KIV / TI - Teoretická informatika
Cvičení 11 - Logické vyplývání

Zopakujte si základní logické operátory (spojky) a vztahy mezi nimi.

 1. Nejjednoduššími - unárními - logickými operátory jsou negace a aserce. Aserce "nedělá nic" a zavádí se spíš z formálních důvodů. Pravdivostní tabulky tedy jsou:

  $X$$X$ (aserce X)
  00
  11
  $X$$\neg X$ (negace X)
  01
  10

  V programování se logická negace obvykle značí NOT, ! apod. Často se používá jako bitový operátor, tj. provedení několika logických negací v bajtu (či několika bajtech) najednou. Například:

  ~ 00100101 = 11011010

  (Pro přehlednost jsme vynechali prefix 0b indikující binární číslo.)

 2. Logický součin (logické "a") $X\land Y$ výroků X a Y je pravdivý jen tehdy, jsou-li pravdivé X a Y současně. Pokud chcete studené pivo, potřebujete splnění obou podmínek současně: teplé pivo, studená kofola ani teplá kofola vám radost neudělají. Pravdivostní tabulka je tedy:

  $X$$Y$$X\land Y$
  000
  010
  100
  111

  V programování se logický součin obvykle značí AND, && apod. Často se používá jako bitový operátor, tj. provedení několika logických součinů v bajtu (či několika bajtech) najednou. Například:

  00100101 & 11111100 = 00100100

  Všimněme si, že logický součin se používá pro nulování bitů: bity, které jsou v druhém operandu nulové, se ve výsledku vynulují, hodnota ostatních je nezměněna.

 3. Logický součet (logické "nebo") $X\lor Y$ výroků X a Y je pravdivý tehdy, je-li pravdivý alespoň jeden z výroků X a Y. Pokud jste mladiství nebo silně podnapilí, v hospodě vám pivo nenatočí. Pokud přijde opilý puberťák, tím spíš nic nedostane. Pravdivostní tabulka je tedy:

  $X$$Y$$X\lor Y$
  000
  011
  101
  111

  Měli bychom si všimnout, že v běžném jazyce se spojky "a" a "nebo" často používají jinak, než jak jsou zavedeny ve formální logice. V hospodě spíš najdete cedulku "mladistvým a podnapilým nenaléváme" než technicky správnější "mladistvým nebo podnapilým nenaléváme". Mimochodem, i tato drobnost komplikuje úlohu, jak má počítač porozumět přirozené řeči. Také proto se používání logických spojek v aplikacích "pro prostý lid" (jako třeba různé vyhledávače) spíš nedoporučuje, protože nepoučený uživatel je obvykle neumí používat.

  V programování se logický součet obvykle značí OR, || apod. Často se používá jako bitový operátor, tj. provedení několika logických součtů v bajtu (či několika bajtech) najednou. Například:

  00100101 | 00000011 = 00100111

  Všimněme si, že logický součin se používá pro nastavení bitů na 1: bity, které jsou v druhém operandu jedničkové, se nastaví na 1, hodnota ostatních je nezměněna.

 4. Implikace (vyplývání) $X\implies Y$ je spojka, jejíž pravdivostní tabulka činí nejvíc problémů. Zkusme si proto rozebrat pravdivost výroku "pokud prší, je mokro"; zanedbejme přitom nedokonalosti přirozené řeči, tj. nebudeme řešit, zda tři kapky znamená "prší" a podobně.

  Označme si výrok "prší" jako $X$, výrok "je mokro" jako $Y$. Pravdivost výroku $X\implies Y$ posoudíme následovně: když někdo řekne "pokud prší, je mokro", označíme ho za lháře a výrok za nepravdivý, nebo ne?

  Pokud prší ($X=1$) a zjistíme, že je mokro ($Y=1$), nemůžeme o mluvčímu říct, že se mýlí. Výrok $X\implies Y$ považujeme za pravdivý.

  Pokud prší ($X=1$), ale jindy zjistíme, že je sucho ($Y=0$), musel se mluvčí zmýlit. Výrok $X\implies Y$ považujeme za nepravdivý.

  Až potud nebývají problémy. Otázkou je, jak vyhodnotit pravdivost výroku $X\implies Y$ v případě, že $X$ neplatí, tj. zrovna neprší. Zkusme si proto vyjádřit tvrzení jinak.

  Výrok "pokud prší, je mokro" můžeme alternativně formulovat jako "nemůže se stát, že by pršelo a současně bylo sucho", tj. výrok $X\implies Y$ jsme vyjádřili jako $\neg(X\land \neg Y)$. Pravdivostní tabulku totoho výroku budeme považovat za pravdivostní tabulku implikace:

  $X$$Y$$X\implies Y$
  $=\neg(X\land \neg Y)$
  001
  011
  100
  111

  Logická implikace je pouhou spojkou mezi dvěma výroky. Na rozdíl od přirozeného jazyka ale $X\implies Y$ neznamená, že by z $X$ šlo odvodit $Y$, nebo že by mezi nimi byla jakákoliv souvislost. Ještě tak nejlépe se implikace a její pravdivostní ohodnocení dá přirovnat k sázce: "($X$) jestli sníš za hodinu padesát vajec, $(Y)$ je tahle hromada peněz tvoje". Jen v případě nevyplacení výhry ($X=1$, $Y=0$) označíme autora výroku za lháře.

  V běžném imperativním programování se logická implikace obvykle nevyužívá.

 5. Ekvivalence $X\iff Y$ je pravdivá tehdy, je-li pravdivost $X$ i $Y$ stejná. Z pohledu logiky jsou výroky $X$ a $Y$ zaměnitelné; neříká se ale, že jsou stejné. Pravdivostní tabulka je tedy:

  $X$$Y$$X\iff Y$
  001
  010
  100
  111

  Znak ekvivalence $\iff$ je jen zkratkou za "$\implies$ a současně $\impliedby$", čili $(X\implies Y)\land(Y\implies X)$. Také se říká "$X$ platí tehdy a jen tehdy, když platí $Y$".

  V běžném imperativním programování se logická ekvivalence obvykle nevyužívá.

 6. Nonekvivalence $X\kern8pt\not\kern-8pt\iff Y$ je pouhou negací ekvivalence, tj. pravdivostní tabulka je:

  $X$$Y$$X\kern8pt\not\kern-8pt\iff Y$
  000
  011
  101
  110

  Nonekvivalenci se někdy říká exkluzivní součet, přičemž slovo "exkluzivní" neznamená ani tak "výjimečný", jako opak "inkluzivní" - funguje stejně jako logický součet až na případ, kdy jsou $X$ i $Y$ pravdivé současně. V přirozeném jazyce se nonekvivalence používá často: když požádáte "přineste mi kávu nebo čaj", asi se budete divit, když dostanete obojí.

  Rovněž si můžeme všimnout, že pravdivostní tabulka je stejná jako operace sčítání v tělesu $\mathbb{Z}_2$, tj. v aritmetice modulo 2.

  V programování se nonekvivalence obvykle značí XOR. Často se používá jako bitový operátor, tj. provedení několika logických nonekvivalencí v bajtu (či několika bajtech) najednou. Například:

  00100101 | 00000011 = 00100110

  Všimněme si, že nonekvivalence se používá pro negování bitů: bity, které jsou v druhém operandu jedničkové, se negují, hodnota ostatních je nezměněna.

 7. V praxi jsou velmi důležité funkce "negace logického součtu" (NOR) a "negace logického součinu" (NAND), protože se s nimi snadno konstruují složité logické výrazy. Používají se zejména v elektronice, proto jsou logické obvody NAND a NOR asi ty nejobvyklejší. V běžném programování se s nimi obvykle nesetkáme.
 8. Pro logický součet a logický součin platí De Morganova pravidla:

  1. $\neg(X \land Y) = \neg X \lor \neg Y$
  2. $\neg(X \lor Y) = \neg X \land \neg Y$

  V praxi se De Morganova pravidla využivají často - například tehdy, potřebujeme-li zpřehlednit zápis komplikované podmínky.

  Ukázka: dejme tomu, že hodnota reálného čísla "x" může být libovolná, a pokud není z intervalu 0 až 5 ani z intervalu 10 až 15, má se provést nějaký příkaz. Obvykle je pohodlnější napsat pozitivní podmínku (je z intervalu 0 až 5 nebo z intervalu 10 až 15) a poté ji znegovat:

  if (!((x >= 0 && x <= 5) || (x >= 10 && x <= 15))) { ... }

  Podmínku přepíšeme na logický výraz

  $$\neg((A \land B) \lor (C \land D))$$

  Použijeme druhé De Morganovo pravidlo:

  $$\neg(A \land B) \land \neg(C \land D)$$

  Na závorky použijeme první De Morganovo pravidlo:

  $$(\neg A \lor \neg B) \land (\neg C \lor \neg D)$$

  Protože negace výrazu x<=y je za normálních okolností x>y, můžeme podmínku přepsat na

  if ((x < 0 || x > 5) && (x < 10 || x > 15)) { ... }

  Upravený výraz čteme "x není v intervalu 0 až 5 a současně není v intervalu 10 až 15", což jsme potřebovali.

 9. Za zvláštní zmínku stojí urychlení vyhodnocení podmínky. Všimněme si, že při vyhodnocení výrazu

  $$X_1\land X_2\land \cdots \land X_N,$$

  stačí jediná nepravda (false), aby byl výsledek celý nepravdivý. Mnohé překladače toho využívají: vyhodnocují postupně $X_1$, $X_2$ atd. tak dlouho, dokud nenarazí na nepravdu (false); pak okamžitě vyhodnocení končí s výsledkem nepravda (false).

  Proto je obvykle možné psát třeba

  if ( x != 0 && y/x > 10 ) { ... }

  protože při nulovém x se výraz y/x vůbec nebude vyhodnocovat, tj. nedojde k dělení nulou.

  Obdobně, pokud vyhodnocujeme výraz

  $$X_1\lor X_2\lor \cdots \lor X_N,$$

  stačí jediná pravda (true), aby byl výsledek celý pravdivý.

Rozhodněte, zda z formulí $\mathcal{A}_1: \lnot A \implies B$ a $\mathcal{A}_2: \lnot B \iff C$ logicky vyplývá formule $\mathcal{B}: C \implies A$.

Řešení 1: Aby formule $\mathcal{B}$ vyplývala z formulí $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, musí být formule $(\mathcal{A}_1 \land \mathcal{A}_2) \implies B$ tautologií, tj. musí být pravdivá pro libovolné pravdivostní ohodnocení výroků $A$, $B$, $C$. O tom se snadno přesvědčíme pravdivostní tabulkou:

$A$$B$$C$ $\mathcal{A}_1:$
$\lnot A \implies B$
$\mathcal{A}_2:$
$\lnot B \iff C$
$\mathcal{A}_1 \land \mathcal{A}_2$ $\mathcal{B}:$
$C \implies A$
$(\mathcal{A}_1 \land \mathcal{A}_2)\implies B$
000 00 01 1
001 01 00 1
010 11 11 1
011 10 00 1
100 10 01 1
101 11 11 1
110 11 11 1
111 10 01 1

Řešení 2: Aby formule $\mathcal{B}$ vyplývala z formulí $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, musí být formule $(\mathcal{A}_1 \land \mathcal{A}_2 \land \neg B)$ kontradikcí, tj. musí být nepravdivá pro libovolné pravdivostní ohodnocení výroků $A$, $B$, $C$. O tom se snadno přesvědčíme pravdivostní tabulkou:

$A$$B$$C$ $\mathcal{A}_1:$
$\lnot A \implies B$
$\mathcal{A}_2:$
$\lnot B \iff C$
$\mathcal{B}:$
$C \implies A$
$\neg\mathcal{B}$ $(\mathcal{A}_1 \land \mathcal{A}_2 \land \neg B)$
000 00 10 0
001 01 01 0
010 11 10 0
011 10 01 0
100 10 10 0
101 11 10 0
110 11 10 0
111 10 10 0

Řešení 3: Připomeňme, že implikace $X\implies Y$ se ekvivalentně vyjádří tzv. nepřímou implikací $\neg Y\implies\neg X$ (princip nepřímého důkazu). Formuli $\mathcal{A}_1$ tedy můžeme přepsat do ekvivalentní podoby nepřímé implikace:

$$\neg B \implies A.$$

Formule $\mathcal{A}_2$ říká, že výroky $\neg B$ a $C$ mají stejnou pravdivostní hodnotu, čili za $\neg B$ můžeme dosadit $C$:

$$C \implies A.$$

To je pochopitelně výrok, který jsme měli prověřit. Ukázeli jsme, že logicky plyne z výroků $\mathcal{A}_1$ a $\mathcal{A}_2$.