10. CVIČENÍ


Objektová rozšíření systému Oracle8

V současné době směřuje trend ve vývoji DBS směrem k objektovým DBS, neboť objektové DBS umožňují snadněji a přesněji modelovat většinu z různých tříd aplikací. Proto se výrobci relačních DBS snaží své produkty rozšířit o některé základní vlastnosti objektových DBS, čímž vznikají tzv. objektově-relační DBS. Zmíněný tred se promítá i do nového standardu SQL 3, jehož součástí jsou i abstraktní datové typy, persistentní programové moduly a vhnízděné tabulky. Jedním z objektově-relačních DBS je i systém Oracle 8, na kterém si nyní ukážeme některá objektová rozšíření relačního DBS.

Abstraktní datové typy

Abstraktní datový typ lze nadefinovat příkazem CREATE TYPE. Tento uživatelem definovaný ADT lze pak použít všude, kde jsou používány standardní datové typy SQL. Následující příklad ukazuje definici typu t_adresa reprezentujícího adresu obyvatele. Ukázána je i definice tabulky, kde jedním z atributů je objekt typu t_adresa :

CREATE TYPE t_adresa AS OBJECT (
 ulice   VARCHAR2(30),
 cislo   NUMBER(3),
 obec   VARCHAR2(30),
 psc    NUMBER(5)
)
/

CREATE TABLE obyvatele (
 prijmeni VARCHAR2(30),
 jmeno   VARCHAR2(30),
 adresa  t_adresa
)
/
Informace o struktuře tabulky lze opět získat příkazem DESC obyvatele. Strukturu objektu zobrazíme rovněž příkazem DESC t_adresa.

Práce s objekty v SQL je, až na malé výjimky, víceméně intuitivní. Vkládání záznamů ukazuje spodní příklad. Instance objektu třídy t_adresa je vytvořena voláním implicitního konstruktoru :

INSERT INTO obyvatele (jmeno, prijmeni, adresa)
 VALUES ( 'Jan', 'Pavlasek',
      t_adresa('Na hrazi', 15, 'Liptakov', 32100) );
S objekty lze snadno manipulovat jako s ostatními datovými typy, lze je i porovnávat :
SELECT prijmeni, adresa FROM obyvatele;

SELECT prijmeni, jmeno
 FROM obyvatele
 WHERE adresa = t_adresa('Na hrazi', 15, 'Liptakov', 32100);
V případě, že chceme přistupovat k jednotlivým datovým prvkům objektu, musíme použít aliasy :
SELECT o.jmeno AS jmeno, o.prijmeni AS prijmeni,
    o.adresa.obec AS obec, o.adresa.psc AS psc
 FROM obyvatele o;
Obdobně provedeme i aktualizaci objektu :
UPDATE obyvatele o SET o.adresa.ulice = 'Pod hrazi',
            o.adresa.cislo = 8
 WHERE prijmeni = 'Pavlasek'
  AND jmeno = 'Jan';

UPDATE obyvatele SET adresa = t_adresa('Na hrazi', 15, 'Liptakov', 32100)
 WHERE prijmeni = 'Pavlasek'
  AND jmeno = 'Jan';
Objekt lze zrušit takto :
UPDATE obyvatele SET adresa = NULL
 WHERE prijmeni = 'Pavlasek'
  AND jmeno = 'Jan';
V tomto případě nelze již provést první příkaz UPDATE z předchozího příkladu, protože objekt již neexistuje. Druhý příkaz UPDATE naopak vytvoří instanci novou.

Metody objektů

Samozřejmě, že objekty v SQL 3 mohou mít kromě datových prvků i metody. Následující ukázka slouží pro ilustraci definice objektu s několika metodami. Implementace metod je definována v příkazu CREATE TYPE BODY.

Rozhraní objektu :

CREATE OR REPLACE TYPE t_osoba AS OBJECT (
 jmeno   VARCHAR2(30),
 prijmeni VARCHAR2(30),
 naroz   DATE,
 plat   NUMBER(7,2),

 MEMBER FUNCTION vek RETURN INTEGER,
 MEMBER PROCEDURE zvys_plat(castka IN NUMBER),
 MEMBER PROCEDURE sniz_plat(castka IN NUMBER)
)
/

Implementace metod objektu :

CREATE OR REPLACE TYPE BODY t_osoba AS

 MEMBER FUNCTION vek RETURN INTEGER IS
 BEGIN
  RETURN to_number(sysdate - naroz)/365;
 END;

 MEMBER PROCEDURE zvys_plat(castka IN NUMBER) IS
 BEGIN
  plat := plat + castka;
 END;

 MEMBER PROCEDURE sniz_plat(castka IN NUMBER) IS
 BEGIN
  IF (plat - castka < 0) THEN
   plat := 0;
  ELSE
   plat := plat - castka;
  END IF;
 END;

END;
/

Řádek v tabulce může být reprezentován i objektem. Tabulku pak nadefinujeme jednoduše takto :

CREATE TABLE osoby OF t_osoba;
Pro zajímavost si zkuste zobrazit strukturu ADT t_osoba příkazem DESC t_osoba a také strukturu tabulky osoby.

Nyní vložíme do tabulky několik záznamů a zkusíme zavolat metodu věk() :

INSERT INTO osoby (jmeno, prijmeni, naroz, plat)
 VALUES ('Jarda', 'Kabrnak', to_date('1.1.1980', 'DD.MM.YYYY'), 1234.56);

INSERT INTO osoby (jmeno, prijmeni, naroz, plat)
 VALUES ('Josef', 'Jiricka', to_date('1.1.1970', 'DD.MM.YYYY'), 6543.21);

SELECT o.prijmeni, o.jmeno, o.vek() AS vek
 FROM osoby o;

Volání metod uvnitř PL/SQL bloku je stejné jako u ostatních objektově-orientovaných jazyků :

DECLARE
 clovek t_osoba;
 c_ref  REF t_osoba;

BEGIN
 clovek := t_osoba('Jan', 'Machacek', to_date('1.1.1975', 'DD.MM.YYYY'), 1122.33);
 clovek.zvys_plat(1000.0);

 INSERT INTO osoby o VALUES(clovek) RETURNING REF(o) INTO c_ref;

 UPDATE osoby o SET plat = plat - 100.0
  WHERE REF(o) = c_ref;

END;
/

Pole jako atributy

V praxi se často vyskytují případy, kdy je třeba uložit do jednoho atributu více hodnot. Typickým případem jsou alternativní čísla telefonu, na kterých je dosažitelná určitá osoba. Relační model dat nás nutí vytvořit novou entitu pro telefonní čísla, což se nám může oprávněně zdát poněkud nepřirozené. V takovýchto případech lze s výhodou použít pole proměnné délky - VARRAY. Pole VARRAY může obsahovat různý počet položek stejného datového typu (tzn. i objekty), který nesmí překročit definovanou velikost pole. Způsob použití polí je ukázán v následujícím příkladě :

CREATE TYPE t_tel_seznam AS VARRAY(5) OF VARCHAR2(30)
/
CREATE TYPE t_potomek AS OBJECT (
 jmeno VARCHAR2(30),
 vek  NUMBER(3)
)
/
CREATE TYPE t_pot_seznam as VARRAY(10) OF t_potomek
/
CREATE TABLE personal (
 jmeno  VARCHAR2(30),
 prijmeni VARCHAR2(30),
 telefony t_tel_seznam,
 deti   t_pot_seznam
)
/
Způsob vkládání a výběru záznamů se nemění :
INSERT INTO personal (jmeno, prijmeni, telefony, deti)
 VALUES ( 'Jan', 'Kokoska',
      t_tel_seznam('123', '124', '125'),
      t_pot_seznam(t_potomek('Jirka', 10), t_potomek('Jakub', 16)));

SELECT * FROM personal;
K jednotlivým záznamům pole lze přistupovat tak, že pole "přetypujeme" na tabulku (un-nesting). Všimněte si, že následující dotazy implicitně provádí spojení bázové a vnořené tabulky reprezentované polem :
SELECT p.prijmeni, d.jmeno, d.vek
 FROM personal p, TABLE(p.deti) d;

SELECT p.prijmeni, COUNT(d.jmeno) AS pocet_deti
 FROM personal p, TABLE(p.deti) d
 GROUP BY p.prijmeni
 ORDER BY p.prijmeni;
Nevýhodou polí je, že z hlediska aktualizace se s nimi pracuje jako s atomickými hodnotami. Ve výše uvedeném příkladě tedy nelze jednoduše přidat, změnit nebo odstranit telefonní číslo. Aktualizaci lze provést nejvýše následujícím způsobem :
UPDATE personal SET telefony = t_tel_seznam('222', '333')
 WHERE prijmeni = 'Kokoska';

V PL/SQL je práce s polem VARRAY velmi snadná. K jednotlivým položkám lze přistupovat přes index. Kromě toho každé pole obsahuje atribut count, jehož hodnota udává počet prvků pole :

SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE
 i INTEGER;
 p personal%ROWTYPE;

BEGIN
 SELECT * INTO p
  FROM personal
  WHERE prijmeni = 'Kokoska';

  dbms_output.new_line;
  dbms_output.put_line('Pocet telefonu : '||p.telefony.count);

  dbms_output.put_line('Deti :');
  FOR i IN 1..p.deti.count LOOP
   dbms_output.put_line(p.deti(i).jmeno);
  END LOOP;
END;
/

Vhnízděné (vnořené) tabulky

Vnořené tabulky mají oproti polím tu výhodu, že z hlediska aktualizace lze přistupovat k jednotlivým řádkům, jejichž počet není nijak omezen (teoreticky). Nevýhodou však je, že prvky (řádky) v tabulce nemají definované pořadí, jak tomu je u polí. Vnořenou tabulku vytvoříme tak, že nadefinujeme uživatelský datový typ podobně jako u polí :

CREATE TYPE t_zamestnanec AS OBJECT (
 jmeno  VARCHAR2(30),
 prijmeni VARCHAR2(30),
 plat   NUMBER(5)
)
/
CREATE TYPE tab_zamestnanci AS TABLE OF t_zamestnanec
/

Definujeme-li tabulku, která obsahuje vnořenou tabulku, musíme definovat jméno tabulky, kde budou fyzicky uloženy záznamy z vnořených tabulek. V uvedeném příkladě to je tabulka NTAB_ZAMESTNANCI :

CREATE TABLE katedry (
 cislo_kat  NUMBER(5),
 nazev    VARCHAR2(50),
 zamestnanci tab_zamestnanci
) NESTED TABLE zamestnanci STORE AS ntab_zamestnanci
/
Ve skutečnosti jsou vnořené tabulky řešeny "klasickým způsobem" - vazba mezi mateřskou a vnořenou tabulkou je realizována přes skrytý sloupec NESTED_TABLE_ID, jak ukazuje spodní obrázek :

Přestože tabulka NTAB_ZAMESTNANCI je viditelná v katalogu, není přístupná pro příkazy DML. Zrušíme-li mateřskou tabulku KATEDRY, je automaticky zrušena i tabulka NTAB_ZAMESTNANCI. Vkládání záznamů je stejné jako u polí :
INSERT INTO katedry (cislo_kat, nazev, zamestnanci)
 VALUES (111, 'KIV',
     tab_zamestnanci(
      t_zamestnanec('Max', 'Otta', 12345),
      t_zamestnanec('Pavel', 'Herout', 12345),
      t_zamestnanec('Ladislav', 'Pesicka', 12345)));
Dotazy nad vnořenými tabulkami :
SELECT * FROM katedry;

SELECT z.*
 FROM katedry k, TABLE(k.zamestnanci) z
 WHERE k.cislo_kat = 111;
Aktualizace vnořených tabulek :
INSERT INTO TABLE( SELECT zamestnanci
           FROM katedry
          WHERE cislo_kat = 111 )
 VALUES ('Martin', 'Simek', 12345);

---

UPDATE TABLE( SELECT zamestnanci
        FROM katedry
        WHERE cislo_kat = 111 )
 SET plat = 9999
WHERE jmeno = 'Max';

---

UPDATE TABLE( SELECT zamestnanci
        FROM katedry
        WHERE cislo_kat = 111 ) z
 SET VALUE(z) = t_zamestnanec('Martin', 'Simacek', 1234)
WHERE z.prijmeni = 'Simek';

---

DELETE FROM TABLE( SELECT zamestnanci
           FROM katedry
          WHERE cislo_kat = 111 )
 WHERE jmeno = 'Max';
Vnořenou tabulku zrušíme takto :
UPDATE katedry
  SET zamestnanci = NULL
 WHERE cislo_kat = 111;
Opětovné vytvoření prázdné, nebo naplněné vnořené tabulky :
UPDATE katedry
  SET zamestnanci = tab_zamestnanci()
 WHERE cislo_kat = 111;

UPDATE katedry
  SET zamestnanci = tab_zamestnanci(t_zamestnanec('Max', 'Otta', 9999))
 WHERE cislo_kat = 111;

Reference na objekty

V některých případech nechceme v atributu uchovávat celý objekt, ale pouze referenci (ukazatel, odkaz) na něj. Proto byl v SQL3 zaveden typ reference. Uvažme případ, že máme danou databázi pracovišť a předmětů (nábytek apod.) uložených na jednotlivých pracovištích. Vzhledem k centrální správě předmětů by bylo poněkud nevýhodné mít u každého pracoviště vnořenou tabulku předmětů. Navíc předměty mohou být rozděleny do několika kategorií a tedy i tabulek. Následující příklad ukazuje nastíněnou situaci, kdy předměty jsou ukládány v jediné tabulce a u každého předmětu je reference na pracoviště, na němž se nachází :

CREATE TYPE t_pracoviste AS OBJECT (
 zkratka VARCHAR2(3),
 nazev  VARCHAR2(50)
)
/
CREATE TABLE kancelare OF t_pracoviste
/
CREATE TYPE t_predmet AS OBJECT (
 nazev    VARCHAR2(30),
 ev_cislo  NUMBER(5),
 pracoviste REF t_pracoviste
)
/
CREATE TABLE predmety OF t_predmet
/
Několik poznámek k referencím : každý objekt v DBMS je jednoznačně identifikován pomocí OID - Object IDentifier. OID je jednoznačný v rámci celého DBMS, v distribuovaných DBMS v rámci celé sítě. Je-li určitý objekt zrušen, jeho OID již není nikdy použito pro jiný objekt. Typicky je OID generován na základě jednoznačného identifikátoru hostitelského uzlu (např. HW adresa síťového adaptéru uzlu), časové značky (aktuální čas na uzlu) a sekvenčního čísla.

Pro ilustraci si vyzkoušejte vytvořit nový objekt a vypsat jeho OID (referenci) :

INSERT INTO kancelare (zkratka, nazev)
 VALUES ('KIV', 'Kancelar KIV');

SELECT REF(k) FROM kancelare k WHERE zkratka = 'KIV';
Reference na objekty nelze považovat za referenční integritní omezení. Referenční IO omezují rozsah hodnot atributu (většinou cizího klíče), kdežto reference je chápána jako ukazatel na určitý objekt, který ovšem nemusí existovat (vzpomeňte si na ukazatele v C ;-). Nicméně u referencí lze specifikovat rozsah, a to ve smyslu množiny objektů ve specifikované tabulce :
CREATE TABLE predmety OF t_predmet (
 SCOPE FOR (pracoviste) IS kancelare
)
/
Referenci na určitý objekt vložíme do záznamu takto :
INSERT INTO predmety (nazev, ev_cislo, pracoviste)
 VALUES ('Zidle', 555,
     (SELECT REF(k) FROM kancelare k WHERE k.zkratka = 'KIV'));
V případě, že se budeme snažit vložit do sloupce PRACOVISTE v tabulce PREDMETY referenci na objekt z jiné tabulky než KANCELARE, databáze vkládání záznamu odmítne hláškou :
ORA-22889: REF value does not point to scoped table
Přístup k objektům přes reference (dereference) je velmi snadný :
SELECT p.nazev, p.ev_cislo, p.pracoviste.zkratka 
 FROM predmety p;
Reference na neexistující objekty lze najít také snadno :
DELETE FROM kancelare;

SELECT p.nazev
 FROM predmety p
 WHERE p.pracoviste IS DANGLING;

Malá případová studie na závěr :

Uvažme databázi nějakého ústavu, kde jsou centrálně evidování zaměstnanci, jednotlivá pracoviště jsou evidována zvlášť. Vazba mezi pracovníkem a jeho pracovištěm je realizována referencí u záznamu pracovníka na záznam jeho pracoviště. Celou situaci ilustruje spodní obrázek :

Z předchozích příkladů využijeme typ t_pracoviste a tabulku KANCELARE. Zbývající tabulky vytvoříme takto :

CREATE TABLE dilny OF t_pracoviste (
 PRIMARY KEY (zkratka)
)
/
CREATE TABLE laboratore OF t_pracoviste (
 PRIMARY KEY (zkratka)
)
/
CREATE TYPE t_pracovnik AS OBJECT (
 prijmeni  VARCHAR2(30),
 jmeno    VARCHAR2(30),
 pracoviste REF t_pracoviste
)
/
CREATE TABLE pracovnici OF t_pracovnik
/
Tabulky ještě naplníme daty :
INSERT INTO dilny VALUES ('D1', 'Dilna 1');
INSERT INTO dilny VALUES ('D2', 'Dilna 2');
INSERT INTO kancelare VALUES ('K1', 'Kancelar 1');
INSERT INTO laboratore VALUES ('L1', 'Laborator 1');

INSERT INTO pracovnici
 VALUES ('Max', 'Otta',
     (SELECT REF(p) FROM dilny p WHERE zkratka = 'D1'));
INSERT INTO pracovnici
 VALUES ('Ladislav', 'Pesicka',
     (SELECT REF(p) FROM dilny p WHERE zkratka = 'D1'));
INSERT INTO pracovnici
 VALUES ('Ondrej', 'Rohlik',
     (SELECT REF(p) FROM dilny p WHERE zkratka = 'D2'));
INSERT INTO pracovnici
 VALUES ('Helena', 'Benesova',
     (SELECT REF(p) FROM kancelare p WHERE zkratka = 'K1'));
INSERT INTO pracovnici
 VALUES ('Roman', 'Moucek',
     (SELECT REF(p) FROM laboratore p WHERE zkratka = 'L1'));
COMMIT;
Seznam všech zaměstnanců včetně jejich příslušnosti k pracovišti na závěr vypíšeme jistě elegantním způsobem :
SELECT p.prijmeni, p.jmeno, p.pracoviste.nazev
 FROM pracovnici p;