8. CVIČENÍ


Pohledy

Na pohled se lze dívat jako na dynamickou tabulku vzniklou provedením různých operací nad jednou nebo více tabulkami. Je to vlastně virtuální relace, která fyzicky neexistuje v databázi, ale je vytvořena na zálkadě požadavku uživatele. Pohled je možné považovat za jistou formu podprogramu v SQL.

Pohled lze definovat příkazem CREATE VIEW :

CREATE VIEW jméno_pohledu [ (jméno_sloupce [, ...]) ]
 AS dotaz [ WITH [ CASCADED | LOCAL ] CHECK OPTION ];
CREATE VIEW cd_beatles AS
 SELECT *
  FROM cd
  WHERE interpret like '%Beatles%';
S pohledem lze pracovat jako s normální tabulkou. Aktualizaci lze provádět pouze ve speciálních případech (viz. dále) :
SQL> desc cd_beatles
 Name              Null?  Type
 ------------------------------- -------- ----
 INTERPRET                VARCHAR2(35)
 TITUL                  VARCHAR2(50)
 STOPA                  NUMBER(2)
 PISEN                  VARCHAR2(50)
 D_MIN                  NUMBER(2)
 D_SEC                  NUMBER(2)
 POZNAMKA                 VARCHAR2(30)
 ID                    NUMBER(5)

SQL> select * from tab;

TNAME             TABTYPE CLUSTERID                
------------------------------ ------- ----------                
CD               TABLE                      
CD_BEATLES           VIEW                       
PISNE             TABLE                      
TITULY             TABLE                      

4 rows selected.

Zkuste si např. několik různých "selectů" :
SELECT stopa, pisen
 FROM cd_beatles
 ORDER BY stopa;

SELECT COUNT(*) FROM cd_beatles;
CREATE VIEW cd_prehled ( skladatel, dilo ) AS
 SELECT DISTINCT interpret, titul
  FROM cd;
CREATE VIEW cd_stat ( skladatel, dilo, pocet_stop, delka ) AS
 SELECT a.interpret, a.titul, count(b.stopa), sum(b.d_min)
  FROM tituly a, pisne b
  WHERE a.id = b.id
  GROUP by a.interpret, a.titul;
Pozn.:

Zrušení pohledu :

Pohled lze zrušit příkazem DROP VIEW :

DROP VIEW cd_beatles;

Aktualizovatelné pohledy

ISO standard specifikuje následující vlastnosti aktualizovatelného pohledu :

Proč používat aktualizovatelné pohledy :

Aktualizovatelné pohledy se používají především pro zajištění nezávislosti dat a jejich bezpečnosti. Následující příklad ukazuje obě výhody na konkrétním případu. V tabulce predmety jsou uloženy informace k jednotlivým předmětům a každá katedra do ní přistupuje přes svůj pohled.

Pozn.: v následujícím příkladě není ukázáno řešení přístupových práv k tabulce předměty. Nastavování přístupových práv bude ukázáno níže (příkaz GRANT).

CREATE TABLE predmety (
 zkratka    VARCHAR2(10) NOT NULL,
 nazev     VARCHAR2(30) NOT NULL,
 garant    VARCHAR2(20),
 kredity    NUMBER(2),
 katedra    VARCHAR2(3) NOT NULL
);

INSERT INTO predmety VALUES ('PC', 'Programovani v C', 'Herout', 5, 'KIV');
INSERT INTO predmety VALUES ('KP', 'Konstrukce pocitacu', 'Dudak', 5, 'KIV');
INSERT INTO predmety VALUES ('PL', 'Plavani', 'Plavcik', 2, 'KTS');
COMMIT;

CREATE VIEW kiv_predm AS
 SELECT zkratka, nazev, garant, kredity, katedra
  FROM predmety
  WHERE katedra = 'KIV';
Tímto způsobem je bohužel vyřešena pouze viditelnost záznamů určených katedře. Nelze zabránit tomu, aby katedra zadala cizí předmět :
INSERT INTO kiv_predm VALUES ('HB', 'Hra na banjo', 'Mladek', 2, 'KHK');
ROLLBACK;
Takto vytvořený záznam však katedra přes svůj pohled neuvidí dokud někdo nezmění katedru přímo v tabulce predmety. Tento jev se označuje jako "migrující záznamy". Tomuto jevu lze zabránit použitím klauzule WITH CHECK OPTION, která zajišťuje že záznamy vkládané do pohledu splňují podmínku specifikovanou v klauzuli WHERE :
CREATE VIEW kiv_predm AS
 SELECT *
  FROM predmety
  WHERE katedra = 'KIV'
WITH CHECK OPTION;
Sami si nyní vyzkoušejte, že to tak doopravdu funguje :
INSERT INTO kiv_predm VALUES ('HB', 'Hra na banjo', 'Mladek', 2, 'KHK');

INSERT INTO kiv_predm VALUES ('HB', 'Hra na banjo', 'Mladek', 2, 'KIV');
COMMIT;
Nezávislost dat ukazuje tento příklad :
ALTER TABLE predmety ADD pocet_studentu NUMBER(3) DEFAULT 0;

INSERT INTO kiv_predm VALUES ('PD', 'Prenos dat', 'Max', 5, 'KIV');
COMMIT;
SELECT * FROM kiv_predm;

Řízení přístupu

SQL umožňuje i řídit přístup ke sdíleným objektům (tabulkám, pohledům, uloženým procedurám apod.). Přístupová práva, popř. roli lze cizímu uživateli povolit pomocí příkazu GRANT, odebrat je lze pomocí příkazu REVOKE. Syntax těchto příkazů je následující :

GRANT <práva|role> [,<práva|role>] TO <uživatel> [, <uživatel>] [WITH ADMIN OPTION];

REVOKE <práva|role> [,<práva|role>] FROM <uživatel> [, <uživatel>];
Chcete-li, aby uživatel KASAK mohl nahlížet do tabulky POTRAVINY, docílíte toho příkazem :
GRANT SELECT ON potraviny TO kasak;
V případě, že by měl mít uživatel KASAK možnost mazat záznamy z tabulky POTRAVINY, můžete mu to povolit příkazem :
GRANT DELETE ON potraviny TO kasak;
Nebo naopak opět zarazit příkazem :
REVOKE DELETE ON potraviny FROM kasak;
Chcete-li povolit např. čtení dat z tabulky VEREJNE všem uživatelů databáze, použijte pro to vyhrazené uživatelské jméno PUBLIC :
GRANT select ON verejne TO PUBLIC;
Pro zjednodušení správy přístupových práv lze vytvářet tzv. role. Přístupová práva pak přidělíme vytvořené roli stejně jako běžnému uživateli. Danou roli pak přidělíme vybranému uživateli, jak ukazuje následující příklad :
CREATE ROLE cteni_tab;

GRANT SELECT ON tab_a TO cteni_tab;
GRANT SELECT ON tab_b TO cteni_tab;

CREATE ROLE zapis_tab;

GRANT INSERT ON tab_a TO zapis_tab;
GRANT INSERT ON tab_b TO zapis_tab;

GRANT cteni_tab TO kasak;
GRANT cteni_tab TO jarda;
GRANT zapis_tab TO jarda;

REVOKE zapis_tab FROM jarda;
Klauzuli WITH ADMIN OPTION u příkazu GRANT použijete v případě, že chcete uživateli (jemuž práva dáváte) umožnit tato práva poskytnout dalšímu uživateli. V případě, že se nejedná o přístupová práva, ale o roli, může daný uživatel navíc roli měnit nebo zrušit.

Jaká práva můžete přidělovat uživateli v RDBMS Oracle ukazuje přehledová tabulka včetně již předdefinovaných rolí.

Malá případová studie

Představme si malou databázi, ve které jsou v tabulce PREDMETY uloženy informace o jednotlivých předmětech. Do této databáze mají přístup všichni garanti předmětů. Chceme, aby každý garant mohl dle libosti přidávat nové předměty, aktualizovat a mazat pouze vlastní. Samozřejmě by měl mít možnost prohlížet si i ostatní předměty.

K těmto účelům si vytvoříme dva pohledy :

Pohledy v tomto případě slouží jako proxy k tabulce PREDMETY. Všimněte si, že jednotliví garanti mají možnost přistupovat k tabulce PREDMETY (aniž by o její existenci věděli), přestože jim k tomu nebyla explicitně přidělena práva ! K výběru záznamů daného uživatele (garanta) je použito pseudoproměnné user, ve které je uloženo jméno aktuálního uživatele (uživatelské jméno velkými písmeny).
CREATE TABLE predmety (
 zkratka  VARCHAR2(3) NOT NULL,
 nazev   VARCHAR2(25) NOT NULL,
 kredity  NUMBER(5),
 garant  VARCHAR2(30) NOT NULL
);

CREATE VIEW vsechny_predmety AS
 SELECT *
  FROM predmety;

CREATE VIEW moje_predmety AS
 SELECT *
  FROM predmety
  WHERE garant = user
 WITH CHECK OPTION;

GRANT SELECT ON vsechny_predmety TO PUBLIC;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON moje_predmety TO PUBLIC;
Sami si nyní vyzkoušejte některé operace nad touto mini-databází jako např.:
INSERT INTO admin.moje_predmety VALUES ('PD', 'Prenos dat', 6, 'OTTA');
Pozn.: Chcete-li přistupovat do tabulky Vašeho souseda (míněn Váš kolega vedle u počítače ;-), zjistěte si nejprve jeho uživatelské jméno a na jeho pohledy se odkazujte tzv. plně kvalifikovaným jménem, tj. USER_NAME.VIEW_OR_TABLE_NAME.