelFlowLayout

  JFrame, JDialogBorderLayout

 • vyhovuje-li implicitní layout manager, nemusíme dělat vůbec nic

1.2.1. FlowLayout

 • http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/layout/flow.html

 • vkládané komponenty rozmísťuje v pořadí vložení do řádky a nemění jejich velikosti implicitně centrovaně s pětibodovou mezerou mezi nimi

  • nevejdou-li se na řádku, pokračuje na další řádce

   • výška řádky je odvozena od výšky nejvyšší komponenty

 • při použití pack() dostaneme jen jednu řádku komponent -- pack() nastaví velikost okna "tak akorát" podle hodnot vrácených po volání getPreferedSize() komponent umístěných k okně

  • požadujeme-li více řádek, musíme použít setSize() u kontejneru

1.2.2. GridLayout

 • vkládá komponenty v pořadí vložení do předdefinované mřížky

  • na další řádku přechází, když vyplní všechny sloupce na stávající řádce

 • např. GridLayout experimentLayout = new GridLayout(2,3);

 • horizontální i vertikální velikosti komponent nastavuje podle velikosti největší komponenty v řádku/sloupci pro všechny řádky a sloupce jednotně

 • vyplní celou plochu kontejneru (vlevo s setHGap(5) a setVgap(10))

1.2.3. BorderLayout

 • http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/layout/border.html

 • může umístit maximálně pět komponent

  • umístění nezáleží na pořadí vložení – je přesně specifikováno světovou stranou

   • lze použít konstanty NORTH, SOUTH, WEST, EAST, CENTER

 • vkládané komponenty zvětšuje podle následujícího algoritmu:

  • severní a jižní – roztáhne na maximální šířku, ale ponechá výšku

  • západní a východní – roztáhne do maximální výšky, ale ponechá jejich šířku

  • středová – vyplní všechen zbylý prostor

 • není-li v některé světové straně umístěna komponenta, ostatní se do tohoto směru roztáhnou

 • je matoucí různé použití metody add() – existují až čtyři funkční možnosti

  this.add(new Button("Sever"), BorderLayout.NORTH);
  this.add(new Button("Jih"), "South");
  this.add(BorderLayout.WEST, new Button("Zapad"));
  this.add("East", new Button("Vychod"));
  • zásadně používat jen první z nich

1.2.4. GridBagLayout

 • http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/layout/gridbag.html

 • nejvíce sofistikovaný (hodně možností), ale prakticky nejužívanější, protože dává většinou nejlepší výsledky

 • spolupracují třídy GridBagLayout a GridBagConstraints

 • využívá strukturu mřížky, každá komponenta může obsadit více řádek a/nebo sloupců

 • každé komponentě lze individuálně stanovit pozici, roztažitelnost, velikost, okraje a umístění

 • dodržuje-li se v kódu pořádek, je použití přímočaré, ale zdlouhavé

public class MujGridBagLayout extends JFrame {
 private GridBagLayout gbl;
 private GridBagConstraints gbc;
 private JPanel vnitrekPN;
 private static final int NON=GridBagConstraints.NONE;
 . . .
 
 MujGridBagLayout() {
  this.setTitle(getClass().getName());
  this.getContentPane().add(vytvorVnitrek());
  this.setLocationRelativeTo(null);
  this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  this.pack();
  this.setVisible(true);
 }

 private void nastav(Component c, int x, int y, 
           int s, int v, 
           double rs, double rv, 
           int vyp, int k) {
  gbc.gridx = x;
  gbc.gridy = y;
  gbc.gridwidth = s;
  gbc.gridheight = v;
  gbc.weightx = rs;
  gbc.weighty = rv;
  gbc.fill = vyp;
  gbc.anchor = k;
  gbl.setConstraints(c, gbc);
  vnitrekPN.add(c);
 }
 Container vytvorVnitrek() {
  JButton btn;
  vnitrekPN = new JPanel();
  gbl = new GridBagLayout();
  vnitrekPN.setLayout(gbl);
  gbc = new GridBagConstraints();
  gbc.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);

  btn = new JButton("Tl. 1");
  nastav(btn, 0, 0, 1, 1, 0.0, 0.0, NON, WES);
  btn = new JButton("Tlač. 2");
  nastav(btn, 1, 0, 1, 1, 0.0, 0.0, NON, CEN);
  btn = new JButton("Tlačítko 3");
  nastav(btn, 2, 0, 1, 1, 0.0, 0.0, NON, EAS);
  btn = new JButton("Tlač. 4");
  nastav(btn, 0, 1, 2, 1, 1.0, 0.0, HOR, CEN);
  btn = new JButton("Tlačítko 5");
  nastav(btn, 2, 1, 1, 2, 1.0, 1.0, BOT, CEN);
  btn = new JButton("Tlačítko 6");
  nastav(btn, 0, 2, 1, 1, 0.0, 0.0, NON, EAS);
  btn = new JButton("T. 7");
  nastav(btn, 1, 2, 1, 1, 0.0, 0.0, NON, WES);

  return vnitrekPN;
 }

1.3. Použití ikon

1.3.1. Základní informace

 • nejedná se přímo o použití grafiky, ale o umístění obrázku na nejčastěji JButton

  • výhodou je, že všechna známá práce s "buttonem" zůstává zcela stejná

 • používáme ikony, tj. objekty s obrázky pevné velikosti splňující rozhraní javax.swing.Icon

 • pro zjednodušení práce se používá třída javax.swing.ImageIcon, která umí vykreslit obrázky ve formátech GIF, JPEG a PNG

 • ikony může doprovázet současně zobrazený text, ale toto se používá zřídkakdy

  • většinou je ikona doprovázena bublinkovou nápovědou javax.swing.JToolTip, což je něco jiného než text na tlačítku (viz dále)

1.3.2. Problémy při natažení obrázku

import java.net.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class NacteniIkony {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  JFrame oknoF = new JFrame("NacteniIkony");
  oknoF.setLayout(new FlowLayout());
  
  ImageIcon krizekIK = new ImageIcon("krizek.jpg");
  JButton krizekBT = new JButton("krizek", krizekIK);

  ImageIcon koleckoIK = new ImageIcon("ikony/kolecko.jpg");
  JButton koleckoBT = new JButton(koleckoIK);
  koleckoBT.setMargin(new Insets(0,0,0,0));

  URL trojuhURL = NacteniIkony.class.getResource("ikony/trojuh.jpg");
  ImageIcon trojuhIK = new ImageIcon(trojuhURL);
  JButton trojuhBT = new JButton(trojuhIK);
  trojuhBT.setToolTipText("trojúhelník");
 
  oknoF.add(krizekBT);
  oknoF.add(koleckoBT);
  oknoF.add(trojuhBT);
  oknoF.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  oknoF.setSize(320, 90);
  oknoF.setVisible(true);
 }
}
 1. pokud bude program spouštěn z .class souboru, lze obrázek natáhnout

  ImageIcon krizekIK = new ImageIcon("krizek.jpg"); (je-li ve stejném adresáři jako .class soubor)

 2. jako oddělovač adresářů se používá /

  ImageIcon koleckoIK = new ImageIcon("ikony/kolecko.jpg");

  u takto natahovaných souborů nezáleží na velikosti písmen ve jménu krizek.jpg je stejné jako krizek.JPG

 3. pro spuštění z .jar souboru toto jednoduché natažení nefunguje a je třeba použít instanci java.net.URL

  URL trojuhURL = NacteniIkony.class.getResource("ikony/trojuh.jpg");

  v případě, že URL získáváme v instanční metodě, lze použít

  URL trojuhURL = getClass().getResource("ikony/trojuh.jpg");

  Výstraha

  při použití URL záleží na velikosti písmen ve jménu souboru krizek.jpg je různé od krizek.JPG

 4. u JButtonu se ještě přidají k obrázku okraje, kterých se lze zbavit:

  koleckoBT.setMargin(new Insets(0,0,0,0));

 5. popis tlačítka je něco jiného než tooltip (bublinková nápověda)

  JButton krizekBT = new JButton("krizek", krizekIK);
  trojuhBT.setToolTipText("trojúhelník");

  popisu ikony (současně s obrázkem) se snažíme zbavit – viz dále

 6. pro soubory obrázků ikon je lepší použít formát GIF než JPEG, zejména kreslíme-li je sami

1.3.3. Seskupení tlačítek s ikonou do nástrojové lišty (toolbar)

 • použijeme komponentu JToolBar

import java.net.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class ToolBarVytvoreni {
 public ToolBarVytvoreni() {
  JFrame oknoF = new JFrame("ToolBarVytvoreni");
  oknoF.setLayout(new BorderLayout());
  oknoF.add(vytvorToolBar(), BorderLayout.PAGE_START);
  oknoF.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  oknoF.pack();
  oknoF.setVisible(true);
 }

 ImageIcon nactiObrazekIkony(String jmeno) {
  URLClassLoader urlLoader = 
          (URLClassLoader) this.getClass().getClassLoader();
  URL ikonaURL = urlLoader.findResource("ikony/" + jmeno + ".gif");
  ImageIcon ikonaIK = new ImageIcon(ikonaURL);
  return ikonaIK; 
 }
 
 JButton vytvorTlacitkoProToolbar(String jmenoObrazkuIkony, String toolTip) {
  JButton tlac = new JButton(nactiObrazekIkony(jmenoObrazkuIkony));
  if (tlac.getIcon() != null) {
   tlac.setText("");   // je-li obrazek, neni treba popis
  }    
  tlac.setMargin(new Insets(0,0,0,0));
  tlac.setToolTipText(toolTip);
  return tlac; 
 }

 JToolBar vytvorToolBar() {
  JToolBar hlavniTB = new JToolBar("Jméno ToolBaru");
  JButton tl = vytvorTlacitkoProToolbar("krizek", "křížek - tool tip");  
  hlavniTB.add(tl);  
  hlavniTB.add(vytvorTlacitkoProToolbar("kolecko", "kolečko - tool tip"));
  hlavniTB.addSeparator(new Dimension(100, 20)); // rozměr "natvrdo"
  hlavniTB.add(vytvorTlacitkoProToolbar("trojuh", "trojúhelník - tool tip"));
  hlavniTB.setFloatable(false);
  hlavniTB.setRollover(true);
  return hlavniTB;
 }
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  new ToolBarVytvoreni();
 }
}
 1. aby JToolBar správně pracoval, je vhodné použít jako layout manager hlavního okna BorderLayout a JToolBar umístit nahoru

  oknoF.add(vytvorToolBar(), BorderLayout.PAGE_START);

 2. pojmenování tool baru není nutné, ale pokud bude přemístitelný (floatable), je to velmi vhodné

  JToolBar hlavniTB = new JToolBar("Jméno ToolBaru");

 3. jednotlivá tlačítka (ikony) mísťujeme nejjednodušeji v pořadí výskytu

  hlavniTB.add(tl);

 4. mezi ikony lze umístit oddělovací mezeru, jejíž rozměr lze volit

  hlavniTB.addSeparator();

  nebo

  hlavniTB.addSeparator(new Dimension(100, 20));

 5. tool bar je implicitně nastaven jako přemístitelný (floatable), což znamená možnost přesunout jej dynamicky doleva, doprava nebo dolů v hlavním okénku

  další možnost je vytáhnout jej zcela mimo hlavní okénko

  • pak bude mít nově vzniklé okénko jméno, které jsme použili v konstruktoru JToolBar

  • zpět do hlavního okénka se dostane zavřením

 6. vlastnost přemístitelnosti lze zakázat (většinou rozumná volba)

  hlavniTB.setFloatable(false);

 7. velmi užitečná vlastnost se dá zapnout pomocí

  hlavniTB.setRollover(true);

  pak by byla orámovaná pouze ikona s fokusem

  bohužel: The implementation of a look and feel may choose to ignore this property.