6. CVIČENÍ


PL/SQL

PL/SQL je rozšíření jazyka SQL o procedurální rysy. Je specifické pro produkty firmy Oracle, procedurální rozšíření SQL produktů jiných firem se zpravidla navzájem liší. Základním stavebním kamenem PL/SQL je tzv. PL/SQL blok, který může být buď tělem triggeru, procedry a funkce, nebo samostatný. Struktura PL/SQL bloku je následující :

DECLARE

deklarace konstant a proměnných

BEGIN

výkonné příkazy

EXCEPTION

výkonné příkazy

END;

Sekce EXCEPTION je učena pro ošetření výjimečných situací, zeleně zvýrazněné sekce jsou nepovinné. Pro lepší představu si prohlédněte následující ukázku :

DECLARE
  numerator  NUMBER;
  denominator NUMBER;
  the_ratio  NUMBER;
  lower_limit CONSTANT NUMBER := 0.72;
  samp_num   CONSTANT NUMBER := 132;

BEGIN
  SELECT x, y INTO numerator, denominator
   FROM result_table
   WHERE sample_id = samp_num;
  the_ratio := numerator / denominator;
  IF the_ratio > lower_limit THEN
    INSERT INTO ratio VALUES (samp_num, the_ratio);
  ELSE
    INSERT INTO ratio VALUES (samp_num, -1);
  END IF;
  COMMIT;

EXCEPTION
  WHEN ZERO_DIVIDE THEN
    INSERT INTO ratio VALUES (samp_num, 0);
    COMMIT;

  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
END;

Tento příklad ukazuje tzv. anonymní PL/SQL blok. Při použití SQL konzole je PL/SQL blok spuštěn teprve po zadání lomítka na začátku samostatného řádku.

Datové typy podporované v PL/SQL

Datové typy z SQL Speciální PL/SQL typy Složené datové typy
NUMBERBINARY_INTEGERRECORD
REALPLS_INTEGERTABLE
FLOATBOOLEANVARRAY
CHAR  
VARCHAR  
VARCHAR2  
DATE  
LONG  
LONG RAW  
RAW  
ROWID  

Řídicí struktury

Větvení programu - příkaz IF-THEN-ELSE :

IF podmínka THEN
  příkaz_1;
  příkaz_2;
END IF;

IF podmínka THEN
  příkaz_1;
ELSE
  příkaz_2;
END IF;

IF podmínka_1 THEN
  příkaz_1;
ELSIF podmínka_2 THEN
  příkaz_2;
ELSIF podmínka_3 THEN
  příkaz_3;
ELSE
  příkaz_4;
END IF;

Ekvivalentní zápis :

IF podmínka_1 THEN
 příkaz_1;
ELSE
 IF podmínka_2 THEN
  příkaz_2;
 ELSE
  IF podmínka_3 THEN
   příkaz_3;
  ELSE
   příkaz_4;
  END IF;
 END IF;
END IF;
Iterace a smyčky - příkaz LOOP :
LOOP
 .
 .
 .
 IF I > 100 THEN
  EXIT;
 END IF;
 .
 .
 .
END LOOP;
LOOP
 .
 .
 .
 EXIT WHEN I > 100;
 .
 .
 .
END LOOP;
Iterace a smyčky - příkaz WHILE-LOOP :
WHILE podmínka LOOP
 .
 .
 příkaz;
 .
 .
END LOOP;
Iterace a smyčky - příkaz FOR-LOOP :
FOR i IN 1..10 LOOP
 příkaz;
END LOOP;

FOR i IN REVERSE 1..10 LOOP
 příkaz;
END LOOP;

SELECT COUNT(os_cislo) INTO pocet FROM osoby;
FOR i IN 1..pocet LOOP
 ...
END LOOP;

Skoky - příkaz GOTO :
BEGIN
 ...
 GOTO vloz_zaznam;
 ...
 <<vloz_zaznam>>;
 INSERT INTO osoby VALUES ...
 ...
END;
Prázdný příkaz - NULL :
BEGIN
 ...
 IF a > 10 THEN
  -- toto je komentář
  NULL;
 ELSE
  x := a - 10;
 END IF;
 ...
END;
Strukturované datové typy :
DECLARE
 TYPE TZam IS RECORD (
   os_cislo NUMBER(5),
   prijmeni VARCHAR2(30),
   jmeno   VARCHAR2(30) );
 zam1 TZam;
 zam2 TZam;

BEGIN
 SELECT os_cislo, prijmeni, jmeno INTO zam1
  FROM zamestnanci
  WHERE os_cislo = 123;

 zam2 := zam1;
 zam2.os_cislo := zam1.os_cislo + 1;
 zam2.prijmeni := 'MARTAN';

 INSERT INTO zamestnanci (os_cislo, prijmeni, jmeno)
          VALUES (zam2.os_cislo, zam2.prijmeni, zam2.jmeno);
 COMMIT;
END;
Deklarace z výše uvedeného příkladu lze napsat i takto :
DECLARE
 TYPE TZam IS RECORD (
   os_cislo zamestnanci.os_cislo%TYPE,
   prijmeni zamestnanci.prijmeni%TYPE,
   jmeno   zamestnanci.jmeno%TYPE );
 zam1 TZam;
 zam2 TZam;
...
Pseudoproměnná %TYPE představuje datový typ sloupce tabulky. V deklaracích lze použít i pseudoproměnnou %ROWTYPE spojenou s tabulkou nebo pohledem. Představuje strukturovaný datový typ RECORD se strukturou shodnou s řádkem dané tabulky. Výše uvedené deklarace lze tedy zjednodušit takto :
DECLARE
 zam1 zamestnanci%ROWTYPE;
 zam2 zamestnanci%ROWTYPE;
...
Zpracování výjimek - sekce EXCEPTION :
DECLARE
 TYPE TZam IS RECORD (
  prijmeni osoby.prijmeni%TYPE;
  jmeno   osoby.jmeno%TYPE;
 );
 zam Tzam;

BEGIN
 SELECT prijmeni, jmeno INTO zam FROM osoby WHERE os_cislo = 123;
...
 INSERT INTO osoby (os_cislo, prijmeni, jmeno)
       VALUES (123, 'PESICKA', 'Ladislav');
...
 EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
   dbms_output.put_line('Osoba nebyla nalezena');

  WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
   dbms_output.put_line('Duplicitni osobni cislo');
...
END;
Deklarace uživatelských výjimek :
DECLARE
 zam_plat  NUMBER(5,2);
 novy_plat NUMBER(5,2);
 nema_plat EXCEPTION;

BEGIN
 SELECT plat INTO zam_plat FROM osoby WHERE os_cislo = 123;
 IF zam_plat IS NULL THEN
  RAISE nema_plat;
 END IF;
...
 EXCEPTION
  WHEN nema_plat THEN
   UPDATE osoby SET plat = novy_plat WHERE os_cislo = 123;
   COMMIT;
...
END;
Chceme-li odchytit všechny (popř. ostatní) výjimky, použijeme konstrukci EXCEPTION WHEN OTHERS THEN. Bližší informace o chybě jsou uloženy do pseudoproměnných SQLCODE a SQLERRM, které obsahují číselný kód a popis poslední chyby :
DECLARE
...
BEGIN
...
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Nastala chyba ! Blizsi info o chybe :');
  dbms_output.put_line('Cislo chyby : '||to_char(SQLCODE));
  dbms_output.put_line('Popis chyby : '||SQLERRM);

END;

Poznámka : při ladění lze využít standardního balíku DBMS_OUTPUT pro ladicí výpisy. Výstup na konzoli se však musí povolit příkazem SET SERVEROUTPUT ON. Jak provádět ladící výpisy je vidět z uvedených příkazů. Pozor ! Výpis je proveden až po skončení PL/SQL bloku.

Voláním standardní procedury raise_application_error lze vypropagovat výjimku přímo do aplikace volající anonymní PL/SQL blok, proceduru nebo funkci. Voláním této funkce je ukončeno zpracování PL/SQL bloku, procedury nebo funkce. Pro tyto výjimky jsou rezervována čísla chyb od -20000 do -20999 :

DECLARE
...
BEGIN
...
 IF plat IS NULL THEN
  raise_application_error(-20005, 'Plat neni vyplnen !', TRUE);
 END IF;
...
END;

Podrobnější popis PL/SQL naleznete v PL/SQL User's Guide and Reference.