9. CVIČENÍ


Triggery

Trigger lze definovat příkazem CREATE TRIGGER, který má následující syntax :

CREATE TRIGGER jméno triggeru
BEFORE | AFTER
DELETE | INSERT | < UPDATE [OF < jméno sloupce >]>
ON jméno tabulky
[REFERENCING < OLD AS < jméno > | NEW AS < jméno > >]
[FOR EACH ROW]
[WHEN < podmínka >]
BEGIN
 < ... PL/SQL blok ... > 
END;
Triggery jsou vlastně procedury, které automaticky volá systém řízení báze dat při definované události. Touto událostí může být buď vložení, rušení nebo aktualizace záznamu v tabulce. Triggery bývají obvykle volány buď : Nadefinovaný trigger může být buď spuštěn jednou při vkládání do tabulky nebo pro každý vkládaný záznam znovu. Například při :

INSERT INTO tab1 SELECT * FROM tab2;

Trigger je pak buď :

U triggeru lze rovněž specifikovat podmínku kdy má být vykonáno jeho tělo (PL/SQL blok) a to použitím klauzule WHEN.

Vlastní obsluhu události lze nadefinovat v PL/SQL bloku. Uvnitř PL/SQL bloku (a také v klauzuli WHEN) se lze odkazovat na původní a nový záznam pomocí pseudoproměnných :new a :old, kde :new obsahuje vkládaný záznam a :old původní záznam (tedy např. :new.plat < 2000). Je zřejmé, že při vkládání nového záznamu není definována pseudoproměnná :old a analogicky při mazání :new. Stejně tak nejsou tyto pseudoproměnné definovány u tabulkových triggerů. Jejich jména lze předefinovat v klauzuli REFERENCING OLD AS, popř. REFERENCING NEW AS.

Příklad : Chceme logovat jednotlivé změny prováděné v databázi, která obsahuje tabulky Pracoviště a Zaměstnanci, do tabulky Logy. Do této tabulky bude při každé operaci nad danými tabulkami uloženo jméno tabulky a typ operace :

CREATE TABLE logy (
 tab VARCHAR2(20),
 op  CHAR(1)
);

CREATE TRIGGER tia_log_prac
AFTER INSERT ON pracoviste
BEGIN
 INSERT INTO logy VALUES ( 'PRACOVISTE', 'I');
END;
/
CREATE TRIGGER tda_log_prac
AFTER DELETE ON pracoviste
BEGIN
 INSERT INTO logy VALUES ( 'PRACOVISTE', 'D');
END;
/
Sami dodefinujte zbývající triggery.

Příklad : U každého záznamu chceme mít informaci kdy byl zadán a jaký uživatel jej zadal. K tomuto účelu rozšíříme tabulky o sloupce zadal a datum a vytvoříme řádkový trigger :

CREATE TRIGGER tib_log_zam
BEFORE INSERT ON zamestnanec
FOR EACH ROW
BEGIN
 :new.zadal := user;
 :new.datum := sysdate;
END;
/
Pozn.: v RDBMS Oracle jsou definovány pseudoproměnné user a sysdate, ze kterých lze získat aktuální uživatelské jméno a čas.

Příklad : U každého záznamu veďte navíc evidenci o uživateli, který jej změnil. Vytvořte tabulku obnova, do které se budou automaticky uchovávat všechny smazané záznamy a napište příkaz, kterým lze smazané záznamy znovu obnovit. Obnovené záznamy ze záložní tabulky vymažte.

Malá případová studie

Triggery jsou také často používány při realizaci tzv. "business rules", tj. integritních omezení specifických pro danou oblast použití. Následující příklad ukazuje část pomyslné studijní agendy, ve které si mohou studenti zapsat maximálně 20 kreditů za semestr. Protože tento požadavek se může měnit, je zavedena tabulka OMEZENI, ve které jsou uloženy všechny potřebné hraniční hodnoty.

create table zapis (
  os_cislo varchar2(10) not null,
  predmet varchar2(10) not null,
  kredity number(2)  not null
);

create table omezeni (
  typ     varchar2(30) not null,
  min_hodnota number(5)  not null,
  max_hodnota number(5)  not null
);

insert into omezeni values ('KRED_SEMESTR', 10, 20);
insert into omezeni values ('KRED_STUDIUM', 300, 320);

commit;

create or replace trigger tib_zapis
  before insert
  on zapis
  for each row

declare
 suma   integer;
 maximum integer;
 errno  integer;
 errmsg  varchar2(256);

begin
 select sum(kredity) into suma
  from zapis
  where os_cislo = :new.os_cislo;

 select max_hodnota into maximum
  from omezeni
  where typ = 'KRED_SEMESTR';

 if ((suma + :new.kredity) > maximum) then
  errno := -20001;
  errmsg := 'Prekroceno maximum '||to_char(maximum)||' kreditu za semestr !';
  raise_application_error(errno, errmsg);
 end if;
end;
/
Při překročení max. povolené hodnoty je vypsána hláška :
ORA-20001: Prekroceno maximum 20 kreditu za semestr !
ORA-06512: at "MAX.TIB_ZAPIS", line 19
ORA-04088: error during execution of trigger 'MAX.TIB_ZAPIS'
Trigger je možno zakázat (nebude se spouštět) :
ALTER TRIGGER jméno ENABLE;
a opět aktivovat :
ALTER TRIGGER jméno DISABLE;
Sami již tušíte, jak zrušit trigger :
DROP TRIGGER jméno;

Sekvence

Často potřebujeme automaticky generovat hodnotu primárního klíče (identifikátor objektu, číslo pracoviště nebo zaměstnance). K tomuto účelu jsou určeny tzv. sekvence, které si lze představit jako sdílené globální čítače. Souběžný přístup k sekvenci je řešen automaticky. Syntax příkazu pro vytvoření sekvence je následující :

CREATE SEQUENCE <jméno>
  [INCREMENT BY] <celé číslo>  /* default 1 */
  [START WITH]  <celé číslo>  /* default 1 */
  [MAXVALUE]   <celé číslo>  /* default 10^27 */
  [MINVALUE]   <celé číslo>  /* default */
  [CYCLE | NOCYCLE]       /* default NOCYCLE */
Význam jednotlivých klauzulí je následující : Příklady použití :
CREATE SEQUENCE test_seq MAXVALUE 10 NOCYCLE;

SELECT test_seq.nextval FROM dual;
SELECT test_seq.nextval FROM dual;

SELECT test_seq.currval FROM dual;

SELECT test_seq.nextval FROM dual;
V případě, že je sekvence nadefinována jako NOCYCLE a je překročena hodnota MAXVALUE, je vypsána chybová hláška :
ORA-08004: sequence TEST_SEQ.NEXTVAL exceeds MAXVALUE and cannot be instantiated
V tom případě nám pomůže jeden z následujících příkazů :
ALTER SEQUENCE test_seq CYCLE;
ALTER SEQUENCE test_seq MAXVALUE 1000;
ALTER SEQUENCE test_seq NOMAXVALUE;

Příklad použití sekvence a triggeru :

Pomocí sekvence je automaticky generován identifikátor pracoviště (primární klíč) a vložen do záznamu řádkovým triggerem :

CREATE TABLE pracoviste (
 id_prac NUMBER(5)  PRIMARY KEY,
 nazev  VARCHAR2(30) NOT NULL
);

CREATE SEQUENCE seq_id_prac MAXVALUE 99999;

CREATE TRIGGER tib_prac
 BEFORE INSERT ON pracoviste
 FOR EACH ROW
BEGIN
  SELECT seq_id_prac.nextval INTO :new.id_prac FROM dual;
END;
/

INSERT INTO pracoviste (nazev) VALUES ('KIV');
INSERT INTO pracoviste VALUES (NULL, 'CIV');