11. CVIČENÍ


Před spuštěním příkladů si v databázi vytvořte potřebné objekty pomocí skriptu EXAMPLES.SQL !

Vnořené SQL

Princip vnořeného SQL spočívá v tom, že umožňuje do některého z vyšších programovacích jazyků vkládat příkazy SQL označené standardním prefixem. Ty jsou pak pomocí prekompilátoru přeloženy na volání funkcí knihovny, která realizuje spojení s databázovým serverem, překlad požadavků na server a odpovědí serveru. Soubor vytvořený prekompilátorem lze již přeložit překladačem konkrétního programovacího jazyka a připojit potřebné knihovny.

Následující příklady ukazují SQL vnořené do jazyka C. SQL příkazy jsou označeny prefixem EXEC SQL. Na začátku je nutné do zdrojového textu zahrnout hlavičkový soubor s prototypy knihovních funkcí pro komunikaci s databází a potřebné datové struktury příkazem :

Tento soubor obsahuje (mimo jiné) definici datové struktury SQL Communiactions Area (SQLCA) přes níž probíhá komunikace s databází. Stejně jako příkazy vnořeného SQL, i tuto strukturu definuje standard SQL. Proměnné, které jsou používány jak v hostitelském jazyce (zde C), tak v SQL se nazývají vazební proměnné a musí se deklarovat ve zvláštní deklarační sekci ohraničené příkazy : Přihlášení k databázi je umožněno příkazem : Odhlášení z databáze s potvrzením, respektive odvoláním transakcí příkazy : Celkovou strukturu programu ukazuje následující obrázek :
#include <stdio.h>

EXEC SQL INCLUDE sqlca.h;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;

 VARCHAR uzivatel[30];

EXEC SQL END DECLARE SECTION;

int main(int argc, char **argv) {

 EXEC SQL CONNECT :uzivatel;

 EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;

 return OK;
}
Co se týče obsluhy výjimek, které mohou nastat při zpracování vnořeného SQL příkazu, je možné nastavit implicitní chování programu při chybě takto : Jelikož se jedná o direktivu prekompilátoru, nesouvisí volání uvedených tří příkazů nijak se skutečným tokem instrukcí programu ! Prekompilátor postupně prochází program a pokud narazí na jednu z těchto direktiv, pak za každý vnořený SQL příkaz vkládá odpovídající konstrukci : dokud nenarazí na další direktivu, která definuje jiné chování.

Práce s kurzory je ve vnořeném SQL prakticky stejná jako v PL/SQL. Následující příklad ukazuje použití jednoduchého kurzoru s parametrem :

Příklad 1.
Pro direktivu EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND platí stejná pravidla jako pro EXEC SQL WHENEVER SQLERROR. Hrubou strukturu programu ukazuje spodní obrázek :
#include <stdio.h>

EXEC SQL INCLUDE sqlca.h;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 ...
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

int main(int argc, char **argv) {

 EXEC SQL CONNECT :uzivatel;

 EXEC SQL DECLARE crsr CURSOR FOR
    SELECT ... ;

 EXEC SQL OPEN crsr;

 EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO break;

 for (;;) {
  EXEC SQL FETCH crsr INTO :promenna;
  ...
 }

 EXEC SQL CLOSE crsr;

 EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;

 return OK;
}
Vkládání a mazání záznamů ukazuje druhý příklad :
Příklad 2.
Poměrně častý je případ, kdy potřebujeme vybrat určité záznamy a postupně provádět jejich aktualizaci. Vzhledem ke konkurenčnímu přístupu ke sdíleným datům, je nutné zmíněné záznamy nejprve uzamknout pro zápis (ostatní transakce je mohou číst) a pak teprve provádět aktualizaci. Záznamy jsou odemknuty po potvrzení nebo odvolání transakce.

Kurzor, který vybere a zamkne záznamy nadeklarujeme např. takto :

Klauzule FOR UPDATE říká, že záznamy, které dotaz vybere, mají být uzamknuty pro zápis. Některé databázové systémy (např. Oracle) umožňují zakmnout i pouze některé položky vybraných záznamů. Budeme-li aktualizovat pouze položky plat a funkce, napíšeme : Aktualizaci záznamu, který je v daném kurzoru aktuální, provedeme takto : Detaily této úlohy ukazuje další příklad :
Příklad 3.
DDL příkazy a dynamické SQL

Následující příklady ukazují, jak začlenit do hostitelského jazyka příkazy DDL (vytváření tabulek, pohledů, atd.) a jak dynamicky za běhu programu sestavit dotaz. Obě zmíněné úlohy mají společné to, že využívají tzv. dynamické SQL.

Pokud SQL příkaz není dotaz a neobsahuje vazební proměnné, lze použít konstrukce EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :

Lze spustit i SQL příkaz uložený jako řetězec ve vazební proměnné typu VARCHAR : Obě tyto možnosti jsou ukázány na tomto příkladě :
Příklad 4.
Pokud SQL příkaz není dotaz a obsahuje vazební proměnné (parametry), je postup následující :
prikaz := "INSERT INTO osoby (jmeno, prijmeni, plat) VALUES (:par1, :par2, 10000.00)"
EXEC SQL PREPARE p_vloz FROM :prikaz;

jmeno := "Honza"; prijmeni := "Cervenka"
EXEC SQL EXECUTE p_vloz USING :jmeno, :prijmeni;

jmeno := "Honza"; prijmeni := "Zelenka"
EXEC SQL EXECUTE p_vloz USING :jmeno, :prijmeni;
Tento postup najdete v dalším příkladu :
Příklad 5.
Pokud SQL příkaz je dotaz a obsahuje vazební proměnné, je nutné jej spojit s kurzorem :
prikaz := "SELECT plat FROM osoby WHERE jmeno = :par1 AND prijmeni = :par2";

EXEC SQL PREPARE p_vyber FROM :prikaz;
EXEC SQL DECLARE c_vyber CURSOR FOR :prikaz;

EXEC SQL OPEN c_vyber USING :jmeno, :prijmeni;
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO break;

for (;;) {
 EXEC SQL FETCH c_vyber INTO :osoba;
 ...
}

EXEC SQL CLOSEEXEC SQL COMMIT WORK RELEASE
Tato metoda je zřejmá z šestého příkladu :
Příklad 6.
Vnořené PL/SQL

Vnořený PL/SQL blok je do hostitelského jazyka včleněn mezi direktivy

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 int a, b, c;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

a = 5; b = 6;

EXEC SQL EXECUTE;
 DECLARE
  tmp INTEGER;
 BEGIN
  :c := IARITH.ADD(:a, :b);
  IARITH.INC(:c);
  tmp := :c / 2;
  :c := tmp + 1;
 END;
END-EXEC;

printf("C = %d\n", c);
Pozor ! U vnořeného PL/SQL prekompilátor vyžaduje sématickou kontrolu PL/SQL kódu a potřebuje se připojit do databáze (využívá její PL/SQL kompilátor a zároveň se tak již při překladu odhalí případné chyby v kódu, popř. odkazy na neexistující objekty v databázi). K tomu potřebuje uživatelské jméno a heslo, které předáte jako parametr příkazové řádky : Případné detaily viz příklad :
Příklad 7.
Současné připojení do několika databází

V praxi můžeme narazit na situace, kdy je nutné, aby jeden program současně přistupoval do několika databází najednou. Ve vnořeném SQL se tato situace řeší tak, že se nadeklaruje symbolické jméno databáze :

a u každého vnořeného SQL příkazu se uvádí v jaké databázi má být proveden : Metodika současné práce se dvěma databázemi je ukázána na tomto příkladu :
Příklad 8.
Uvedený způsob je použitelný, jsou-li předem známy databáze, se kterými bude program pracovat, stejně tak jako jejich počet. Následující příklad ukazuje "dynamickou" verzi předchozího. Rozdíl spočívá v tom, že nejsou deklarována symbolická jména databází, ale jsou uložena jako řetězce ve vazebních proměnných. Pak se mohou libovolně měnit databáze i jejich počet.
Příklad 9.
Shrnutí

Vnořené SQL umožňuje poměrně snadné propojení vyššího programovacího jazyka s SQL, stejně jako rozšíření neprocedurálního SQL o procedurální rysy (data jsou uchována v databázi, algoritmus, který nelze vyjádřit pomocí SQL příkazů, je implementován ve vyšším programovacím jazyce). Nevýhodou je neshoda datových typů (impedance mismatch) SQL a hostitelského jazyka (viz poměrně nepříjemná práce s typem VARCHAR v uvedených příkladech) a fakt, že programátor se musí učit programovací jazyk navíc (popř. SQL).


JDBC (Java Data Base Connectivity)

V přiložených příkladech naleznete návod jak propojit program v Javě s databází pomocí JDBC.

Příklady naleznete zde. Jejich podrobný popis postupně zveřejním na této stránce, zatím se v nich orientujte pomocí četných komentářů.


Před spuštěním příkladů si v databázi vytvořte potřebné objekty pomocí skriptu EXAMPLES.SQL !