KIV / TI - Teoretická informatika
Cvičení 4 - gramatiky

Gramatiky

Základní operace s abecedami

Jsou dány abecedy A = {0, 1, 2}, B = {a, b}. Určete následující množiny:

Přepisovací pravidla

Gramatika G je dána množinou terminálních symbolů T = {a, b, c, 0, 1}, množinou neterminálních symbolů N = {S} a sedmi přepisovacími pravidly

S --> a | b | c | Sa | Sc | S0 | S1
   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jde tedy o levou lineární gramatiku (G3L). Napište odvození následujících řetězců:

Poznámky:

Pro přehlednost znovu uveďme pravidla gramatiky:

S --> a | b | c | Sa | Sc | S0 | S1
   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Generování čísel

Napište gramatiku, která bude generovat řetězce představující sudá nezáporná čísla bez znaménka.

Při řešení se odrazíme od faktu, že sudé čílo musí končit číslicí 0, 2, 4, 6 nebo 8. Pokud nám nezáleží na typu gramatiky, který vytvoříme, můžeme obvykle snadno využít gramatiku typu 2 (bezkontextovou):

S --> AB             (1)
A --> AB | AC | e        (2a-2c)
B --> 0 | 2 | 4 | 6 | 8     (3a-3e)
C --> 1 | 3 | 5 | 7 | 9     (4a-4e)

Pravidla 3a až 3e (pro symbol B) generují číslice, které se mohou vyskytnout na konci sudého čísla. Pravidla 4a až 4e generují ostatní číslice.

Pravidlo 1 tedy říká, že na konci čísla musí stát jen vhodná číslice (symbol B) a před ním může stát libovolný řetězec (A).

Pravidla 2a až 2c (pro symbol A) levorekurzivním způsobem určují, že symbol A se má přepsat na libovolně dlouhý řetězec složený ze symbolů B nebo C, což pokrývá všechny možné číslice.

Příklad vygenerování řetězce 64:

S --> AB      (1)
 --> A4      (3c)
 --> AB4     (2a)
 --> A64     (3d)
 --> 64      (2c)

Alternativně bychom mohli tutéž gramatiku zapsat následujícím způsobem. Je mírně logičtější, protože jasně odděluje "zvláštní číslice" (pravidla pro symbol Z) a "libovolné číslice" (pravidla pro symbol L), ale za cenu duplikování některých pravidel.

S --> RZ                    (1)
R --> RL | e                  (2a, 2b)
Z --> 0 | 2 | 4 | 6 | 8            (3a-3e)
L --> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  (4a-4j)

Jiný způsob řešení vyžaduje, abychom napřed sestrojili nedeterministický konečný automat akceptující sudá celá čísla. To uděláme snadno:

Nyní již rutinně převedeme automat na pravorekurzivní gramatiku:

S --> 0S | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S     (1a-1j)
   0A | 2A | 4A | 6A | 8A                 (2a-2e)
A --> e

Při převodu využíváme jednoduchých pravidel:

Podotkněme, že ke každému konečnému automatu umíme zapsat ekvivalentní gramatiku. Naopak, ke každé pravorekurzivní regulární gramatice dokážeme sestavit ekvivalentní konečný automat. Ale pozor - k obecné gramatice nemusí existovat ekvivalentní konečný automat!

Napište gramatiku, která bude generovat řetězce představující sudá nezáporná čísla bez znaménka a bez nevýznamových nul na začátku.

Nezáleží-li nám na typu gramatiky, můžeme zavést neterminální symbol K pro "koncovou sudou číslici", symbol L pro libovolnou číslici a symbol N pro nenulovou číslici. Gramatika se startovacím symbolem S je pak:

S --> K | NRK                  (1a, 1b)
R --> e | LR                  (2a, 2b)
K --> 0 | 2 | 4 | 6 | 8             (3a-3e)
L --> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   (4a-4j)
N --> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9     (5a-5i)

Pravidla pro symbol S říkají, že číslo je buď jednociferné (1a), nebo má na začátku nenulovou číslici následovanou řetězcem libovolných číslic a končí správnou koncovou číslicí (1b). Pravidla pro symbol R definují libovolně dlouhý řetězec neterminálních symbolů L čili libovolných číslic.

Alternativně můžeme sestrojit konečný automat a gramatiku odvodit z něj.

Gramatika je pak jednoduše:

S --> 0A
S --> 1B | 3B | 5B | 7B | 9B
S --> 2C | 4C | 6C | 8C
A --> e
B --> 1B | 3B | 5B | 7B | 9B
B --> 0C | 2C | 4C | 6C | 8C
C --> 0C | 2C | 4C | 6C | 8C
C --> 1B | 3B | 5B | 7B | 9B
C --> e

Aritmetické výrazy

Napište gramatiku, která bude generovat aritmetické výrazy odpovídající libovolně uzávorkovanému součtu libovolně mnoha identifikátorů. Identifikátor budeme značit písmenem i, množina terminálních symbolů tak bude T = { i, +, (, ) }. Příklady výrazů: i, i+i, i+(i+i+i).

Gramatiku můžeme odvodit díky jednoduché úvaze: aritmetický výraz je buď samotný identifikátor, nebo součet libovolných aritmetických výrazů, nebo libovolný aritmetický výraz v závorkách. Nahradíme-li slovní spojení "aritmetický výraz" neterminálním symbolem S, zapíšeme jednotlivé případy do gramatiky G takto:

G:  S --> i       (1)
   S --> S + S     (2)
   S --> (S)      (3)

Příklady aritmetických výrazů uvedených výše můžeme gramatikou snadno odvodit:

Postup odvozování můžeme přehledně znázornit tzv. derivačním stromem; práce s derivační stromy je pak jádrem činnosti překladače počítačového jazyka. Pro výraz  i + ( i + i + i )  vypadá takto; modře jsou zvýrazněny terminální symboly. Podotkněme, že výsledný výraz získáme, vypíšeme-li listy stromu průchodem in-order.

Všimněme si jak ve stromu, tak v přepisu pomocí pravidel gramatiky jisté nejednoznačnosti. U pátého řádku přepisování (červeně zvýrazněného) není zřejmé, zda se pravidlem 2 rozvinul první, nebo druhý neterminální symbol S. Derivační strom ukázal možnost, kdy byl přepsán druhý ze symbolů. Alternativně je tedy možné nakrelit jiný derivační strom, který vede ke stejnému výsledku; pozměněná část je čárkovaně zvýrazněna.

Gramatice, která nevede k jednoznačně určenému derivačnímu stromu, říkáme nejednoznačná. Zejména při konstrukci překladačů, kde gramatiky hrají významnou úlohu, se snažíme nejednoznačným gramatikám vyhýbat.

Naštěstí lze některé nejednoznačné gramatiky nahradit ekvivalentními jednoznačnými gramatikami. V našem případě vypadá ekvivalentní gramatika G' takto:

G': S --> T          (1)
   S --> S + T        (2)
   T --> i          (3)
   T --> (S)         (4)

Ekvivalenci gramatik symbolicky zapíšeme výrazem L(G) = L(G'), čili jazyky generované gramatikami G a G' jsou stejné.

Snadno se přesvědčíme, že gramatika G' rovněž dokáže generovat výraz  i + ( i + i + i ) , ale tentokrát bez nejednoznačnosti.

S --> S + T           (2)
 --> T + T           (1)
 --> i + T           (3)
 --> i + ( S )         (4)
 --> i + ( S + T )       (2)
 --> i + ( S + T + T )     (2)
 --> i + ( T + T + T )     (1)
 --> i + ( i + T + T )     (3)
 --> i + ( i + i + T )     (3)
 --> i + ( i + i + i )     (3)

Napište gramatiku, která bude generovat libovolně uzávorkované aritmetické výrazy s identifikátory i a operátory +, -, ×, /.

Jednoznačná gramatika, která vyhovuje zadání, vypadá například takto:

S --> T | S + T | S - T    (1a, 1b, 1c)
T --> F | T × F | T / F    (2a, 2b, 2c)
F --> i | (S)         (3a, 3b)

Pravidla 1a1c říkají, že aritmetický výraz S se dá napsat jako sekvence několika neterminálních symbolů T (tzv. termů) oddělených operátory sčítání nebo odčítání. Pravidla 2a2c říkají, že term T se dá napsat jako sekvence několika neterminálních symbolů F (tzv. faktorů) oddělených operátory násobení nebo dělení. Konečně pravidla 3a a 3b říkají, že faktor F je buď jednoduchý identifikátor, nebo libovolný aritmetický výraz S v závorkách.

Již několikrát jsme poznamenali, že konstrukce derivačního stromu a manipulace s ním tvoří jádro činnosti překladače. Naznačme si to na příkladu výrazu "1 + 2 × 3", kde čísla 1, 2, 3 jsou hodnoty identifikátorů.

Derivační strom nakreslíme snadno:

Nyní si uvědomme, jak vlastně může překladač vyhodnotit výsledek aritmetického výrazu.

Celý aritmetický výraz, a tedy i jeho hodnota, je dán kořenem stromu. Chceme-li znát hodnotu celého výrazu, musíme vyhodnotit jeho levý podstrom, pravý podstrom a výsledky sečíst. Celý proces tak můžeme zapsat rekurzivním průchodem stromem. V pseudokódu by vypadal asi takto:

int zjistiHodnotu(vrchol X) 
{
 if (X je listem) 
 {
  return X.hodnota;
 } 
 else if (X má jen jednoho následníka) 
 {
  return zjistiHodnotu(X.následník);
 } 
 else // X má tři následníky
 {
  int l, p;
  l = zjistiHodnotu(X.levýNásledník);
  p = zjistiHodnotu(X.pravýNásledník);
  switch (X.prostředníNásledník.hodnota) {
   case '+' : return l + p;
         break;
   case '-' : return l - p;
         break;
   case '×' : return l * p;
         break;
   case '/' : return l / p;
         break;
  }
 }
}

Hodnotu výrazu bychom snadno zjistili voláním

hodnotaVýrazu = zjistiHodnotu(kořenStromu);

A jak funguje překladač? Dejme tomu, že máme mikroprocesor, který dokáže hospodařit se zásobníkem. Má pět instrukcí:

Samotný překladač by měl generovat instrukce, které se uloží do spustitelného souboru (.exe). Překladač by vypadal asi takto:

void preloz(vrchol X) 
{
 if (X je listem) 
 {
  generujInstrukci(PUSH X.hodnota);
 } 
 else if (X má jen jednoho následníka) 
 {
  preloz(X.následník);
 } 
 else // X má tři následníky
 {
  preloz(X.levýNásledník);
  preloz(X.pravýNásledník);
  switch (X.prostředníNásledník.hodnota) {
   case '+' : generujInstrukci(ADD);
         break;
   case '-' : generujInstrukci(SUB);
         break;
   case '×' : generujInstrukci(MUL);
         break;
   case '/' : generujInstrukci(DIV);
         break;
  }
 }
}

Po zavolání

preloz(kořenStromu);

by překladač postupně vygeneroval instrukce

PUSH 1
PUSH 2
PUSH 3
MUL
ADD

Mikroprocesor, který by je měl tyto instrukce provést, by napřed uložil do zásobníku hodnoty 1, 2, 3. Obsah zásobníku by pak vypadal takto (vrchol je nahoře):

3
2
1

Pak by se dvěma čísly z vrcholu zásobníku (2, 3) provedl instrukci násobení a výsledek (6) by uložil zpět. Zásobník by nyní vypadal takto:

6
1

Na závěr by provedl instrukci sčítání a výsledek opět uložil zpět:

7

V zásobníku tedy zůstala vyčíslená hodnota aritmetického výrazu.

Samostatně si vyzkoušejte/promyslete: